Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:7750

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
15-10-2013
Datum publicatie
15-11-2013
Zaaknummer
21-002404-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bewezenverklaard is dat de verdachte als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad, meermalen gepleegd.

De officier van justitie eiste oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. De economische politierechter volgde de eis. De advocaat-generaal eiste de oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf van 120 uur.

Het hof overweegt dat het niet de opvatting van het openbaar ministerie deelt dat elk stuk vuurwerk tot verhoging van de strafmaat dient te leiden. Het hof maakt onderscheid tussen first offenders en recidivisten in die zin dat bij de eerste categorie in beginsel een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf wordt opgelegd. Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden en een taakstaf van 100 uur, subsidiair 50 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002404-12

Uitspraak d.d.: 15 oktober 2013

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Arnhem van 24 mei 2012 in de strafzaak met parketnummer 84-050680-12 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1972],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 1 oktober 2013 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd en houdt in dat de verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 120 uur, subsidiair 60 dagen hechtenis.. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr E.H. Bokhorst, advocaat te Veenendaal, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 20 december 2011, althans in of omstreeks de maand december 2010, in de gemeente [gemeente], al dan niet opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk, te weten:

- 5 stuks lawinepijlen/signalrakete, althans een aantal lawinepijlen/signalrakete (naam Signaalrakete Zink) en/of

- 190 stuks nitraten, althans een of meer nitraten (in plastic handgraatmodel) en/of

– 36 stuks nitraten, althans een of meer nitraten (merk Super Cobra 6),

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 20 december 2011, althans in of omstreeks de maand december 2010, in de gemeente [gemeente], al dan niet opzettelijk, als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis professioneel vuurwerk, te weten:

- 5 stuks lawinepijlen/signalrakete, althans een aantal lawinepijlen/signalrakete (naam Signaalrakete Zink) en/of

- 190 stuks nitraten, althans een of meer nitraten (in plastic handgraatmodel) en/of

- 36 stuks nitraten, althans een of meer nitraten (merk Supwr Cobra 6),

heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezen verklaarde levert op:

Overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder in aanmerking genomen hetgeen omtrent de persoon van verdachte is gebleken, is het hof van oordeel dat oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, beide van de hierna aan te geven duur, passend en geboden is.

De officier van justitie heeft in eerste aanleg geëist dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

De economische politierechter heeft de verdachte, conform de eis, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

De advocaat-generaal heeft geëist dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 120 uur, subsidiair 60 dagen hechtenis.

De verdachte heeft in strijd met de geldende regelgeving professioneel vuurwerk opgeslagen en voorhanden gehad. Het opslaan van dergelijke hoeveelheden professioneel vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. De verdachte heeft zich van die risico’s niet vergewist.

Het hof is evenwel van oordeel dat in het licht van de straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd, een andersoortige en lagere straf aan de verdachte dient te worden opgelegd dan is opgelegd door de economische politierechter in eerste aanleg. Daarbij merkt het hof nog op dat het niet het uitgangspunt deelt dat elk afzonderlijk stuk vuurwerk dient te leiden tot een verhoging van de strafmaat en dat het in die zin onderscheid pleegt te maken tussen first offenders en recidivisten dat bij de eerste categorie in gevallen als de onderhavige in beginsel een taakstraf wordt opgelegd, in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Bij dit oordeel heeft het hof eveneens een aantal omstandigheden ten voordele van de verdachte meegewogen die de persoon van de verdachte betreffen en zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 19 september 2013 blijkt weliswaar dat de verdachte in het verleden is veroordeeld ter zake van het plegen van strafbare feiten, maar het hof heeft geconstateerd dat deze veroordelingen dateren van 2001 en eerder. Bovendien is de verdachte niet eerder veroordeeld ter zake van het plegen van een soortgelijk strafbaar feit als thans bewezenverklaard.

De verdachte heeft zich tijdens de terechtzitting schuldbewust getoond en het hof acht aannemelijk dat deze houding oprecht is.

Het hof is van oordeel dat kan worden volstaan met de oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 100 uur, subsidiair 50 dagen hechtenis, met aftrek van de tijd die de verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 57 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 100 (honderd) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 50 (vijftig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr A. van Waarden, voorzitter,

mr J.A.W. Lensing en mr J.F.L. Roording, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr L.J.J.G. Verhaeg, griffier,

en op 15 oktober 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr J.F.L. Roording is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.