Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2021:1284

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-05-2021
Datum publicatie
29-09-2021
Zaaknummer
200.276.927/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Appel van ECLI:NL:RBNHO:2020:2054 (kort geding). Handelsnaamrecht. Domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl van partij Digitale Nazorg zijn niet door haar overgedragen of ingebracht aan 4Bis Innovations in het kader van de samenwerking met de laatst genoemde. De door 4Bis Innovations uitgevoerde wijzigingen in de tenaamstelling waren jegens Digitale Nazorg onrechtmatig. Digitale Nazorg heeft niet ingestemd met, of meegewerkt aan (rechts-) handelingen die tot gevolg hebben dat aan Digitale Nazorg geen aanspraak meer toekomt op de domeinnamen. Bekrachtiging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.276.927/01

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland : C/15/300155 / KG ZA 20-126

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 4 mei 2021

inzake

4 BIS INNOVATIONS B.V.,

gevestigd te Haarlem,

appellante,

advocaat: mr. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

de vennootschap onder firma DIGITALE NAZORG V.O.F.,

gevestigd te Haarlem,

geïntimeerde,

niet verschenen.

Partijen worden hierna 4Bis en Digitale Nazorg genoemd.

1 De zaak in het kort

Het gaat in dit kort geding om de vraag of de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 4Bis terecht heeft veroordeeld om bepaalde domeinnamen, e-mailaccounts en websites over te dragen aan Digitale Nazorg.

2 Het geding in hoger beroep

4Bis is bij dagvaarding van 7 april 2020 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, (hierna: de voorzieningenrechter) van 20 maart 2020, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Digitale Nazorg als eiseres en 4Bis als gedaagde. Digitale Nazorg is in het geding in hoger beroep niet verschenen en tegen haar is verstek verleend.

4Bis heeft daarna een memorie van grieven ingediend, met producties.

Ten slotte is arrest gevraagd.

4Bis heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Digitale Nazorg zal afwijzen, met beslissing over de proceskosten.

3 Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.13 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Samengevat, en rekening houdend met de grieven die 4Bis tegen deze opsomming heeft gericht, komen de feiten neer op het volgende.

3.1

Digitale Nazorg, een vennootschap onder firma van [vennoot 1] (hierna: [vennoot 1] ) en [vennoot 2] , houdt zich bezig met het beheren en afwikkelen van de digitale nalatenschap van mensen die zijn overleden of die verwachten binnen enige tijd te overlijden.

3.2 4

Bis is een softwareontwikkelaar die tevens hostingdiensten verleent. Zij host onder meer de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl.

3.3

De domeinnaam digitalenazorg.nl is op 18 juli 2013 geregistreerd, de domeinnaam digitalevoorzorg.nl is geregistreerd op 22 november 2014 en de domeinnaam i-finish.nl is geregistreerd op 31 mei 2016. Aan een aantal van die domeinnamen zijn websitefunctionaliteiten en e-mailaccounts gekoppeld.

3.4

I-Finish is een handelsnaam van Digitale Nazorg, onder welke naam zij aan nabestaanden een dienst aanbiedt om doorlopende abonnementen van de overledenen in één keer te beëindigen.

3.5

Tussen Digitale Nazorg en Digital Economy Hub B.V., h.o.d.n. Haarlem Tech, (hierna: DEH) is op 3 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met als doel onder meer het ontwikkelen en opstarten van de dienst i-Finish, dat wil zeggen om onder de naam i-Finish een digitale opzegdienst te creëren waarmee nabestaanden in één keer alle lopende abonnementen van een overledene zouden kunnen opzeggen. DEH en Digitale Nazorg zijn in de samenwerkingsovereenkomst onder meer overeengekomen dat zij gezamenlijk eigenaar worden van de creaties die uit het project voortkomen en dat de exacte verdeling nader overeengekomen moet worden.

3.6. 4

Bis is een dochtermaatschappij van DEH en wordt feitelijk bestuurd door dezelfde bestuurders als DEH. Na het sluiten van voornoemde samenwerkings-overeenkomst is verder overeengekomen dat 4Bis de hostingdiensten voor de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl over zou nemen van de eerdere serviceprovider van Digitale Nazorg. Met ingang van januari 2018 zijn alle domeinnamen waarvan Digitale Nazorg rechthebbende is, verhuisd naar de servers van 4Bis.

3.7

Tussen DEH en Digitale Nazorg is eind 2019 een geschil ontstaan over de voortgang van de samenwerking. Om te onderzoeken of zij in onderling overleg tot afspraken konden komen om op een goede manier uit elkaar te gaan, heeft op 23 december 2019 een bespreking plaats gevonden tussen [vennoot 1] (bijgestaan door [medewerker] of Goodbye) voor Digitale Nazorg en [bestuurder 1 DEH] (hierna: [bestuurder 1 DEH] ) en [bestuurder 2 DEH] , (indirect) bestuurders, voor DEH.

3.8

Op 24 december 2019 heeft Digitale Nazorg de samenwerkingsovereenkomst met DEH schriftelijk opgezegd tegen 24 januari 2020. De e-mail waarmee werd opgezegd houdt onder meer het volgende in:

“(…)

Front-end/Website i-Finish & Digitale Nazorg

Gezamenlijk is in het verleden mondeling overeengekomen om de bestaande website digitalevoorzorg.nl en de website i-finish.nl samen te voegen op laatstgenoemde site teneinde meer bezoekers (traffic) te genereren.

Hoewel de technische realisatie en functionaliteit van de website i-finish.nl ontwikkeld is door Haarlem Tech, is een groot en recent deel content afkomstig van eerdergenoemde website digitalenazorg.nl dan wel verzorgd door Digitale Nazorg V.O.F.

Gelet op eerdergenoemde technische realisatie zou het framework/template van deze website wat ons betreft in eigendom kunnen toekomen aan Haarlem Tech.

Binnen de gestelde opzegtermijn zal Digitale Nazorg V.O.F. in de gelegenheid worden gesteld om auteursrechtelijk en eigen materiaal (waaronder foto- en filmmateriaal) exclusief toe te eigenen en te gebruiken voor haar eigen werkzaamheden.”

3.9

In een reactie van 30 december 2019 heeft DEH schriftelijk gereageerd en de opzegging onrechtmatig genoemd. Voorts heeft zij meegedeeld dat de door Digitale Nazorg voorgestelde ontbinding en/of verdeling voor haar onacceptabel is.

3.10

Digitale Nazorg heeft 4Bis in januari 2020 verzocht de domeinnamen digitalevoorzorg.nl en digitalenazorg.nl te verhuizen naar een andere provider. Aan dit verzoek is niet voldaan. [bestuurder 1 DEH] heeft laten weten dat hij eerst een reactie wilde van Digitale Nazorg op zijn e-mail van 30 december 2019.

3.11

Op 18 februari 2020 heeft 4Bis alle in 3.3 genoemde domeinnamen van Digitale Nazorg in opdracht van DEH op naam gesteld van DEH. Tevens heeft zij alle wachtwoorden gewijzigd.

3.12

Als gevolg van de gewijzigde tenaamstelling en de wijziging van de wachtwoorden had Digitale Nazorg geen toegang meer tot haar e-mailaccounts en haar websitefunctionaliteiten. Digitale Nazorg had hierdoor vrijwel geen contact meer met haar (potentiële) klanten.

3.13

Op 20 februari 2020 heeft de advocaat van Digitale Nazorg zowel 4Bis als DEH gesommeerd de gewijzigde tenaamstelling van de domeinnamen ongedaan te maken en Digitale Nazorg weer toegang te verlenen tot haar accounts. Aan die sommatie heeft 4Bis (en ook DEH) geen gevolg gegeven.

4 Beoordeling

4.1

Digitale Nazorg vorderde in eerste aanleg, samengevat, veroordeling van 4Bis om (i) de domeinnamen digitalenazorg.nl, digitalevoorzorg.nl en i-finish.nl op naam van Digitale Nazorg te stellen, (ii) Digitale Nazorg toegang te verschaffen tot de daaraan gekoppelde e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten en (iii) mee te werken aan verhuizing van de domeinnamen, e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten naar een andere hostingprovider, alsmede een verbod om de domeinnamen op naam van een ander dan Digitale Nazorg te stellen, een en ander op straffe van dwangsommen.

4.2

Digitale Nazorg legde aan haar vorderingen ten grondslag dat 4Bis onrechtmatig handelt door de domeinnamen zonder overdracht of toestemming zijdens Digitale Nazorg over te zetten op naam van DEH. Ook het wijzigen van de wachtwoorden is onrechtmatig jegens haar omdat haar hierdoor alle controle over haar onderneming wordt ontnomen waardoor haar bedrijfsvoering wordt geschaad, hetgeen ook het spoedeisend belang bij haar vorderingen bepaalt.

4.3

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Digitale Nazorg toegewezen, met uitzondering van een aantal vorderingen omtrent de domeinnaam i-finish.nl, en de gevorderde dwangsommen gematigd en gemaximeerd. De voorzieningenrechter overwoog, samengevat, dat Digitale Nazorg rechthebbende was en is op de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl en dat de wijziging in de tenaamstelling daarvan door 4Bis onrechtmatig was, evenals het beletten van toegang van Digitale Nazorg tot de daaraan gekoppelde e-mailaccounts en websitefunctionaliteiten .

4.4 4

Bis komt met acht grieven op tegen dit oordeel en de daaraan ten grondslag gelegde motivering. Het hof zal deze grieven hierna gezamenlijk behandelen.

4.5

Tussen partijen is niet in geschil dat, vóór de samenwerking met DEH, de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl toebehoorden aan Digitale Nazorg en door haar werden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. De daarna aangegane samenwerking is inmiddels beëindigd. Volgens 4Bis zijn deze domeinnamen en bijbehorende websites in het kader van die samenwerking door Digitale Nazorg overgedragen of ingebracht, althans na het einde daarvan niet meer voor Digitale Nazorg beschikbaar. Digitale Nazorg heeft dat betwist.

4.6

Bij het oordeel over de vraag of van zo’n overdracht of inbreng moet worden uitgegaan neemt het hof in aanmerking dat voor een onderneming als Digitale Nazorg de beschikking over haar domeinnamen en websites van vitaal belang is voor haar functioneren. Gelet daarop dient in het kader van dit kort geding als uitgangspunt te gelden dat een dergelijke overdracht of inbreng van domeinnamen slechts heeft plaatsgehad wanneer aannemelijk is dat Digitale Nazorg daarbij welbewust, ook voor de situatie na beëindiging van de samenwerking, de beschikbaarheid van die domeinnamen heeft prijsgegeven.

Het hof is voorshands van oordeel dat 4Bis niet aannemelijk heeft gemaakt dat daarvan sprake is geweest.

4.7 4

Bis voert in hoger beroep aan dat door het aangaan van de samenwerkings-overeenkomst tussen Digitale Nazorg en DEH een vennootschap onder firma tot stand is gekomen, waarin Digitale Nazorg vervolgens krachtens een mondelinge afspraak de domeinnamen en content van haar bestaande websites heeft ingebracht. Ten aanzien van de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl vindt dit standpunt geen steun in de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. Dat Digitale Nazorg, naast dit betrekkelijk uitvoerige contract, mondeling heeft toegestemd in een overdracht of inbreng met prijsgeven van haar domeinnamen als hiervoor bedoeld onder 4.6, komt het hof niet waarschijnlijk voor en is door 4Bis niet onderbouwd. Dit standpunt van 4Bis is ook niet verenigbaar met wat de voorzieningenrechter in dit verband heeft overwogen (waartegen 4Bis geen grieven heeft gericht), namelijk dat Digitale Nazorg en DEH weliswaar de content van de websites achter digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl hebben samengevoegd met de website waarop de I-Finish diensten werden aangeboden om meer bezoekers te trekken, maar dat vervolgens daarop binnengekomen opdrachten voor digitale voorzorg of nazorg altijd werden doorgeleid naar Digitale Nazorg en door haar uitgevoerd en gefactureerd werden, zodat van overdracht of inbreng zoals door 4Bis bedoeld geen sprake was.

4.8 4

Bis betoogt dat er niet van uit kan worden gegaan dat Digitale Nazorg rechthebbende was van de domeinnaam digitalevoorzorg.nl, en zij beroept zich daartoe op een door haar van SIDN ontvangen e-mail van 4 februari 2019 waaruit blijkt dat vanaf dat moment niet langer Digitale Nazorg maar de vennootschap onder firma I-Finish houdster was van deze domeinnaam. Het hof passeert dit betoog. 4Bis bevestigt hiermee juist dat Digitale Nazorg tot de genoemde datum wel degelijk de rechthebbende was. Uit de e-mail blijkt voorts niet dat Digitale Nazorg met die overdracht heeft ingestemd, en evenmin dat die strekte tot een prijsgeven door Digitale Nazorg van voornoemde domeinnaam.

4.9

Ook hetgeen 4Bis overigens aanvoert leidt naar het voorlopig oordeel van het hof niet tot de conclusie dat Digitale Nazorg op enig moment heeft ingestemd met, of meegewerkt aan, (rechts-) handelingen die tot gevolg hebben dat aan Digitale Nazorg na het einde van de samenwerking met DEH geen aanspraak meer toekomt op de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl. Om die reden waren de door 4Bis uitgevoerde wijzigingen in de tenaamstelling, voor zover die ertoe hebben bijgedragen dat Digitale Nazorg van die domeinnamen of de bijbehorende websites geen meer gebruik kon maken, jegens Digitale Nazorg onrechtmatig en heeft de voorzieningenrechter terecht de vorderingen van 4Bis toegewezen.

4.10

De grieven slagen daarom niet. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd.

5 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt 4Bis in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Digitale Nazorg te begroten op nihil.

Dit arrest is gewezen door mrs. D. Kingma, E.M. Polak en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2021.