Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:738

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-03-2020
Datum publicatie
17-03-2020
Zaaknummer
200.274.134/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; Benoeming bestuurder

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2020/80
JONDR 2020/496
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.274.134/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 11 maart 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BROEKE VAN EEMBERGEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. A.M. den Hollander, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANOTHER-LABEL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANOTHER-LABEL BRAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MY OWN BRAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A.J. van Niel, kantoorhoudende te Zwaag,

e n t e g e n

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERSTAR MODES B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. R. Geerars, kantoorhoudende te Zwaag.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen, belanghebbenden en andere (rechts)personen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoekster als Broeke van Eembergen;

 • -

  verweersters ieder afzonderlijk als Another-Label en Another-Label Brand en gezamenlijk als Another-Label c.s.;

 • -

  belanghebbende sub 1 als My Own Brand;

 • -

  belanghebbende sub 2 als Interstar.

1.2

Broeke van Eembergen heeft bij op 14 februari 2020 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties, gewijzigd bij akte indienen nadere stukken van 26 februari 2020, de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Another-Label c.s. over de periode vanaf 1 januari 2018. Daarbij heeft zij tevens verzocht – zakelijk weergegeven – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding My Own Brand te gebieden bepaalde informatie aan Broeke van Eembergen te verschaffen, te bepalen dat de overeenkomsten van 31 januari 2020 buiten werking zijn gesteld, My Own Brand te schorsen als bestuurder van Another-Label c.s. en een derde persoon te benoemen tot bestuurder met beslissende stem van Another-Label c.s., de door My Own Brand gehouden aandelen in het kapitaal van Another-Label c.s. over te dragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder, althans het stemrecht op die aandelen te schorsen, dan wel een andere voorziening te treffen die de Ondernemingskamer juist acht, alsmede om Another-Label c.s. te veroordelen in de kosten van het geding.

1.3

My Own Brand heeft bij op 26 februari 2020 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, tevens houdende een zelfstandig tegenverzoek, met producties de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Another-Label c.s. over de periode vanaf 23 februari 2016 en de door Broeke van Eembergen verzochte onmiddellijke voorzieningen af te wijzen. Daarbij heeft zij tevens verzocht - zakelijk weergegeven - bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding,

primair:

 1. een zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder van Another-Label c.s. te benoemen met beslissende stem, zonder welke de vennootschappen niet vertegenwoordigd kunnen worden en te bepalen dat de kosten van deze bestuurder gedragen worden door Another-Label c.s.;

 2. te bepalen dat deze bestuurder op de kortst mogelijke termijn een beslissing neemt over het al dan niet continueren van de afspraken tussen Interstar en Another-Label c.s. van 31 januari 2020;

 3. te bepalen dat deze bestuurder het beproeven van een minnelijke regeling tot zijn taak mag rekenen;

 4. te bepalen dat Broeke van Eembergen en My Own Brand niet bevoegd zijn een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen anders dan voorzien door deze tijdelijk bestuurder;

 5. te bevelen dat Broeke van Eembergen als aandeelhouder van Another-Label c.s. op de kortst mogelijke termijn de jaarcijfers 2018 dient goed te keuren, of inhoudelijk en concreet dient te onderbouwen waarom deze niet goedgekeurd kunnen worden en wat er dient te gebeuren om deze wel te kunnen goedkeuren;

 6. te bevelen dat Broeke van Eembergen op de kortst mogelijke termijn de inhoud van haar melding aan de belastingdienst inzake betalingsonmacht van Another-Label c.s. dient te overleggen aan My Own Brand;

subsidiair:

 1. Broeke van Eembergen te schorsen als bestuurder van Another-Label c.s.;

 2. te bepalen dat My Own Brand zelfstandig besluiten mag nemen voor Another-Label c.s. en zelfstandig bevoegd is Another-Label c.s. te vertegenwoordigen;

 3. te bepalen dat de op 31 januari 2020 gemaakte afspraken tussen Interstar en Another-Label c.s. gestand blijven;

 4. e door Broeke van Eembergen gehouden aandelen in het kapitaal van Another-Label c.s. over te dragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder, althans het stemrecht op die aandelen te schorsen;

dan wel een andere voorziening te treffen die de Ondernemingskamer juist acht.

1.4

De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 4 maart 2020. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – aantekeningen en wat mr. Den Hollander betreft onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere producties. Partijen en hun advocaten hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en inlichtingen verstrekt. De voorzitter van de Ondernemingskamer heeft de behandeling ter terechtzitting geschorst, waarna Broeke van Eembergen, My Own Brand en Interstar, na hervatting van de zitting, eensluidend hebben verklaard dat zij het in deze zaak gerezen geschil in der minne wensen te regelen. Partijen hebben vervolgens hun oorspronkelijke verzoeken ingetrokken en bij gezamenlijk verzoek de Ondernemingskamer verzocht, bij wijze van onmiddellijke voorziening, een tijdelijk bestuurder van Another-Label c.s. te benoemen.

2. De feiten

De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten:

2.1

Another-Label c.s. zijn op 23 februari 2016 opgericht. Broeke van Eembergen en My Own Brand houden elk 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Another-Label c.s. Zij vormen samen het bestuur van Another-Label c.s. en zijn als bestuurders zelfstandig bevoegd Another-Label c.s. te vertegenwoordigen.

2.2

Another-Label c.s. drijven een onderneming die zich bezig houdt met handel in modeartikelen.

2.3

J.W. Loya Holding B.V. houdt alle aandelen in My Own Brand. Enig bestuurder van J.W. Loya Holding B.V. is [A] (hierna: [A] ). J.W. Loya Holding B.V. houdt indirect 40% van aandelen in het geplaatste kapitaal van Interstar. De overige 60% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Interstar worden indirect gehouden door [B] (hierna: [B] ), zijnde de vader van [A] Tot 24 december 2019 was [A] zelfstandig bevoegd bestuurder van Interstar. Vanaf 24 december 2019 is [B] enig bestuurder van Interstar. Interstar is een groothandel in en producent van kleding. Interstar produceert kleding voor en levert kleding aan Another-Label c.s. Interstar heeft Another-Label c.s. voorgefinancierd door het verschaffen van leverancierskrediet.

2.4

Broeke van Eembergen houdt naast de aandelen in het geplaatste kapitaal van Another-Label c.s. (indirect) alle aandelen in het kapitaal van Another Labels Group B.V., Another Labels B.V., Another Labels Amsterdam B.V., Another Labels Brand B.V. en WAL Amstelveen B.V. (hierna gezamenlijk: We Are Labels). We Are Labels exploiteert een keten van kledingwinkels. Zij koopt kleding in bij Another-Label c.s.

2.5

Tussen My Own Brand en Broeke van Eembergen is een geschil ontstaan over de informatieverschaffing aan Broeke van Eembergen en de wijze van financiering van Another-Label c.s.

2.6

Op 31 januari 2020 zijn diverse overeenkomsten ondertekend tussen Interstar en Another-Label c.s., waarbij Another-Label c.s. vertegenwoordigd werden door My Own Brand. In deze overeenkomsten is onder meer opgenomen dat Interstar de exclusieve producent voor Another-Label is, dat op de leveringen van Interstar aan Another-Label c.s. MODINT-Voorwaarden van toepassing zijn en dat er bepaalde zekerheden door Another-Label c.s. aan Interstar worden verstrekt. Tussen partijen staat vast dat artikel 2.4 van de vaststellingsovereenkomst aldus moet worden gelezen dat de huidige samenwerking niet moet worden opgevat als een overdracht van de rechten van intellectuele eigendom aan Interstar.

3 De gronden van de beslissing

3.1

Ter terechtzitting hebben partijen desgevraagd bevestigd dat zij weliswaar van mening verschillen over het antwoord op de vraag aan wie het een en ander te wijten is, maar dat zij onderkennen dat de verhoudingen tussen de bestuurders tevens aandeelhouders van Another-Label c.s. ernstig zijn verstoord en dat op die grond moet worden getwijfeld aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschappen. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer blijkt uit de gedingstukken genoegzaam dat die conclusie gegrond is.

3.2

Partijen hebben ter terechtzitting een minnelijke regeling bereikt die er onder meer toe strekt dat partijen een deskundige verzoeken de waarde van de aandelen in het kapitaal van Another-Label c.s. vast te stellen waarna Broeke van Eembergen een eerste recht van koop van de aandelen heeft voor het door de deskundige vastgestelde bedrag, en dat My Own Brand de door Broeke van Eembergen gehouden aandelen tegen dat bedrag zal kopen indien Broeke van Eembergen niet van haar recht van eerste koop gebruik maakt. Partijen hebben in het kader van de minnelijke regeling voorts hun oorspronkelijke verzoeken ingetrokken en de Ondernemingskamer eenstemmig verzocht een derde persoon tot tijdelijk bestuurder van Another-Label c.s. te benoemen tot aan de datum van de aandelenoverdracht.

3.3

De Ondernemingskamer is van oordeel dat de toestand van Another-Label c.s., zoals die blijkt uit het voorgaande, noopt tot het treffen van een onmiddellijke voorziening. Zij zal naast Broeke van Eembergen en My Own Brand een nader aan te wijzen persoon tot bestuurder met beslissende stem bij Another-Label c.s. benoemen, die bevoegd is om de vennootschappen zelfstandig te vertegenwoordigen en zonder wie de vennootschap niet vertegenwoordigd kan worden.

3.4

De Ondernemingskamer zal in overeenstemming met de bereikte minnelijke regeling de kosten van de te benoemen bestuurder ten laste brengen van Broeke van Eembergen en My Own Brand, ieder bij helfte.

3.5

De Ondernemingskamer acht, mede gelet op de ter terechtzitting bereikte minnelijke regeling, ten slotte termen aanwezig de kosten van het geding tussen de verschenen partijen te compenseren zoals hierna te vermelden.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog tot de datum van de aandelenoverdracht zoals bedoeld in rechtsoverweging 3.2. drs. H.C. van Eyck van Heslinga te Driebergen tot bestuurder van Another-Label B.V. en Another-Label Brand B.V. met beslissende stem en bepaalt dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is Another-Label B.V. en Another-Label Brand B.V. te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder Another-Label B.V. en Another-Label Brand B.V. niet vertegenwoordigd kunnen worden;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen van Broeke van Eembergen B.V. en My Own Brand B.V., ieder bij helfte, en bepaalt dat Broeke van Eembergen B.V. en My Own Brand B.V. voor de betaling daarvan ten genoegen van de bestuurder zekerheid dienen te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

compenseert de kosten van het geding tussen de verschenen partijen aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. V.G. Moolenaar, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.J. Blok, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Wolfs op 11 maart 2020.