Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:477

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-02-2020
Datum publicatie
03-03-2020
Zaaknummer
200.266.218/01
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; uitkoop; vordering toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2020/73
OR-Updates.nl 2020-0111
JONDR 2020/376
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.266.218/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 11 februari 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAR BIDCO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES,

advocaten: mr. R.G.J. de Haan en mr. D.H. Tilanus, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de naamloze vennootschap

BINCKBANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

GEDAAGDE,

advocaat: mr. G.P. Oosterhoff, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

2. DE GEZAMENLIJKE, NIET BIJ NAAM BEKENDE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BINCKBANK N.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

3. [A],

wonende te [....] ,

4. [B],

wonende te [....] ,

5. [C],

wonende te [....] ,

GEDAAGDEN,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Eiseres (hierna: Star Bidco) heeft bij exploot van 26 augustus 2019 gedaagden gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van de Ondernemingskamer van 24 september 2019 en – kort weergegeven – gevorderd om bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

a. gedaagden te veroordelen het onbezwaarde recht op de door hen gehouden aandelen in het kapitaal van BinckBank N.V. (hierna: BinckBank) over te dragen aan Star Bidco;

b. (naar de Ondernemingskamer begrijpt) primair de prijs per aandeel te bepalen op € 6,35 per aandeel, zijnde de biedprijs, per 7 augustus 2019, althans op een door de Ondernemingskamer in goede justitie vast te stellen bedrag op een door de Ondernemingskamer in goede justitie vast te stellen peildatum;

c. te bepalen dat, zolang en voor zover de prijs als voormeld onder b. niet is betaald, deze wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf de vastgestelde (peil)datum tot de datum van onbezwaarde overdracht van de aandelen dan wel de dag van consignatie van de prijs;

d. te bepalen dat uitkeringen die in het hiervoor onder c. bedoelde tijdvak op de aandelen betaalbaar worden gesteld strekken tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling;

e. Star Bidco te veroordelen de vastgestelde prijs voor de aandelen, met rente als voormeld, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren, tegen levering van het onbezwaarde recht op deze aandelen;

f. gedaagden, voor zover zij in rechte verschijnen en verweer voeren, te veroordelen in de kosten van het geding.

1.2

BinckBank heeft zich bij conclusie van antwoord van 24 september 2019 gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

1.3

Tegen gedaagden sub 2 tot en met 5 is op de rol van 24 september 2019 verstek verleend.

1.4

Star Bidco heeft op de rol van 24 september 2019 de stukken van het geding overgelegd en arrest gevraagd.

2 De vaststaande feiten

2.1

BinckBank is op 23 februari 1981 opgericht. BinckBank is een online bank voor Europese spaarders en beleggers. Ten tijde van het hierna te noemen openbaar bod bestond het geplaatste kapitaal van BinckBank uit 67.500.00 gewone aandelen en 50 prioriteitsaandelen (hierna gezamenlijk: de Aandelen). Alle Aandelen hebben een nominale waarde van € 0,10. De 50 prioriteitsaandelen en 67.498.498 gewone aandelen luiden op naam en de overige 1.502 gewone aandelen zijn aandelen aan toonder. De gewone aandelen werden tot 26 september 2019 verhandeld via Euronext Amsterdam.

2.2

Saxo Bank A/S (hierna: Saxo Bank), een vennootschap naar Deens recht, gevestigd te Hellerup, Denemarken, biedt vanuit haar hoofdkantoor in Denemarken en vanuit vestigingen in financiële centra in vijftien verschillende landen, aan particuliere en institutionele klanten handels- en beleggingsdiensten aan.

2.3

Op 16 december 2018 hebben Saxo Bank en BinckBank voorwaardelijke overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een openbaar bod door het daartoe op te richten Star Bidco op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen en prioriteitsaandelen (zie hierna 2.9) in het kapitaal van BinckBank. Deze voorwaardelijke overeenstemming is vastgelegd in een merger protocol.

2.4

Op 17 december 2018 hebben Saxo Bank en BinckBank hun overeenstemming via een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt. Eveneens op 17 december 2018 heeft Saxo Bank 518.503 Aandelen ter beurze verkregen.

2.5

Star Bidco is op 2 februari 2019 opgericht; Saxo Bank is enig aandeelhouder van Star Bidco.

2.6

Op 12 maart 2019 heeft Star Bidco het op 17 december 2018 aangekondigde openbaar bod uitgebracht op alle Aandelen (hierna: het bod). De biedprijs bedroeg € 6,35 per Aandeel (cum dividend).

2.7

BinckBank hield voorafgaand aan het bod 731.484 gewone aandelen in haar eigen kapitaal (hierna: Eigen Aandelen). Op 24 april 2019 heeft BinckBank 40.492 Eigen Aandelen geleverd aan gedaagden sub 3 tot en met 5 (hierna gezamenlijk: de BinckBank bestuurders), zodat BinckBank vanaf die datum 690.992 Eigen Aandelen houdt. De BinckBank bestuurders houden vanaf dat moment gezamenlijk 323.512 Aandelen.

2.8

De aanmeldingstermijn onder het bod liep van 13 maart 2019 tot en met 31 juli 2019. Op 31 juli 2019 heeft Star Bidco het openbaar bod gestand gedaan, met aankondiging van een na-aanmeldingstermijn. De na-aanmeldingstermijn onder het bod verliep op 14 augustus 2019. Gedurende de aanmeldingstermijn zijn 63.070.958 Aandelen aangeboden. Deze Aandelen zijn op 7 augustus 2019 bijgeschreven op de effectenrekening die Star Bidco bij ABN AMRO Bank N.V. (de settlement agent, hierna: ABN AMRO) aanhoudt. Tijdens de na-aanmeldingstermijn zijn 1.885.624 Aandelen aangeboden. Deze Aandelen zijn op 20 augustus 2019 bijgeschreven op de effectenrekening van Star Bidco.

2.9

Tot de 1.885.624 Aandelen die in de na-aanmeldingstermijn zijn aangeboden behoren de oorspronkelijke 50 prioriteitsaandelen, die bij statutenwijziging van 7 augustus 2019 zijn omgezet in gewone aandelen. De houder van deze aandelen, Stichting Prioriteit Binck, heeft deze 50 aandelen onder het bod aangemeld tijdens de na-aanmeldingstermijn.

2.10

In totaal heeft Star Bidco 64.956.582 Aandelen onder het bod verkregen.

2.11

Op 16 augustus 2019 zijn de 518.503 Aandelen die Saxo Bank in het kapitaal van BinckBank hield bijgeschreven op de effectenrekening van Star Bidco op grond van een tussen Saxo Bank en Star Bidco gesloten overeenkomst tot agiostorting.

2.12

Na de na-aanmeldingstermijn heeft Star Bidco 2.956 Aandelen verkregen tegen dezelfde voorwaarden als onder het bod.

2.13

Op 26 september 2019 is de notering van de Aandelen van BinckBank aan de effectenbeurs Euronext N.V. te Amsterdam beëindigd.

3 De gronden van de beslissing

3.1

Star Bidco heeft haar vordering primair gegrond op artikel 2:359c BW en subsidiair op artikel 2:92a BW. BinckBank was ten tijde van het uitbrengen van het openbaar bod een vennootschap waarvan aandelen waren toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 2:359a lid 1 BW, zodat de vordering in beginsel op artikel 2:359c BW kan worden gebaseerd.

3.2

Nu tegen gedaagden sub 2 tot en met 5 verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer ingevolge het bepaalde in artikel 2:359c lid 5 ambtshalve te onderzoeken (i) of Star Bidco een openbaar bod heeft uitgebracht, (ii) of Star Bidco als aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van BinckBank verschaft en ten minste 95% van de stemrechten van BinckBank vertegenwoordigt en (iii) of de vordering is ingesteld tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders.

3.3

Dat Star Bidco een openbaar bod als bedoeld in artikel 5:74 Wft heeft uitgebracht blijkt uit het in 2.4 genoemde door Saxo Bank en BinckBank uitgebrachte persbericht van 17 december 2018, het in 2.6 genoemde biedingsbericht van Star Bidco van 12 maart 2019 en uit de door Star Bidco (en BinckBank gezamenlijk) uitgebrachte persberichten van 24 april 2019, 16 mei 2019, 31 juli 2019, 14 augustus 2019 en een verklaring van ABN AMRO van 26 augustus 2019 (hierna: de ABN AMRO-verklaring). De vordering is in zoverre deugdelijk.

3.4

Wat betreft het door Star Bidco gehouden percentage van het aandelenkapitaal van BinckBank overweegt de Ondernemingskamer als volgt. Star Bidco heeft in de dagvaarding gesteld dat het geplaatste aandelenkapitaal van BinckBank per datum van het uitbrengen van de dagvaarding € 6.750.005 bedroeg en was verdeeld in 67.500.050 aandelen. Elk aandeel heeft een nominale waarde van € 0,10. Star Bidco heeft voorts gesteld dat BinckBank op de dag van dagvaarding 690.992 Eigen Aandelen houdt (zie 2.7).

3.5

Star Bidco heeft ter staving van haar stelling dat zij per datum van het uitbrengen van de dagvaarding ten minste 95% van het geplaatste kapitaal verschaft en 95% van de stemrechten vertegenwoordigt een verklaring inclusief bijlagen van mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, van 26 augustus 2019 overgelegd waarin zij op grond van in die verklaring weergegeven onderzoek op grond van onder meer:

i) de statuten van BinckBank zoals deze luiden na akte van statutenwijziging van 7 augustus 2019 waaruit onder meer blijkt dat het maatschappelijk kapitaal € 10.000.000 bedraagt en is verdeeld in 100.000.000 aandelen, elk met een nominale waarde van € 0,10 bedraagt (artikel 4), dat de aandelen op naam of aan toonder luiden (artikel 8) en dat ieder aandeel recht geeft op één stem in de algemene vergadering (artikel 28 lid 1);

ii) een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende BinckBank van 26 augustus 2019, waarin is vermeld dat het geplaatste en gestorte kapitaal van BinckBank € 6.750.005 bedraagt;

iii) een verklaring van het bestuur van BinckBank van 26 augustus 2019 waarin onder meer wordt verklaard dat BinckBank op 26 augustus 2019 690.992 gewone aandelen in haar eigen kapitaal hield;

iv) een gewaarmerkte kopie van het vervangend aandeelhoudersregister van BinckBank met gegevens van BinckBank vanaf 12 maart 2019, laatstelijk bijgewerkt op 7 augustus 2019, waaruit blijkt dat het geplaatste kapitaal van BinckBank op 26 augustus 2019 € 67.500.050 bedroeg, verdeeld in gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,10;

v) een overeenkomst tot agiostorting tussen Saxo Bank en Star Bidco van 6 augustus 2019, waarbij Saxo Bank en Star Bidco onder meer zijn overeengekomen dat op 16 augustus 2019 518.503 Aandelen door Saxo Bank aan Star Bidco worden geleverd ten titel van agiostorting;

vi) de ABN AMRO-verklaring, waaruit onder meer blijkt dat Star Bidco op 26 augustus 2019 gerechtigd was tot 65.478.041 Aandelen,

onder meer verklaart dat op de dag van dagvaarding Star Bidco gerechtigd was tot 65.478.041 Aandelen, vertegenwoordigend ongeveer 98,01% van het geplaatste kapitaal van BinckBank.

3.6

Op grond van de overgelegde stukken, mede in onderling verband bezien, staat naar het oordeel van de Ondernemingskamer genoegzaam vast dat Star Bidco op de dag van dagvaarding voor eigen rekening in ieder geval 65.478.041 Aandelen van de in totaal 67.500.050 Aandelen in het geplaatste kapitaal van BinckBank hield en dat BinckBank 690.992 Eigen Aandelen hield, welke eigen aandelen in overeenstemming met artikel 2:24d lid 1 jo. 2:118 lid 7 BW buiten de berekeningen van de mate van kapitaalverschaffing en het percentage stemrechten dienen te worden gehouden. In artikel 28 lid 1 van de ten tijde van dagvaarding geldende statuten is bepaald dat één aandeel recht geeft op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering. Aldus verschafte Star Bidco op de dag van dagvaarding tenminste 95% van het geplaatste kapitaal van BinckBank en vertegenwoordigde zij tenminste 95% van de stemrechten in BinckBank. De vordering van Star Bidco is in zoverre deugdelijk.

3.7

Wat betreft het dagvaarden van de gezamenlijke andere aandeelhouders overweegt de Ondernemingskamer als volgt. De aandelen op naam waren op de dag van het uitbrengen van de dagvaarding op naam gesteld van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (hierna: Euroclear Nederland). Uit het systeem van de Wet giraal effectenverkeer volgt dat niet Euroclear Nederland, maar de deelgenoten in het depot gerechtigd zijn tot de aandelen. BinckBank en de BinckBank bestuurders zijn als aandeelhouder bij naam bekend en op de juiste wijze gedagvaard. De niet bij naam bekende deelgenoten en de houders van niet-girale aandelen aan toonder zijn in overeenstemming met artikel 54 lid 2 Rv gedagvaard door middel van betekening van het exploot aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie. Een uittreksel van het exploot is in de Staatscourant gepubliceerd. Nu zowel BinckBank, de BinckBank bestuurders als de overige aandeelhouders op juiste wijze zijn gedagvaard is de vordering ook in zoverre deugdelijk.

3.8

De Ondernemingskamer stelt voorts vast dat Star Bidco de vordering heeft ingesteld binnen de in artikel 2:359c lid 3 BW genoemde termijn van drie maanden na afloop van de termijn voor aanvaarding van het bod.

3.9

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen kan de vordering van Star Bidco in beginsel worden toegewezen en spitst de zaak zich thans toe op de vaststelling van de billijke prijs. Indien een vrijwillig openbaar bod als bedoeld in artikel 5:74 Wft is uitgebracht, wordt ingevolge artikel 2:359c lid 6 BW de waarde van de bij het bod geboden tegenprestatie geacht een billijke prijs te zijn, mits ten minste 90% van de aandelen is verworven waarop het bod betrekking had.

3.10

In het arrest van 4 april 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:1203 (Royal Reesink)) heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat in de berekening van de acceptatiegraad van het bod niet meetellen de (certificaten van) aandelen die worden gehouden door (rechts)personen die in een wezenlijk andere positie verkeren dan houders van (certificaten van) aandelen die door acceptatie van het bod slechts hun belang in de doelvennootschap verkopen tegen de onder het bod geboden tegenprestatie.

3.11

Ter staving van de stelling dat aan de 90%-drempel is voldaan, heeft Star Bidco onder meer overgelegd (kopieën van):

  1. de ABN AMRO-verklaring waaruit onder meer blijkt dat Star Bidco onder het bod in totaal 64.956.582 Aandelen heeft verkregen, dat Star Bidco na het bod 2.956 Aandelen heeft verkregen, dat Star Bidco op 16 augustus 2019 518.503 Aandelen van Saxo Bank heeft verkregen en dat Star Bidco op 26 augustus 2019 gerechtigd is tot 65.478.041 Aandelen;

  2. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende BinckBank van 26 augustus 2019, waarin is vermeld dat het geplaatste en gestorte kapitaal van BinckBank € 6.750.005 bedraagt;

  3. de verklaring van mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, van 26 augustus 2019 waarin zij op basis van de door haar onderzochte documenten onder meer verklaart dat:

i. het bod betrekking had op 67.500.050 Aandelen (inclusief de op 7 augustus 2019 in gewone aandelen omgezette prioriteitsaandelen);

ii. tijdens de aanmeldingstermijn 63.070.958 Aandelen zijn aangeboden onder het bod. Deze Aandelen zijn op 7 augustus 2019 bijgeschreven op de effectenrekening van Star Bidco;

iii. tijdens de na-aanmeldingstermijn 1.885.624 Aandelen zijn aangeboden onder het bod. Deze Aandelen zijn op 20 augustus 2019 bijgeschreven op de effectenrekening van Star Bidco;

iv. Star Bidco na de na-aanmeldingstermijn 2.956 Aandelen heeft verworven, welke op 16 augustus 2019 zijn bijgeschreven op de effectenrekening van Star Bidco;

v. Star Bidco op 26 augustus 2019 65.478.041 Aandelen houdt;

vi. de BinckBank bestuurders op 26 augustus 2019 gezamenlijk 323.512 Aandelen houden;

vii. “Indien (i) de voorafgaand aan het Bod door [Saxo Bank] gehouden 518.503 [Aandelen], (ii) de 690.992 [Eigen Aandelen], (iii) de door de leden van het bestuur van BinckBank gehouden 323.512 [Aandelen] en (iv) de voorgaand aan het Bod door Stichting Prioriteit Binck gehouden 50 prioriteitsaandelen in het kapitaal van Binckbank niet mee worden genomen in de voornoemde berekeningen, had het Bod betrekking op 65.966.993 [Aandelen] (te weten het aantal geplaatste aandelen ad 67.500.050 minus de som van 518.503, 690.992, 323.512 en 50). Hiervan heeft [Star Bidco] er dan 64.633.020 verworven onder het Bod (te weten 64.956.582 [Aandelen] zoals in totaal aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn en Na-aanmeldingstermijn minus de som van 323.512 en 50), ofwel 97,98% (afgerond op twee decimalen).”

3.12

Het bod had betrekking op 67.500.050 Aandelen. Op het moment van uitbrengen van het bod bestond het geplaatst en uitstaand kapitaal van BinckBank uit 67.500.000 gewone aandelen en 50 prioriteitsaandelen. Op datzelfde moment hield BinckBank 731.484 Eigen Aandelen.

3.13

Ten tijde van het uitbrengen van het bod werden 518.503 Aandelen gehouden door Saxo Bank. Deze Aandelen heeft Star Bidco op grond van een overeenkomst tussen Saxo Bank en Star Bidco van 6 augustus 2019, op 16 augustus 2019 geleverd gekregen ten titel van agiostorting. Niet gesteld of gebleken is dat deze verkrijging, die overigens ook na de na-aanmeldingstermijn heeft plaatsgevonden, op één lijn kan worden gesteld met verwerving door aanvaarding van het bod, zodat de Ondernemingskamer deze Aandelen bij de berekening van de acceptatiegraad uit de noemer zal elimineren.

3.14

De BinckBank bestuurders hielden ten tijde van het uitbrengen van het bod 297.403 Aandelen en vanaf 24 april 2019 323.512 Aandelen (zie 2.7), vanaf welk moment BinckBank 690.992 Eigen Aandelen houdt. Zowel BinckBank als de BinckBank bestuurders hebben de door hen gehouden (Eigen) Aandelen niet aangeboden onder het bod. Dit volgt uit onderdeel iii van de onder 3.5 weergegeven verklaring van notaris mr. J.J.C.A. Leemrijse en onderdeel vi van de onder 3.11 weergegeven verklaring van die notaris. Deze Aandelen blijven bij de berekening van de acceptatiegraad van het bod buiten beschouwing.

3.15

Door omzetting van de prioriteitsaandelen (zie 2.9) bestaat het geplaatst en uitstaand kapitaal sinds 7 augustus 2019 uitsluitend uit gewone Aandelen. Met betrekking tot de 50 door Stichting Prioriteit Binck gehouden Aandelen heeft Star Bidco in het midden gelaten of Stichting Prioriteit Binck in een wezenlijk andere positie verkeert dan houders van (certificaten van) aandelen die door acceptatie van het bod slechts hun belang in de doelvennootschap verkopen tegen de onder het bod geboden tegenprestatie, omdat het al dan niet meetellen van deze Aandelen geen significant effect heeft op de acceptatiegraad. De Ondernemingskamer zal deze 50 Aandelen daarom buiten de berekening van de acceptatiegraad van het bod houden.

3.16

Het overwogene in 3.12 tot en met 3.15 brengt met zich mee dat de Ondernemingskamer het aantal in aanmerking te nemen Aandelen (de noemer) als volgt berekent:

- Geplaatst aantal Aandelen 67.500.050

- Aandelen gehouden door Saxo Bank 518.503 -/-

- Eigen Aandelen gehouden door BinckBank 690.992 -/-

- Aandelen BinckBank bestuurders 323.512 -/-

- Aandelen Stichting Prioriteit Binck 50 -/-

65.966.993

3.17

De Ondernemingskamer berekent het voor de berekening van de acceptatiegraad relevante aantal onder het bod verworven Aandelen (de teller) als volgt:

- Aandelen aangemeld tijdens de aanmeldingstermijn 63.070.958

- Aandelen aangemeld tijdens de na-aanmeldingstermijn 1.885.624 +

- Aandelen Stichting Prioriteit Binck 50 -/-

64.956.532

3.18

Gelet op het voorgaande is het de Ondernemingskamer genoegzaam gebleken dat de acceptatiegraad van de biedprijs 98,47% (64.956.532/65.966.993 x 100%) bedraagt en dat Star Bidco derhalve ten minste 90% van de Aandelen heeft verworven waarop het bod betrekking had zoals bedoeld in artikel 2:359c lid 6 BW.

3.19

Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die meebrengen dat afgeweken moet worden van de wettelijke veronderstelling dat de in geld uitgedrukte waarde van de tegenprestatie onder het bod een billijke prijs is voor de aandelen in BinckBank. De Ondernemingskamer is daarom van oordeel dat de biedprijs van het bod, te weten € 6,35, kan worden geacht een redelijke prijs te zijn.

3.20

De Ondernemingskamer overweegt ten aanzien van de peildatum als volgt. In uitkoopprocedures die volgen op een openbaar bod geldt als uitgangspunt dat de peildatum gelijk is aan de datum van de betaalbaarstelling onder het bod, mits de bieder dan ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van de doelvennootschap houdt. De datum van betaalbaarstelling onder het bod was 7 augustus 2019. Anders dan Star Bidco in haar dagvaarding heeft gesteld volgt uit het voorgaande, met name uit de door Star Bidco overgelegde notariële verklaring van 26 augustus 2019 van notaris mr. J.J.C.A. Leemrijse, dat het aantal door Star Bidco gehouden Aandelen in het kapitaal van BinckBank niet op 7 augustus 2019 maar eerst op 20 augustus 2019 (de datum van betaalbaarstelling van de aandelen die zijn aangeboden gedurende de na-aanmeldingstermijn) de grens van 95% overschreed.

3.21

Op grond van voornoemde notariële verklaring en de daarin genoemde stukken, mede in onderling verband bezien, staat naar het oordeel van de Ondernemingskamer genoegzaam vast dat Star Bidco in ieder geval vanaf 20 augustus 2019 ten minste 95% van de geplaatste aandelen in BinckBank hield. De Ondernemingskamer stelt derhalve de peildatum vast op 20 augustus 2019.

3.22

De slotsom is dat de vordering van Star Bidco, die ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, voor toewijzing vatbaar is op de wijze zoals hierna te vermelden. Nu BinckBank zich aan het oordeel van de Ondernemingskamer heeft gerefereerd en gedaagden sub 2 tot en met 5 geen verweer hebben gevoerd, bestaat geen grond voor een kostenveroordeling.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

veroordeelt gedaagden het onbezwaarde recht op de door elk van hen gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap BinckBank N.V. aan Star Bidco B.V. over te dragen;

stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast per 20 augustus 2019 en wel op € 6,35 per aandeel;

bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 20 augustus 2019 tot de dag van de overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:359c BW;

bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, op de dag van betaalbaarstelling tot gedeeltelijke betaling van de prijs van de over te dragen aandelen strekken;

veroordeelt Star Bidco B.V. de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan gedaagden of aan degene(n) aan wie de aandelen zullen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en prof. drs. E. Eeftink RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.J. Blok, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2020.