Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3797

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-12-2020
Datum publicatie
09-02-2021
Zaaknummer
200.286.162/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vernietiging vonnis waarbij appellant in staat van faillissement is verklaard. Ten tijde van de uitspraak van het hof kan niet langer worden geoordeeld dat appellant verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Opheffen faillissement. Proceskosten ten laste van appellant.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2021-0061
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer : 200.286.162/01

zaaknummer rechtbank Noord-Holland : C/15/20/309 F

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 december 2020

in de zaak van:

[X] EVENTS B.V.,

handelend onder de naam [X] Events B.V., [X] Events Germany, [X] Events Belgium,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellante,

advocaat: mr. P. Wieringa te Zaandam,

tegen

SENTRY FOR SECURITY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

advocaat: mr. V. Ahuis te Rotterdam,

1 Het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna [X] Events genoemd, geïntimeerde Sentry for Security.

[X] Events is bij per fax op 24 november 2020 ter griffie van het hof ingekomen beroepschrift in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, van 17 november 2020, waarbij zij op verzoek van Sentry for Security in staat van faillissement is verklaard met benoeming van mr. M.M. Kruithof, lid van genoemde rechtbank, tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. K.A. Martijnse, advocaat te Zaandam, als curator (hierna: de curator).

Het hoger beroep is behandeld ter zitting van 8 december 2020, waarbij namens [X] Events [X] is verschenen, bijgestaan door mr. Wieringa voornoemd, die het hoger beroep nader mondeling heeft toegelicht. Voorts is namens Sentry For Security mr. Ahuis voornoemd verschenen, die het verweer nader mondeling heeft toegelicht. Ten slotte is de curator verschenen, die zijn standpunt eveneens nader mondeling heeft toegelicht. Partijen hebben daarnaast vragen van het hof beantwoord.

Het hof heeft kennis genomen van het beroepschrift met producties 1 t/m 3, het dossier van de rechtbank waaronder de processen-verbaal van de - voortgezette - zitting in eerste aanleg van 3 november 2020 en 17 november 2020, het van de zijde van de curator op 4 december 2020 ter griffie van het hof ingekomen verslag met producties 1 t/m 8, het van de zijde van Sentry for Security op 7 december 2020 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift met bijlagen 1 t/m 4 en de van de zijde van [X] Events op 7 december 2020 ter griffie van het hof ingekomen brief met nadere producties 4 t/m 12. Daarnaast heeft de curator het hof desgevraagd op 9 december 2020 een tweetal e-mails, met bijlagen 1 t/m 22, waaronder een verklaring van mr. Ahuis, doen toekomen.

Partijen hebben bij aanvang van de zitting desgevraagd verklaard kennis te hebben genomen van de genoemde stukken.

2 Beoordeling

2.1

Sentry for Security heeft op 13 oktober 2020 een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring van [X] Events bij de rechtbank Noord-Holland ingediend. Blijkens het verzoekschrift heeft Sentry for Security aan haar verzoek een opeisbare vordering ten grondslag gelegd, die op dat moment € 15.964,13 (inclusief rente en kosten) bedroeg, uit hoofde van aan [X] Events geleverde diensten. Blijkens het proces-verbaal van de zitting van 3 november 2020 heeft Sentry for Security aangevoerd dat [X] Events ook andere vorderingen onbetaald laat, waaronder een vordering van [A] met betrekking tot een door het hof Den Haag uitgesproken proceskostenveroordeling van € 6.603,= en € 120,= aan nasalaris.

Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank op verzoek van Sentry for Security het faillissement van [X] Events uitgesproken en daartoe geoordeeld dat summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van Sentry for Security, alsmede dat er feiten en omstandigheden aanwezig zijn die aantonen dat [X] Events verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

2.2

[X] Events heeft in hoger beroep verzocht het bestreden vonnis te vernietigen en het inleidende verzoek van Sentry for Security tot faillietverklaring alsnog af te wijzen. Zij heeft daartoe - kort samengevat - het volgende aangevoerd.

Door de belastingdienst is uitstel van betaling verleend. In dit verband verwijst [X] Events naar de door haar bij brief van 7 december 2020 als productie 6 overgelegde brieven van de belastingdienst. Verder heeft [X] Events met een groot deel van haar schuldeisers (die tezamen een bedrag van € 43.458,51 van haar te vorderen hebben) betalingsregelingen getroffen. De overige openstaande vorderingen, waaronder de vordering van Sentry for Security en de steunvordering van [A] , alsmede het salaris van de curator (zoals door de curator opgegeven in bijlage 3 van zijn bij het hof ingediende verslag van € 6.558.50) - het zou gaan om een totaalbedrag van € 32.122,93 aan vorderingen - kunnen worden voldaan met een door [X] Holding B.V. aan [X] Events ter beschikking te stellen bedrag. Op de rekening van [X] Holding B.V. staat daartoe voldoende - namelijk € 120.447,96 - saldo. [X] Events heeft aanspraak gemaakt op de NOW 1 en op de NOW 2, uit hoofde waarvan zij - als voorschot - respectievelijk € 32.601,= en € 46.812,= toegekend en betaald heeft gekregen. Het ligt in lijn der verwachting dat ook positief wordt beslist op de NOW 3 aanvraag.

Gelet op het voorgaande meent [X] Events dat thans niet kan worden geconcludeerd dat zij verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen, aldus steeds [X] Events.

2.3

Sentry for Security heeft zich bij verweerschrift en ter zitting in hoger beroep aanvankelijk verzet tegen het verzoek van [X] Events strekkende tot vernietiging van het bestreden vonnis, omdat haar vordering van - naar zij heeft gesteld - € 19.223,73 (inclusief rente en kosten) en andere vorderingen, waaronder van [A] , nog niet waren voldaan.

2.4

De curator heeft in het op 4 december 2020 ter griffie ingediende verslag en zijn ter zitting in hoger beroep gegeven toelichting gesteld dat, kort samengevat, [X] Events vooralsnog niet met bewijsstukken of verklaringen heeft aangetoond dat er betalingsregelingen met de crediteuren bestaan dan wel dat de vorderingen van haar crediteuren zijn voldaan.

2.5

Ter zitting in hoger beroep is [X] Events in staat gesteld de nog openstaande - bij de curator ter verificatie ingediende - vorderingen waarvoor zij nog geen betalingsregeling had getroffen, te voldoen dan wel daarvoor alsnog een betalingsregeling te treffen en hiervan vervolgens bewijzen aan de curator over te leggen. Daaruit zou dan vervolgens moeten blijken dat er thans niet langer sprake is van een toestand te hebben opgehouden te betalen. In verband met het voorgaande heeft het hof de curator verzocht verslag over zijn nadere bevindingen uit te brengen.

2.6

De curator heeft, daags na de zitting, bij e-mailbericht van 9 december 2020, onder verwijzing naar de door hem bij dit e-mailbericht overgelegde producties 1 t/m 21 het hof bericht dat met betrekking tot de vorderingen van de belastingdienst en BMW Group uitstel van betaling is verleend en dat met betrekking tot alle overige - bij de curator ter verificatie ingediende - vorderingen betalingsregelingen zijn getroffen dan wel dat deze crediteuren (waaronder ook het salaris van de curator valt) zijn voldaan. Op grond daarvan kan niet worden geconcludeerd dat [X] Events verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen, zodat het vonnis waarbij [X] Events in staat van faillissement is verklaard, kan worden vernietigd, aldus de curator.

Verder heeft de curator, eveneens bij een e-mailbericht van 9 december 2020, als productie 22, een verklaring van mr. Ahuis overgelegd, waarin mr. Ahuis de curator te kennen heeft gegeven dat de vordering van Sentry for Security volledig is voldaan, dat zij zich daarom niet langer verzet tegen vernietiging van het vonnis tot faillietverklaring en mr. Ahuis heeft de curator verzocht het hof hiervan in kennis te stellen.

2.7

Het hof oordeelt als volgt.

2.8

Ingevolge artikel 6, derde lid, Faillissementswet (Fw) wordt de faillietverklaring uitgesproken indien summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden welke aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, en, zo een schuldeiser het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van deze. Indien de stellingen van partijen daartoe aanleiding geven, dient de rechter in hoger beroep opnieuw te onderzoeken of aan de vereisten voor faillietverklaring is voldaan. Bij zijn beslissingen daarover dient hij uit te gaan van de toestand ten tijde van zijn uitspraak en moet hij dus de op dat moment bestaande omstandigheden in aanmerking nemen. En daarnaast moet, ook al is op zichzelf aan het pluraliteitsvereiste voldaan, worden onderzocht of ook in het licht van de omstandigheden een schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

2.9

Uit de stukken en hetgeen partijen gedurende het onderhavige hoger beroep ter zitting en bij e-mailcorrespondentie hebben verklaard is genoegzaam gebleken althans voldoende aannemelijk geworden dat de belastingdienst en BMW Group aan [X] Events uitstel van betaling hebben verleend en dat [X] Events met betrekking tot de overige - ter verificatie bij de curator ingediende - vorderingen betalingsregelingen heeft getroffen dan wel de vorderingen - waaronder de vordering van de aanvrager van het faillissement Sentry for Security (inclusief de bijkomende kosten), de bij de rechtbank naar voren gebrachte steunvordering van [A] en het salaris van de curator - heeft voldaan. Deze omstandigheid rechtvaardigt naar het oordeel van het hof de gevolgtrekking dat ten tijde van de uitspraak van dit hof niet langer kan worden geoordeeld dat [X] Events verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen, zodat, geheel in de lijn met hetgeen de curator eerder in zijn e-mail van 9 december 2020 had geconcludeerd, het faillissement van [X] Events kan worden opgeheven.

Dit leidt ertoe dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat het oorspronkelijke verzoek van Sentry for Security alsnog zal worden afgewezen.

2.10

Overigens had Sentry for Security het hof via de curator te kennen gegeven dat, nu haar vordering in hoger beroep volledig was voldaan, thans in te kunnen stemmen met vernietiging van het faillissementsvonnis.

2.11

Nu het aan [X] Events is te wijten dat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken wegens het onbetaald laten van de vordering van Sentry for Security en de (steun)vorderingen van andere schuldeisers (waaronder van [A] ), en [X] Events eerst in hoger beroep haar schulden heeft betaald dan wel betalingsregelingen heeft getroffen met haar schuldeisers, een en ander als hiervoor overwogen, zullen de kosten van het faillissement, daaronder begrepen het salaris van de curator, ten laste van [X] Events worden gebracht.

2.12

Gelet op het voorgaande zal als volgt worden beslist.

3 Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende:

- wijst het inleidend verzoek van Sentry for Security strekkende tot faillietverklaring van [X] Events af;

- stelt het salaris van de curator vast op € 6.558,50 (inclusief verschotten en verschuldigde omzetbelasting);

- brengt dit bedrag alsmede de aanvraagkosten van het faillissement - voor zover niet reeds verdisconteerd in het reeds aan Sentry for Security overgemaakte bedrag - en de advertentiekosten tot het bedrag dat zal blijken uit de door de rechter-commissaris goed te keuren nota's, ten laste van [X] Events;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. L.T.L.G. Pellis, W.A.H. Melissen en D.J. Oranje en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2020 in tegenwoordigheid van de griffier. Dit concept ik bij ontstentenis van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer.

Van dit arrest kan gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld door middel van een verzoekschrift in te dienen ter griffie van de Hoge Raad.