Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3214

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
16-11-2020
Datum publicatie
02-12-2020
Zaaknummer
20/00587
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening. Sectorindeling. Vertrouwensbeginsel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 02-12-2020
V-N Vandaag 2020/3014
FutD 2020-3630
NTFR 2020/3607
V-N 2021/8.25.15
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Kenmerk 20/00587

16 november 2020

vierde meervoudige belastingkamer, fungerend als voorzieningenrechter

proces-verbaal

van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[X B.V.] , gevestigd te [Z] , belanghebbende,

(gemachtigde: mr. R. Lohstro RB)

en

de inspecteur van de Belastingdienst, de inspecteur.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 november 2020.

Beslissing

Het Hof wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Gronden

1. Bij beschikking d.d. 28 september 2020 is belanghebbende met ingang van 1 oktober 2020 ingedeeld in sector 10 (Metaalindustrie). Tot 1 oktober 2020 was belanghebbende ingedeeld in sector 44 (Zakelijke Dienstverlening II).

2. Tegen de beschikking heeft belanghebbende bezwaar gemaakt en zij heeft het Hof verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

3. De omstandigheid dat wijziging van de sectorindeling mogelijk gevolgen heeft op andere terreinen van die van de heffing van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas en/of dat die gevolgen door de desbetreffende belanghebbende niet zijn voorzien, is geen reden een juiste toepassing van de wet- en regelgeving achterwege te laten.

4. De gevolgen die een gewijzigde sectorindeling heeft op die andere terreinen kunnen echter wel dermate ingrijpend zijn dat een belanghebbende die met een dergelijke wijziging wordt geconfronteerd een voldoende spoedeisend belang heeft bij het treffen van een voorlopige voorziening.

5. Belanghebbende heeft in dat verband gewezen op de gevolgen die de gewijzigde indeling heeft voor de arbeidsvoorwaarden – in het bijzonder de pensioenregeling – van de bij haar werkzame personen. Het hele personeelsbestand wordt – aldus belanghebbende – gebracht onder de toepassing van de CAO-metaal waarin een verplichte pensioenregeling is opgenomen.

6. Het Hof acht niet onaannemelijk dat de gewijzigde sectorindeling aanzienlijke consequenties heeft voor met name de pensioenregeling en zal er derhalve voor dit geding van uitgaan dat belanghebbende een voldoende spoedeisend belang heeft.

7. Ingevolge bijlage 1 bij de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (de Regeling Wfsv) omvat sector 44:

“1. Reclame-adviesbureaus.

2. Marketing- en PR-bureaus.

3. Efficiencybureaus en economische adviesbureaus.

4. Ingenieurs- en architektenbureaus.

5. Software-ontwikkeling.

6. Expertisebureaus.”

8. Het betoog van belanghebbende houdt in dat haar werkzaamheden moeten worden aangemerkt als die van een ingenieursbureau in de zin van de Regeling Wfsv.

9. In de statuten van belanghebbende wordt haar doel – voor zover hier van belang – als volgt omschreven: “het ontwerpen, leveren en onderhouden van apparatuur en materialen voor flexibel gebruik van zwembaden”.

10. In haar bezwaarschrift d.d. 30 september 2020 heeft belanghebbende onder meer het volgende opgenomen:

“De typische volgorde van een project is:

I. verkoop;

II. Engineering;

III. uitwerken van de werk voorbereiding;

IV. projectmanagement.

Zodra deze vier stappen zijn afgewikkeld, volgt inkoop en dan pas eventuele montage.”

11. Bij de beoordeling of belanghebbende recht heeft op indeling in sector 44 neemt het Hof tot richtsnoer dat de indeling van een werkgever in een sector dient plaats te vinden op basis van de functie die de (onderneming van) de werkgever vervult in het maatschappelijk verkeer. Bij de uitleg van de omschrijvingen in de bijlage bij de Regeling Wfsv zal het Hof daarbij uitgaan van het normale spraakgebruik in het (bedrijfs)economische verkeer.

12. Onder een ingenieursbureau moet naar de hiervoor omschreven maatstaf worden verstaan een onderneming die adviserende en begeleidende diensten verleent op het gebied van technische projecten. Tot de bedrijfsactiviteiten van een ingenieursbureau behoren niet het (meer dan bijkomstig) leveren, monteren en/of onderhouden van goederen, evenmin als dat het geval is bij de werkzaamheden van werkgevers die anders dan als een ingenieursbureau worden ingedeeld in de sector Zakelijke Dienstverlening II.

13. De activiteiten van belanghebbende kunnen naar het oordeel van het Hof, optredend als voorzieningenrechter en naar de huidige stand van het geding, naar reeds volgt uit haar statutaire doelstelling en uit de door haar zelf in het bezwaarschrift gegeven omschrijving daarvan, niet worden aangemerkt als die van een ingenieursbureau.

14. Daaraan doet niet af dat in de omschrijving van de activiteiten van belanghebbende in het handelsregister naast het “ontwerpen, leveren en onderhouden van apparatuur en materialen voor flexibel gebruik van zwembaden”, ook is opgenomen “Ingenieursbureau en overig technisch ontwerp en advies”.

15. Het Hof twijfelt er niet aan dat de werkzaamheden van belanghebbende – zoals ook vermeldt in het rapport d.d. 1 april 2020 van het Bureau Indelingszaken – ingenieurswerkzaamheden zijn verbonden onder andere ten behoeve van het maken van (constructie)berekeningen, maar dat maakt niet dat het geheel van de werkzaamheden van belanghebbende, naar de hiervoor onder 11 verwoorde maatstaf, moeten worden aangemerkt als die van een ingenieursbureau.

16. Het betoog van belanghebbende wordt derhalve verworpen.

17. Het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt eveneens verworpen.

18. Belanghebbende mocht er in redelijkheid niet van uitgaan dat een in het verleden toegepaste sectorindeling ook in de toekomst zou gelden. Voor zover belanghebbende zich beroept op een e-mail van 7 juli 2017 (aangehaald onder punt 4.c van het bezwaarschrift) faalt dat beroep. Het betreft hier (slechts) een overzicht van “(voorlopige) controlebevindingen” en haar is – blijkens punt 4.d van dit bezwaarschrift – reeds per e-mail van 13 juli 2017 medegedeeld: “De kwestie is medio juli 2017 aan de Technische Afdeling Loonheffingen voorgelegd, ter beoordeling. Vervolgens is de kwestie overgeheveld naar Bureau Indelingszaken te Amsterdam (…). De mogelijkheid is derhalve aanwezig dat Bureau Indelingszaken tot de conclusie komt dat de [X Groep] in een andere sector thuishoort dan sector 44”. Een en ander komt terug in het tot de stukken behorende controlerapport van 13 november 2017. Belanghebbende diende er dus ook in ieder geval vanaf 13 juli 2017 van uit te gaan dat de indeling in sector 44 zou kunnen worden gewijzigd.

19. Belanghebbende is door de beschikking d.d. 28 september 2020 en/of de daaraan voorafgaande toelichting van 15 september 2020 ook niet ‘overvallen’. Reeds in april 2020 is haar immers een Rapport inzake een indelingsonderzoek toegezonden waarin wordt geconcludeerd dat herindeling van belanghebbende is aangewezen. Het had op de weg van belanghebbende gelegen maatregelen te treffen om te voorzien in de gevolgen van de in dat rapport verdedigde herindelingen daarmee niet te wachten totdat een en ander door middel van een beschikking zou worden geformaliseerd.

20. Het Hof wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

21. Van een kostenveroordeling en/of een veroordeling tot schadevergoeding ziet het Hof geen aanleiding.

De mondelinge uitspraak is gedaan op 16 november 2020 door mrs. F.J.P.M. Haas, voorzitter, C.J. Hummel en B.A. van Brummelen, leden van de belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. M.H. Hogendoorn als griffier. Hiervan is dit proces-verbaal opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de griffier.

De beslissing is op de datum van de mondelinge uitspraak uitgesproken en wordt openbaar gemaakt door publicatie op www.rechtspraak.nl.

Tegen deze uitspraak kan geen beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad en staat ook overigens geen rechtsmiddel open.