Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:293

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
06-01-2020
Datum publicatie
17-03-2020
Zaaknummer
200.265.044/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

toewijzing enquête, treffen voorzieningen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2020/41
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.265.044/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 6 januari 2020

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OUDE LIEFDE B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEIN B.V.,

gevestigd te Abcoude,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE WITTE DAME B.V.,

gevestigd te Abcoude,

VERZOEKSTERS,

advocaten: mr. A.G.S. Nass, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEIN B.V.,

gevestigd te Abcoude,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE WITTE DAME B.V.,

gevestigd te Abcoude,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. L.P. Kruidenier, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIEUWE LIEFDE B.V.,

gevestigd te Abcoude,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. L.P. Kruidenier, kantoorhoudende te Utrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XIOM FOOD B.V.,

gevestigd te Haarlem,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. N. Pesman, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen zullen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  Oude Liefde B.V. met Oude Liefde;

 • -

  Gein B.V. met Gein;

 • -

  De Witte Dame B.V. met De Witte Dame;

 • -

  Nieuwe Liefde B.V. met Nieuwe Liefde;

 • -

  Xiom Food B.V. met Xiom Food;

 • -

  Gein en De Witte Dame gezamenlijk met Gein c.s.;

 • -

  Oude Liefde en Gein c.s. gezamenlijk met Oude Liefde c.s.; en

 • -

  Nieuwe Liefde en Gein c.s. gezamenlijk met Nieuwe Liefde c.s.

1.2

Oude Liefde c.s. hebben bij op 28 augustus 2019 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking

 1. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Gein c.s. vanaf 1 mei 2016;

 2. ij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

1. Nieuwe Liefde te schorsen als bestuurder van Gein, althans

2. het stemrecht van Nieuwe Liefde te schorsen, althans

3. een derde bestuurder te benoemen die zelfstandig bevoegd is Gein te vertegenwoordigen, dan wel

4. zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer nodig acht,

c. Gein c.s. te veroordelen in de kosten van het geding.

1.3

Nieuwe Liefde c.s. hebben bij op 3 oktober 2019 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek van Oude Liefde c.s. en verzocht bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding Oude Liefde te schorsen als bestuurder van Gein, het stemrecht van Oude Liefde te schorsen althans een derde bestuurder bij Gein te benoemen die zelfstandig bevoegd zal zijn om Gein te vertegenwoordigen althans zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer nodig acht, met veroordeling van Oude Liefde c.s. in de kosten van het geding.

1.4

De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 24 oktober 2019. Bij die gelegenheid hebben Oude Liefde c.s., Nieuwe Liefde c.s. en Xiom Food hun standpunten toegelicht bij monde van hun advocaten aan de hand van overgelegde pleitnotities en hebben zij vragen van de Ondernemingskamer beantwoord. Voor Oude Liefde is ter zitting tevens mr. B.W. Brouwer, kantoorgenoot van mr. Nass, aanwezig geweest. Voorts hebben Oude Liefde c.s. op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen gezonden nadere producties 41 tot en met 52 in het geding gebracht.

2 De feiten

2.1

[A] (hierna: [A] ) is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Oude Liefde.

2.2

[B] (hierna: [B] ) en [C] (hierna: [C] ; [B] en [C] gezamenlijk: [B] c.s.) zijn enig bestuurders en aandeelhouders van Nieuwe Liefde. [B] c.s. exploiteren (in de rechtsvorm van een v.o.f.) Villa Oldenhoff, een luxe bed en breakfast met conferentiemogelijkheden in Abcoude.

2.3

[D] (hierna: [D] ) is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Xiom Food. [D] is samen met [E] bestuurder van Xiom Holding B.V., die op haar beurt enig bestuurder en enig aandeelhouder is van Xiom Events B.V. (verder Xiom Events). Sinds 2011 verzorgt Xiom Food de catering voor Villa Oldenhoff.

2.4

Gein, De Witte Dame en Stationsplein 3 B.V. (verder: Stationsplein 3) zijn opgericht op 31 december 2012.

2.5

Oude Liefde en Nieuwe Liefde houden ieder 50% van de aandelen in het kapitaal van Gein. De bestuurders van Gein zijn Nieuwe Liefde en Oude Liefde. Zij zijn bevoegd Gein alleen/zelfstandig te vertegenwoordigen.

2.6

Gein is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Stationsplein 3.

2.7

Vereenvoudigd weergegeven is de structuur als volgt:

2.8

Stationsplein 3 heeft in 2013 het perceel Stationsplein 3 te Abcoude gekocht, waarop een voormalige stationsgebouw (verder: het pand) is gelegen. [A] heeft toen het perceel Stationsplein 1 gekocht. Ten tijde van de verkoop vormden de twee percelen nog een kadastraal geheel. Het pand wordt sinds mei 2016 verhuurd aan De Witte Dame voor € 270.000 per jaar (exclusief btw) voor een periode van tien jaar met een optie tot verlenging. De huurprijs is sinds aanvang van de huurovereenkomst geïndexeerd en bedraagt thans € 285.417 (exclusief btw). De Witte Dame exploiteert een hotel in het pand.

2.9

Tot 2016 hield Gein alle aandelen in De Witte Dame en was zij enig bestuurder van De Witte Dame. Xiom Food is in 2016 mede-aandeelhouder en mede-bestuurder van De Witte Dame geworden en houdt thans een derde van de aandelen in het kapitaal van De Witte Dame. Gein houdt sindsdien twee derde van de aandelen in het kapitaal van De Witte Dame. Xiom Food en Gein zijn bestuurders van De Witte Dame. Zij zijn bevoegd De Witte Dame alleen/zelfstandig te vertegenwoordigen.

2.10

Artikel 9.4 lid 4 van de statuten van Gein vermeldt dat de algemene vergadering bij een daartoe strekkend besluit kan bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van Gein en de met haar verbonden onderneming. Artikel 9.5 lid 1 bepaalt dat de algemene vergadering bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring kan onderwerpen en dat een dergelijk besluit van de algemene vergadering onmiddellijk aan het bestuur wordt meegedeeld.

2.11

Artikel 2.2 van de statuten van De Witte Dame vermeldt dat het doel van De Witte Dame is onder meer het uitbaten van een bed and breakfast, feest- en vergaderlocatie, het verzorgen van vergaderingen en bijbehorende catering.

2.12

Op 2 februari 2016 hebben [A] , [B] c.s., Oude Liefde, Nieuwe Liefde en Gein een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Artikel 2.3 van de aandeelhoudersovereenkomst vermeldt dat Oude Liefde en Nieuwe Liefde als bestuurder van Gein alleen/zelfstandig bevoegd (c.q. algemeen) directeur zijn en aldus bevoegd zijn Gein alleen/zelfstandig te vertegenwoordigen. Artikel 2.4 van de aandeelhoudersovereenkomst vermeldt:

Ten aanzien van de navolgende besluiten en rechtshandelingen van het bestuur van de Vennootschap [Gein, toevoeging Ondernemingskamer] geldt echter dat deze slechts zullen worden genomen respectievelijk verricht met instemming van beide bestuurders gezamenlijk:

a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met aandeelhouders en/of bestuurders van de Vennootschap, dan wel met hen verbonden;

b. het aannemen van personeel, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, alsmede het wijzigen van arbeidsvoorwaarden van personeel (hetgeen naar analogie geldt voor het aangaan dan wel beëindigen van overeenkomsten van opdracht met personen die ten behoeve van de Vennootschap werkzaamheden zullen verrichten);

c. het verlenen, wijzigen of intrekken van een procuratie en het toekennen van een vertegenwoordigingsbevoegdheid;

d. het accorderen van declaraties van kosten ingediend door bestuurders;

e. het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van investeringen die de € 10.000 (incl. BTW) te boven gaan, behoudens voor zover het betreft het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van investeringen direct gerelateerd aan/zijnde kostprijs van de onderneming die door de Vennootschap wordt geëxploiteerd.”

Artikel 2.5 van de aandeelhoudersovereenkomst vermeldt:

Voor de navolgende besluiten en rechtshandelingen van het bestuur van de Vennootschap [Gein, toevoeging Ondernemingskamer] geldt echter dat deze slechts zullen worden genomen respectievelijk verricht met instemming van de Algemene Vergadering met een absolute meerderheid:

a. het ter leen verstrekken van gelden aan derden;

b. het verstrekken van zekerheden aan derden;

c. het aantrekken van nieuwe kredieten e/o financieringen, danwel het wijzigen van de voorwaarden van bestaande financieringen;

d. het wijzigen van de Statuten van de Vennootschap en of deze Overeenkomst;

e. de uitgifte van (nieuwe) aandelen in het kapitaal van de vennootschap e/o de toetreding tot de vennootschap door derden;

f. de verkoop van de gezamenlijke onderneming aan derden;

g. het beleggen van overtollige geldmiddelen;

h. het doen van investeringen c.q. uitgaven van meer dan EUR 50.000,- in eens per kalendermaand, opvolgende uitgaven die volgens een redelijke uitleg met elkaar samenhangen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot periodieke verplichtingen), worden samengeteld.”

2.13

Op 11 mei 2016 hebben De Witte Dame, vertegenwoordigd door [B] en [A] , en Xiom Food een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerkingsovereenkomst vermeldt onder andere:

Partijen A en B [De Witte Dame en Xiom Food, toevoeging Ondernemingskamer] verklaren middels ondertekening dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten inzake de exploitatie van het perceel Stationsplein 3, 1391 GS te Abcoude alwaar gevestigd is Boutique Hotel De Witte Dame.

De samenwerking houdt onder meer in dat de exploitatie voor wat betreft de drank-, en horecawetgeving in handen is bij Xiom Food BV en dat De Witte Dame BV geen bemoeienissen heeft noch activiteiten verricht in dat kader.

2.14

In een e-mail van 31 mei 2016 schrijft [A] aan [C] onder andere:

“ [B] [ [B] , toevoeging Ondernemingskamer] zei namelijk 10 dagen geleden nog tegen mij dat wij hetzelfde denken. Dat zijn van die truukjes van hem. Wij hadden het toen over de verhoudingen binnen de exploitatie. Zoals [B] en ik het met [F] en [D] [ [D] , toevoeging Ondernemingskamer] hebben besproken komt het er op neer dat [D] de baas is. [B] en jij en ik zijn ter ondersteuning. Ik pas ervoor dat DWD [De Witte Dame, toevoeging Ondernemingskamer] een uitbreiding is van Villa Oldenhoff. Villa Oldenhoff is jullie zaak en daar zijn jullie de baas. [B] zegt mij telkens dat hij het daarmee eens is maar doet precies het tegenovergestelde en dat maakt mij boos.(…) Door [D] de baas te maken is het mogelijk dat wij op gelijkwaardige voet het hotel kunnen besturen. En het moet dan duidelijk zijn voor het personeel dat [D] het aanspreekpunt is en niet [B] of jij. En er wordt geen personeel uitgeleend.

2.15

In juni 2016 heeft [A] in privé aan [B] c.s. € 55.000, € 125.000 en € 200.000 (in totaal € 380.000) geleend. De leningsovereenkomsten van 21 juni 2016 vermelden dat [B] c.s. aan [A] hypothecaire zekerheid zullen verstrekken.

2.16

Op 12 juli 2016 hebben [A] , [B] , Gein, [D] , Xiom Food en De Witte Dame een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Artikel 2.1 van de aandeelhoudersovereenkomst vermeldt dat het bestuur van De Witte Dame wordt gevoerd door Gein en Xiom Food. Artikel 2.3 vermeldt dat Gein en Xiom Food als bestuurder van De Witte Dame alleen/zelfstandig bevoegd (c.q. algemeen) directeur zijn en aldus bevoegd zijn De Witte Dame alleen/zelfstandig te vertegenwoordigen. In het artikel staat verder: “Partijen hebben afgesproken dat de bestuurders in 2016 geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Deze afspraak zal eind 2016 worden geëvalueerd en wordt de vergoeding opnieuw vastgesteld. Op het moment dat er sprake is van een vergoeding, worden er managementovereenkomsten opgesteld.”

Artikel 2.4 vermeldt: “De navolgende besluiten en rechtshandelingen van het bestuur van de Vennootschap [De Witte Dame, toevoeging Ondernemingskamer] vereisen de unanieme instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (instemming van het gehele aandelenkapitaal):

a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met aandeelhouders en/of bestuurders van de Vennootschap, dan wel met hen verbonden, met uitzondering van een besluit tot ontslag van de bestuurder. Hiervoor geldt de bepaling in artikel 2.2;

b. het aannemen van personeel, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, alsmede het wijzigen van arbeidsvoorwaarden van personeel (hetgeen naar analogie geldt voor het aangaan dan wel beëindigen van overeenkomsten van opdracht met personen die ten behoeve van de Vennootschap werkzaamheden zullen verrichten);

c. het verlenen, wijzigen of intrekken van een procuratie en het toekennen van een vertegenwoordigingsbevoegdheid;

d. het accorderen van facturatie/ declaraties van kosten ingediend door bestuurders;

e. het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van investeringen die de € 10.000 (incl. BTW) te boven gaan, behoudens voor zover het betreft het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van investeringen direct gerelateerd aan/zijnde kostprijs van de onderneming die door de Vennootschap wordt geëxploiteerd;

f. het ter leen verstrekken van gelden aan derden;

g. het verstrekken van zekerheden aan derden;

h. het aantrekken van nieuwe kredieten e/o financieringen, danwel het wijzigen van de voorwaarden van bestaande financieringen;

i. het beleggen van overtollige geldmiddelen;

j. het wijzigen van de Statuten van de Vennootschap en of deze Overeenkomst;

k. de uitgifte van (nieuwe) aandelen in het kapitaal van de vennootschap e/o de toetreding tot de vennootschap:

l. het aangaan of wijzigen van huurovereenkomsten door de vennootschap;

m. de verkoop van een deel of de gehele onderneming van de vennootschap of een deel van haar activa.”

2.17

In een e-mail van 24 april 2017 heeft [A] aan [B] c.s. onder meer geschreven:

Het mag jullie inmiddels bekend zijn dat de relatie tussen [B] [ [B] , toevoeging Ondernemingskamer] en mij al sinds de bouw ernstig bekoeld is en onder druk is komen te staan. De reden dat wij telkens botsen is dat [B] zich als bestuurder en mede-eigenaar gedraagt alsof hij een eenmanszaak leidt en volledige maling aan mij heeft. En naar nu heel duidelijk is gebleken geldt dat ook voor [D] [ [D] , toevoeging Ondernemingskamer]. Vaak worden er beslissingen genomen waarvan ik dan achteraf wordt geïnformeerd. En de keren dat ik vooraf wordt geïnformeerd is er vaak sprake van een dwingende opstelling van [B] waardoor mijn functioneren buitengewoon lastig zo niet onmogelijk wordt.”

Verder heeft [A] onder meer verzocht om hem te voorzien van de volgende stukken:

“– Personeelslijsten met daarbij behorende legitimatiebewijzen, arbeidscontracten, werkroosters van het afgelopen jaar. Van zowel het vaste personeel als de oproepkrachten.

– Reserveringsoverzichten van borrels, partijen, vergaderingen en al zo meer van de afgelopen periode sinds de opening t/m de agenda voor de komende maanden.

– Alle financiële overzichten, balansen, kasboek en zo meer om een volledig financieel overzicht te krijgen.

– En tot slot een antwoord van [B] en [D] hoe om te gaan met de huurachterstand.

2.18

In een e-mail aan [A] van 28 april 2017 heeft [D] onder andere geschreven:

“Alle medewerkers die in dienst zijn van DWD [De Witte Dame, toevoeging Ondernemingskamer] hebben wij, jij [B] [ [B] , toevoeging Ondernemingskamer] en ik, met ons 3’en aangenomen; alleen aannemen van oproepkrachten hebben we impliciet gedelegeerd naar de bedrijfsleiders. De personeelsleden die jij zegt niet te kennen behoren tot die categorie. Inderdaad is soms een oproepkracht ook elders in parttime dienst of als oproepkracht. Dat kan ook bij Xiom zijn. (…) Alle informatie die je vraagt m.b.t. financiën e.d. staan jou te allen tijde ter beschikking en zijn in te zien in Reeleezee waarvoor je beschikking hebt over de juiste inloggegevens. De overige gegevens zijn in te zien in de vaste computer op kantoor van DWD. Jouw vraag naar arbeidsovereenkomsten, legitimatiebewijzen e.d. geeft aan dat je je nu met alle details wilt bemoeien en/of getuigt van wantrouwen. Ik vind beide geen gunstige ontwikkeling, maar ben uiteraard bereid en in staat om de gevraagde info te verstrekken.

2.19

Bij e-mail van 3 mei 2017 heeft [A] aan [B] c.s. onder andere bericht:

Onder verwijzing naar art. 6.1 van de leningsovereenkomsten zal ik gebruik maken van het recht om deze in te schrijven als 2e hypothecaire inschrijving op de Voetangelweg 9 en 9B. Daarvoor dient er een hypotheekakte bij de notaris te worden getekend. Ik verneem graag deze week van jullie welke notaris dat voor jullie gaat doen. Het ligt in de bedoeling om de akten dan volgende week te laten passeren.”

2.20

Bij e-mail van 5 mei 2017 heeft [C] aan [A] onder andere bericht:

Er is de afgelopen weken verschrikkelijk veel gebeurd, teveel om op te noemen. We zijn er ziek van hoe dit nu gaat en hebben er ook veel verdriet van als we terugdenken hoe positief we aan het avontuur van De Witte Dame zijn begonnen. (….) We hebben het nooit eerder over de zekerheden voor de leningen gehad, maar kennelijk heb je je door de ontstane situatie bedacht en wil je je nu strikt zakelijk gedragen. (…) Voor een 2e hypothecaire inschrijving op de Voetangelweg is goedkeuring van onze bank nodig, de 1e hypotheekhouder. We zullen het aan hen voorleggen en laten je weten zodra we van hen goedkeuring hebben.”

2.21

Bij e-mail van 11 mei 2017 heeft [B] aan [A] bericht dat [B] c.s. een aantal zaken geregeld willen hebben voordat zij zekerheid willen verstrekken. In de e-mail staat onder meer dat de benodigde € 270.000 voor betaling van crediteuren van Stationplein 3 niet los gezien kan worden van de financiële situatie van De Witte Dame en dat de huur die De Witte Dame aan Stationplein 3 betaalt op een marktconform niveau moet worden gebracht. De e-mail vermeldt onder meer:

De exploitatie van DWD [De Witte Dame, toevoeging Ondernemingskamer] is de laatste maanden rendabel en dus zouden we moeten kijken wat een acceptabel huurniveau is om de reguliere aflossingen en rentebetalingen in Stationsplein te kunnen doen. Daarmee kunnen we zorgen dat ook DWD een gezonde exploitatie kan laten zien. (…) De huurprijs is destijds bewust hoog ingestoken zodat de cashflow daaruit door Stationsplein gebruikt kon worden voor de investering in de liniehutten. Er kan geen sprake van zijn dat de liniehutten afgebouwd worden voordat alles in een stabieler financieel vaarwater is en iedereen op een normale manier samenwerkt.

2.22

In een brief van 21 juni 2017 van mr. Kruidenier namens Nieuwe Liefde en [B] c.s. aan mr. M. Visser, advocaat van Oude Liefde en [A] , staat onder meer dat er sprake is van een huurschuld van De Witte Dame aan Stationsplein 3 van ruim € 80.000 en dat die huurschuld een gevolg is van het feit dat de huurprijs niet marktconform, maar veel te hoog is vastgesteld in verband met de door partijen in aanvang gewenste kasstromen naar Stationsplein 3 en dat het spijtig is te constateren dat voor Oude Liefde een verlaging van de huurprijs niet bespreekbaar is.

2.23

In april 2018 is een managementovereenkomst tussen Gein, vertegenwoordigd door [B] en [A] , en [G] (verder: [G] ) gesloten. In de managementovereenkomst staat dat tussen Nieuwe Liefde en Oude Liefde een verschil van inzicht is ontstaan over het beleid en het bestuur van Gein en haar twee deelnemingen Stationsplein 3 en De Witte Dame en dat met ingang van 26 april 2018 [G] is benoemd tot derde bestuurder van Gein om tezamen met haar medebestuurders het management van de aan Gein verbonden onderneming te voeren en ingeval van onderlinge verdeeldheid besluitvorming mogelijk te maken. In artikel 3.1 van de overeenkomst staat dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op 1 oktober 2018. In artikel 3.4 staat dat [G] bij het einde van de overeenkomst vrijwillig zal terugtreden als bestuurder van Gein.

2.24

Bij brief van 24 augustus 2018 heeft [D] namens Xiom Food aan onder meer [B] en [A] een voorstel gedaan voor een vast te leggen management fee voor Xiom Food die met terugwerkende kracht zal gelden vanaf 1 januari 2018.

2.25

Op 1 oktober 2018 is de benoeming van [G] als bestuurder van Gein geëindigd.

2.26

Een rapport van [G] van 19 november 2018 vermeldt onder meer:

- ( p. 2.) “De plannen voor het bouwen van een pand en vervolgens de exploitatie is ontstaan vanuit een vriendschappelijke situatie. (…) [A] [ [A] , toevoeging Ondernemingskamer] leende [B] [ [B] , toevoeging Ondernemingskamer] zelfs geld in privé, zodat [B] evenveel kon inbrengen in de vennootschappen als [A] .

Er is op dat moment wel een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld, maar de leningsovereenkomsten zijn niet opgesteld. (…) Het huurcontract werd opgesteld op basis van de liquiditeitsbehoefte van Stationsplein en niet gebaseerd op een onafhankelijke taxatie.

Nadat besloten is 33 % van de aandelen van DWD [De Witte Dame, toevoeging Ondernemingskamer] aan [D] (Xiom B.V.) te verkopen en [D] verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse leiding is er een aparte aandeelhoudersovereenkomst opgesteld voor DWD. Maar ook hierin werden bepaalde zaken zoals de hoogte van de toe te kennen management fee aan [D] open gelaten. Partijen hadden de overtuiging dat zij daar altijd op een goede manier uit zouden komen.

- ( p. 3) “(…) De tegenstelling een aantal jaren later kan niet groter zijn. In de allereerste vergadering, waarbij ik vanuit mijn rol als derde bestuurder aanwezig was, bleken de verhoudingen ernstig verstoord. De discussies die gaande zijn, beperken zich niet tot zakelijke en juridische punten, maar zijn persoonlijk, emotioneel en gaan gepaard met disrespect. (...)

[B] en [A] zijn op een andere manier betrokken. In het oorspronkelijke plan was afgesproken dat [B] en [A] operationeel niet actief zouden zijn en dat zij de leiding van De Witte Dame B.V. aan [D] zouden overlaten.

[B] houdt zich niet aan de oorspronkelijke afspraken en is wel operatoneel actief in De Witte Dame B.V. [A] is niet operationeel actief en is al langere tijd niet aanwezig bij het management overleg van De Witte Dame B.V. Voor de werkzaamheden die worden verricht, wordt geen vergoeding ontvangen. (…)

[A] en [B] hebben meerdere keren discussie gevoerd over het verloop van het proces en de betrokkenheid van partijen. [A] is van mening dat [B] zelfstandig besluiten heeft genomen. [B] geeft aan dit binnen zijn mandaat te hebben gedaan en in het belang van Gein c.s. Uiteindelijk hebben [D] en ik dit traject verder vorm gegeven.”

- (p. 3/4) “Afbouw liniehutten

(…) [A] en [B] kunnen het niet eens worden over de afbouw van de liniehutten. Hierdoor rendeert een deel van de gedane investering niet.”

- (p. 9) “In de aandeelhoudersovereenkomst is afgesproken dat in 2016 [D] niet betaald zou worden voor zijn directiewerkzaamheden en is opgenomen dat deze afspraak eind 2016 zou worden geëvalueerd. [D] heeft in augustus 2018 een voorstel ingediend voor beloning. Tijdens de laatste bestuursvergadering is geen overeenstemming bereikt met betrekking tot de beloning. De meerderheid van het bestuur was het wel eens dat [D] betaald zou moeten worden voor zijn werkzaamheden. (…)

Er vinden transacties plaats tussen gelieerde partijen. [D] factureert zijn uren die hij werkzaam is als chef-kok aan de Witte Dame B.V., ook vindt er doorberekening plaats van kosten en personeel. Door Villa Oldenhoff zijn per abuis bedragen ontvangen die bestemd waren voor DWD. Deze bedragen zijn direct doorgestort door Villa Oldenhoff naar DWD. Aangezien er een gebrek van vertrouwen aanwezig is tussen partijen en om misverstanden te voorkomen zouden de onderlinge transacties tot een minimum beperkt moeten worden. Ondanks de synergie mogelijkheden die samenwerking tussen de partijen zou kunnen meebrengen.”

- ( p. 10) “De verhoudingen tussen [B] en [A] zijn dusdanig verstoord dat ik van mening ben dat de partijen niet langer samen meer moeten ondernemen. (…)

Binnen DWD ontstaat ook een impasse, omdat belangrijke besluiten gemaakt moeten worden door Xiom B.V. en Gein B.V., maar omdat [B] en [A] het in de basis met elkaar oneens zijn, worden op dat niveau ook geen beslissingen genomen.

2.27

Op 20 juni 2019 heeft mr. Nass namens Oude Liefde een bezwarenbrief aan (de advocaat van) Nieuwe Liefde c.s. gezonden waarin staat dat sprake is van een impasse tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde, Oude Liefde structureel geen of te weinig informatie ontvangt en Nieuwe Liefde ten koste van Gein/De Witte Dame (rechts)handelingen heeft verricht terwijl zij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Nieuwe Liefde is gesommeerd haar aandelen in Gein aan Oude Liefde aan te bieden en is verzocht binnen twee weken de bezwaren te onderzoeken, te reageren en afdoende maatregelen te treffen.

2.28

Bij brief van 9 juli 2019 heeft mr. C.M. Tjoa, kantoorgenoot van mr. Kruidenier, namens Nieuwe Liefde gereageerd op de bezwarenbrief. In de brief staat onder andere dat Nieuwe Liefde niet gehouden is haar belang in Gein aan Oude Liefde aan te bieden en dat de door Oude Liefde aangevoerde bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken van Gein c.s. ongegrond zijn.

2.29

Op 18 juli 2019 heeft mr. Nass namens Oude Liefde een afschrift van de bezwarenbrief aan Gein en De Witte Dame gestuurd.

2.30

Bij brief van 25 juli 2019 heeft mr. Nass namens Oude Liefde aan mr. K. Rutten en mr. L. Linskens, kantoorgenoten van mr. Kruidenier, onder meer geschreven dat personeel op het niveau van De Witte Dame wordt aangenomen zonder medeweten van Oude Liefde, dat er al bijna een jaar geen bestuursvergadering meer is geweest bij Gein en dat Nieuwe Liefde en Xiom Food bepalen wat er gebeurt bij De Witte Dame, dat Oude Liefde al jaren te weinig informatie krijgt en dat zij nu nog steeds geen toegang heeft tot of inzage heeft in de reserveringen en administratie met betrekking tot vergaderingen, bruiloften, recepties, private dining en borrels, dat is overeengekomen dat (alleen) Xiom Food de exploitatie op zich zou nemen, dat het verzoek van Nieuwe Liefde tot verlaging van de huur weliswaar gunstig is voor De Witte Dame, maar dat Stationsplein 3 en Gein er daardoor financieel op achteruitgaan en dat Oude Liefde niet instemt met de verhoging van het uurtarief van [D] dat Xiom Food factureert aan De Witte Dame. In de brief staat voorts dat het voor Oude Liefde frustrerend en onacceptabel is aldus buiten spel te worden gezet, al helemaal terwijl zij feitelijk de financier van de samenwerking is.

2.31

Bij brief aan mr. Nass van 25 september 2019 heeft mr. Kruidenier namens Nieuwe Liefde en [B] c.s. onder andere bericht dat Oude Liefde binnen zeven dagen moet laten weten dat zij zal meewerken aan overdracht van haar aandelen in Gein, bij gebreke waarvan zij zich vrij achten de overdracht in rechte af te dwingen.

2.32

Bij e-mail van 3 oktober 2019 heeft mr. Nass namens Oude Liefde onder andere bericht aan mr. Kruidenier dat Nieuwe Liefde verplicht is haar aandelen in Gein aan Oude Liefde aan te bieden.

3 De gronden van de beslissing

3.1

Oude Liefde c.s. hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Gein c.s. en dat onmiddellijke voorzieningen bij Gein dienen te worden getroffen. Zij hebben daartoe de volgende bezwaren naar voren gebracht:

 1. De samenwerking tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde loopt sinds de opening van het hotel in 2016 niet goed. De onderlinge verhouding tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde is ernstig verstoord. Oude Liefde en Nieuwe Liefde verschillen van inzicht over meerdere onderwerpen. Het gaat dan onder meer om (i) de zekerheidsstelling voor de door [A] in privé aan [B] c.s. verstrekte geldlening, (ii) de kadastrale inmeting van de percelen Stationsplein 1 en 3 nu als gevolg van een onjuiste inmeting van de percelen [A] benadeeld is voor 120 m2, (iii) het (af)bouwen van dijkverblijven, de zogenoemde liniehutten, waarmee een investering van € 550.000 zou zijn gemoeid en (iv) het toekennen van een managementvergoeding aan Xiom Food, nu in de aandeelhoudersovereenkomst is bepaald dat de bestuurders van De Witte Dame geen managementvergoeding ontvangen. Nieuwe Liefde en Xiom Food weigeren de geldende afspraken na te komen en de governance te respecteren. In strijd met de afspraak dat Oude Liefde en Nieuwe Liefde operationeel niet actief zouden zijn bij De Witte Dame en de exploitatie aan Xiom Food zouden overlaten, trekken Nieuwe Liefde en Xiom Food continu samen op en sluiten zij Oude Liefde buiten. Oude Liefde wordt niet betrokken bij de besluitvorming en wordt buiten spel gezet . Buiten medeweten van Oude Liefde wordt personeel bij De Witte Dame aangenomen en worden arbeidsovereenkomsten beëindigd. De besluitvorming op het niveau van Gein en De Witte Dame verloopt niet juist. Er is al bijna een jaar geen bestuursvergadering geweest bij Gein en De Witte Dame (de laatste was in september 2018) . Nieuwe Liefde handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 2:8 en 2:9 BW.

 2. Oude Liefde heeft een lange periode geen althans te weinig (financiële) informatie ontvangen van Oude Liefde/ [B] en Xiom Food/ [D] . Sinds de opening van het hotel in mei 2016 tot medio 2018 is zij verstoken geweest van inzicht in de administratie en de financiële situatie van De Witte Dame. Oude Liefde heeft herhaaldelijk om informatie gevraagd bij [B] en [D] . Zij heeft sinds kort toegang tot een deel van de digitale informatie, maar heeft thans nog steeds geen toegang tot of inzage in de reserveringen en administratie die betrekking hebben op vergaderen, bruiloften, recepties, private dining of borrels .

 3. Nieuwe Liefde en Xiom Food hebben meerdere (rechts)handelingen verricht waarbij zij een belang hebben dat tegenstrijdig is aan het belang van De Witte Dame. Het gaat dan onder meer om

i. het sturen van een factuur aan De Witte Dame door een eenmanszaak van [B] voor stoffeerwerkzaamheden;

ii. het schuiven met personeelsleden tussen Villa Oldenhoff en De Witte Dame;

iii. de verhoging van het uurtarief van Xiom Events, een vennootschap waarvan [D] indirect bestuurder is;

iv. het buiten medeweten van [A] (mede)organiseren althans hosten van evenementen door [B] in het hotel en de kosten voor de catering ten laste van De Witte Dame laten komen;

v. het niet transparant verlenen van kortingen aan gasten van Villa Oldenhoff voor verblijf bij De Witte Dame;

vi. het gebruik maken van faciliteiten van het hotel door [B] c.s. zonder dat dat in rekening wordt gebracht; en

vii. het door Nieuwe Liefde gesteunde verzoek van Xiom Food aan Stationplein 3 tot verlaging van de huurprijs.

Nieuwe Liefde betracht geen transparantie over transacties waarbij verstrengeling van belangen een rol speelt en heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 2:239 lid 6 BW.

Het gebrek aan samenwerking tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde levert een impasse op bij Gein. De impasse leidt er toe dat ook op het niveau van De Witte Dame geen bestuursbesluiten meer genomen kunnen worden, maar Nieuwe Liefde en Xiom Food achten zich vrij zonder Oude Liefde bestuursbesluiten te nemen. De verstoorde verhoudingen belemmeren een behoorlijk beleid en bedreigen de continuïteit van Gein c.s. en de onderneming.

3.2

Nieuwe Liefde c.s. hebben verweer gevoerd. Zij menen dat een onderzoek niet nodig is en, gelet op de kosten, zelfs schadelijk zou zijn en hebben daarnaast naar voren gebracht dat gelet op de toestand van Gein onmiddellijke voorzieningen dienen te worden getroffen. Zij hebben aangevoerd dat de verhouding tussen Oude Liefde ( [A] ) en Nieuwe Liefde ( [B] c.s.) ernstig is verstoord en dat de conflicten tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde van dien aard zijn dat ze hebben geleid tot een impasse in de besluitvorming op zowel het niveau van de aandeelhouders als van de bestuurders van Gein en dat daardoor ook de bedrijfsvoering in De Witte Dame wordt verlamd.

3.3

Xiom Food heeft naar voren gebracht dat zij last heeft van de impasse binnen Gein omdat daardoor de exploitatie van De Witte Dame wordt bemoeilijkt en dat zij de samenwerking met Nieuwe Liefde als bijzonder prettig ervaart.

3.4

De Ondernemingskamer overweegt als volgt. Waar nodig zal daarbij hetgeen Nieuwe Liefde c.s. en Xiom Food in de procedure naar voren hebben gebracht worden betrokken.

3.5

Zowel in de processtukken als ter terechtzitting hebben Oude Liefde enerzijds en Nieuwe Liefde anderzijds bevestigd dat zij weliswaar van mening verschillen over het antwoord op de vraag aan wie het een en ander te wijten is, maar dat zij onderkennen dat de verhouding tussen Oude Liefde ( [A] ) en Nieuwe Liefde ( [B] c.s.) ernstig verstoord is. Het wantrouwen tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde staat aan een normale communicatie tussen hen in de weg. Er vindt tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde geen constructief overleg meer plaats. Mede als gevolg daarvan bestaat – mede gelet op artikel 2.4 en 2.5 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Gein - een vrijwel totale impasse in het bestuur en in de aandeelhoudersvergadering van Gein. Die impasse werkt door op het niveau van De Witte Dame en Stationsplein 3. Gesprekken die [A] en [B] c.s. hebben gevoerd en de inschakeling van [G] , met als doel om uit de impasse te geraken zijn op niets uitgelopen . De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat de impasse op het niveau van Gein – indien niet spoedig doorbroken – negatieve gevolgen heeft en zal hebben voor De Witte Dame en Stationsplein 3 en degenen die bij deze ondernemingen betrokken zijn, waaronder Xiom Food en het personeel. Illustratief daarvoor is dat tussen Oude Liefde enerzijds en Nieuwe Liefde (en Xiom Food) anderzijds verschillen van inzicht bestaan over diverse onderwerpen van meer dan ondergeschikt belang. Die zien onder meer op de samenwerking tussen De Witte Dame en Villa Oldenhoff, de afbouw van de liniehutten, aanpassing van de met Stationsplein 3 overeengekomen huurprijs, de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en de dagelijkse leiding van het hotel nu partijen van mening verschillen of alleen Xiom Food daarvoor verantwoordelijk is en of daarvoor aan Xiom Food, die voor De Witte Dame van groot belang lijkt te zijn, een managementvergoeding betaald zou moeten worden.

De Ondernemingskamer constateert dat deze impasse weliswaar doorwerkt op het niveau van De Witte Dame, maar dat zij zich met name manifesteert bij Gein. Het gaat in essentie om de wijze waarop binnen Gein invulling wordt gegeven aan haar taak als bestuurder en aandeelhouder van De Witte Dame. Waar zich bij De Witte Dame problemen voordoen zijn deze terug te voeren op de impasse binnen Gein. Een en ander levert gegronde redenen op om aan een juist beleid en juiste gang van zaken van Gein te twijfelen. Op het niveau van de Witte Dame ziet de Ondernemingskamer in het vorenstaande geen zelfstandige reden voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken.

3.6

Ten aanzien van het verwijt dat Oude Liefde informatie met betrekking tot De Witte Dame wordt onthouden, hebben Nieuwe Liefde en Xiom Food betoogd dat steeds alle management- en financiële informatie over De Witte Dame toegankelijk is geweest voor Oude Liefde en (onder vermelding van de respectieve digitale systemen) dat Oude Liefde inzage heeft in de (digitale) administratie, het reserveringssysteem, de planning en verloning van het personeel, waaronder arbeidscontracten, en het kassasysteem van De Witte Dame. Xiom Food heeft daaraan nog toegevoegd dat alle informatie en elke uitdraai bovendien is op te vragen bij de accountant. In zijn e-mail van 28 april 2017 (zie 2.18) heeft [D] reeds geschreven dat [A] beschikt over de juiste inlogcodes en dat de overige gegevens zijn in te zien in de vaste computer op het kantoor van De Witte Dame. In een als productie 1 bij het verweerschrift overgelegde verklaring van [D] verwijst hij met betrekking tot de inlogrechten in het (toen gebruikte) administratiesysteem Reeleeze naar een bijgevoegde uitdraai met datum 26 mei 2017. Volgens Oude Liefde heeft zij echter pas sinds 2018 toegang tot de digitale informatie en is nog steeds niet alles voor haar in te zien (inklokken, roosters, reserveringen). De Ondernemingskamer kan niet vaststellen of dat laatste juist is, maar constateert dat kennelijk de bereidheid bestaat om de gewenste informatie, al dan niet via [G] , aan Oude Liefde te verstrekken. Verder staat vast dat Gein in de persoon van [B] , middellijk zelfstandig bevoegd bestuurder van Gein, wel beschikte over de noodzakelijke informatie. De Ondernemingskamer beschouwt de onenigheid over deze kwestie derhalve veeleer als een symptoom van de verstoorde verhoudingen binnen het bestuur van Gein. De onderzoeker kan hieraan in zijn onderzoek aandacht besteden, mocht hij daartoe aanleiding zien.

3.7

De overige door Oude Liefde c.s. aangevoerde verwijten leveren naar het oordeel van de Ondernemingskamer geen gegronde redenen op om aan een juist beleid en juiste gang van zaken bij Gein c.s. te twijfelen dan wel bieden deze onvoldoende rechtvaardiging een onderzoek te gelasten c.q. te bepalen dat het te gelasten onderzoek zich daartoe dient uit te strekken, mede gelet op de belasting die een onderzoek meebrengt voor Gein c.s. Daartoe is het volgende redengevend.

3.8

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer dragen de persoonlijke geschillen tussen [A] en [B] , zoals het geschil over het stellen van zekerheid door [B] (3.1.a. (i)) en het geschil over de erfafscheiding (3.1.a (ii)) bij aan de verstoorde verhoudingen tussen Oude Liefde en Nieuwe Liefde, maar leveren deze geschillen op zichzelf geen gegronde redenen op om te twijfelen aan een juist beleid en juiste gang van zaken van Gein c.s., alleen al omdat Gein c.s. bij de geschillen geen partij zijn.

3.9

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer zijn er onvoldoende concrete aanwijzingen dat [B] c.s. bij hun handelen hun eigen belang (bij onder meer Villa Oldenhoff) telkens hebben laten prevaleren boven dat van De Witte Dame. Nieuwe Liefde c.s. hebben in punt 9.6 en 9.7 van het verweerschrift en met de door Nieuwe Liefde c.s. overgelegde verklaring van Xiom Food (productie 1 bij het verweerschrift) de verwijten van Oude Liefde gemotiveerd weersproken. Daarin staat onder meer dat er niet geschoven wordt met personeelsleden tussen Villa Oldenhoff en De Witte Dame maar – zoals bekend bij en goedgekeurd door Gein – vanaf de start van het bedrijf tussen Xiom Events en De Witte Dame, dat Xiom Events in overleg met Nieuwe Liefde een uurtarief is gaan hanteren van € 25,- voor het uitlenen van een (in 2019 in die functie gepromoveerde) chef aan De Witte Dame en dat dit bedrag voor Xiom Events kostendekkend (en niet meer, zoals eerder, verliesgevend) is, dat de kosten van de catering waar Oude Liefde op doelt niet ten laste van De Witte Dame zijn gebracht maar zijn verrekend met aan de Stichting Cultuurhuis Abcoude toekomende opbrengsten uit het tezamen met haar georganiseerde evenement, dat er geen kortingen zijn verleend aan (specifiek) gasten van Villa Oldenhoff maar korting in verband met rechtstreekse boekingen, en dat [B] normaal, zonder korting, afrekent als hij in het restaurant eet. Hiertegenover heeft Oude Liefde bij pleidooi onvoldoende aangevoerd waaruit volgt dat een en ander anders moet worden geduid. Uit de overlegde producties kan ook niet worden afgeleid dat [B] c.s. in privé genoten faciliteiten van het hotel niet goed zouden administreren en/of niet zouden betalen. Ten aanzien van de factuur van een eenmanszaak van [B] aan De Witte Dame voor het opnieuw stofferen van stoelen (€ 200 per stoel voor 12 stoelen), is sprake van een persoonlijk tegenstrijdig belang van [B] waarvan niet blijkt of dat onder ogen is gezien. Nu medebestuurder Xiom Food hiertegen kennelijk geen bezwaar heeft en het bedrag op zichzelf ook niet duidt op een aanzienlijke ongerechtvaardigde bevoordeling, acht de Ondernemingskamer deze kwestie onvoldoende zwaarwegend om een onderzoek bij De Witte Dame te rechtvaardigen. De Ondernemingskamer merkt nog wel op dat de betrokkenheid van [B] c.s. bij Villa Oldenhoff en kennelijk ook bij andere bedrijven zoals de onderhavige eenmanszaak, ertoe dient te leiden dat zij (als indirect bestuurders van Gein en De Witte Dame) extra bedacht dienen te zijn op mogelijke tegenstrijdige belangen en hierover jegens zowel Oude Liefde, haar medebestuurder binnen Gein, als Xiom Food, de medebestuurder van Gein binnen De Witte Dame, volledige openheid dienen te betrachten.

3.10

Ook het aan Nieuwe Liefde gerichte verwijt dat zij, in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst, zonder instemming van Oude Liefde personeel voor De Witte Dame heeft aangenomen, leidt er niet toe dat de Ondernemingskamer een onderzoek bij De Witte Dame zal gelasten. Oude Liefde heeft gesteld dat er vanaf februari 2016 ongeveer 36 mensen hebben gewerkt bij De Witte Dame en dat zij slechts betrokken is geweest bij het aannemen van twee (met name genoemde) personeelsleden in 2016. Nieuwe Liefde c.s. heeft op haar beurt, onder verwijzing naar de verklaring van Xiom Food (productie 1 bij verweerschrift) uiteengezet dat Oude Liefde betrokken is geweest bij het aantrekken van twee bedrijfsleiders, twee koks en drie arbeidskrachten voor de housekeeping en twee personeelsleden voor de bediening , allen met name genoemd. Volgens Nieuwe Liefde en Xiom Beheer werd het aannemen van nieuwe werknemers steeds besproken in de gezamenlijke vergaderingen met de bedrijfsleiders – waarin Oude Liefde zich vanaf april 2017 niet meer geïnteresseerd toonde – en zijn Nieuwe Liefde (namens Gein) en Xiom Food na het ontstaan van de impasse, in het belang van De Witte Dame doorgegaan met het aannemen van werknemers. Een en ander is door Nieuwe Liefde bij pleidooi niet weersproken. De Ondernemingskamer leidt hieruit af dat Oude Liefde aanvankelijk wel werd betrokken bij het aannemen van personeel bij De Witte Dame, maar dat zij daar na het ontstaan van de impasse bij Gein geen aandeel meer in heeft gehad. De aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot De Witte Dame schrijft weliswaar voor het aannemen van personeel en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten unanieme instemming van de aandeelhoudersvergadering voor, maar kennelijk berustte het aanname- en ontslagbeleid na het ontstaan van de impasse bij Gein op de instemming van Nieuwe Liefde als zelfstandig bevoegd bestuurder van aandeelhouder/bestuurder Gein en van aandeelhouder/bestuurder Xiom Food. Dit levert op het niveau van De Witte Dame geen strijd met de aandeelhoudersovereenkomst op en ook materieel bestaat geen concrete aanwijzing dat het beleid op dit punt kennelijk onredelijk is geweest. De opmerkingen van Nieuwe Liefde dat de kosten aanzienlijk hoger waren dan begroot en dat het personeelsbeleid heeft geleid tot hoge personeelskosten in 2017 en 2018, zeggen in dat verband onvoldoende. De Ondernemingskamer ziet ook in deze kwestie veeleer een symptoom van de geconstateerde verstoorde verhoudingen binnen Gein en ziet, mede gelet op de betrokken belangen, geen aanleiding voor het gelasten van een onderzoek ter zake van het besluitvormingsproces rond het personeelsbeleid op het niveau van De Witte Dame.

3.11

De overige verwijten van Oude Liefde richting Nieuwe Liefde en Xiom Food zijn onvoldoende zwaarwegend om grond te zijn voor twijfel aan een juist beleid van De Witte Dame.

3.12

Gelet op hetgeen is overwogen in r.o. 3.5 zal de Ondernemingskamer een onderzoek bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Gein vanaf 1 mei 2016.

3.13

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer is het gelet op de verstoorde onderlinge verhoudingen en gelet op de belangen van Gein in verband met de toestand van de vennootschap noodzakelijk om bij wijze van onmiddellijke voorziening in te grijpen in de samenstelling van het bestuur van Gein. De Ondernemingskamer zal naast Oude Liefde en Nieuwe Liefde een tijdelijke bestuurder benoemen en zal bepalen dat zonder deze bestuurder Gein niet vertegenwoordigd kan worden en dat ten aanzien van de besluiten van deze bestuurder het bepaalde in artikel 2.4 en 2.5 van de aandeelhoudersovereenkomst (zie r.o 2.12) en het bepaalde van artikel 9.4 lid 4 en artikel 9.5 lid 1 van de statuten van Gein (r.o 2.10) geen werking toekomt. De te benoemen bestuurder zal – voor zover nodig in afwijking van de statuten – voor de duur van het geding zelfstandig bevoegd zijn om Gein te vertegenwoordigen.

3.14

Gelet op de omstandigheid dat de verstandhouding tussen [A] en [B] c.s. ernstig is verstoord en herstel daarvan, naar het zich laat aanzien, niet te verwachten is, merkt de Ondernemingskamer op dat het de bestuurder vrij staat om te bezien of tussen partijen een regeling kan worden getroffen die strekt tot ontvlechting van hun belangen. Voor het treffen van andere onmiddellijke voorzieningen ziet de Ondernemingskamer vooralsnog geen aanleiding.

3.15

De Ondernemingskamer zal de aanwijzing van een onderzoeker vooralsnog aanhouden opdat kan worden bezien of reeds door de te treffen onmiddellijke voorzieningen een oplossing van het geschil kan worden bereikt. Ieder der partijen of de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder kan op elk moment de Ondernemingskamer verzoeken de onderzoeker aan te wijzen.

3.16

De Ondernemingskamer zal de kosten van het onderzoek en de te benoemen tijdelijk bestuurder ten laste brengen van Gein. De Ondernemingskamer zal het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten niet aanstonds vaststellen. De Ondernemingskamer zal na aanwijzing van de onderzoeker de onderzoeker vragen om binnen een maand na de datum van de beschikking waarin de onderzoeker wordt aangewezen een plan van aanpak en een begroting van de kosten van het onderzoek te maken en deze aan de Ondernemingskamer toe te zenden. De Ondernemingskamer zal partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over die begroting en vervolgens het bedrag vaststellen dat het onderzoek ten hoogste mag kosten.

3.17

De Ondernemingskamer acht ten slotte termen aanwezig de kosten van het geding tussen de verschenen partijen te compenseren.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Gein B.V. over de periode vanaf 1 mei 2016;

benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde het onderzoek te verrichten;

houdt in verband met het bepaalde in rechtsoverweging 3.16 de vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten aan;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Gein B.V., en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker voor de aanvang van diens werkzaamheden hoofdelijk zekerheid dient te stellen;

benoemt mr. A.W.H. Vink tot raadsheer-commissaris;

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon tot bestuurder van Gein B.V. met beslissende stem, bepaalt dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is Gein B.V. te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder Gein B.V. niet vertegenwoordigd kan worden en bepaalt dat ten aanzien van besluiten van deze bestuurder het bepaalde in artikel 2.4 en 2.5 van de aandeelhoudersovereenkomst van 2 februari 2016 en het bepaalde in artikel 9.4 lid 4 en artikel 9.5 lid 1 van de statuten van Gein geen werking toekomt;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen van Gein B.V. en bepaalt dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de bestuurder hoofdelijk zekerheid dienen te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

compenseert de kosten van het geding aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. M.A. Sterk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 januari 2020.