Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:2449

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-09-2020
Datum publicatie
22-09-2020
Zaaknummer
200.270.002/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Totstandkoming vaststellingsovereenkomst. Een opdrachtgever heeft enige facturen van zijn opdrachtnemer openstaan. In een e-mail aan de opdrachtnemer beschrijft hij de inhoud van een (beweerdelijk) telefonisch gesloten vaststellingsovereenkomst en wenst hij hem een prettig weekend. De opdrachtnemer antwoordt met: "dank je wel". Hof: Voor zover al niet in het telefoongesprek een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever aan de reactie op de e-mail het vertrouwen in een dergelijke overeenkomst mogen ontlenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Juridisch up to Date 2020-0171
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.270.002/01

zaaknummer rechtbank Amsterdam : 7517376 CV EXPL 19-3459

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 8 september 2020

inzake

TPT FREIGHT B.V.,

gevestigd te Schiphol-Rijk,

appellante,

advocaat: mr. M. Sliphorst-Dekker te Purmerend,

tegen:

SOLIDNATURE PROJECTS B.V.,

gevestigd te Aalsmeer,

geïntimeerde,

advocaat: mr. D.J. Kramer te Oosterbeek.

1 Het geding in hoger beroep

1.1.

Partijen worden hierna TPT Freight en SolidNature genoemd.

1.2.

TPT Freight is bij dagvaarding van 21 november 2019 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam, sector kanton (hierna: de kantonrechter), van 23 augustus 2019, gewezen tussen TPT Freight als eiseres en SolidNature als gedaagde.

1.3.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;

- memorie van antwoord.

1.4.

Ten slotte is arrest gevraagd.

1.5.

TPT Freight heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van SolidNature tot terugbetaling van € 1.206, met rente, en met beslissing over de proceskosten, met nakosten en rente.

SolidNature heeft geconcludeerd tot bekrachtiging, met – uitvoerbaar bij voorraad – beslissing over de proceskosten, met nakosten.

1.6.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2 Feiten

2.1.

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1 (1.1 tot en met 1.16) de feiten opgesomd die tussen partijen vaststaan. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en binden dus ook het hof. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.

( i) In opdracht van SolidNature heeft TPT Freight transporten verzorgd van platen natuursteen vanaf verschillende locaties naar de vestiging van SolidNature in Aalsmeer.

(ii) Op 17 april 2018 zijn 63 natuurstenen platen die in opdracht van SolidNature uit Italië waren vervoerd, gebroken aan SolidNature afgeleverd. Volgens de vrachtbrief waren de platen op te korte bokken gezet. Het transport van deze platen was geregeld door expediteur XPO Logistics, in opdracht van TPT Freight. Het feitelijke transport was verzorgd door een Roemeense onderneming.

(iii) Bij e-mail van 17 april 2018 heeft TPT Freight-medewerker [A] Littel XPO Logistics over de schade geïnformeerd, onder bijvoeging van “de pre-claim + de CMR met de aantekening van de schade”.

(iv) Op 25 juni 2018 heeft SolidNature TPT Freight aansprakelijk gesteld voor de schade en aanspraak gemaakt op vergoeding van € 8.025.

( v) Expediteur XPO Logistics heeft de schadeclaim afgewezen.

(vi) TPT Freight heeft SolidNature over de periode 30 april – 26 juli 2018 facturen gestuurd tot een bedrag van € 35.531,66. Op 18 september 2018 stond daarvan nog een bedrag van € 28.531,66 open. Op 20 september 2018 heeft SolidNature, onder voorbehoud, voorgesteld dat zij 25% van dit bedrag binnen enkele dagen zou betalen, een week later nog eens 25%, en twee weken later de resterende 50%.

(vii) Bij e-mail van 21 september 2018 heeft SolidNature TPT Freight geschreven dat partijen op 20 september telefonisch hebben besproken dat het openstaande bedrag van € 28.000 wordt teruggebracht naar € 20.000, dat die dag “de 25% daarvan” betaald wordt, de donderdag daarna “het 2e deel” en twee weken daarna “overige 50%”. Het bericht wordt afgesloten met de woorden “Alvast goed weekend”. TPT Freight heeft bij e-mail van dezelfde dag op het bericht geantwoord met de woorden “Dank je wel”.

(viii) Op maandag 24 september 2018 heeft SolidNature € 5.000 betaald. Op maandag 1 oktober 2018 heeft SolidNature nog eens € 5.000 betaald en op 15 oktober 2018 heeft SolidNature € 10.000 betaald.

(ix) Op 26 september 2018 heeft TPT Freight SolidNature overzichten van openstaande facturen gestuurd en haar gesommeerd tot betaling van een totaalbedrag van € 35.0531,66. Een incassobureau heeft in opdracht van TPT Freight op 2 oktober 2018 SolidNature in gebreke gesteld voor een vordering van € 20.319,92 in hoofdsom. SolidNature heeft daartegen dezelfde dag zowel telefonisch als schriftelijk bezwaar gemaakt. In reactie daarop heeft het incassobureau bij e-mail van 23 oktober 2018 geschreven dat TPT Freight opdracht heeft gegeven tot incasso van haar vordering omdat SolidNature de “destijds gemaakte afspraken” niet is nagekomen en dat TPT Freight niet bekend zou zijn met een schadeclaim van SolidNature omdat het laatste schadegeval is afgewikkeld. Na verwerking van de betaling van SolidNature van 15 oktober 2018 zou nog een bedrag te betalen zijn van € 10.561,34.

( x) SolidNature heeft niets meer aan TPT Freight betaald.

2.2.

TPT Freight heeft gevorderd dat SolidNature wordt veroordeeld tot betaling van € 10.224,90, met rente en kosten. SolidNature heeft zich tegen deze vordering verweerd met de stelling dat partijen op 20 september 2018 telefonisch zijn overeengekomen dat TPT Freight haar vordering in verband met de schade aan de natuurstenen platen zou verminderen met € 8.000, waarna SolidNature een bedrag van € 20.000 in drie delen zou voldoen.

De kantonrechter heeft de vordering van TPT Freight afgewezen en haar veroordeeld in de proces- en nakosten.

3 Beoordeling

3.1.

Tegen de beslissing van de kantonrechter en de motivering daarvan komt TPT Freight in dit hoger beroep op. Zij voert acht grieven aan, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling. In de kern komen de grieven erop neer dat de kantonrechter ten onrechte op grond van de in 2.1(vii) genoemde e-mails als vaststaand heeft aangenomen dat TPT Freight SolidNature het meerdere van €20.000 heeft kwijtgescholden onder de voorwaarde dat SolidNature dat bedrag zou betalen conform het door haar genoemde schema.

3.2.

TPT Freight betoogt dat uit de e-mails van 21 september 2018 niet de conclusie kan worden getrokken dat zij een deel van haar vordering op SolidNature heeft kwijtgescholden. TPT Freight betwist dat op of omstreeks 20 september 2018 telefonisch is gesproken over gedeeltelijke kwijtschelding en dat dit gesprek tot een akkoord zou hebben geleid, inhoudende dat haar vordering van € 28.000 werd teruggebracht naar € 20.000. De woorden “Dank je wel” in haar e‑mail van 21 september 2018 sloegen op de toegezegde betaling van 25% en op het toewensen van een goed weekend. Uit de woorden “Dank je wel” kan niet worden afgeleid dat TPT Freight heeft ingestemd met een substantiële kwijtschelding. Voor zover haar e-mail van 21 september 2018 al enige onduidelijkheid heeft kunnen opleveren, blijkt uit haar e‑mail van 26 september 2018 dat die woorden niet waren bedoeld om in te stemmen met een kwijtschelding van € 8.000. SolidNature mocht uit de reactie van TPT Freight niet afleiden dat zij instemde met de voorgestelde kwijtschelding. Bovendien is niet aannemelijk dat TPT Freight heeft ingestemd met een volledige vergoeding van de schade. Zij heeft aansprakelijkheid voor de schade ontkend en gesteld dat de gebrekkige platen nog een restwaarde hadden, aldus nog steeds TPT Freight.

3.3.

SolidNature brengt daartegen in dat TPT Freight direct inhoudelijk op haar e-mail van 21 september 2018 zou hebben gereageerd als de daarin beschreven afspraak niet was gemaakt. De discussie over de transportschade heeft juist geleid tot die afspraak. Verder is niet logisch dat de discussie over de schade zomaar van tafel zou zijn, zoals TPT Freight blijkbaar bedoelt te stellen.

3.4.

Het hof oordeelt als volgt. In haar aan TPT Freight verzonden e-mail van 21 september 2018 legt SolidNature de telefonische afspraak vast, inhoudende de kwijtschelding van € 8.000 en de betalingstermijnen/data van het nog verschuldigde bedrag van € 20.000. TPT Freight reageert daarop met een “Dank je wel”, en gaat verder niet in op de afspraak die in de e-mail van SolidNature wordt beschreven. Gezien de bewoordingen van die e-mail heeft SolidNature niet hoeven begrijpen dat de woorden “Dank je wel” alleen sloegen op de toegezegde betaling van 25% en op de wens van een goed weekend aan het slot, maar niet op de zin “Zoals gisteren telefonisch besproken zal het openstaande bedrag van €28.000 eur teruggebracht worden naar €20.000.” TPT Freight stelt niet dat voor haar niet duidelijk was dat met de woorden “de 25% daarvan” in de zin “Vandaag zal de 25% daarvan betaald worden (…) ”wordt verwezen naar het in de zin daarvoor genoemde bedrag van € 20.000. Indien TPT Freight van mening was dat de door SolidNature vastgelegde telefonische afspraak niet was gemaakt, althans onjuist was weergegeven, had zij dat in haar e-mail van 21 september 2018 aan SolidNature kenbaar moeten maken; zij heeft dan niet kunnen volstaan met de woorden “Dank je wel”. TPT Freight maakt ook niet duidelijk waarom zij de door SolidNature weergegeven afspraak niet heeft weersproken. Het feit dat TPT Freight geen aansprakelijkheid voor de schade aanvaardde en meende dat de beschadigde platen nog een restwaarde hadden, maakt niet dat de door SolidNature weergegeven afspraak zo onaannemelijk was zij daarop niet hoefde in te gaan.

Anders dan TPT Freight suggereert, heeft de kantonrechter niet overwogen dat TPT Freight de gegrondheid van de schadevergoedingsvordering van SolidNature heeft erkend. Uit rov. 9 van het bestreden vonnis kan niet meer worden afgeleid dan dat de houding van TPT Freight ten aanzien van die claim, zoals het feit dat zij de expediteur had aangesproken, aan het vertrouwen van SolidNature kan hebben bijgedragen dat TPT Freight bereid was de kwestie af te doen door een vermindering van haar gestelde vordering tegenover een snelle betaling van het restant. Met de aldus gelezen overweging verenigt het hof zich.

Voor zover al niet in het telefoongesprek van 20 september 2018 een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen met de in de e-mail van 21 september 2018 beschreven inhoud, volgt uit het voorgaande dat SolidNature aan de reactie van TPT Freight op die e-mail het vertrouwen in een dergelijke overeenkomst heeft mogen ontlenen.

Hetgeen TPT Freight verder nog aanvoert, stuit af op hetgeen hiervoor is overwogen.

3.5.

Bij deze stand van zaken is het aanbod van TPT Freight om door middel van getuigen te bewijzen dat in het telefoongesprek van 20 september 2018 geen vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, niet ter zake dienend. Het bewijs van deze stelling zou immers niet afdoen aan de conclusie van het hof dat SolidNature aan het ontbreken van een reactie van TPT Freight op haar e-mail van 21 september 2018 het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat een overeenkomst met de door haar vastgelegde inhoud tot stand was gekomen.

3.6.

De slotsom luidt dat de grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. TPT Freight zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in appel.

4 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt TPT Freight in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van SolidNature begroot op € 741 aan verschotten en € 1.074 voor salaris en op € 157 voor nasalaris, te vermeerderen met € 82,- voor nasalaris en met de kosten van het betekeningsexploot, ingeval niet binnen veertien dagen is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordeling(en) en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.C.C. Lewin, M.P. van Achterberg en A.C. van Schaick en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 8 september 2020.