Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:1835

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
30-06-2020
Datum publicatie
28-07-2020
Zaaknummer
200.248.093/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Dekkingsgeschil. Beschadiging van zonnepanelen door hagelstenen? Voorwaarde voor dekking is dat door hagelstenen materiële schade is ontstaan aan de zonnepanelen. Onder een materiële beschadiging dient te worden verstaan een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. Voor het bestaan van dekking bij een materiële beschadiging van een zaak hoeft niet vast komen te staan dat de betrokken zaak zijn functie niet meer kan vervullen. In dit geval is, gelet op de bevindingen van de deskundigen, aan de genoemde voorwaarde voor dekking voldaan. De verzekeraar kan geen beroep doen op de uitsluiting voor schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, omdat aan de voorwaarden van de uitsluiting in dit geval niet is voldaan. De verzekeraar is gehouden met de verzekerde tot afwikkeling van de schade aan de zonnepanelen over te gaan, waarbij de schaderegeling in de verzekeringsvoorwaarden gevolgd moet worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JA 2020/124
RAV 2020/82
NTHR 2020, afl. 6, p. 321
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.248.093/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/635269 / HA ZA 17-934

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 30 juni 2020

inzake

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

advocaat: mr. A.P.E. de Ruiter te Zwolle,

tegen:

1 [naam maatschap] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [geïntimeerde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [geïntimeerde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

advocaat: mr. M. Westphal te Nuenen.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Delta Lloyd, de maatschap, [geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] genoemd. Geïntimeerden zullen gezamenlijk met de maatschap c.s. worden aangeduid.

Delta Lloyd is bij dagvaarding van 3 september 2018 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 4 juli 2018, onder het hierboven genoemde zaak-/rolnummer gewezen tussen haar als gedaagde en de maatschap c.s. als eisers.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven;

- memorie van antwoord, met een productie.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Delta Lloyd heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van de maatschap c.s. zal afwijzen en hen zal veroordelen, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van het geding in beide instanties, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

De maatschap c.s. hebben geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van Delta Lloyd in de kosten van het hoger beroep, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2 Feiten

2.1.

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.15 feiten opgesomd die tussen partijen vaststaan. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil, zodat het hof daarvan als vaststaand zal uitgaan. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.

2.2.

[geïntimeerde sub 2] en [geïntimeerde sub 3] zijn maten van de maatschap. De maatschap c.s. houden zich bezig met het fokken en houden van pluimvee.

2.3.

De maatschap heeft een pakket aan verzekeringen bij Delta Lloyd gesloten, genaamd het agrarisch ondernemerspakket. Het polisblad ‘bedrijfsmiddelen’ met polisnummer [nummer] vermeldt onder meer het volgende:

Verzekerd

Opstal

Volgnummer 1

Bestemming Bergschuur (B)

Bouwaard muren Sandwichpanelen

Bouwaard dak Sandwichpanelen

Verzekerd bedrag € 198.500,00

Dekking Basis-hagel

(…)

Clausules L746

L900

Opstal

Volgnummer 2

Bestemming Pluimveeschuur (C-D-E)

Bouwaard muren Steen

Bouwaard dak Platen

Verzekerd bedrag € 1.773.700,00

Dekking Basis-hagel

(…)

Clausules L746

(…)

Bijzonderheden

Overige bijzonderheden Incl. zonnepanelen

Op gebouw B € 30.000 en

de gebouwen C-D-E € 300.000”

2.4.

Clausule L746 Hagelschade (hierna: de hagelschadeclausule) is vermeld op het clausuleblad en luidt als volgt:

“Ten aanzien van deze verzekering is neerslagschade aan de verzekerde zaken door hagelstenen meeverzekerd.

Hieronder wordt niet verstaan schade ten gevolge van (over-)belasting op daken en muren door hagelstenen.

Uitgesloten is:

- schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, tenzij de beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaak:

- schade aan verzekerde zaken die op deze polis niet tegen stormschade zijn verzekerd;

- schade ontstaan door hagel, binnengedrongen via dakbedekking, ramen, deuren, ventilatieopeningen of anderszins.

Alle bepalingen van de stormschadedekking, inclusief die inzake het eigen risico, zijn ook op deze dekking van toepassing.”

2.5.

Op de verzekering zijn van toepassing de verzekeringsvoorwaarden van het Agrarisch Ondernemingspakket volgens het model LB.03.2.01 B. Daarvan maken onderdeel uit de Algemene verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsmiddelen. Daarin is het volgende vermeld, voor zover hier van belang:

“ARTIKEL 1.2

VERZEKERD BELANG

Hieronder wordt verstaan bij de verzekering van materiële schade:

Het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voor zover hij het risico draagt voor het behoud of daarvoor aansprakelijk is.

ARTIKEL 1.3

ZAKEN

De in de polis vermelde opstal(len), functionele inrichting en inventaris (…).

ARTIKEL 1.4

OPSTAL

De op de polis vermelde gebouw(en) met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt inclusief kelders en funderingen, maar met uitzondering van de grond, erf- of terreinafscheidingen, zonweringen, antennes en windmolens. (…)

ARTIKEL 7.3

SCHADEREGELING EN BENOEMING EXPERTS

De schade, de kosten ter voorkoming en vermindering daarvan en de opruimingskosten, worden in onderling overleg geregeld of worden vastgesteld door twee experts, één te benoemen door de maatschappij en één te benoemen door verzekerde.
In het laatste geval benoemen deze beide experts samen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van beide schadetaxaties een bindende uitspraak zal doen. (…).”

2.6.

Artikel 2.1 van de “Specifieke verzekeringsvoorwaarden Opstal Agrarisch” luidt als volgt:

“DE VERZEKERING DEKT

De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen materiële schade, indien deze onmiddellijk en uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis zoals vermeld onder:

  • -

    Basisdekking, of

  • -

    Uitgebreide dekking

(…).”

2.7.

Op 23 juni 2016 werd een deel van Noord-Brabant en Limburg getroffen door hevig noodweer. Een “supercel” passeerde in de avond, waarbij onder meer hagelstenen met extreme afmetingen zijn gevallen. Ook waren er windstoten, hevige neerslag en vele bliksemontladingen.

2.8.

De maatschap heeft op 24 juni 2016 bij Delta Lloyd schade gemeld. Op het schadeformulier staat onder “beschadigde voorwerpen” het staldak met asbesthoudende golfplaten vermeld.

2.9.

Delta Lloyd heeft DEKRA Experts B.V. (hierna: Dekra Experts) opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen. In het eerste verslag van expertise van Dekra Experts van 23 juli 2016 staat onder meer het volgende:

Algemeen

(…) De verzekerde opstallen betreffen pluimveestallen (gebouw C, D en E), een bergschuur (gebouw B) en een vrijstaande schuur. De opstallen zijn opgetrokken uit metselwerk en voorzien van asbesthoudende golfplaten waarop veel zonnepanelen zijn gemonteerd. (…)

Schadeomvang

Bij verzekerde is met name schade ontstaan aan asbesthoudende golfplaten op de daken. Voor het vervangen van de golfplaten dienen de op de golfplaten aanwezige zonnepanelen, ge(de)monteerd te worden. De zonnepanelen zijn na ons eerste bezoek getest door het bedrijf SolarTester. Uit deze testen is gebleken dat alle zonnepanelen op de daken beschadigd zijn en vervangen dienen te worden. Wij zullen op basis van de bevindingen van het bedrijf SolarTester, een second opinion laten uitvoeren door een onafhankelijke tweede partij. (…)”.

2.10.

Nadien heeft Delta Lloyd, althans Dekra Experts aan DEKRA Certification B.V. (hierna: Dekra Certification) opdracht gegeven om de vraag te beantwoorden hoe groot de afname is van de energieopbrengst van de zonnepanelen als gevolg van de hagelschade, zowel op dit moment als in de toekomst.

2.11.

In het rapport van Dekra Certification van 10 oktober 2016 staat, voor zover van belang, het volgende:

1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

(…)

Normaal te verwachten opbrengst

Zonnepanelen hebben een natuurlijke afname van de vermogensafgifte bij toenemende ouderdom. De door de leverancier opgegeven gegarandeerde vermogensafgifte van de geïnstalleerde panelen bedraagt in de huidige situatie 95,3 % van de nominale waarde van 230 Watt.

Huidige opbrengst

De huidige vermogensafgifte van de tien gemeten modules bedraagt gemiddeld 97,3 % van de gespecificeerde nieuwwaarde. Deze waarde ligt boven de gegarandeerde waarde van 95,3 % voor modules van deze leeftijd.

Toekomstige opbrengst

De ingeschatte maximale lange termijn afname van vermogen, als gevolg van het groter worden van de huidige breuken, bedraagt gemiddeld 6,4 % voor alle cellen van de tien gemeten modules. De waargenomen verschillen tussen de afzonderlijke cellen en modules zijn groot. Een aantal cellen is ernstig beschadigd.

Het effekt van één ernstig beschadigde cel is groot. Hierdoor valt een derde deel van een complete module uit en hierbij worden 19 andere cellen buiten werking gesteld. Als gevolg hiervan, zal de werkelijke vermogensafname beduidend hoger zijn dan de berekende gemiddelde waarde van 6,4 %.

Of de ingeschatte maximale groei van de aanwezige breuklijnen op gaat treden is niet te bepalen. In de literatuur is hier veel tegenstrijdige informatie over.

Geadviseerd wordt de vermogensafgifte van de modules gedurende de komende twee jaar te monitoren, om aan de hand hiervan vast te stellen of de mogelijke schade door “breuk groei” daadwerkelijk op gaat treden en hoe groot deze dan is.

(…)

7 VERMOGENSAFNAME TOEKOMSTIGE SITUATIE

In een aantal cellen zijn één of meer breuken vastgesteld. Deze kunnen groter worden, waardoor delen van de cel in de toekomst gaan uitvallen.

(…)

7.3

Resultaten voor alle modules

De resultaten van afname in de toekomst, als gevolg van breuk, worden voor alle gemeten modules in onderstaande tabel weergegeven als gemiddelde waarde van de 60 cellen.

(…)

De gemiddelde waarde van bovenstaande afname bedraagt 6,4 %.

In de bijlagen worden afzonderlijke waarden van de beoordeelde cellen weergegeven. Hierin is te zien dat de verschillen tussen de afzonderlijke cellen en modules groot zijn. Een aantal cellen is ernstig beschadigd.

Het effect van één beschadigde cel is groot. Hierdoor valt een derde deel van een complete module uit en hierbij worden 19 andere cellen buiten werking gesteld. Als gevolg hiervan, zal de werkelijke vermogensafname beduidend hoger zijn dan de berekende gemiddelde waarde.”

2.12.

Op 3 november 2016 heeft [A] van NES (New Energy Systems B.V.), de installateur van de zonnepanelen van de maatschap, per e-mail kritiek geuit op conclusies uit het rapport van Dekra Certification. Dekra Experts heeft hierop gereageerd bij e-mail van 14 november 2016, waarna [A] daar weer op heeft gereageerd bij e-mail van 16 november 2016.

2.13.

De advocaat van de maatschap c.s. heeft op 9 maart 2017 een e-mail gestuurd aan Dekra Experts en aan Delta Lloyd, waarin hij Delta Lloyd namens zijn cliënten sommeert om binnen vijf dagen verzekeringsdekking voor de vervanging van alle zonnepanelen te verstrekken. Tevens wordt Delta Lloyd aansprakelijk gesteld voor de door de maatschap geleden en/of nog te lijden schade vanwege minderopbrengsten van de zonnepanelen en vanwege misgelopen en mis te lopen subsidies.

2.14.

Op 17 maart 2017 heeft Delta Lloyd per e-mail aan de maatschap laten weten dat zij geen vergoeding zal verstrekken voor vervanging van de zonnepanelen. Delta Lloyd schrijft onder meer het volgende:

Geen schade aan de zonnepanelen

Uit aanvullend onderzoek door Dekra Certification BV is gebleken dat de zonnepanelen nog goed functioneren. Het afgegeven rendement van de zonnepanelen ligt op dit moment ruim boven de door de fabrikant gegarandeerde waarde. Op dit moment zijn er daarom geen redenen om aan te nemen dat deze vervangen moeten worden.

Als binnen twee jaren na de schadedatum alsnog schade aan de zonnepanelen en/of een te hoog rendementsverlies blijkt te ontstaan die rechtstreeks terug te voeren is op de hagelschade van 23 juni 2016, zal deze schade alsnog aanvullend worden vastgesteld.

Gevolgschade

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat minderopbrengsten van de zonnepanelen en schade door mislopen of lagere subsidie niet onder de dekking van deze verzekering valt.”

3 Beoordeling

3.1.

De maatschap c.s. hebben in eerste aanleg een verklaring voor recht gevorderd dat Delta Lloyd verplicht is om uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst de door de maatschap geleden schade aan de zonnepanelen te vergoeden. Meer in het bijzonder is gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat Delta Lloyd is gehouden om een zodanig bedrag aan de maatschap uit te keren als deze laatste nodig heeft voor integrale vervanging van de zonnepanelen en de bijbehorende omvormers en toebehoren, nader op te maken bij staat. Daarnaast is een verklaring voor recht gevorderd dat Delta Lloyd is gehouden aan de maatschap de vertragingsschade te vergoeden die zij heeft geleden en zal lijden als gevolg van de onterechte weigering van Delta Lloyd om de zonnepanelen integraal te (doen) vervangen, althans om te dier zake een verzekeringsuitkering te doen opdat de maatschap die zonnepanelen integraal kon vervangen voorafgaand aan 1 mei 2017 (de datum waarop de kippen in de stallen geplaatst werden) en welke schade bestaat uit de minderopbrengst van de beschadigde zonnepanelen en de minderopbrengst van de SDE subsidie, nader op te maken bij staat.

3.2.

De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis voor recht verklaard dat Delta Lloyd verplicht is om uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst de door de maatschap c.s. geleden schade aan de zonnepanelen te vergoeden. Het meer of anders gevorderde is afgewezen. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat de gevorderde verklaring voor recht in verband met de toekenning van een bedrag dat nodig is voor integrale vervanging van de zonnepanelen en de bijbehorende omvormers en toebehoren niet voor toewijzing in aanmerking komt, omdat de schade moet worden afgewikkeld als bepaald in artikel 7.3 van de polisvoorwaarden.

Ten aanzien van de door de maatschap gevorderde verklaring voor recht betreffende de vergoeding van vertragingsschade heeft de rechtbank geoordeeld dat deze niet toewijsbaar is, omdat eventuele vertragingsschade alleen bij wijze van wettelijke rente kan worden toegewezen. Ook de door de maatschap gevorderde verklaring voor recht in verband met minderopbrengst van de SDE subsidie heeft de rechtbank niet toegewezen.

De door de maatschap gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn toegewezen voor een bedrag van € 925.

Delta Lloyd is als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg.

3.3.

Tegen de beslissing om de vorderingen van de maatschap deels toe te wijzen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Delta Lloyd met vier grieven op.

3.4.

Grief 1 ziet op de vaststelling van de rechtbank dat de zonnepanelen materieel zijn beschadigd. Grief 2 heeft betrekking op hetgeen de rechtbank heeft overwogen naar aanleiding van het onderzoek van Solar Tester. Grief 3 keert zich tegen de conclusie van de rechtbank dat Delta Lloyd geen beroep toekomt op de uitsluiting in de hagelschadeclausule, die inhoudt dat geen dekking bestaat bij krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Grief 4 is een restgrief en heeft geen zelfstandige betekenis.

3.5.

Het hof stelt het volgende voorop. De schuren van de maatschap zijn verzekerde opstallen. Aan de daken van de schuren is door hagelstenen schade ontstaan. Deze schade is inmiddels hersteld. Delta Lloyd is tot uitkering van deze schade en de bijkomende kosten overgegaan. De zonnepanelen, die op de daken van de schuren waren bevestigd, zijn verzekerd onder de verzekering voor bedrijfsmiddelen. De zonnepanelen zijn in verband met herstel van de daken gedemonteerd en later weer op de daken teruggeplaatst. Het geschil ziet op de vraag of door hagelstenen schade is veroorzaakt aan deze zonnepanelen en of deze schade is verzekerd onder de verzekering.

3.6.

De maatschap heeft een agrarisch ondernemerspakket met Delta Lloyd gesloten met een basisdekking. Beschadiging van de zonnepanelen door hagelstenen is niet genoemd als verzekerd evenement in de algemene verzekeringsvoorwaarden. Met de hagelschadeclausule is die schade wel verzekerd. De omvang van de geboden dekking dient door uitleg van de hagelschadeclausule te worden vastgesteld. Als uitgangspunt gelden daarbij de bewoordingen van de hagelschadeclausule, gelezen in de context van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden als geheel (vgl. HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601, rov. 3.3.2).

3.7.

Beide partijen gaan ervan uit dat voorwaarde is voor dekking dat door hagelstenen materiële schade is ontstaan aan de zonnepanelen. Niet in geschil is de wijze waarop de rechtbank in het licht van de jurisprudentie dit criterium heeft ingevuld. Onder een materiële beschadiging dient te worden verstaan een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt.

3.8.

Met het blote oog is geen schade aan de zonnepanelen te zien. Door Solar Tester zijn tien van de 469 zonnepanelen getest. Met een elektrische test is gemeten hoeveel vermogen (genormeerd aan de hand van bepaalde test-standaarden, de STC-waarde) de zonnepanelen afgeven bij de blootstelling aan een bepaalde lichtsterkte. Het afgegeven vermogen als percentage van het door de fabrikant opgegeven vermogen bij nieuwe zonnepanelen was volgens Dekra Certification gemiddeld 97,3%. De laagst gemeten waarde was 96,1%. Door de fabrikant is – uitgaande van de leeftijd van de zonnepanelen – een garantie afgegeven van 95,3%.
Verder is met een elektroluminescentietest zichtbaar gemaakt of en in hoeverre zonnecellen zijn beschadigd. Elk zonnepaneel heeft 60 zonnecellen. Vastgesteld is dat van de 600 geteste zonnecellen er 263 zogenaamde microbreukjes hebben. In elk van de tien geteste zonnepanelen komen microbreukjes voor. Als deze microbreukjes zich in de toekomst verder zouden ontwikkelen, leidt dat volgens Dekra Certification bij de tien geteste zonnepanelen tot een gemiddelde afname van het vermogen met 6,4%. De berekende mogelijke lange termijn afname van het vermogen per zonnepaneel loopt daarbij sterk uiteen (tussen de 0,4% en 21,4%). Het effect van één beschadigde cel kan volgens Dekra Certification groot zijn, omdat dit leidt tot het uitvallen van andere cellen. De werkelijke vermogensafname zal dan beduidend hoger worden dan de berekende gemiddelde waarde van 6,4%, aldus Dekra Certification.

3.9.

Delta Lloyd bestrijdt op zichzelf genomen niet het oordeel van de rechtbank dat door de hagelstenen een wijziging is opgetreden in de stoffelijke structuur van de zonnepanelen. Er zijn microbreukjes in zonnecellen ontstaan. Delta Lloyd voert aan dat die enkele omstandigheid niet voldoende is voor dekking. Enerzijds betoogt zij dat niet iedere wijziging van de stoffelijke structuur tevens een objectieve aantasting betreft van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. Anderzijds stelt Delta Lloyd dat de microbreukjes als lichte beschadigingen zijn aan te merken als bedoeld in de hagelschadeclausule. De beschadigingen zijn met het blote oog niet zichtbaar. Verder bevinden de beschadigde cellen zich in de categorie van 0-20%. Solar Tester heeft slechts ten aanzien van één van de 600 geteste cellen vastgesteld dat deze voor meer dan 20% is beschadigd. Ook is volgens Delta Lloyd niet voldaan aan de uitzondering op de genoemde uitsluiting van dekking voor lichte beschadigingen. Voor de toepassing van die uitzondering is nodig dat de beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaak. Door Dekra Certification is echter geen afname van de vermogensafgifte van de desbetreffende zonnepanelen vastgesteld. Evenmin hebben de maatschap c.s. daarvan melding gemaakt. Dat de scheurtjes in de toekomst mogelijk erger kunnen worden en alsdan functieverlies optreedt, betekent niet dat de maatschap nu al recht heeft op uitkering. Het functieverlies kan ook achterwege blijven. Mocht in een later stadium blijken dat de microbreukjes wel invloed hebben op het functioneren van de zonnepanelen, dan kan een nieuwe beoordeling plaatsvinden, aldus samengevat weergegeven het standpunt van Delta Lloyd.

3.10.

Anders dan Delta Lloyd aanvoert, is het hof met de rechtbank van oordeel dat de aan de zonnepanelen vastgestelde beschadigingen niet als lichte beschadigingen kunnen worden gekwalificeerd. De deskundigen hebben aan de hand van de aard en omvang van de microbreukjes de beschadigde zonnecellen ingedeeld in drie categorieën: uncritical, critical en very critical. Als de microbreukjes niet leiden tot de beschadiging van een zonnecel, gaat het om afwijkingen in de categorie uncritical. Zonnecellen die voor minder dan 20% zijn beschadigd, worden door de deskundigen ingedeeld in de categorie critical. Een groot deel van de cellen waarin microbreukjes zijn vastgesteld, valt in deze categorie. Een aantal zonnecellen valt volgens Dekra Certification zelfs in de categorie very critical, met beschadigingen van meer dan 20%. Solar Tester heeft gezien de omvang van de geconstateerde beschadigingen geadviseerd alle zonnepanelen te vervangen. Dekra Certification heeft vastgesteld dat een aantal cellen ernstig is beschadigd. Een en ander betekent dat in elk geval bij de tien geteste zonnepanelen sprake is van een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. De bevindingen van de deskundigen zijn ook verder toereikend om aan te nemen dat het niet gaat om lichte beschadigingen aan de zonnepanelen.

3.11.

Voor zover Delta Lloyd erop wijst dat het afgegeven vermogen van de geteste zonnepanelen volgens Dekra Certificering hoger is dan door de fabrikant is gegarandeerd, en daarmee bedoelt te betogen dat de zonnepanelen niet of slechts licht zijn beschadigd, volgt het hof haar daarin niet. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat bij de zonnepanelen geen sprake is van lichte beschadigingen als bedoeld in de hagelschadeclausule. Verder heeft de rechtbank terecht in aanmerking genomen dat het in dit geval gaat om een objectverzekering. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, hoeft voor het bestaan van dekking bij een materiële beschadiging van een zaak niet vast komen te staan dat de betrokken zaak zijn functie niet meer kan vervullen. Het verzekerd belang ziet op het geheel of gedeeltelijke behoud van zaken, zoals ook volgt uit artikel 1.2 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden bedrijfsmiddelen (zie 2.5 hiervoor). Artikel 7:956 BW, dat van regelend recht is, gaat ervan uit dat een gebouw naar zijn herbouwwaarde en andere zaken naar hun vervangingswaarde zijn verzekerd. Uitgaande van de toepasselijke waarderingsgrondslag zullen partijen in onderling overleg de materiële schade aan de zonnepanelen moeten begroten en bij gebreke daarvan hebben zij zich gebonden dit te laten doen door wederzijds te benoemen experts en eventueel een derde-expert. Het (toekomstige) functieverlies van de zonnepanelen zal bij de begroting van de schade en bij de beantwoording van de vraag of de zonnepanelen al of niet moeten worden vervangen een factor van belang zijn, maar op de mate waarin dat het geval is en wat de consequenties daarvan zijn, kan thans niet worden vooruitgelopen.

3.12.

Het voorgaande betekent dat Delta Lloyd geen beroep kan doen op de uitsluiting voor schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, omdat aan de voorwaarden van de uitsluiting in dit geval niet is voldaan. De uitzondering op deze uitsluiting – de insluiting voor beschadigingen die van invloed zijn op het functioneren van de verzekerde zaak – kan daarmee buiten bespreking blijven. De grieven 1 en 3 kunnen niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

3.13.

Grief 2 heeft betrekking op rov. 4.5 van het bestreden vonnis en ziet op de conclusies die de rechtbank al of niet heeft getrokken op basis van de rapportage van Solar Tester, met name ten aanzien van de vraag of de zonnepanelen zodanig zijn beschadigd dat deze vervangen dienen te worden. Uit rov. 4.5 van het bestreden vonnis, gelezen in samenhang met rov. 4.7, volgt dat de rechtbank geen oordeel heeft gegeven over de omvang van de schade die onder de verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Evenmin is iets vastgesteld over de noodzaak om de geteste en/of de overige zonnepanelen al of niet te vervangen. De rechtbank heeft slechts geconstateerd dat Solar Tester vervanging van de zonnepanelen heeft geadviseerd. Daarmee mist grief 2 feitelijke grondslag en faalt daardoor.

3.14.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat is voldaan aan de dekkingsomschrijving dat materiële schade is ontstaan aan verzekerde zaken, die onmiddellijk en uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis. Delta Lloyd is gehouden met de maatschap c.s. tot afwikkeling van de schade aan de zonnepanelen over te gaan, waarbij de schaderegeling van artikel 7.3 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsmiddelen gevolgd moet worden. De door de rechtbank gegeven verklaring voor recht is terecht toegewezen.

3.15.

De bewijsaanbiedingen hebben geen betrekking op voldoende concreet gemotiveerde stellingen die, indien bewezen, tot andere beslissingen in deze zaak dienen te leiden. De bewijsaanbiedingen zullen daarom als niet ter zake dienend worden gepasseerd.

3.16.

De slotsom is dat de grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. Delta Lloyd zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.

4 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Delta Lloyd in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van de maatschap c.s. begroot op € 726 aan verschotten en € 1.074 voor salaris advocaat en op € 157 voor nasalaris, te vermeerderen met € 82 voor nasalaris en met de kosten van het betekeningsexploot, ingeval niet binnen veertien dagen is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordeling(en) en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten, indien niet binnen veertien dagen na de datum van dit arrest dan wel het verschuldigd worden van de nakosten aan de proceskostenveroordeling is voldaan;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.W. Hoekzema, J.W.M. Tromp en M.M. Korsten-Krijnen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2020.