Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:3597

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-09-2019
Datum publicatie
13-12-2019
Zaaknummer
200.257.802/02 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; verzoek tot het treffen van een aanvullende onmiddellijke voorziening; overdracht van aandelen ten titel van beheer

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2020/48
OR-Updates.nl 2020-0015
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.257.802/02 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 10 september 2019

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CITY ASSISTANT B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. W.P.M. Mulder, kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HELLO AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. W.D.M. van Tuyll van Serooskerken, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

[A] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: voorheen mr. J.W. Boddaert, kantoorhoudende te Amsterdam, thans geen.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekster, verweerster en belanghebbende worden hierna respectievelijk aangeduid met City Assistant, Hello Amsterdam en [A] .

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 28 juni 2019 en 1 juli 2019.

1.3 Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – kort gezegd – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Hello Amsterdam over de periode vanaf 7 april 2016 tot 18 januari 2019 en bij wijze van onmiddellijke voorzieningen (a) [A] geschorst als bestuurder van Hello Amsterdam, (b) mr. H.F. Doeleman te Amsterdam (hierna: Doeleman) benoemd tot bestuurder van Hello Amsterdam met beslissende stem en zelfstandige en exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid en (c) [A] veroordeeld tot betaling van € 20.000 aan Hello Amsterdam in mindering op zijn schuld in rekening-courant.

1.4 Hello Amsterdam heeft bij op 26 augustus 2019 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding de aandelen die [A] houdt in het kapitaal van Hello Amsterdam, minus één aandeel, over te dragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder, dan wel een andere voorziening te treffen die de Ondernemingskamer juist acht.

1.5 City Assistant heeft bij e-mail van haar advocaat van 28 augustus 2019 te kennen gegeven dat zij het verzoek van Hello Amsterdam onderschrijft en zich refereert aan het oordeel daarover van de Ondernemingskamer.

1.6 Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 5 september 2019. Doeleman en mr. M. Wolters (kantoorgenoot van mr. Van Tuyll van Serooskerken) hebben het standpunt van Hello Amsterdam toegelicht, [B] (hierna: [B] ) het standpunt van City Assistant en [A] dat van hemzelf. Hello Amsterdam heeft een op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen gezonden nadere productie overgelegd en [A] heeft zijn standpunt toegelicht aan de hand van twaalf producties die hij op voorhand en voorzien van een toelichting aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen had gezonden.

2 De feiten

2.1

De Ondernemingskamer verwijst naar de feiten genoemd onder 2.1 tot en met 2.25 van de beschikking van 28 juni 2019 en voegt daaraan het volgende toe.

2.2

[A] heeft niet voldaan aan de in 1.3 genoemde veroordeling tot betaling van € 20.000 aan Hello Amsterdam. Hello Amsterdam heeft inmiddels bij de rechtbank Amsterdam een verzoek tot faillietverklaring van [A] ingediend. Ten tijde van de mondelinge behandeling van de onderhavige zaak was op dit verzoek nog niet beslist.

2.3

Doeleman heeft bij e-mail van 19 augustus 2019 [A] gesommeerd tot afgifte van de in zijn bezit zijnde laptop van Hello Amsterdam en hem verzocht om, in aansluiting op een bespreking eerder die dag, schriftelijke voorstellen ter oplossing van het aandeelhoudersgeschil en zijn schuld in rekening-courant aan Hello Amsterdam van (afgerond) € 103.000 vanwege privé onttrekkingen daarbij schriftelijk te erkennen. [A] heeft dezelfde dag geantwoord: “De brief zal ik u doen toekomen deze week. De laptop mag u in rekening brengen middels mijn rekening-courant.” Doeleman heeft daarop te kennen gegeven met het laatste niet akkoord te gaan, waarna [A] heeft gesteld dat de laptop in 2018 is “gecrasht”.

2.4

Doeleman heeft bij e-mail van 23 augustus 2019 aan [A] geconstateerd dat [A] heeft nagelaten zijn schuld aan Hello Amsterdam schriftelijk te erkennen en concrete voorstellen te doen ter oplossing van het geschil tussen beide aandeelhouders. Doeleman heeft voorts te kennen gegeven dat hij de mededeling van [A] dat de laptop in 2018 is gecrasht ongeloofwaardig acht in het licht van [A] reactie op een eerder verzoek van City Assistant tot inlevering van de laptop. [A] heeft bij email van 26 augustus 2019 Doeleman uiteenlopende verwijten gemaakt.

2.5

Bij brief van 3 september 2019 heeft Doeleman, namens het bestuur van Hello Amsterdam, City Assistant en [A] opgeroepen voor een algemene vergadering van aandeelhouders op 17 september 2019 met als agendapunt een besluit tot ontslag van [A] als statutair bestuurder en werknemer van Hello Amsterdam.

3 De gronden van de beslissing

3.1

Hello Amsterdam heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat haar financiële situatie, die onder meer gekenmerkt wordt door een belastingschuld van ongeveer € 217.000 en een vordering op [A] van ruim € 100.000, noopt tot besluiten door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder meer over aanpassing van de bezoldiging van haar bestuurders. Zij vreest dat, mede als gevolg van de ernstig verstoorde verstandhouding tussen [A] en City Assistant, binnen de algemene vergadering besluitvorming zal worden geblokkeerd door een patstelling tussen beide aandeelhouders. Overdracht ten titel van beheer van de door [A] gehouden aandelen is gerechtvaardigd omdat [A] er blijk van heeft gegeven geen rekening te houden met de belangen van Hello Amsterdam en slechts te handelen uit eigenbelang. [A] is Hello Amsterdam reeds gaan beconcurreren en weigert vooralsnog zijn schuld in rekening-courant af te lossen. Hij heeft voorts geen gehoor gegeven aan de sommatie van Doeleman tot inlevering van de aan Hello Amsterdam toebehorende laptop en geen gevolg gegeven aan zijn toezegging zijn schuld in rekening-courant in een brief met handtekening te erkennen. Met een dergelijke houding is [A] Hello Amsterdam vooral aan het tegenwerken.

3.2

[A] heeft aangevoerd dat hij het beste voor heeft met Hello Amsterdam, dat hij graag weer actief betrokken wil zijn bij de bedrijfsvoering, maar ook bereid is zich te schikken in een niet-actieve rol. Hij is niet bereid zijn aandelen over te doen tegen een irreële prijs. Sinds zijn schorsing door de voorzieningenrechter, op 18 januari 2019, gaat het slecht met de onderneming. [A] kan instemmen met verlaging van de salarissen van beide bestuurders. Hij ontkent dat hij Hello Amsterdam is gaan beconcurreren; het door hem uitgegeven Amsterdam Magazine richt zich, anders dan Hello Amsterdam, niet op toeristen. Op zijn schuld aan Hello Amsterdam heeft hij in 2019 in totaal € 10.792 afgelost in acht maandelijkse termijnen van € 1.349 bij wijze van gedeeltelijke inhouding op zijn salaris. [A] is niet in staat om een bedrag van € 20.000 ineens af te lossen.

3.3

De Ondernemingskamer constateert op basis van de stukken en hetgeen ter zitting is besproken dat Hello Amsterdam zich nog altijd in een precaire financiële situatie bevindt, de verstandhouding tussen beide aandeelhouders ernstig is verstoord, [A] naar eigen zeggen niet in staat is tot substantiële vermindering van zijn schuld aan Hello Amsterdam en geen uitzicht bestaat op een minnelijke regeling tussen beide aandeelhouders.

3.4

Het belang van Hello Amsterdam vergt dat op korte termijn door de algemene vergadering besluiten genomen kunnen worden, onder meer over het inmiddels geagendeerde ontslag van [A] als bestuurder waaraan in beginsel beëindiging van zijn dienstbetrekking is gekoppeld. Aangenomen moet worden dat effectieve besluitvorming door de algemene vergadering thans zal worden belemmerd door het feit dat [A] en City Assistant ieder de helft van de stemmen kunnen uitbrengen. De Ondernemingskamer acht het verzoek van Hello Amsterdam daarom toewijsbaar.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt vooralsnog voor de duur van het geding dat de aandelen die [A] houdt in Hello Amsterdam B.V. – met uitzondering van één aandeel – ten titel van beheer met ingang van heden zijn overgedragen aan mr. M.W.E. Evers te Amsterdam;

bepaalt dat het salaris en de kosten van de beheerder van aandelen ten laste komen van Hello Amsterdam B.V. en bepaalt dat Hello Amsterdam B.V. voor de betaling daarvan ten genoegen van de beheerder zekerheid dient te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. C.C. Meijer, raadsheren, dr. P.M. Verboom en drs. C. Smits-Nusteling, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 september 2019.