Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:5186

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-12-2017
Datum publicatie
04-01-2018
Zaaknummer
200.216.631/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête; tijdelijk bestuurder ontheven uit functie; uitlaten verdere verloop van de procedure; art. 2:349a lid 2 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/7
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.216.631/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 15 december 2017

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HALVE BOOG BEHEER B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. E.A. Brat en mr. P.T.P. Hendriks, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

READEN RETAIL B.V.,

gevestigd te Kortenhoef, gemeente Wijdemeren,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NECKERMANN.COM WEBSHOP B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

D5AVENUE.COM B.V.,

gevestigd te Naarden, gemeente Gooise Meren,

advocaat: mr. A.A.E. Ferdinandusse, kantoorhoudende te Naarden,

4. mr. S.D.W Gratama in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NECKERMANN.COM RETAIL B.V.,

kantoorhoudende te Almere,

in genoemde hoedanigheid in persoon verschenen,

VERWEERSTERS,

e n t e g e n

1. de vennootschap naar het recht van Nevada, USA,

READEN HOLDING CORPORATION INC.,

gevestigd te [....] ,

verschenen bij haar gevolmachtigde [A] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

verschenen in de persoon van haar bestuurder [C] ,

BELANGHEBBENDEN.

1. Het verloop van het geding

1.1 In het vervolg zullen de volgende partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoekster met Halve Boog;

 • -

  verweerster sub 1 met Readen Retail;

 • -

  verweerster sub 2 met Neckermann.com Webshop;

 • -

  verweerster sub 3 met D5Avenue.com;

 • -

  verweerster sub 4 met Neckermann.com Retail.

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 28 en 29 september 2017.

1.3 Bij beschikking van 28 september 2017 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Readen Retail, Neckermann.com Webshop, D5Avenue.com en Neckermann.com Retail vanaf 1 december 2015 tot 24 augustus 2017 en een nader door de Ondernemingskamer aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Tevens is bij die beschikking bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van het geding – voor zover nodig in afwijking van de statuten – een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Readen Retail met doorslaggevende stem en bepaald dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is Readen Retail te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder Readen Retail niet vertegenwoordigd kan worden.

1.4 Bij beschikking van 29 september 2017 heeft de Ondernemingskamer mr. F. Kemp aangewezen als onderzoeker en mr. M. van den Biggelaar als bestuurder.

1.5 Bij e-mail van 6 december 2017 heeft Van den Biggelaar de Ondernemingskamer verzocht hem te ontheffen uit zijn functie van bestuurder als voormeld. Ter toelichting heeft Van den Biggelaar kenbaar gemaakt dat het niet is gelukt tussen partijen een minnelijke regeling te bereiken. Voorts heeft hij gemeld dat hij heeft vernomen dat [D] , middellijk bestuurder van Readen Retail, en diens broer [A] onderwerp zijn van onderzoek door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) naar fiscale fraude.

1.6 Bij e-mail van 6 december 2017 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld zich uiterlijk op 8 december 2017 uit te laten over het ontheffingsverzoek alsmede over de financiering van het onderzoek en de verdere invulling van de onmiddellijke voorziening in het geval het ontheffingsverzoek wordt gehonoreerd.

1.7 Bij e-mail aan partijen van 8 december 2017 heef de Ondernemingskamer, op verzoek van partijen en met instemming van Van den Biggelaar, de beslissing op het verzoek aangehouden en de termijn voor uitlaten verlengd tot 15 december 2017 om 12.00 uur in verband met de nadere poging van partijen om een minnelijke regeling te bereiken.

1.8 Bij e-mail van 13 december 2017 heeft mr. Kemp de Ondernemingskamer laten weten zich niet tegen het ontheffingsverzoek te verzetten en dat hij bij gebrek aan financiering niet is aangevangen met het onderzoek.

1.9 Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 15 december 2017 heeft mr. Brat namens Halve Boog bericht dat naar verwachting spoedig een minnelijke regeling zal worden bereikt en heeft hij de Ondernemingskamer met het oog daarop verzocht de termijn voor uitlaten nogmaals met een week te verlengen. Voorts heeft mr. Brat te kennen gegeven dat Halve Boog – naar de Ondernemingskamer begrijpt – geen bezwaar heeft tegen ontheffing van Van den Biggelaar uit zijn functie van bestuurder en dat zij, indien partijen geen minnelijke regeling bereiken, mogelijk een verzoek zal doen tot benoeming van een nieuwe bestuurder, vergezeld van een voorstel tot financiering van het onderzoek.

1.10 Van den Biggelaar heeft de Ondernemingskamer bij e-mail van 15 december 2017 eveneens laten weten dat nog geen minnelijke regeling is bereikt en dat de advocaten van partijen naar zijn verwachting de onderhandelingen over een regeling op korte termijn zullen afronden.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu Van den Biggelaar de Ondernemingskamer heeft verzocht uit zijn functie van bestuurder te worden ontheven en niet is gebleken van bezwaren tegen toewijzing van dit verzoek, zal de Ondernemingskamer Van den Biggelaar uit zijn functie van bestuurder zoals hiervoor onder 1.3 bedoeld ontheffen.

2.2

De Ondernemingskamer zal partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de verdere voortgang van de procedure. Partijen dienen zich met name uit te laten over de vraag of de kosten van het onderzoek zullen worden betaald en uitvoering van het onderzoek zal kunnen plaatsvinden en of zekerheid kan worden gesteld voor de kosten van een aan te wijzen tijdelijk bestuurder ter vervanging van Van den Biggelaar. Bij gebreke van een concreet aanbod tot betaling van de kosten, zal de Ondernemingskamer partijen aldus verstaan dat zij verzoeken om beëindiging van het onderzoek.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

ontheft mr. M. van den Biggelaar uit de functie van bestuurder van Readen Retail B.V., gevestigd te Kortenhoef, als bedoeld in de beschikking van 28 september 2017, en wel met ingang van heden;

stelt partijen in de gelegenheid zich uiterlijk 22 december 2017 om 12.00 uur uit te laten over het verdere verloop van de procedure zoals hiervoor onder 2.2 omschreven,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, drs. C. Smits-Nusteling RC en W. Wind, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 15 december 2017.