Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:3725

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
12-09-2017
Datum publicatie
15-02-2018
Zaaknummer
200.194.867/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg van tussenarrest 4 juli 2017. Bevel deskundigheidsonderzoek nu gegeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.194.867/01

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland : 4174620 CV EXPL 15-4790

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 12 september 2017

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] [gemeente] ,

appellant,

advocaat: mr. M.N. Mense te Haarlem,

tegen

[geïntimeerde] , handelend onder de naam [X],

wonend te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. M.J.P. Leenders te Nieuwegein.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna wederom [appellant] en [geïntimeerde] genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 4 juli 2017 een tussenarrest uitgesproken. Voor het verloop van het geding in hoger beroep tot die datum wordt naar dat arrest verwezen.

Partijen hebben zich ieder bij akte uitgelaten over het te gelasten deskundigenbericht.

Ten slotte hebben partijen wederom arrest gevraagd.

2 Beoordeling

2.1

In het tussenarrest heeft het hof overwogen behoefte te hebben aan voorlichting door een deskundige teneinde vast te kunnen stellen of diverse werkzaamheden aan de woning van [appellant] al dan niet deugdelijk zijn uitgevoerd en, indien dit niet het geval is, welke kosten met herstel ervan gemoeid zijn. Het hof heeft partijen gevraagd zich uit te laten over de persoon van de deskundige en de aan hem te stellen vragen.

2.2

Partijen hebben, na gezamenlijk overleg, gevraagd de deskundige Onne Koning van Woningkeur Groep B.V. te benoemen. De deskundige heeft zich blijkens de aktes met de benoeming akkoord verklaard. Het hof zal daarom genoemde deskundige benoemen. Het hof heeft een e-mail van de deskundige ontvangen waarin deze mededeelt een voorschot te willen factureren ten bedrage van € 299,- inclusief btw en dat deze factuur zal worden verzonden naar het hof. De betaling van het voorschot komt ten laste van [appellant] .

2.3

Tevens hebben partijen vragen geformuleerd ter beantwoording door de deskundige. De deskundige zal die vragen naar beste vermogen dienen te beantwoorden, doch slechts voor zover die vragen vallen binnen het door de principale en incidentele grieven omsloten gebied en dus betrekking hebben op de kwestie wat redelijke herstelkosten zijn voor de door de kantonrechter vastgestelde gebreken alsmede of de door daarnaast [appellant] nog in zijn memorie van grieven genoemde gebreken terecht als zodanig zijn opgevoerd en, zo ja, wat de daarvoor redelijke herstelkosten zijn. Voor de inhoud van de vragen verwijst het hof naar de inhoud van de respectieve aktes.

2.4

Als eerder overwogen geldt dat de door het hof benoemde raadsheer-commissaris mr. L.A.J. Dun bij het (eerste) onderzoek ter plaatse van de deskundige aanwezig zal zijn en dat ook partijen bij het onderzoek en de daarop volgende comparitie ter plaatse aanwezig dienen te zijn. Een schikking kan eventueel ter plaatse worden beproefd na kennisneming van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

2.5

Als de deskundige zijn rapport bij het hof heeft ingediend, zal het hof partijen – eerst [appellant] en daarna [geïntimeerde] – in de gelegenheid stellen bij memorie op het deskundigenrapport te reageren.

2.6

Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.

3 Beslissing

Het hof:

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de vragen zoals deze in de desbetreffende aktes van partijen zijn geformuleerd, alsmede om opmerkingen te maken die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen zijn;

benoemt tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:

Onne Koning

Woningkeur Groep B.V.

Tappersweg 1

2031 ET Haarlem

Tel: 088-1005010

E-mail: haarlem@woninkeurgroep.nl

bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

bepaalt dat beide partijen vóór 3 oktober 2017 kopieën van de overige gedingstukken aan de deskundige zullen doen toekomen, alsmede, na een verzoek daartoe van de deskundige, de andere door deze noodzakelijk geachte stukken, voor zover mogelijk;

wijst de deskundige op het bepaalde in artikel 198 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met name op de verplichting om bij het onderzoek partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en om in het schriftelijk bericht te doen blijken dat aan dit voorschrift is voldaan, onder vermelding van de inhoud van de opmerkingen en/of verzoeken;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek overigens zelfstandig – in de zin van artikel 198 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat wil zeggen niet onder leiding van het hof – zal verrichten en dat een in dat kader ter verrichten (eerste) onderzoek ter plaatse zal plaatsvinden in aanwezigheid van de raadsheer-commissaris mr. L.A.J. Dun op een nader in onderling overleg tussen partijen, de deskundigen en het hof te bepalen tijdstip;

bepaalt dat na afloop van dat onderzoek een comparitie van partijen zal plaatsvinden op dezelfde plaats;

bepaalt dat de deskundige een voorschot toekomt van € 299,- inclusief btw;

bepaalt dat [appellant] als voorschot op de kosten van de deskundige voornoemd bedrag dient te voldoen; [appellant] zal daarvoor van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak een nota ontvangen met betaalinstructies;

bepaalt dat de griffier onmiddellijk na betaling van het desbetreffende voorschot de deskundige hiervan in kennis zal stellen en dat de deskundige pas dan met het onderzoek behoeft te beginnen, dat laatste in overleg met de raadsheer-commissaris;

bepaalt dat de deskundige een schriftelijk, ondertekend bericht zal inleveren ter griffie van het hof vóór 19 december 2017, tenzij een minnelijke regeling tussen partijen alsnog tot stand komt;

bepaalt dat de deskundige (tegelijk met dit bericht) zijn declaratie ter griffie zal indienen onder vermelding van zaaknummer 200.194.867/01;

verwijst de zaak naar de rol van 19 december 2017 voor deskundigenbericht;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. D.J. van der Kwaak, J.C.W. Rang en L.A.J. Dun en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 12 september 2017.