Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:2444

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
26-06-2017
Zaaknummer
23-000660-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vernietiging van het vonnis waarvan beroep; artikel 395a van het Wetboek van Strafvordering. Overtreding van artikel 2.7, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000660-16

datum uitspraak: 13 juni 2017

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam van 22 februari 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-257035-15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1964,

adres: [adres]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

17 augustus 2016 en 30 mei 2017.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd en de raadsman heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 5 juli 2015 te Amsterdam zich op en/of aan de weg, te weten de Dirk Hasseltssteeg heeft opgehouden, terwijl aannemelijk is, dat zulks gebeurde om middelen als bedoeld in art. 2 of 3 van de Opiumwet althans daarop gelijkende waar, en/of slaapmiddelen en/of kalmeringsmiddelen en/of stimulerende middelen of daarop gelijkende waar te kopen en/of te koop aan te bieden.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 395a van het Wetboek van Strafvordering.

Bewezenverklaring

Anders dan de advocaat-generaal en de raadsman acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 5 juli 2015 te Amsterdam zich op de weg, te weten de Dirk van Hasseltssteeg heeft opgehouden, terwijl aannemelijk is dat zulks gebeurde om middelen als bedoeld in art. 2 van de Opiumwet, althans daarop gelijkende waar, te koop aan te bieden.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Bewijsoverweging

Op 5 juli 2015, omstreeks 2.15 uur hoorden twee opsporingsambtenaren dat de verdachte in de Dirk van Hasseltssteeg twee personen aansprak met de woorden ‘I can get you good stuff. No sugar, I can get the real thing. Real MDMA’. De verdachte heeft verklaard dat hij dit inderdaad heeft gezegd, maar dat hij de twee personen alleen naar een echte dealer wilde brengen.

Het hof stelt vast dat artikel 2.7, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam is ondergebracht in paragraaf 2 ‘Openbare orde, overlast en veiligheid’. Het beschermde belang van de onderhavige bepaling is voornamelijk gelegen in het voorkomen van overlast die gepaard gaat met het kopen of te koop aanbieden van (nep)verdovende middelen. Tegen de achtergrond van dit belang is de reikwijdte van de bepaling – anders dan kennelijk door de advocaat-generaal en de verdediging voorgestaan – niet beperkt tot het (voor zover hier relevant) te koop aanbieden van (nep)verdovende middelen door degene die uiteindelijk zelf de ‘deal’ wil sluiten, maar strekt zij zich tevens uit tot het benaderen en werven van potentiële kopers teneinde hen in contact te brengen met degene die over de (nep)verdovende middelen beschikt en de uiteindelijke deal hoopt te sluiten.

Gelet op het voorgaande valt ook het optreden van de verdachte als ‘werver’ en ‘contactpersoon’ onder de reikwijdte van het verbond van artikel 2.7, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 2.7, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De kantonrechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde veroordeeld tot hechtenis voor de duur van vier weken.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft door harddrugs of daarop gelijkende waar te koop aan te bieden met zijn handelen overlast en hinder veroorzaakt op de openbare weg. Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 8 mei 2017 is hij eerder, ook ter zake van soortgelijke strafbare feiten, meermalen onherroepelijk veroordeeld, hetgeen in zijn nadeel weegt.

Het hof heeft geconstateerd dat het bewezen verklaarde feit van geruime tijd geleden dateert. Een geheel voorwaardelijke straf, zoals geëist door de advocaat-generaal, doet echter geen recht aan de ernst van het gepleegde feit en de recidive van de verdachte. Wel ziet het hof in het tijdverloop aanleiding geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, maar een werkstraf op te leggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 2.7 lid 2 en 6.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Amsterdam en de artikelen 22c, 22d en 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 30 (dertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. H.M.J. Quaedvlieg, mr. A.E. Kleene-Krom en mr. J.L.M. Boek, in tegenwoordigheid van S.E.F. Rahimbaks, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

13 juni 2017.

mr. J.L.M. Boek is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.