Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:4947

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-02-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
R 001030-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591a Sv, toekenning en verrekening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Rekestnummer: R 001030-15/ (591a Sv)

Parketnummer in hoger beroep: 23-001649-14

Beschikking op het verzoekschrift op de voet van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker]

Geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994

domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat mr. F.N. Dijkers

Leliegracht 10a, 1015 DE Amsterdam.

1 Inhoud van het verzoek

Het verzoekschrift strekt tot het toekennen van een vergoeding uit ’s Rijks kas ter zake van:

  1. kosten die verzoeker stelt te hebben gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van de strafzaak met voormeld parketnummer ten bedrage van € 3.855,06,

  2. kosten ten behoeve van het opstellen, indienen en in raadkamer toelichten van dit verzoekschrift ten bedrage van € 280,00 (zonder mondelinge behandeling) dan wel € 550,00 (met mondelinge behandeling), zijnde de geldende standaardbedragen.

2 Procesverloop

De voorzitter heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak met voormeld parketnummer en heeft op 27 januari 2016 de advocaat-generaal en de advocaat van verzoeker ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord. Verzoeker is niet verschenen.

De advocaat heeft in raadkamer het verzoekschrift toegelicht en medegedeeld dat op de urenspecificatie abusievelijk verkeerde data vermeld staan. De uren zijn niet in mei 2015 geschreven, maar in april 2015 en in onderhavige zaak. De advocaat verzoekt de voorzitter de urenspecificatie verbeterd te lezen en de kostenvergoeding toe te wijzen.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van het verzoek.

3 Beoordeling van het verzoek

Het verzoekschrift is tijdig ter griffie van dit hof ingediend.

De strafzaak met voormeld parketnummer is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht. Het arrest in die strafzaak is inmiddels onherroepelijk geworden.

Gelet op de door de advocaat bij de behandeling in raadkamer gegeven toelichting over de data vermeld op de urenspecificatie acht de voorzitter gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van een vergoeding zoals verzocht ter zake van de kosten van rechtsbijstand ten bedrage van € 3.855,06

De voorzitter zal voorts toewijzen het verzoek van de advocaat tot het verkrijgen van een vergoeding uit ’s Rijks kas ter zake van de kosten van rechtsbijstand voor het opstellen, indienen en in raadkamer toelichten van het onderhavige verzoekschrift ten bedrage van € 550,00, zijnde het geldende standaardbedrag.

De voorzitter zal het bedrag van € 4.405,06 ingevolge het bepaalde in artikel 90, derde lid, Sv, verrekenen met door verzoeker aan de Staat (CJIB) verschuldigde bedragen. Het hof gaat hierbij uit van de juistheid van het CJIB-overzicht openstaande zaken van 26 januari 2016.

4 Beslissing

De voorzitter:

Wijst het verzochte toe.

Kent uit ’s Rijks kas aan verzoeker een vergoeding toe van € 4.405,06 (vierduizendvierhonderdvijf euro en zes eurocenten).

Bepaalt de verrekening van € 4.405,06 met de hierna te noemen strafbeschikkingen:

CJIBnr bedrag

3132542001907014 € 193,00

6132542001816300 € 138,59

8132542002127653 € 142,00

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de voorzitter van de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, mr. M.J.G.B. Heutink, in tegenwoordigheid van mr. S.A.M. Borg, als griffier, is ondertekend door de voorzitter en de griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 17 februari 2016.

De griffier is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

De voorzitter beveelt:

- de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor een bedrag van € 193,00 (honderd drieënnegentig euro), te betalen uit ’s Rijks kas aan het CJIB, bankrekeningnummer: [rekeningnummer 1], onder vermelding van 3132542001907014

- de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor een bedrag van € 138,59 (honderdachtendertig euro en negenenvijftig eurocenten), te betalen uit ’s Rijks kas aan het CJIB, bankrekeningnummer: [rekeningnummer 1], onder vermelding van 6132542001816300

- de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor een bedrag van € 142,00 (honderdtweeënveertig euro), te betalen uit ’s Rijks kas aan het CJIB op bankrekeningnummer: [rekeningnummer 1], onder vermelding van 8132542002127653

- de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor een bedrag van € 3.931,47 (drieduizend negenhonderd eenendertig euro en zevenenveertig eurocenten), te betalen ten laste van de Staat aan verzoeker voornoemd door overmaking van bovenstaand bedrag op bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van Stroobach Ketting Dijkers Karakaya, onder vermelding van “[verzoeker]/OM II, dossiernr. 20140296”

Amsterdam, 17 februari 2016.

Mr. M.J.G.B. Heutink, voorzitter.