Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:4025

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-10-2016
Datum publicatie
06-02-2017
Zaaknummer
200.178.414/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Kort geding. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen de aandeelhouders van BV Bridgebig hebben de aandeelhouders W de activa van hun eigen BV door akte van levering en inbrengverklaring overgedragen aan BV Bridgebig, maar deze nog niet in het bezit ervan gesteld. Vervolgens ontbinden W de overeenkomst. Anders dan de eerste rechter gebiedt het hof W alsnog de BV Bridgebig in het bezit van die activa te stellen. De eventuele rechtsgeldigheid van de ontbinding doet immers niet af aan hun verplichting daartoe, evenmin als de omstandigheid dat ook BV Bridgebig thans zal worden ontbonden en de activa vervolgens wellicht weer aan W zullen worden toebedeeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2017/246
AR 2017/626
NJF 2017/129
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team AOF

zaaknummer : 200.178.414/01

zaak- / rolnummer rechtbank : C/13/587623 / KG ZA 15-633

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 4 oktober 2016

inzake

1 BRIDGEBIG.COM B.V.,

2. POLLODEROBO B.V.,

3. RED CIRCLE INVESTMENTS B.V.,

alle gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellanten,

advocaat mr. G. te Winkel te Amsterdam,

tegen

1 BRIDGE BIG FOUNDERS B.V.,

2. BRIDGE BIG HOLDING B.V.,

beide gevestigd te Rotterdam,

3. [geïntimeerde sub 3],

4. [geïntimeerde sub 4],

beiden wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

advocaat mr. L.H.A.M. Andriessen te Breda.


Appellanten worden hierna Bridgebig, Polloderobo en Red Circle - gezamenlijk Bridgebig c.s. - genoemd. Geïntimeerden worden hierna Founders, Holding, [geïntimeerde sub 3] en [geïntimeerde sub 4] - gezamenlijk [geïntimeerden] - genoemd.

1 Het geding in hoger beroep

Bridgebig c.s. zijn bij dagvaarding van 29 juli 2015 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 15 juli 2015, in kort geding gewezen tussen Bridgebig c.s. als eiseressen in conventie, tevens verweersters in reconventie en [geïntimeerden] als gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;

- memorie van antwoord, met producties.

Bridgebig c.s. hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog hun vorderingen in conventie (deels) zal toewijzen en de vordering in reconventie alsnog zal afwijzen, met beslissing over de proceskosten. [geïntimeerden] hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Bridgebig c.s. in hoger beroep, met beslissing over de proceskosten.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 27 januari 2016 doen bepleiten, Bridgebig c.s. door mr. Te Winkel voornoemd en mr. F.C. Leijdesdorff, advocaat te Amsterdam, en [geïntimeerden] door mr. Andriessen voornoemd, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd.

Ten slotte is arrest gevraagd.

2 Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2.1. tot en met 2.19 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die volgen uit niet weersproken stellingen van partijen dan wel de niet (voldoende ) bestreden inhoud van producties waarnaar zij ter staving van hun stellingen verwijzen, komen die feiten neer op het volgende.

2.1

[geïntimeerde sub 3] heeft in mei 2011 Founders opgericht. Deze vennootschap exploiteerde een online bridgeplatform. In 2013 is [geïntimeerde sub 3] in contact gekomen met [X] en [Y] die, middels respectievelijk Red Circle en Polloderobo, wilden investeren in het online bridgeplatvorm. De gesprekken hebben op 1 april 2014 geresulteerd in de oprichting van Bridgebig, met benoeming van [Y] , [X] en [geïntimeerde sub 3] als bestuurders. Diezelfde dag is tussen Bridgebig c.s. en [geïntimeerden] een aandeelhoudersovereenkomst gesloten en tussen Bridgebig en Holding twee managementovereenkomsten, ter zake van managementvergoedingen voor door [geïntimeerde sub 3] respectievelijk [geïntimeerde sub 4] te verrichten werkzaamheden.

2.2

Op grond van de aandeelhoudersovereenkomst hebben Polloderobo en Red Circle ieder 30% en Founders 35% van de aandelen in Bridgebig verkregen.
- Artikel 4 van de aandeelhoudersovereenkomst bepaalt dat [geïntimeerden] de activa van de door Founders gedreven onderneming in Bridgebig zullen inbrengen.
- Artikel 5 bepaalt dat Polloderobo en Red Circle zullen zorgdragen voor een online- en TV-marketingplan en tot 31 december 2014 - ter dekking van de operationele kosten - maandelijks een lening van € 8.500,00 aan Bridgebig zullen verstrekken, waarna maandelijks de levensvatbaarheid van de voortzetting van de onderneming zal worden beoordeeld.
- Artikel 15 bepaalt dat iedere aandeelhouder verplicht is zijn aandelen aan de andere aandeelhouder(s) aan te bieden als de betreffende aandeelhouder haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

- Artikel 18 bepaalt dat wanneer een aandeelhouder de verplichting van artikel 15 niet nakomt, hij Bridgebig een boete verschuldigd is van € 50.000,- per overtreding, vermeerderd met een boete van € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.
- Onderdeel van de aandeelhoudersovereenkomst is een akte uitgifte aandelen (bijlage 3), waarbij Founders de in de aangehechte inbrengverklaring beschreven activa aan Bridgebig levert. In die inbrengverklaring zijn als activa - onder meer - opgenomen de domeinnamen en websites met bijbehorende software van het online bridgeplatvorm en de spelersrekening waarop betalingen van de spelers worden gestort.

2.3

In december 2014 hebben Polloderobo en Red Circle gemeend dat de vennootschap niet levensvatbaar was en besloten de maandelijkse leningen aan de vennootschap stop te zetten.

2.4

Bij aangetekende brief van 5 januari 2015 heeft Holding de vennootschap in gebreke gesteld omdat de managementvergoedingen niet werden betaald.

2.5

Bij aangetekende brief van 12 januari 2015 heeft Holding de managementovereenkomsten ten aanzien van [geïntimeerde sub 3] en [geïntimeerde sub 4] met onmiddellijke ingang opgezegd, vanwege het uitblijven van volledige betaling van de managementvergoedingen.

2.6

Bij brieven van 18 februari 2015 heeft de raadsman van [geïntimeerden] aan Polloderobo en Red Circle meegedeeld dat laatstgenoemden in gebreke blijven om hun verplichtingen onder artikel 5 de aandeelhoudersovereenkomst na te komen. Volgens de brief is niet zorggedragen voor het online- en het TV-marketingplan en zijn investeerders sinds januari 2015 in gebreke om € 8.500,- ter beschikking te stellen.

2.7

Bij brieven van 30 maart 2015 van de raadsman van [geïntimeerden] aan Polloderobo en Red Circle zijn de aandeelhoudersovereenkomst en de management overeenkomsten wegens niet nakoming met onmiddellijke ingang ontbonden.

2.8

Bridgebig c.s. heeft de rechtsgeldigheid van de ontbinding betwist. Bij brief van 10 april 2015 hebben Polloderobo en Red Circle Founders gesommeerd haar aanbiedingsplicht (als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen uit de aandeelhoudersovereenkomst) per direct na te komen, waarbij tevens de boete van artikel 18 van de aandeelhoudersovereenkomst is aangezegd.

2.9

Bridgebig heeft ten laste van Holding conservatoir beslag gelegd op de spelersrekening bij ABN-AMRO.

2.10

Op 30 oktober 2015 heeft de aandeelhoudersvergadering besloten over te gaan tot ontbinding van Bridgebig. Per 6 november 2015 is [geïntimeerde sub 3] teruggetreden als bestuurder van Bridgebig. [X] en [Y] zijn belast met de vereffening van de vennootschap.

3 Beoordeling

3.1

Bridgebig c.s. heeft na eiswijziging in eerste aanleg in conventie - uitvoerbaar bij voorraad - gevorderd:

1.
Holding, [geïntimeerde sub 3] en [geïntimeerde sub 4] te veroordelen tot nakoming van hun verplichtingen onder de managementovereenkomsten tot de Lock-Up periode is verstreken, althans tot en met 30 mei 2015;

2. [geïntimeerden] te gebieden om binnen drie dagen na betekening van het vonnis:

a. de spelersrekening over te schrijven op naam van Bridgebig;

b. alle handelingen te verrichten die nodig zijn om Bridgebig zelfstandig toegang te verschaffen tot de software van de websites die het bridgeplatform exploiteren;

c. alle activa en passiva die op grond van de aandeelhoudersovereenkomst en de akte van inbreng zijn ingebracht in Bridgebig in het bezit van de vennootschap te brengen;

een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen;

3. Founders te veroordelen tot betaling aan Bridgebig van een boete van € 50.000,- te vermeerderen met € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, gerekend vanaf 17 april 2015;

4. Founders te veroordelen tot nakoming van de aanbiedingsplicht van artikel 15 van de aandeelhoudersovereenkomst door haar aandelen aan te bieden aan Polloderobo en Red Circle;

5. Founders te veroordelen tot overdracht van haar aandelen binnen veertien dagen na acceptatie van het aanbod door Polloderobo en Red Circle;

het onder 4. en 5. gevorderde op straffe van dwangsommen;

6. meer in het algemeen, gedaagden te veroordelen tot nakoming van hun verplichtingen onder de aandeelhoudersovereenkomst;

7. [geïntimeerden] te veroordelen in de kosten van het geding en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2

In reconventie hebben [geïntimeerden] gevorderd dat het beslag op de spelersrekening zal worden opgeheven.

3.3

De voorzieningenrechter heeft - kort gezegd - overwogen dat niet kan worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat [geïntimeerden] de aandeelhoudersovereenkomst terecht hebben ontbonden, dat die ontbinding tot ontvlechting van de vennootschap zal moeten leiden en dat de vorderingen van Bridgebig c.s., die juist zijn gericht op het tegenovergestelde daarvan, daarom niet toewijsbaar zijn. De voorzieningenrechter heeft vervolgens de vorderingen van Bridgebig c.s. in conventie afgewezen en in reconventie het door Bridgebig gelegde beslag opgeheven. Tegen de beslissingen in conventie en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Bridgebig c.s. met zeven grieven op.

3.4

Het hof stelt vast dat Bridgebig c.s. blijkens hun memorie van grieven niet langer ook nakoming van de verplichtingen onder de managementovereenkomsten vorderen. Uit de dagvaarding in hoger beroep volgt dat Bridgebig c.s. ook opkomen tegen de beslissing in reconventie. Nu zij echter tegen die beslissing geen grieven hebben gericht zijn zij in zoverre niet ontvankelijk in hun hoger beroep.

3.5

Met grieven 1, 2 en 3 komen Bridgebig c.s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat niet kan worden uitgesloten dat Polloderobo en Red Circle hun verplichtingen op grond van artikel 5 van de aandeelhoudersovereenkomst niet (voldoende) zijn nagekomen en dat de bodemrechter dus tot het oordeel zal komen dat [geïntimeerden] de aandeelhoudersovereenkomst terecht hebben ontbonden. Het hof stelt vast dat tussen partijen uitvoerig en tot in detail is gedebatteerd over de vraag wat hun wederzijdse verplichtingen onder de aandeelhoudersovereenkomst al dan niet inhouden en of, en zo ja in hoeverre, elk van hen in de nakoming daarvan al dan niet toerekenbaar is tekortgeschoten. Het hof is van oordeel dat in het licht van dat debat de beantwoording van de vraag of - zoals Bridgebig c.s. aanvoert - de door [geïntimeerden] ingeroepen ontbinding zonder gevolg is gebleven en [geïntimeerden] zelf toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen onder aandeelhouders-overeenkomst, een nader onderzoek van de feiten vraagt, waarvoor in het onderhavige kort geding geen ruimte bestaat. Dit betekent dat de door Bridgebig c.s. aangevoerde grieven 1,2 en 3, ook indien juist, niet tot toewijzing van hun vorderingen onder 3,4,5 en 6 kunnen leiden, omdat deze immers alle gestoeld zijn op de stelling dat de aandeelhoudersovereenkomst nog bestaat en dat [geïntimeerden] tekortschieten in de nakoming daarvan, terwijl daar in het kader van dit kort geding niet van kan worden uitgegaan.

3.6

Met grief 4 komen Bridgebig c.s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de ontbinding van de aandeelhoudersovereenkomst tot ontvlechting van Bridgebig zal moeten leiden en dat de vorderingen van Bridgebig c.s. juist zijn gericht op het tegenovergestelde daarvan. Deze grief slaagt. Bridgebig c.s. hebben terecht betoogd dat de activa van Founders reeds door de akte van levering en de inbrengverklaring per 1 april 2014 aan Bridgebig is geleverd. Dit betekent dat Bridgebig rechthebbende is op de in de inbrengverklaring opgenomen activa, waaronder de domeinnamen en websites met bijbehorende software van het online bridgeplatvorm en de spelersrekening en dat [geïntimeerden] gehouden zijn Bridgebig daarvan het bezit te verschaffen, zodat zij haar rechten op die activa ook kan uitoefenen. Dit wordt niet anders indien zou worden aangenomen dat de aandeelhoudersovereenkomst is ontbonden. Die ontbinding heeft immers geen terugwerkende kracht en kan derhalve niet afdoen aan de per 1 april 2014 voltooide levering van de activa aan Bridgebig. Ook de omstandigheid dat Bridgebig thans zal worden ontbonden en dat in dat kader de activa wellicht weer aan [geïntimeerden] zullen worden toebedeeld, staat niet aan toewijzing van de vordering van Bridgebig c.s. in de weg. Het is immers aan de vereffenaars van de vennootschap om te beslissen op welke wijze in het kader van de vereffening de activa van de vennootschap te gelde zullen worden gemaakt. Daarmee is ook gegeven dat thans een voldoende spoedeisend belang bestaat bij bezitsverschaffing van de aan Bridgebig geleverde activa. Grief 4 slaagt. De vordering onder 2 zal alsnog worden toegewezen.

3.7

Bij deze stand van zaken bestaat geen belang meer bij een bespreking van de grieven 5 en 6 waarmee wordt opgekomen tegen het oordeel van de kantonrechter dat en hoe tussen partijen een patstelling is ontstaan, nu die grieven ook indien juist niet tot een andere beslissing kunnen leiden.

3.8

Met grief 7 komen Bridgebig c.s. op tegen het oordeel dat hun vorderingen alle worden afgewezen en dat Bridgebig c.s. worden veroordeeld in de kosten van het geding. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen slaagt deze grief.

3.9

De grieven 4 en 7 slagen. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd voor zover daarbij de vordering in conventie onder 2 is afgewezen en Bridgebig c.s. zijn veroordeeld in de kosten van het geding. [geïntimeerden] zullen alsnog worden veroordeeld om binnen een redelijke termijn van 14 dagen na betekening van dit arrest:

a. de spelersrekening over te schrijven op naam van Bridgebig;

b. alle handelingen te verrichten die nodig zijn om Bridgebig zelfstandig toegang te verschaffen tot de software van de websites die het bridgeplatform exploiteren;

c. alle activa en passiva die op grond van de aandeelhoudersovereenkomst en de akte van inbreng zijn ingebracht in Bridgebig in het bezit van Bridgebig te brengen;

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat [geïntimeerden] met nakoming daarvan in gebreke zijn, tot een maximum van € 250.000,-.

3.10

Nu partijen aldus over een weer op enig onderdeel in het ongelijk zijn gesteld zal het hof, zowel in eerste aanleg in conventie als in hoger beroep, bepalen dat elk van partijen, de eigen kosten dient te dragen.

4 Beslissing

Het hof:

verklaart Bridgebig c.s. niet ontvankelijk in hun hoger beroep voor zover gericht de in het vonnis waarvan beroep genomen beslissing in reconventie;

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de vordering van Bridgebig c.s. in conventie onder 2 is afgewezen en Bridgebig c.s. zijn veroordeeld in de kosten van het geding;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [geïntimeerden] om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest:

a. de spelersrekening over te schrijven op naam van Bridgebig;

b. alle handelingen te verrichten die nodig zijn om Bridgebig zelfstandig toegang te verschaffen tot de software van de websites die het bridgeplatform exploiteren;

c. alle activa en passiva die op grond van de aandeelhoudersovereenkomst en de akte van inbreng zijn ingebracht in Bridgebig in het bezit van de vennootschap te brengen;

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat

[geïntimeerden] met nakoming van deze veroordeling in gebreke zijn, tot een maximum van € 250.000,-;

bepaalt dat elk van partijen de eigen kosten van het geding in eerste aanleg dient te dragen;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

bepaalt dat elk van partijen de eigen kosten van het geding in hoger beroep dient te dragen;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.W.H. Vink, A.S. Arnold en A.L.M. Keirse en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2016.