Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:4826

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
20-11-2015
Zaaknummer
200.168.215/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Feitelijke gang van zaken duidt op totstandkoming overeenkomst tot levering van energie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2276
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.168.215/01

zaaknummer rechtbank Amsterdam : 2978026 TB EXPL 14-3580

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 17 november 2015

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. J.P.J. Botterblom te Nijkerk,

tegen

1 N.V. NUON SALES NEDEDERLAND,

gevestigd te Amsterdam,

2. LIANDER N.V.,

gevestigd te Arnhem,

geïntimeerden,

advocaat: mr. R. Dijkema te Hilversum.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna [appellant] en (in enkelvoud) Nuon genoemd.

[appellant] is bij dagvaarding van 7 april 2015 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam (hierna: de kantonrechter), van 8 januari 2015, onder bovenvermeld zaaknummer gewezen tussen Nuon als eiseres en [appellant] als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven;

- memorie van antwoord, met productie;

- akte uitlating productie.

Ten slotte is arrest gevraagd.

[appellant] heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en

- uitvoerbaar bij voorraad - alsnog de vordering van Nuon zal afwijzen en haar zal veroordelen tot terugbetaling van hetgeen hij uit hoofde van het bestreden vonnis aan Nuon heeft voldaan, met veroordeling van Nuon in de kosten van het geding in beide instanties.

Nuon heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2 Feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, dan wel op grond van de onbestreden inhoud van de in deze zaak overgelegde producties, staat in deze zaak het volgende vast.

(i) In de periode van 17 mei 2012 tot 9 maart 2013 heeft Nuon energie geleverd aan het perceel [adres] .

(ii) Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) van 7 november 2013 houdt in dat per 31 mei 2012 onder nummer [nummer] op [adres] de eenmanszaak Body & Mind staat ingeschreven, met als eigenaar [appellant] , alsmede dat die eigenaar de vestiging sinds 31 mei 2012 drijft.

3 Beoordeling

3.1

In eerste aanleg heeft Nuon betaling van € 8.162,38 gevorderd, bestaande uit een betalingsachterstand, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter heeft de vordering, met uitzondering van de buitengerechtelijke incassokosten, toegewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt [appellant] met zijn grieven op.

3.2

Grief 1 houdt in dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Nuon er op goede gronden van mocht uitgaan dat [appellant] de onderneming op bovenvermeld adres heeft overgenomen. Grief 2 behelst dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat [appellant] onvoldoende heeft betwist dat er van zijn zijde contact was opgenomen met Nuon (het hof leest het woord ‘geen’ in dit verband, mede gelet op de toelichting op deze grief, als een kennelijke verschrijving van [appellant] ), gelet op de specifieke contactinformatie van 9 oktober 2012. Met grief 3 bestrijdt [appellant] het oordeel van de kantonrechter dat Nuon een afdoende toelichting heeft gegeven op de betalingsoverzichten. Deze grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

3.3

Onder meer naar aanleiding van het in de conclusie van antwoord geformuleerde verweer van [appellant] dat de vordering hem niets zegt en dat hij betwist dat met hem een overeenkomst tot levering van energie is gesloten, heeft Nuon, mede op grond van het tussenvonnis van de kantonrechter van 2 oktober 2014, diverse producties in het geding gebracht. Daartoe behoren uittreksels uit het handelsregister bij de KvK die een overzicht geven van de ondernemingen die (achtereenvolgens) op genoemd adres ingeschreven zijn (geweest). Ook heeft Nuon een contacthistorie-overzicht overgelegd met betrekking tot het bovenvermelde adres, alsmede schermprints van betalingen die in verband met de levering van energie op dat adres zijn verricht. Ook [appellant] heeft uittreksels uit het handelsregister overgelegd.

3.4

Uit een en ander, meer in het bijzonder uit de door partijen overgelegde uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede uit de door [appellant] onvoldoende weersproken stellingen dienaangaande van Nuon, volgt dat de vennootschap onder firma Body Perfection (KvK nummer [nummer] ) een huurovereenkomst heeft gesloten met Sportschool [X] , gelegen aan de [adres] . Deze door genoemde vennootschap onder firma gedreven onderneming is op 20 januari 2012 voortgezet door de eenmanszaak Sportcentrum Body Perfection onder KvK nummer [nummer] . Die eenmanszaak is op 10 mei 2012 opgeheven. De aanvankelijk door de vennootschap onder firma Body Perfection gedreven onderneming (KvK nummer [nummer] ) is vervolgens per 10 mei 2012 voortgezet door de eenmanszaak Body Perfection (onder KvK nummer [nummer] ), met [A] als eigenaar. Ten slotte is deze onderneming per 31 mei 2012 voortgezet door de eenmanszaak Body & Mind met als eigenaar [appellant] .

3.5

Voorts volgt uit genoemd contacthistorie-overzicht dat een man zich noemende [appellant] op 9 oktober 2012 contact heeft opgenomen met Nuon, zich als nieuwe eigenaar heeft gepresenteerd en onder meer afspraken met Nuon heeft gemaakt over het te betalen termijnbedrag. Verder volgt uit de betalingsoverzichten/schermprints van Nuon dat de eenmanszaak van [appellant] , Body & Mind, diverse betalingen heeft verricht ten behoeve van de levering van energie op meergenoemd adres.

3.6

Tegenover al deze gegevens heeft [appellant] volstaan met de stelling dat hij wel van plan was een onderneming op het bewuste adres te gaan exploiteren maar dat het daarvan niet is gekomen, dat de inschrijving bij de KvK in dat verband niets zegt, dat hij geen contact met Nuon heeft opgenomen en dat de betalingen niet van hem afkomstig zijn. [appellant] heeft naar voren gebracht dat iedereen een dergelijk contacthistorie-overzicht kan opstellen en gesuggereerd dat Nuon, en niet de bank, zoals Nuon stelt, de naam Body & Mind in de desbetreffende betalingsoverzichten heeft aangebracht. Dat Nuon opzettelijk valse gegevens heeft geproduceerd stelt [appellant] niet, hoewel hij kennelijk wel die suggestie wil wekken. [appellant] heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd dat de door Nuon aangeleverde gegevens onjuistheden bevatten. Voor een dergelijke conclusie is om die reden, maar ook overigens geen aanleiding. Tegenover al hetgeen Nuon ter onderbouwing van haar stellingen naar voren heeft gebracht is hetgeen [appellant] daartegenin heeft gebracht daarom onvoldoende concreet om af te doen aan de conclusies van de kantonrechter ter zake. Ook het hof gaat daarom daarvan uit. Dit betekent dat de grieven 1 tot en met 3 falen.

3.7

Grief 4 houdt in dat de kantonrechter ten onrechte heeft aangenomen dat [appellant] met de overname van de eenmanszaak ook de verplichtingen ter zake van de aan het perceel geleverde energie heeft overgenomen. Ter toelichting heeft [appellant] gesteld dat hij de eenmanszaak van [A] niet heeft overgenomen en dat de vennootschap onder firma Body Perfection op dat adres een onderneming heeft gedreven. Volgens [appellant] is nimmer een overeenkomst voor de levering van energie tussen [A] en Nuon gesloten en kan [appellant] dan ook niet in de plaats van [A] zijn gekomen, ook al omdat niet aan de voorwaarden voor contractsovername als bedoeld in art. 6:159 BW is voldaan.

3.7

Gelet op de gegevens van het handelsregister bij de KvK, zoals hiervoor onder 3.4 vermeld, is niet dan wel onvoldoende onderbouwd dat [appellant] de eenmanszaak van [A] , in weerwil van de vermelding in het desbetreffende uittreksel, niet zou hebben overgenomen. [appellant] voert wel terecht aan dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat hij met de overname van de eenmanszaak van [A] ook de verplichtingen ter zake van de aan het perceel geleverde energie heeft overgenomen. Nuon heeft haar vordering in de inleidende dagvaarding echter gebaseerd op een zelfstandige overeenkomst tussen haar en [appellant] . Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en (stilzwijgende) aanvaarding. Nuon heeft vanaf het moment dat [appellant] zijn eenmanszaak in het pand heeft gedreven hem energie geleverd. [appellant] heeft deze energie afgenomen en verbruikt. Hij heeft de facturen die hem ter zake zijn gezonden zonder protest behouden. Hij heeft op de facturen diverse malen betalingen verricht. Tevens heeft hij met Nuon contact opgenomen en afspraken gemaakt over de termijnbetaling en een in verband met verrekening te verrichten betaling. Onder die omstandigheden kan de conclusie geen andere zijn dan dat tussen [appellant] en Nuon een overeenkomst tot stand is gekomen voor de levering van energie. [appellant] heeft de hoogte van het door Nuon gevorderde bedrag op zichzelf niet betwist. Dit betekent dat [appellant] is gehouden tot betaling daarvan. De grief kan daarom niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

3.8

Het bewijsaanbod van [appellant] wordt bij gebreke van voldoende onderbouwing van zijn stellingen gepasseerd.

3.9

De grieven 1, 2 en 3 falen, terwijl grief 4 niet tot vernietiging van het vonnis kan leiden. Grief 5 heeft geen afzonderlijke betekenis. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. [appellant] zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in appel.

4 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Nuon begroot op € 711,- aan verschotten en € 632,- voor salaris;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.T. van der Meer, L.A.J. Dun en R.M. Beltzer en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 17 november 2015.