Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:2674

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-06-2015
Datum publicatie
06-07-2015
Zaaknummer
200.168.600/01 OK en 200.168.600/02 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ok; Enquete; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen; bestuurder benoemd en twee aandelenpakketten aan twee onderscheiden beheerders van aandelen overgedragen; art. 2:345; 349a lid 2, 350 lid 1 BW. aanwijzing van een onderzoeker uitdrukkelijk aangehouden.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 345, 349a, 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1258
ARO 2015/159
JONDR 2015/845
OR-Updates.nl 2015-0290
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummers: 200.168.600/01 OK en 200.168.600/02 OK

beschikkingen van de Ondernemingskamer van 4 juni 2015

in de zaak met zaaknummer 200.168.600/01 OK:

de vennootschap naar het recht van Brits Columbia,

LIGHTCO HOLDINGS INC.,

gevestigd te Vancouver, Brits Columbia, Canada,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. S.C.M. van Thiel, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de naamloze vennootschap

SUNCYCLE HOLDING N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [.....],

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. E.M. Soerjatin, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AXE B.V.,

gevestigd te Riethoven, gemeente Bergeijk,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A. Aaryf, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COCOONIT B.V.,

gevestigd te Netersel, gemeente Bladel,

4. [B],

wonend te [.....],

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. D.C.M.H. Vielvoye en mr. B.H.L. Hesemans, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEAXE B.V.,

gevestigd te Waalre,

BELANGHEBBENDE,

niet verschenen,

e n t e g e n

6 [C],

wonend te [.....],

BELANGHEBBENDE,

in persoon verschenen,

e n t e g e n

7 [D],

wonend te [.....],

BELANGHEBBENDE,

in persoon verschenen,

e n

in de zaak met zaaknummer 200.168.600/02 OK:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AXE B.V.,

gevestigd te Riethoven, gemeente Bergeijk,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. A. Aaryf, kantoorhoudende te Utrecht,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEAXE B.V.,

gevestigd te Waalre,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [.....],

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. E.M. Soerjatin, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van de gedingen

1.1

In het vervolg zullen partijen en andere (rechts)personen als volgt worden aangeduid:

- Lightco Holdings Inc. als Lightco;

- Suncycle Holding N.V. als Suncycle;

- [A] als [A];

- [E] als [E];

- Axe B.V. als Axe;

- [F] als [F];

- Peaxe B.V als Peaxe;

- Cocoonit B.V. als Cocoonit;

- [G] als [G];

- [B] als [B];

- [C] als [C];

- [D] als [D].

1.2

Lightco heeft bij op 21 april 2015 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Suncycle over de periode vanaf 1 mei 2011. Daarbij heeft zij tevens verzocht - zakelijk weergegeven - bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, zo nodig in afwijking van wet, statuten, commissarissenreglementen en aandeelhoudersovereenkomst,

  1. een nader aan te wijzen onafhankelijk persoon als bestuurder van Suncycle te benoemen met een doorslaggevende stem en met de bevoegdheid Suncycle zelfstandig te vertegenwoordigen;

  2. de aandelen die Cocoonit en Peaxe houden in het kapitaal van Suncycle ten titel van beheer over te dragen aan een onafhankelijk persoon als beheerder;

  3. [B] te schorsen als commissaris van Suncycle;

  4. althans een andere naar het oordeel van de Ondernemingskamer passende voorziening te treffen,

met veroordeling van Cocoonit, Axe, [A], Peaxe en [B], althans Suncycle in de kosten van het geding.

1.3

Axe heeft bij op 15 mei 2015 per email (18 mei 2015 per post) ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties, - tevens houdende een verzoek tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Peaxe en het treffen van onmiddellijke voorzieningen - de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - het verzoek van Lightco tot het gelasten van een onderzoek toe te wijzen met dien verstande dat het onderzoek zich dient uit te strekken over de periode vanaf 22 april 2009 en betrekking dient te hebben op het handelen van alle betrokken partijen. Daarnaast heeft zij zich aangesloten bij het verzoek van Lightco om een onafhankelijke derde tot bestuurder van Suncycle te benoemen en de aandelen die Peaxe en Cocoonit houden in het kapitaal van Suncycle ten titel van beheer over te dragen aan een te benoemen beheerder, met dien verstande dat ook de aandelen van de overige aandeelhouders ten titel van beheer dienen te worden overgedragen.

1.4

[A] heeft bij op 15 mei 2015 per email (18 mei 2015 per post) ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, met producties, zich gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer ten aanzien van het verzoek van Lightco tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Suncycle en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, voor zover dat verzoek verband houdt met de impasse in de besluitvorming over de financiering van Suncycle. Voorts heeft zij de Ondernemingskamer verzocht bij beschikking, voor zover nodig uitvoerbaar bij voorraad, het verzoek van Lightco tot het gelasten van een onderzoek, voor zover dat verzoek verband houdt met bezwaren tegen het bestuur van Suncycle af te wijzen, in alle gevallen kosten rechtens.

1.5

Cocoonit en [B] hebben bij op 15 mei 2015 per email (18 mei 2015 per post) ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, tevens zelfstandig verzoekschrift, met producties, de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven – bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

het verzoek van Lightco tot het gelasten van een onderzoek af te wijzen voor zover dit verzoek betrekking heeft op Cocoonit, [G] en [B];

een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Suncycle voor zover dit het handelen betreft van Lightco, [C] en [D], en

bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding en voor zover nodig in afwijking van de wet, statuten, commissarissenreglement en aandeelhouders overeenkomst, - naar de Ondernemingskamer begrijpt - [A] te schorsen als bestuurder van Suncycle en een onafhankelijk persoon tot bestuurder te benoemen, de aandelen die Lightco en [C] houden in het kapitaal van Lightco ten titel van beheer over te dragen aan een door te Ondernemingskamer te benoemen beheerder en [D] te schorsen als commissaris, althans andere naar het oordeel van de Ondernemingskamer passende voorzieningen te treffen, met veroordeling van Lightco, [D], [C], [A] en [E] in de kosten van de procedure.

1.6

[A] heeft bij op 18 mei 2015 per email (19 mei 2015 per post) ingekomen verweerschrift de Ondernemingskamer verzocht bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het verzoek van Axe tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Peaxe af te wijzen, met veroordeling van Axe in de kosten van die procedure.

1.7

De verzoeken zijn gezamenlijk behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 21 mei 2015. Bij die gelegenheid hebben de hierboven genoemde advocaten, en namens Axe tevens mr. W.E. Mooijen, advocaat te Utrecht, de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van - aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen overgelegde - aantekeningen. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord.

2 De feiten

De Ondernemingskamer gaat in beide zaken uit van de volgende feiten:

2.1

Suncycle is op 14 juli 2009 opgericht door [A] en Axe. Zij drijft een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, (laten) produceren en vermarkten van een product - een hybride solar concentrator - dat zonne-energie omzet in elektriciteit en warmte. [F] is uitvinder van het product.

2.2

Lightco, een investeringsmaatschappij die door onder meer [D] wordt geleid, houdt 22,22% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Suncycle. De aandelenverhoudingen in Suncycle zijn verder als volgt: [C] houdt 5,56%, Cocoonit, een vennootschap waarvan [G] bestuurder en enig aandeelhouder is, houdt 14,44% en Peaxe houdt 57,8%. [G], Lightco en [C] hebben respectievelijk € 800.000, € 1.500.000 en € 500.000 in Suncycle geïnvesteerd in de vorm van kapitaal. [C] heeft daarnaast een lening van
€ 250.000 aan Suncycle verstrekt.

2.3

[A], waarvan [E] bestuurder en enig aandeelhouder is, houdt 50% in het geplaatste kapitaal van Peaxe. De andere 50% wordt gehouden door Axe, waarvan [F] enig bestuurder en aandeelhouder is. [A] en Axe vormen het bestuur van Peaxe. Zij zijn ieder zelfstandig bevoegd.

2.4

Tot 1 september 2014 waren Axe en [A] beide bestuurder van Suncycle. Sinds die datum is [A] enig bestuurder van Suncycle.

2.5

De raad van commissarissen van Suncycle bestaat uit [B] (voorzitter) en [D].

2.6

Artikel 14 lid 3 van de statuten van Peaxe bepaalt dat het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel 14 lid 5 onder c bepaalt dat het bestuur de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering van aandeelhouders voor bestuursbesluiten strekkende tot onder meer het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve van de vennootschap.

2.7

Op 28 oktober 2013 zijn er afspraken gemaakt in Suncycle over de governance. Deze afspraken hebben geresulteerd in een commissarissenreglement en een aandeelhoudersovereenkomst. In het commissarissenreglement is onder meer een verplichting opgenomen van het bestuur om de raad van commissarissen periodiek op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Suncycle. In de aandeelhoudersovereenkomst is onder meer een tegenstrijdig belang regeling opgenomen.

2.8

Suncycle is financieel afhankelijk van een combinatie van subsidies en investeringen. In ieder geval vanaf januari 2014 heeft Suncycle behoefte aan financiering in de vorm van investeringen om een eerste productielijn te realiseren en om te voorkomen dat subsidies in gevaar komen. Lightco heeft achtereenvolgens twee investeringsvoorstellen gedaan, een eerste term sheet van 11 februari 2014 en een tweede termsheet van november 2014. Beide voorstellen zijn verworpen. Het voorstel in de term sheet van november 2014, dat niet is aangenomen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 november 2014, hield onder meer in dat Lightco bereid was een bedrag tussen € 450.000 en € 1.100.000 te investeren onder de voorwaarden dat met diverse crediteuren een akkoord zou worden gesloten, dat alle vorderingen van (ex)functionarissen van Suncycle zouden worden omgezet in aandelenkapitaal en dat onder andere [B] en [G] zouden vertrekken. In februari 2015 hebben [C] en een derde partij twee termsheets opgesteld die tezamen één voorstel vormden. Dit voorstel is eveneens door de algemene vergadering van aandeelhouders verworpen. Vervolgens hebben Lightco en [C] tezamen een investeringsvoorstel gedaan, verwoord in een term sheet van 30 maart 2015 (de derde termsheet). Dit voorstel betreft onder meer een aanpassing van onder andere de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst, een wijziging van de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen van Suncycle, de splitsing van Peaxe in [A] en Axe, een uitgifte van aandelen door Suncycle en de omzetting van vorderingen van onder andere bestuur en commissarissen van Suncycle in aandelen. Het voorstel is op de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 maart 2015 besproken, evenals een (mogelijk) investeringsplan van [H]. Ook deze voorstellen hebben niet tot overeenstemming in de algemene vergadering van aandeelhouders geleid.

2.9

Uit een schuldenoverzicht van 16 april 2015 blijkt dat Suncycle op 31 maart 2015 een bedrag van meer dan € 175.000 aan opeisbare schulden heeft openstaan die de vennootschap niet kan voldoen. Daarnaast zijn er ook nog andere vorderingen op de vennootschap.

2.10

Op 4 mei 2015 heeft tussen de betrokken partijen een overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft niet geresulteerd in een concreet investeringsvoorstel waarin alle partijen zich konden vinden.

3 De gronden van de beslissingen

3.1

Lightco heeft aan haar stelling dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid van Suncycle en dat onmiddellijke voorzieningen dienen te worden getroffen ten grondslag gelegd dat Suncycle zeer dringend aanvullende financiering nodig heeft, maar dat de investeringsvoorstellen in de tweede termsheet en derde termsheet van respectievelijk november 2014 en februari 2015 ten onrechte door Axe ([F]) en Cocoonit ([G]) zijn geblokkeerd. Naast het voorstel in de derde termsheet zijn er geen concrete alternatieven voor handen. Van [H] valt geen tijdig en concreet voorstel meer te verwachten. Door een impasse in de algemene vergadering van aandeelhouders kan niet tot besluitvorming worden overgegaan en dreigt Suncycle failliet te gaan. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat [D] als commissaris onvoldoende informatie ontvangt, dat [A] ([E]), [B] en [G] disfunctioneren en dat (ook overigens) bepalingen uit het commissarissenreglement, de aandeelhoudersovereenkomst (met name de regeling over tegenstrijdig belang), wet en statuten niet worden nageleefd. Ter terechtzitting heeft zij nog gesteld dat er weliswaar met een onmiddellijke voorziening moet worden ingegrepen in het bestuur van Suncycle, maar dat het schorsen van [A] als bestuurder de operationele zaken en lopende projecten in gevaar zou brengen.

3.2

[B] en Cocoonit hebben zich verweerd tegen de stellingen van Ligthco, voor zover die zien op het handelen van Cocoonit ([G]) en [B]. Zij hebben op hun beurt aangevoerd dat er een impasse is binnen de verschillende organen van de Suncycle en dat deze in de kern is terug te voeren op een impasse op het niveau van meerderheidsaandeelhouder Peaxe door een verschil van mening over het beleid van de vennootschap tussen Axe ([F]) enerzijds en [A] ([E]) anderzijds. Hierdoor kunnen er geen besluiten worden genomen door de aandeelhouders van Suncycle ten aanzien van de financiering van Suncycle. [B] en Cocoonit hebben verweer gevoerd tegen het standpunt van Ligthco dat [G] en [B] disfunctioneren. Zij hebben gesteld dat Lightco en [D] de verhoudingen binnen het bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen onder druk zetten en dat de rol van [A] als bestuurder verlammend werkt. Lightco heeft met haar voorstellen in de eerste en tweede termsheet louter haar eigen belang vooropgesteld en gepoogd haar zeggenschap ten koste van de andere aandeelhouders door middel van verwatering te vergroten, aldus [B] en Cocoonit. Volgens hen dient er dan ook een onderzoek te worden bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Suncycle, gericht op het handelen van Lightco, [C] en [D], die tezamen met [A] ([E]) samenspannen tegen Axe ([F]) en dienen onmiddellijke voorzieningen te worden getroffen. In dat verband hebben zij naar voren gebracht dat Suncycle op dit moment concreet behoefte heeft aan:

a. werkkapitaal;

b. een functionerend bestuur;

c. een businessplan met een duidelijke koers en strategie;

d. een liquiditeitsprognose;

e. besluitvaardigheid op aandeelhoudersniveau.

3.3

Axe heeft zich in de kern aangesloten bij de verzoeken tot het gelasten van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen in Suncycle. Zij heeft aan haar stelling dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Peaxe en dat onmiddellijke voorzieningen dienen te worden getroffen ten grondslag gelegd dat er in Peaxe een impasse is ontstaan binnen het bestuur en in de algemene vergadering van aandeelhouders vanwege een verschil van inzicht tussen [A] ([E]) en Axe ([F]) over de vraag hoe Suncycle van kapitaal moet worden voorzien en over de vraag hoe het product in de markt moet worden gezet (meer concreet: of er moet worden vastgehouden aan het hybride karakter van het product, zoals [F] dat als uitvinder van de techniek beoogt, of dat het product alleen elektriciteit en niet tevens warmte genereert). Volgens Axe dient Peaxe als meerderheidsaandeelhouder een besluit tot kapitaalvergroting van Suncycle te nemen. Dit besluit wordt ten onrechte door [A] ([E]) geblokkeerd, waardoor de continuïteit van Peaxe in gevaar komt. De posities van [A] als bestuurder van Peaxe is strijdig met zijn positie als bestuurder van Suncycle: [A] beoogt, gelet op de steun die zij geeft aan het investeringsvoorstel in de derde termsheet van Lightco, een splitsing van Peaxe en een verwatering van het belang van Axe in Suncycle, waardoor de belangen van Peaxe (en Axe) onaanvaardbaar worden geschaad. Axe ([F]) zal daarmee niet akkoord gaan. In dat verband heeft Axe zich verweerd tegen de stelling van Lightco dat zij ten onrechte de voorstellen in de tweede en derde termsheet heeft geblokkeerd. Tot slot heeft zij gesteld dat [A] als bestuurder van Suncycle ten onrechte medewerking heeft onthouden aan een investeringsvoorstel van [H], welk voorstel - in het belang van zowel Peaxe als Suncycle - voorzag in een pro rata investering van alle aandeelhouders.

3.4

[A] heeft zich aangesloten bij de stelling van Ligthco dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid van Suncycle te twijfelen omdat er een impasse is in de besluitvorming over de financiering van Suncycle. Zij heeft in dat verband gesteld dat het voorstel van Ligthco en [C], neergelegd in de derde term sheet, op dit moment het enige reële alternatief is (in tegenstelling tot het niet uitgewerkte voorstel van [H], dat door Axe wordt ondersteund). Zij heeft zich verweerd tegen de bezwaren die Lightco ten aanzien van de governance van Suncycle naar voren heeft gebracht. Zij heeft er daarbij op gewezen dat bezwaren tegen omstandigheden van voor 28 oktober 2013 niet kunnen leiden tot het oordeel dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Suncycle te twijfelen omdat die omstandigheden aanleiding hebben gegeven tot het maken van nieuwe afspraken. Ook overigens heeft zij tegen de stelling van Lightco, gericht op het handelen van [A] ([E]), [B] en [G] verweer gevoerd. Zij heeft zich ten aanzien van de door Ligthco verzochte onmiddellijke voorzieningen gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer. Ten aanzien van het verzoek van Axe tot het gelasten van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen in Peaxe heeft zij verweer gevoerd.

in de zaak met zaaknummer 200.168.600/01

3.5

De Ondernemingskamer overweegt als volgt. Ter terechtzitting hebben partijen desgevraagd bevestigd dat zij het er over eens zijn dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Suncycle te twijfelen. Die redenen zijn er naar het oordeel van de Ondernemingskamer in ieder geval in gelegen dat er een impasse is in de algemene vergadering van aandeelhouders van Suncycle. Aan wie in dat verband een rechtens relevant verwijt valt te maken is voor dit oordeel niet van belang. Uit de hierboven weergegeven feiten en omstandigheden en uit de stellingen van partijen blijkt dat de aandeelhouders geen besluit kunnen nemen over de vraag op welke wijze Suncycle moet worden gefinancierd om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Inmiddels is de onderneming (vrijwel) technisch failliet. Dat in de algemene vergadering van aandeelhouders van Suncycle niet de vereiste meerderheid wordt bereikt, wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat binnen grootaandeelhouder Peaxe, dat wil zeggen tussen Axe en [A] als bestuurders van Peaxe eensgezindheid ontbreekt. Axe is niet bereid om, zoals [A] lijkt voor te staan, over te gaan tot splitsing van Peaxe en tot verwatering van haar aandeel in Suncycle. Daarnaast verschillen Axe ([F]) en [A] ([E]) over de wijze waarop het product in de markt moet worden gezet. Dit een en ander heeft tot gevolg dat Peaxe als aandeelhouder haar stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Suncycle niet kan bepalen. De besluitvorming over de financiering van Suncycle wordt voorts bemoeilijkt doordat de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders wordt gekenmerkt door wantrouwen, waarbij over en weer verwijten worden gemaakt en waarbij ook andere organen van Suncycle worden betrokken (bestuur en raad van commissarissen). Gelet op deze overwegingen zal de Ondernemingskamer een onderzoek van Suncycle bevelen over de periode vanaf 1 januari 2014, het moment waarop financiering van Suncycle dringend noodzakelijk werd. Overige bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken van Suncycle behoeven geen bespreking. Het staat de te benoemen onderzoeker overigens vrij in zijn onderzoek de governance van Suncycle te betrekken. De Ondernemingskamer zal een onderzoeker benoemen maar de aanwijzing van een onderzoeker aanhouden. Op eerste verzoek van een der partijen of van de hierna te noemen bestuurder of van (een van) de te benoemen beheerders, zal de Ondernemingskamer een onderzoeker aanwijzen.

3.6

Gelet op de financiële situatie van de onderneming is direct ingrijpen op het niveau van de algemene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk. De Ondernemingskamer zal alle aandelen die door Cocoonit, Lightco en [C] worden gehouden in het geplaatste kapitaal van Suncycle overdragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder A. De aandelen die door Peaxe worden gehouden zullen worden overgedragen aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder B.

3.7

Voorts constateert de Ondernemingskamer dat - met name bij Lightco en Cocoonit - het vertrouwen in [A] als bestuurder van Suncycle ontbreekt en dat - mede gezien de positie van meerderheidsaandeelhouder Peaxe en het feit dat [A] ook van deze vennootschap bestuurder is - ook het bestuur niet meer naar behoren kan functioneren. De Ondernemingskamer zal aan het bestuur van Suncycle een bestuurder met doorslaggevende stem toevoegen die bevoegd is om Suncycle zelfstandig te vertegenwoordigen. Zonder deze bestuurder kan Suncycle niet vertegenwoordigd worden.

3.8

Voor overige verzochte onmiddellijke voorzieningen bestaat op dit moment geen aanleiding.

3.9

De Ondernemingskamer ziet aanleiding de kosten tussen partijen te compenseren als hierna te vermelden.

in de zaak met zaaknummer 200.168.600/02

3.10

In deze zaak – waarin de Ondernemingskamer slechts [A] als belanghebbende aanmerkt - is er, zoals reeds hiervoor is overwogen, op het niveau van bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders een patstelling. [A] en Axe zijn niet tot besluitvorming in staat. Dit levert gegronde redenen op om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Peaxe te twijfelen. Gelet op de beslissing van de Ondernemingskamer in de zaak met zaaknummer 200.168.600/01 OK, bestaat er echter onvoldoende belang bij het gelasten van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Het verzoek van Axe zal worden afgewezen. De Ondernemingskamer ziet aanleiding de kosten tussen partijen te compenseren als hierna te melden.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

in de zaak met zaaknummer 200.168.600/01

beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Suncycle Holding NV., gevestigd te Eindhoven, over de periode vanaf 1 januari 2014;

benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde het onderzoek te verrichten;

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 20.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Suncycle Holding N.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker voor de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;

benoemt mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar tot raadsheer-commissaris;

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding - voor zover nodig in afwijking van de statuten - een nader aan te wijzen persoon tot bestuurder van Suncycle Holding N.V. met beslissende stem en bepaalt dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is Suncycle Holding N.V. te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder Suncycle Holding N.V. niet vertegenwoordigd kan worden;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen van Suncycle Holding N.V. en bepaalt dat Suncycle Holding N.V. voor de betaling daarvan ten genoegen van de bestuurder zekerheid dient te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

bepaalt vooralsnog voor de duur van het geding dat de aandelen die door Cocoonit B.V, Lightco Holdings Inc. en [C] worden gehouden in het geplaatste kapitaal van Suncycle Holding N.V., ten titel van beheer aan een nader aan te wijzen persoon (beheerder A) met ingang van heden zijn overgedragen;

bepaalt vooralsnog voor de duur van het geding dat de aandelen die door Peaxe B.V. worden gehouden in het geplaatste kapitaal van Suncycle Holding N.V., ten titel van beheer aan een nader aan te wijzen persoon (beheerder B) met ingang van heden zijn overgedragen;

bepaalt dat het salaris en de kosten van beheerder A en beheerder B ten laste komen van Suncycle Holding N.V. en bepaalt dat Suncycle Holding N.V. voor de betaling daarvan ten genoegen van beheerder A en beheerder B zekerheid dient te stellen vóór de aanvang van hun werkzaamheden;

compenseert de kosten van het geding tussen de verschenen partijen aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

in de zaak met zaaknummer 200.168.600/02

wijst het verzoek af;

compenseert de kosten van het geding tussen de verschenen partijen aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door, mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en drs. J.B.M. Streppel, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 4 juni 2015.