Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:1231

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
07-04-2015
Datum publicatie
07-04-2015
Zaaknummer
23-005621-13
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2013:11736, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Omkoping gedeputeerde provincie Noord-Holland. Medeverdachte. Vrijspraak van omkoping, valsheid in geschrift en witwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-005621-13

datum uitspraak: 7 april 2015

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 3 december 2013 in de strafzaak onder parketnummer 15-971004-12 tegen

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 22 juli 2014, 12, 13, 18 en 19 februari 2015, 3, 4, 9, 11, 18 en 25 maart 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

De – in eerste aanleg en in hoger beroep gewijzigde - tenlastelegging is als bijlage gevoegd en maakt aldus deel uit van dit arrest. Kort samengevat is aan de verdachte tenlastegelegd dat zij betrokken is geweest bij de door medeverdachte [medeverdachte 2] als lid van Gedeputeerde Staten gepleegde passieve omkoping (feit 1 t/m 5), valsheid in geschrift en het gebruik en voorhanden hebben van valse geschriften (feit 6 en 7) en witwassen (feit 8), een en ander zoals hieronder nader omschreven.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat de tenlastelegging – en daarmee de grondslag voor het onderzoek – in hoger beroep is gewijzigd.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 tot en met 5 meer subsidiair, 6 en 8 primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur, subsidiair 120 dagen hechtenis.

Vrijspraak

Aan de verdachte is, zoals gezegd, in de kern tenlastegelegd dat zij betrokken is geweest bij passieve omkoping, valsheid in geschrift, het gebruik maken en voorhanden hebben van valse geschriften, en witwassen. Die betrokkenheid is in de tenlastelegging, na de wijziging daarvan in hoger beroep, in de volgende varianten omschreven:

 • -

  medeplegen van de misdrijven;

 • -

  (medeplegen van) opdracht geven tot, of feitelijk leidinggeven, aan de door [rechtspersoon A] BV - voor wat betreft de omkoping in ieder geval met [medeverdachte 2] - medegepleegde misdrijven;

 • -

  medeplichtigheid aan de door [rechtspersoon A] - voor wat betreft de omkoping in ieder geval met [medeverdachte 2] - medegepleegde misdrijven;

 • -

  (medeplegen van) opdracht geven tot of feitelijk leidinggeven aan medeplichtigheid door [rechtspersoon A] aan de door [medeverdachte 2] (mede)gepleegde) misdrijven.

De tenlastegelegde omkoping ziet op het vragen en/of aanvaarden van giften en/of beloften van:

 • -

  [betrokkene 1] / [rechtspersoon C] BV (feit 1 - zaaksdossier 2),

 • -

  [betrokkene 2] / [rechtspersoon D] BV (feit 1 - zaaksdossier 2),

 • -

  [betrokkene 3] / [rechtspersoon E] BV (feit 2 - zaaksdossier 4),

 • -

  [betrokkene 4] / [rechtspersoon H] BV, [betrokkene 5] / [rechtspersoon I] BV, [betrokkene 6] / [rechtspersoon L] BV en [betrokkene 7] / [rechtspersoon M] BV / [rechtspersoon N] (feit 3 - zaaksdossier 8),

 • -

  [betrokkene 8] / [rechtspersoon P] BV / [rechtspersoon O] BV (feit 4 - zaaksdossier 9),

 • -

  [betrokkene 9] / [rechtspersoon Q] BV / [rechtspersoon R] BV (feit 5 - zaaksdossier 10).

De tenlastegelegde valsheid in geschrift en het gebruik maken en voorhanden hebben van valse geschriften ziet op:

 • -

  facturen van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon E] BV, [rechtspersoon S] BV, [rechtspersoon G] BV en [rechtspersoon R] BV (feit 6 - zaaksdossiers 4, 5, 8 en 10),

 • -

  facturen van [rechtspersoon G] BV aan [rechtspersoon E] BV, [rechtspersoon H] BV, [rechtspersoon I] BV, [rechtspersoon L] BV, [rechtspersoon M] BV, alsmede facturen van [rechtspersoon S] BV aan [rechtspersoon T] BV en [rechtspersoon U] BV (feit 7 - zaaksdossiers 4, 5 en 8).

Het tenlastegelegde witwassen (feit 8) ziet op de betalingen die zijn voortgevloeid uit de passieve omkoping en de valse facturen.

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting blijken de volgende feiten en omstandigheden.

Toen de echtgenoot van de verdachte, [medeverdachte 2], wethouder werd in de gemeente Amsterdam heeft hij op 4 juli 2001 op grond van een met de Belastingdienst gesloten overeenkomst al zijn aandelen in [rechtspersoon B] BV (hierna: [rechtspersoon B]) overgedragen aan de verdachte. Deze BV was de bestuurder en enig aandeelhouder van [rechtspersoon A] BV (hierna: [rechtspersoon A]). De verdachte werd derhalve directeur van [rechtspersoon B] en tevens leidinggevende van, en verantwoordelijke voor, [rechtspersoon A]. Ingevolge voormelde overeenkomst zou gedurende het wethouderschap van [medeverdachte 2] geen enkele bedrijfsactiviteit worden verricht door [rechtspersoon B] of [rechtspersoon A], zou het wethouderschap op geen enkele wijze tot voordelen voor een van beide BV’s mogen leiden en zouden geen uit het wethouderschap voortvloeiende toezeggingen of afspraken gemaakt mogen worden, die voordelen voor een van beide BV’s, [medeverdachte 2] of de verdachte tot gevolg hadden in de periode na het wethouderschap.

De verdachte heeft voor deze afspraken getekend.

De aandelen van [rechtspersoon B] zijn in handen van de verdachte gebleven gedurende het lidmaatschap van [medeverdachte 2] van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (januari 2005 tot en met juni 2009). Bij brief van 9 januari 2005 aan diverse bedrijven heeft [medeverdachte 2] medegedeeld dat hij als directeur van [rechtspersoon A] terugtrad en de contractuele verplichtingen tussen die bedrijven en [rechtspersoon A] opschortte tot na zijn terugtreden als gedeputeerde.

De verdachte ontving van 2001 tot in 2009 als directeur van [rechtspersoon B] salaris en, van 2001 tot en met 2004, tevens een onkostenvergoeding. Zij heeft in de tenlastegelegde periode voor [rechtspersoon B] en/of [rechtspersoon A] zo nu en dan in opdracht van [medeverdachte 2] documenten ondertekend, facturen doen uitgaan, afspraken voor hem gemaakt en een enkele keer vertaalwerkzaamheden verricht. [medeverdachte 2] is, ook na de overdracht van de aandelen in [rechtspersoon B] aan de verdachte, als enige tekeningsbevoegd gebleven ten aanzien van bankrekening [bankrekening] van [rechtspersoon A], op welke rekening betalingen gedurende zijn gedeputeerdeschap binnenkwamen. [medeverdachte 2] heeft zelf verklaard dat hij als enige betalingen kon doen vanuit [rechtspersoon A], en dat hij de feitelijke leiding had over, en de werkzaamheden deed namens, die BV.

Het Openbaar Ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan feitelijk leidinggeven aan medeplichtigheid door [rechtspersoon A] aan de passieve omkoping door [medeverdachte 2] (feit 1 t/m 5), het medeplegen (met [medeverdachte 2]) van feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift door [rechtspersoon A] (feit 6) en het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van witwassen door [rechtspersoon A] en [medeverdachte 2] (feit 8). Het Openbaar Ministerie heeft daartoe voor wat betreft de betrokkenheid van de verdachte bij requisitoir en repliek het volgende aangevoerd.

[rechtspersoon A] verrichtte geen ondernemingsactiviteiten maar was een passieve vennootschap waaruit de verdachte en [medeverdachte 2] onttrekkingen deden onder het mom van salaris - terwijl de vennootschap niet verplicht was tot salarisbetaling - en onkostenvergoedingen, en waarbij zonder enige verantwoording over de rekeningen werd beschikt. De verdachte voerde de directie over [rechtspersoon A] en was bekend met de activiteiten die [medeverdachte 2] voorheen verrichtte in het kader van die BV. Zij moet dan ook hebben geweten dat [medeverdachte 2] in brede zin adviseerde over vastgoed, projectontwikkeling en public affairs onder de vlag van [rechtspersoon A]. Ook moet zij bekend zijn geweest met het feit dat de provincie bemoeienis had met bestemmingsplannen, het structuurplan en het beleid inzake Schiphol, en met de inhoud van de eed die [medeverdachte 2] als gedeputeerde had afgelegd. Zij was bekend met het feit dat ruimtelijke ordening tot de portefeuille van [medeverdachte 2] behoorde en als echtgenote van een politicus en bestuurder wist zij dat het vermijden van belangenverstrengeling belangrijk was. Zij wist dat (in de tenlastegelegde periode) geld binnenkwam op de rekening van [rechtspersoon A], maakte afspraken voor [medeverdachte 2] en moet redelijkerwijs inzicht hebben gehad in de identiteit van de personen met wie zij die afspraken maakte en een redelijk vermoeden van de branche waarin deze personen werkzaam waren. De verdachte handelde (als verantwoordelijke voor [rechtspersoon A]) naar de mening van het Openbaar Ministerie in strijd met bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de Omzetbelasting en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl zij op grond van haar opleiding - HBO management en economie - in staat was te beseffen wat zij deed. Aldus heeft zij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat [rechtspersoon A] betalingen ontving voor activiteiten van [medeverdachte 2] die geheel of gedeeltelijk samenhingen met zijn ambt van lid van Gedeputeerde Staten, terwijl zij als feitelijke leidinggever bevoegd en redelijkerwijs gehouden was op te treden.

Voor wat betreft de tenlastegelegde medeplichtigheid heeft te gelden, aldus nog steeds het Openbaar Ministerie, dat de verdachte door haar optreden als aandeelhouder en bestuurder de vennootschap met de bankrekening (het hof begrijpt: van [rechtspersoon A]) aan [medeverdachte 2] ter beschikking stelde. Zij had voldoende wetenschap om te kunnen vermoeden dat [medeverdachte 2] met de vennootschap onregelmatige inkomsten genereerde en bleef hem desalniettemin behulpzaam door de rol van aandeelhouder en bestuurder te blijven vervullen.

Ten aanzien van feit 6 heeft het Openbaar Ministerie voorts betoogd dat de verdachte, nu zij redelijkerwijs moet hebben geweten dat [medeverdachte 1] makelaarsactiviteiten verrichtte, zij wist dat [medeverdachte 2] zich daarmee niet bezig hield maar wel als gedeputeerde betrokken was bij ruimtelijke ordening met publieke en private partijen, het niet anders kan dan dat zij wist dat de facturen van [rechtspersoon G] BV vals waren. Zij heeft de gang van zaken voor lief genomen en daartegen geen maatregelen genomen, hoewel zij daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden was.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof is, met het Openbaar Ministerie, van oordeel dat op de verdachte een bijzondere verantwoordelijkheid rustte ten aanzien van [rechtspersoon B] en [rechtspersoon A] vanaf het moment dat zij de aandelen van eerstgenoemde vennootschap overgedragen had gekregen en directeur werd. Voorts staat vast dat zij wist welke ambtelijke functie [medeverdachte 2] bekleedde in de tenlastegelegde periode en moet worden aangenomen dat zij bekend was met de inhoud van de op 4 juli 2001 met de Belastingdienst gesloten overeenkomst. Gedurende het gedeputeerdeschap van [medeverdachte 2] heeft zij werkzaamheden verricht voor [rechtspersoon A] en daarvoor salaris ontvangen.

Het Openbaar Ministerie heeft meermalen gesuggereerd dat de verdachte niet het achterste van haar tong heeft laten zien. Daartoe was zij, voor zover zij al enige wetenschap omtrent de door haar echtgenoot gepleegde strafbare feiten heeft gehad, ook niet gehouden. Het is aan het Openbaar Ministerie toereikend bewijs aan te dragen voor een bewezenverklaring. Naar het oordeel van het hof is het daarin niet geslaagd.

Voor het bewijs van medeplegen van de onderhavige misdrijven dient vast te staan dat sprake is geweest van nauwe en bewuste samenwerking bij het plegen van de misdrijven. Het daarvoor vereiste opzet blijkt onvoldoende uit het bewijsmateriaal en de door het Openbaar Ministerie aangevoerde omstandigheden. De verdachte wist weliswaar dat [medeverdachte 2] via [rechtspersoon A] aan derden factureerde en zal ongetwijfeld hebben geweten dat hij afspraken had met, en activiteiten verrichtte voor, (vertegenwoordigers van) bouw- en vastgoedbedrijven - en mogelijk ook dat geld binnen kwam op de rekening van [rechtspersoon A] - maar daarmee staat nog niet vast dat de verdachte wist van, of bewust de aanmerkelijk kans aanvaardde op, omkoping, valsheid in geschrift, het gebruik of voorhanden hebben van valse facturen of witwassen.

Het hof betrekt daarbij in het bijzonder dat niet alle betalingen die na aanvang van [medeverdachte 2]’ gedeputeerdeschap aan [rechtspersoon A] werden gedaan, voortvloeiden uit omkoping en/of valse facturen dan wel anderszins een illegale oorsprong hadden. Met andere woorden: niet alle (bedrijfsmatige) activiteiten van [medeverdachte 2] die hij na aanvang van zijn gedeputeerdeschap aan [rechtspersoon A] relateerde, hadden een onrechtmatig karakter en uit het feit dat er gelden bij [rechtspersoon A] binnen kwamen kan dus geen enkele wetenschap van verdachte ten aanzien van de door de medeverdachte mogelijk gepleegde strafbare feiten worden afgeleid. Het feit dat de verdachte op de hoogte was van de overeenkomst met de Belastingdienst van 4 juli 2001 maakt dat niet anders.

De omstandigheid dat de verdachte in strijd zou hebben gehandeld met bepalingen van fiscale of civiele wetgeving, hetgeen overigens niet is komen vast te staan, kan evenmin afdoen aan voormeld oordeel. Voorts kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven of het betalen van salaris door [rechtspersoon A] aan de verdachte al dan niet onverplicht was, nu dat niet redengevend is voor het bewijs van verdachtes opzet op de tenlastegelegde misdrijven.

Op dezelfde gronden ontbreekt naar het oordeel van het hof het voor het bewijs van medeplichtigheid vereiste opzet. De omstandigheid dat de tenlastegelegde medeplichtigheid ziet op door [rechtspersoon A] als rechtspersoon begane misdrijven maakt dat niet anders.

Dit brengt mee dat de verdachte moet worden vrijgesproken van de haar tenlastegelegde varianten van medeplegen en medeplichtigheid.

Ten aanzien van het tenlastegelegde opdracht geven tot, en feitelijk leidinggeven aan, de door [rechtspersoon A] begane feiten overweegt het hof als volgt, waarbij het hof er veronderstellenderwijs van uit gaat dat [rechtspersoon A] zich aan het (mede)plegen van de onderhavige misdrijven heeft schuldig gemaakt.

In het dossier is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor het oordeel dat de verdachte tot enig feit opdracht heeft gegeven, zodat zij reeds daarom terzake moet worden vrijgesproken.

Van feitelijk leidinggeven door de verdachte aan een (door [rechtspersoon A] verrichte) verboden gedraging is sprake indien de verdachte maatregelen ter voorkoming van die gedraging achterwege liet, hoewel zij daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden was, en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardde dat de verboden gedraging zich zou voordoen, zodat zij die gedraging opzettelijk bevorderde. Van dergelijke bewuste aanvaarding kan ook sprake zijn indien hetgeen de verdachte bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door de rechtspersoon rechtstreeks verband houdt met het tenlastegelegde feit.

Naar het oordeel van het hof is ook voor deze - in vergelijking met de deelnemingsvormen medeplegen en medeplichtigheid wat minder strenge - opzeteis onvoldoende bewijs voorhanden. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor ten aanzien van het tenlastegelegde medeplegen is overwogen en neemt voorts in aanmerking dat niet is komen vast te staan dat de verdachte iets bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door [rechtspersoon A]. Ook op dit onderdeel dient derhalve vrijspraak te volgen.

Het hof zal de verdachte dan ook integraal vrijspreken van alle beschuldigingen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 tot en met 8 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. P. Greve, mr. A.M. van Woensel en mr. A.P.M. van Rijn, in tegenwoordigheid van mr. C. Beuze, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 7 april 2015.

Tenlastelegging

Feit 1: [rechtspersoon D]/ [rechtspersoon C]

primair:

zij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met haar medeverdachte [medeverdachte 2], als ambtenaar (in de functie van lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en/of van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), en/of (een) ander(en) (al dan niet via [rechtspersoon G] B.V.)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) (een gift van) EUR 11.900 (betaald op 20 mei 2005)

b) (een gift van) EUR 107.100 (betaald op 30 december 2005)

c) (een gift van) EUR 59.500 (betaald op 10 februari 2006)

d) (een gift van) EUR 14.875 (betaald op 6 februari 2007)

e) (een gift van) EUR 20.000 (betaald op 21 juli 2008)

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door

a. a) [betrokkene 1] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon C] B.V.) en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of

b) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

c) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

d) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

e) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V.

I. heeft aangenomen terwijl zij, verdachte,

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V., teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- verrichten van diensten aan (een) private partije(en)in de vorm van adviseren bij de overname van [rechtspersoon C] BV door [rechtspersoon W] en/of (vanuit zijn hoedanigheid als gedeputeerde) het met elkaar in contact brengen/aan elkaar koppelen van (de private partijen) [rechtspersoon C] BV en [rechtspersoon W] en/of

- ( ten gunste van [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] BV) (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied de Hoek Noord-S-Park en/of

- het verrichten van diensten aan (een) private partije(en) in de vorm van adviseren en/of bemiddelen bij de financiering voor de [rechtspersoon D] BV voor het project Hoek Noord S-Park en/of

- het verrichten van diensten aan (een) private partije(en) in de vorm van adviseren en/of bemiddelen bij de verwerving door de [rechtspersoon D] BV van gronden in de Lutkemeerpolder en/of

- ( ten gunste van [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] BV) (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Lutkemeren en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. binnen de provincie Noord-Holland;

subsidiair:

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), te weten (onder meer) [medeverdachte 2], als ambtenaar (in de functie van lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en/of van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] B.V.)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) (een gift van) EUR 11.900 (betaald op 20 mei 2005)

b) (een gift van) EUR 107.100 (betaald op 30 december 2005)

c) (een gift van) EUR 59.500 (betaald op 10 februari 2006)

d) (een gift van) EUR 14.875 (betaald op 6 februari 2007)

e) (een gift van) EUR 20.000 (betaald op 21 juli 2008)

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door

a. a) [betrokkene 1] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon C] B.V.) en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of

b) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

c) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

d) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

e) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V.

I. heeft aangenomen terwijl [rechtspersoon A] B.V.

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) ) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V., teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- verrichten van diensten aan (een) private partij(en)in de vorm van adviseren bij de overname van [rechtspersoon C] BV door [rechtspersoon W] en/of (vanuit zijn hoedanigheid als gedeputeerde) het met elkaar in contact brengen/aan elkaar koppelen van (de private partijen) [rechtspersoon C] BV en [rechtspersoon W] en/of

- ( ten gunste van [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] BV) (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied de Hoek Noord-S-Park en/of

- het verrichten van diensten aan (een) private partij(en) in de vorm van adviseren en/of bemiddelen bij de financiering voor de [rechtspersoon D] BV voor het project Hoek Noord S-Park en/of

- het verrichten van diensten aan (een) private partij(en) in de vorm van adviseren en/of bemiddelen bij de verwerving door de [rechtspersoon D] BV van gronden in de Lutkemeerpolder en/of

- ( ten gunste van [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] BV) (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Lutkemeren en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. binnen de provincie Noord-Holland,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van voornoemde [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap en/of het bijhouden van de administratie en/of het doen van aangifte omzetbelasting op naam van de vennootschap en/of het onderhouden van contacten met de boekhouder en/of het doen van aangifte vennootschapsbelasting ten name van [rechtspersoon A] B.V. en/of [rechtspersoon B] B.V.) en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [rechtspersoon A] B.V. en/of [medeverdachte 2];

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, als ambtenaar (in de functie van lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en/of van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland) , (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) (een gift van) EUR 11.900 (betaald op 20 mei 2005)

b) (een gift van) EUR 107.100 (betaald op 30 december 2005)

c) (een gift van) EUR 59.500 (betaald op 10 februari 2006)

d) (een gift van) EUR 14.875 (betaald op 6 februari 2007)

e) (een gift van) EUR 20.000 (betaald op 21 juli 2008)

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door

a. a) [betrokkene 1] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon C] B.V.) en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of

b) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

c) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

d) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V. en/of

e) [betrokkene 2] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon D] B.V.) en/of [rechtspersoon D] B.V.

I. heeft aangenomen terwijl [medeverdachte 2]

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of

[betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V.

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V., teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- verrichten van diensten aan (een) private partije(en)in de vorm van adviseren bij de overname van [rechtspersoon C] BV door [rechtspersoon W] en/of (vanuit zijn hoedanigheid als gedeputeerde) het met elkaar in contact brengen/aan elkaar koppelen van (de private partijen) [rechtspersoon C] BV en [rechtspersoon W] en/of

- ( ten gunste van [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] BV) (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied de Hoek Noord-S-Park en/of

- het verrichten van diensten aan (een) private partije(en) in de vorm van adviseren en/of bemiddelen bij de financiering voor de [rechtspersoon D] BV voor het project Hoek Noord S-Park en/of

- het verrichten van diensten aan (een) private partije(en) in de vorm van adviseren en/of bemiddelen bij de verwerving door de [rechtspersoon D] BV van gronden in de Lutkemeerpolder en/of

- ( ten gunste van [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] BV) (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Lutkemeren en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 1] en/of [rechtspersoon C] B.V. en/of [betrokkene 2] en/of [rechtspersoon D] B.V. binnen de provincie Noord-Holland,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven [rechtspersoon A] B.V.

in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor die [medeverdachte 2] bestaande uit het beantwoorden van de telefoon en/of het maken van afspraken ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [medeverdachte 2]

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Feit 2: [rechtspersoon E]

primair:

zij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Bergen aan Zee, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met haar medeverdachte [medeverdachte 2] als ambtenaar (in de functie van Gedeputeerde van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), en/of (een) ander(en) (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- een belofte (gedaan op 20 december 2006) van NFL 1.000.0000 (omgerekend EUR 453.780, zijnde de helft van een extra winstaandeel voor [rechtspersoon E] BV, indien het bestemmingsplan van de verkochte percelen Bovenkerkerweg zal worden gewijzigd zodanig dat woningbouw, kantoorbouw en/of industriële bouw op deze gronden zal zijn toegestaan) en/of

- ( twee, althans een of meer giften van) EUR 7.140 (betaald op 22 december 2006 en/of 8 januari 2007) en/of

- ( een gift van) EUR 59.500 (betaald op 15 juli 2007)

- een belofte van EUR 425.000 (gedaan op 7 december 2009) (indien “eigendom [rechtspersoon F] valt in bouw bestemmingsplan. Voor woningbouw wat onherroepelijk is en geen bezwaar meer mogelijk”)

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 3] (in zijn hoedanigheid van directeur en/of enig aandeelhouder van [rechtspersoon E] B.V.) en/of door (een of meer medewerker(s) van) [rechtspersoon E] B.V.,

I. heeft aangenomen terwijl zij, verdachte,

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV,

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV, teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- ( pogen) druk uit te oefenen om woningbouw in de Bovenkerkerpolder gemeente Amstelveen te realiseren door het grondgebied, ondanks een negatief ambtelijk advies, op te laten nemen in de structuurvisie, en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV binnen de provincie Noord-Holland;

subsidiair:

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Bergen aan Zee, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), te weten (onder meer) [medeverdachte 2], als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] B.V.)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- een belofte (gedaan op 20 december 2006) van NFL 1.000.0000 (omgerekend EUR 453.780, zijnde de helft van een extra winstaandeel voor [rechtspersoon E] BV, indien het bestemmingsplan van de verkochte percelen Bovenkerkerweg zal worden gewijzigd zodanig dat woningbouw, kantoorbouw en/of industriële bouw op deze gronden zal zijn toegestaan) en/of

- ( twee, althans een of meer giften van) EUR 7.140 (betaald op 22 december 2006 en/of 8 januari 2007) en/of

- ( een gift van) EUR 59.500 (betaald op 15 juli 2007)

- een belofte van EUR 425.000 (gedaan op 7 december 2009) (indien “eigendom [rechtspersoon F] valt in bouw bestemmingsplan. Voor woningbouw wat onherroepelijk is en geen bezwaar meer mogelijk”)

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 3] (in zijn hoedanigheid van directeur en/of enig aandeelhouder van [rechtspersoon E] B.V.) en/of door (een of meer medewerker(s) van) [rechtspersoon E] B.V.,

I. heeft aangenomen terwijl [rechtspersoon A] B.V.

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) ) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV,

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV, teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- ( pogen) druk uit te oefenen om woningbouw in de Bovenkerkerpolder gemeente Amstelveen te realiseren door het grondgebied, ondanks een negatief ambtelijk advies, op te laten nemen in de structuurvisie, en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV binnen de provincie Noord-Holland,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Bergen aan Zee, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van voornoemde [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap en/of het bijhouden van de administratie en/of het doen van aangifte omzetbelasting op naam van de vennootschap en/of het onderhouden van contacten met de boekhouder en/of het doen van aangifte vennootschapsbelasting ten name van [rechtspersoon A] B.V. en/of [rechtspersoon B] B.V.) en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [rechtspersoon A] B.V. en/of [medeverdachte 2];

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Bergen aan Zee, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- een belofte (gedaan op 20 december 2006) van NFL 1.000.0000 (omgerekend EUR 453.780, zijnde de helft van een extra winstaandeel voor [rechtspersoon E] BV, indien het bestemmingsplan van de verkochte percelen Bovenkerkerweg zal worden gewijzigd zodanig dat woningbouw, kantoorbouw en/of industriële bouw op deze gronden zal zijn toegestaan) en/of

- ( twee, althans een of meer giften van) EUR 7.140 (betaald op 22 december 2006 en/of 8 januari 2007) en/of

- ( een gift van) EUR 59.500 (betaald op 15 juli 2007)

- een belofte van EUR 425.000 (gedaan op 7 december 2009) (indien “eigendom [rechtspersoon F] valt in bouw bestemmingsplan. Voor woningbouw wat onherroepelijk is en geen bezwaar meer mogelijk”)

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 3] (in zijn hoedanigheid van directeur en/of enig aandeelhouder van [rechtspersoon E] B.V.) en/of door (een of meer medewerker(s) van) [rechtspersoon E] B.V.,

I. heeft aangenomen terwijl [medeverdachte 2]

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV,

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV, teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- ( pogen) druk uit te oefenen om woningbouw in de Bovenkerkerpolder gemeente Amstelveen te realiseren door het grondgebied, ondanks een negatief ambtelijk advies, op te laten nemen in de structuurvisie, en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 3] en/of [rechtspersoon E] BV binnen de provincie Noord-Holland,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven [rechtspersoon A] B.V.

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Bergen aan Zee, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor die [medeverdachte 2] bestaande uit het beantwoorden van de telefoon en/of het maken van afspraken ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [medeverdachte 2]

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Feit 3: [rechtspersoon G]

primair:

zij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Vinkeveen en/of Overveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, als ambtenaar (in de functie van Gedeputeerde van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon A] B.V. en/of [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) (een gift van) EUR 24.395 (betaald op 24 mei 2007)

b) (een gift van) EUR 4.165 (betaald op 13 april 2007)

c) (een gift van) EUR 4.165 (betaald op 7 maart 2007)

d) (een gift van) EUR 9.520 (betaald op 5 april 2007)

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan (via [rechtspersoon G] BV) door

a. a) [betrokkene 4] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon H] BV) en/of [rechtspersoon H] BV en/of

b) [betrokkene 5] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon I] BV) en/of [rechtspersoon I] BV en/of

c) [betrokkene 6] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J]) en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of

d) [betrokkene 7] (in zijn hoedanigheid van bestuurder/directeur van [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N]) en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N]

I. heeft aangenomen terwijl zij, verdachte,

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan teneinde (een van) haar medeverdachte(n) te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door (een van) haar medeverdachte(n) al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde (een van) haar medeverdachte(n) te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door (een van) haar medeverdachte(n) al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], binnen de provincie Noord-Holland;

subsidiair:

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Vinkeveen en/of Overveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), te weten (onder meer) [medeverdachte 2], als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] B.V.)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) (een gift van) EUR 24.395 (betaald op 24 mei 2007)

b) (een gift van) EUR 4.165 (betaald op 13 april 2007)

c) (een gift van) EUR 4.165 (betaald op 7 maart 2007)

d) (een gift van) EUR 9.520 (betaald op 5 april 2007)

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan (via [rechtspersoon G] BV) door

a. a) [betrokkene 4] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon H] BV) en/of [rechtspersoon H] BV en/of

b) [betrokkene 5] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon I] BV) en/of [rechtspersoon I] BV en/of

c) [betrokkene 6] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J]) en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of

d) [betrokkene 7] (in zijn hoedanigheid van bestuurder/directeur van [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N]) en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N]

I. heeft aangenomen terwijl [rechtspersoon A] B.V.

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) ) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N],

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], binnen de provincie Noord-Holland,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Vinkeveen en/of Overveen, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van voornoemde [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap en/of het bijhouden van de administratie en/of het doen van aangifte omzetbelasting op naam van de vennootschap en/of het onderhouden van contacten met de boekhouder en/of het doen van aangifte vennootschapsbelasting ten name van [rechtspersoon A] B.V. en/of [rechtspersoon B] B.V.) en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [rechtspersoon A] B.V. en/of [medeverdachte 2];

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Vinkeveen en/of Overveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) (een gift van) EUR 24.395 (betaald op 24 mei 2007)

b) (een gift van) EUR 4.165 (betaald op 13 april 2007)

c) (een gift van) EUR 4.165 (betaald op 7 maart 2007)

d) (een gift van) EUR 9.520 (betaald op 5 april 2007)

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan (via [rechtspersoon G] BV) door

a. a) [betrokkene 4] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon H] BV) en/of [rechtspersoon H] BV en/of

b) [betrokkene 5] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon I] BV) en/of [rechtspersoon I] BV en/of

c) [betrokkene 6] (in zijn hoedanigheid van directeur/bestuurder van [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J]) en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of

d) [betrokkene 7] (in zijn hoedanigheid van bestuurder/directeur van [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N]) en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N]

I. heeft aangenomen terwijl [medeverdachte 2]

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N],

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], teneinde (aldus) voor hen een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen, en/of

- ten gunste van [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], (pogen te) beïnvloeden van besluitvormingsprocedures van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, pogen een betere positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 4] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [betrokkene 5] en/of [rechtspersoon I] BV en/of [betrokkene 6] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon K] BV en/of [rechtspersoon J] BV/[handelsnaam van rechtspersoon J] en/of [betrokkene 7] en/of [rechtspersoon M] BV en/of [rechtspersoon N], binnen de provincie Noord-Holland,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven [rechtspersoon A] B.V.

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Vinkeveen en/of Overveen, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor die [medeverdachte 2] bestaande uit het beantwoorden van de telefoon en/of het maken van afspraken ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [medeverdachte 2]

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Feit 4: huisbankierschap

primair:

zij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Heerenveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), en/of (een) ander(en) (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) een (belofte (gedaan op 1 oktober 2006 en/of 1 mei 2007) van een) kwartaalfee van EUR 6.000 (exclusief BTW) en/of

b) een (belofte (gedaan op 1 oktober 2006 en/of 1 mei 2007) van een) additionele courtage van 25% bij nader overeen te komen opdrachten en/of bemiddelingen en/of

c) (een of meer gift(en) van) EUR 7.497 en/of EUR 7.140 (betaald op 4 januari 2007 en/of 20 september 2007) en/of

d) (een belofte (gedaan op 9 januari 2008) van) de helft van de door [bank A] BV aan [rechtspersoon O] BV en/of [betrokkene 8] te betalen provisie(s),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 8] (in zijn hoedanigheid van directeur bij [rechtspersoon P] BV (a en/of b en/of c) en en/ of van [rechtspersoon O] BV (d)) en/of (een of meer medewerker(s) van) [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV

I. heeft aangenomen terwijl zij, verdachte,

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bank A] NV en/of [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV

en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV teneinde (aldus) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen voor [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of

- verstrekken/delen van (nog) geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentiegevoelige informatie aan/met [betrokkene 8] en/of (een) andere medewerker(s) van [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV (anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van voornoemde bedrijven en/of

- ten gunste van [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV beïnvloeden van besluitvormingsprocedures (over het huisbankierschap) van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, al dan niet buiten de gebruikelijke procedures om, gepoogd een beter positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV,

- ( anders dan om zakelijke redenen) toezeggen van (een) toekomstig(e) werk(en) en/of opdracht(en) en/of project(en) aan [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV;

subsidiair:

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Heerenveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), te weten (onder meer) [medeverdachte 2], als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] B.V.)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) een (belofte (gedaan op 1 oktober 2006 en/of 1 mei 2007) van een) kwartaalfee van EUR 6.000 (exclusief BTW) en/of

b) een (belofte (gedaan op 1 oktober 2006 en/of 1 mei 2007) van een) additionele courtage van 25% bij nader overeen te komen opdrachten en/of bemiddelingen en/of

c) (een of meer gift(en) van) EUR 7.497 en/of EUR 7.140 (betaald op 4 januari 2007 en/of 20 september 2007) en/of

d) (een belofte (gedaan op 9 januari 2008) van) de helft van de door [bank A] BV aan [rechtspersoon O] BV en/of [betrokkene 8] te betalen provisie(s),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 8] (in zijn hoedanigheid van directeur bij [rechtspersoon P] BV (a en/of b en/of c) en en/ of van [rechtspersoon O] BV (d)) en/of (een of meer medewerker(s) van) [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV

I. heeft aangenomen terwijl [rechtspersoon A] B.V.

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) ) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bank A] NV en/of [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV teneinde (aldus) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen voor [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of

- verstrekken/delen van (nog) geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentiegevoelige informatie aan/met [betrokkene 8] en/of (een) andere medewerker(s) van [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV (anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van voornoemde bedrijven en/of

- ten gunste van [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV beïnvloeden van besluitvormingsprocedures (over het huisbankierschap) van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, al dan niet buiten de gebruikelijke procedures om, gepoogd een beter positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV,

- ( anders dan om zakelijke redenen) toezeggen van (een) toekomstig(e) werk(en) en/of opdracht(en) en/of project(en) aan [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Heerenveen, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van voornoemde [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap en/of het bijhouden van de administratie en/of het doen van aangifte omzetbelasting op naam van de vennootschap en/of het onderhouden van contacten met de boekhouder en/of het doen van aangifte vennootschapsbelasting ten name van [rechtspersoon A] B.V. en/of [rechtspersoon B] B.V.) en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [rechtspersoon A] B.V. en/of [medeverdachte 2];

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Heerenveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

a. a) een (belofte (gedaan op 1 oktober 2006 en/of 1 mei 2007) van een) kwartaalfee van EUR 6.000 (exclusief BTW) en/of

b) een (belofte (gedaan op 1 oktober 2006 en/of 1 mei 2007) van een) additionele courtage van 25% bij nader overeen te komen opdrachten en/of bemiddelingen en/of

c) (een of meer gift(en) van) EUR 7.497 en/of EUR 7.140 (betaald op 4 januari 2007 en/of 20 september 2007) en/of

d) (een belofte (gedaan op 9 januari 2008) van) de helft van de door [bank A] BV aan [rechtspersoon O] BV en/of [betrokkene 8] te betalen provisie(s),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 8] (in zijn hoedanigheid van directeur bij [rechtspersoon P] BV (a en/of b en/of c) en en/ of van [rechtspersoon O] BV (d)) en/of (een of meer medewerker(s) van) [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV

I. heeft aangenomen terwijl [medeverdachte 2]

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bank A] NV en/of [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV teneinde (aldus) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen voor [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of

- verstrekken/delen van (nog) geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentiegevoelige informatie aan/met [betrokkene 8] en/of (een) andere medewerker(s) van [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV (anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van voornoemde bedrijven en/of

- ten gunste van [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV beïnvloeden van besluitvormingsprocedures (over het huisbankierschap) van de provincie Noord-Holland) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega('s) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland, al dan niet buiten de gebruikelijke procedures om, gepoogd een beter positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 8] en/of [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV,

- ( anders dan om zakelijke redenen) toezeggen van (een) toekomstig(e) werk(en) en/of opdracht(en) en/of project(en) aan [rechtspersoon P] BV en/of [rechtspersoon O] BV en/of [bank A] NV,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven [rechtspersoon A] B.V.

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Heerenveen, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor die [medeverdachte 2] bestaande uit het beantwoorden van de telefoon en/of het maken van afspraken ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [medeverdachte 2]

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Feit 5: [rechtspersoon Q]

primair:

zij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), en/of (een) ander(en) (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(om) (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- ( een gift van) een retourvliegticket naar Roemenië (van 1 tot en met 3 oktober 2006) en/of

- ( een gift van) een retourvliegticket naar Turkije (van 27 tot en met 29 oktober 2006) en/of

- ( een gift van) EUR 5.950 (betaald op 29 maart 2007)

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 9] (in zijn hoedanigheid van directeur en/of bestuurder van [rechtspersoon Q] BV) en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV,

I. heeft aangenomen terwijl zij, verdachte,

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) haar en/of haar medeverdachte(n) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV, en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV teneinde (aldus) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen voor [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV en/of

- verstrekken/delen van (nog) geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare informatie aan/met [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV(anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van voornoemd(e) bedrij(f)(ven) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland gepoogd een beter positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV door deze persoon en/of bedrijven uit te (laten) nodigen voor handelsevenementen;

subsidiair:

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), te weten (onder meer) [medeverdachte 2], als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] B.V.)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- ( een gift van) een retourvliegticket naar Roemenië (van 1 tot en met 3 oktober 2006) en/of

- ( een gift van) een retourvliegticket naar Turkije (van 27 tot en met 29 oktober 2006) en/of

- ( een gift van) EUR 5.950 (betaald op 29 maart 2007)

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 9] (in zijn hoedanigheid van directeur en/of bestuurder van [rechtspersoon Q] BV) en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV,

I. heeft aangenomen terwijl [rechtspersoon A] B.V.

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) ) aan de vennootschap en/of [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en) werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV, en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV teneinde (aldus) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen voor [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV en/of

- verstrekken/delen van (nog) geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare informatie aan/met [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV(anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van voornoemd(e) bedrij(f)(ven) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland gepoogd een beter positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV door deze persoon en/of bedrijven uit te (laten) nodigen voor handelsevenementen,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van voornoemde [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap en/of het bijhouden van de administratie en/of het doen van aangifte omzetbelasting op naam van de vennootschap en/of het onderhouden van contacten met de boekhouder en/of het doen van aangifte vennootschapsbelasting ten name van [rechtspersoon A] B.V. en/of [rechtspersoon B] B.V.) en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [rechtspersoon A] B.V. en/of [medeverdachte 2];

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, als ambtenaar (in de functie van lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland), (al dan niet via [rechtspersoon G] BV)

(een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of (een) dienst(en),

te weten

- ( een gift van) een retourvliegticket naar Roemenië (van 1 tot en met 3 oktober 2006) en/of

- ( een gift van) een retourvliegticket naar Turkije (van 27 tot en met 29 oktober 2006) en/of

- ( een gift van) EUR 5.950 (betaald op 29 maart 2007)

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

verleend en/of aangeboden en/of gedaan door [betrokkene 9] (in zijn hoedanigheid van directeur en/of bestuurder van [rechtspersoon Q] BV) en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV,

I. heeft aangenomen terwijl [medeverdachte 2]

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

(telkens) wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) hem werd(en) gedaan tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 2)

en/of

II. heeft gevraagd

(telkens) teneinde [medeverdachte 2] te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (sub 3) en/of

(telkens) tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door [medeverdachte 2] al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan of nagelaten (sub 4)

te weten het (telkens)

- ( anders dan om zakelijke redenen) begunstigen [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV, en/of

- aangaan en/of onderhouden van een relatie tussen hem verdachte en [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV teneinde (aldus) een voorkeursbehandeling te bewerkstelligen voor [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV en/of

- verstrekken/delen van (nog) geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare informatie aan/met [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV(anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van voornoemd(e) bedrij(f)(ven) en/of

- met aanwending van zijn gezag en invloed in de provincie Noord-Holland gepoogd een beter positie te bewerkstelligen voor [betrokkene 9] en/of [rechtspersoon Q] BV en/of [rechtspersoon R] BV door deze persoon en/of bedrijven uit te (laten) nodigen voor handelsevenementen,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven [rechtspersoon A] B.V.

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of beschikken over voornoemde giften) en/of

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor die [medeverdachte 2] bestaande uit het beantwoorden van de telefoon en/of het maken van afspraken ten behoeve van die [medeverdachte 2] en/of het (mede) beheren van de agenda van die [medeverdachte 2] en/of

- het verrichten van vertaalwerkzaamheden ten behoeve van [medeverdachte 2]

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

Feit 6: facturen verzonden door [rechtspersoon A]

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Den Helder en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens):

een of meer facturen,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of heeft laten opmaken en/of vervalsen,

immers heeft/hebben [rechtspersoon A] B.V. en/of zijn medeverdachte(n) (telkens) valselijk – immers opzettelijk in strijd met de waarheid – inzake

ZD/04:

a.) in een factuur d.d. 22 december 2006 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon E] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] (in de persoon [verdachte]) voor [rechtspersoon E] BV divers advieswerk en vertaalwerk heeft geleverd in 2006 (voor een bedrag van EUR 7.140) [p.40167] en/of

b.) in een factuur d.d. 2 januari 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon E] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] (in de persoon [verdachte]) aan [rechtspersoon E] BV diverse adviezen heeft geleverd in 2004 (voor een bedrag van EUR 7.140) [p.40169] en/of

ZD/05:

a.) in een factuur d.d. 1 juni 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon S] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon S] BV (voor een bedrag van EUR 8.330) diverse consultancyadviezen heeft geleverd [p.50098] en/of

in een factuur d.d. 11 oktober 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon S] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon S] BV (voor een bedrag van EUR 8.568) diverse consultancyadviezen heeft geleverd [p.50099] en/of

ZD/08:

a.) in een factuur d.d. 12 januari 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2006 (voor een bedrag van EUR 24.395) adviezen over investeringsprojecten te Duitsland heeft verstrekt [p. 80149] en/of

b.) in een factuur d.d. 17 januari 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2006 (voor een bedrag van EUR 8.330) adviezen over investeringsprojecten te Kalingrad heeft verstrekt [p. 80155] en/of

c.) in een factuur d.d. 1 maart 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2006 (voor EUR 9.520) adviezen over investeringsprojecten te Kalingrad 2 heeft verstrekt [p. 80157] en/of

d.) in een factuur d.d. 15 september 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2007 (voor een bedrag van EUR 5.950) adviezen over investeringsprojecten te Kalingrad heeft verstrekt [p. 80158], en/of

e.) in een factuur d.d. 12 januari 2008 (en/of 12 januari 2007) van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2007 (en/of 2006) (voor een bedrag van EUR 119.000) adviezen over investeringsprojecten te Roemenië heeft verstrekt [p. 80159 en/of 80161], en/of

ZD/10:

in een factuur van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon R] BV d.d. 01-03-2007 opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon A] in 2006 (voor een bedrag van EUR 5.000 excl. BTW) aan [rechtspersoon R] beheer BV adviezen heeft verstrekt over investeringsprojecten in Georgië, [p. 100266] en/of

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

aan welk(e) feit(en) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven en/of tot welk(e) feit(en) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en/of haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Den Helder, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan [medeverdachte 2] (ter vermelding op die facturen en/of voor het ontvangen van de betalingen op die facturen) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van [medeverdachte 2] en/of het bespreken en/of samenstellen van de tekst en/of omschrijving op die facturen en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap) en/of

- het optreden als stroman ten behoeve van [medeverdachte 2] en/of de vennootschap;

en/of

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Den Helder en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt (van) en/of voorhanden heeft gehad een of meerdere vals(e) en/of vervalst(e) facturen,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat (een of meer van) die geschrift(en) door [rechtspersoon A] B.V. en/of de medeverdachte(n) is/zijn verzonden aan

- [ ZD-04] [rechtspersoon E] BV en/of

- [ ZD-05] [rechtspersoon S] Bv en/of [rechtspersoon T] en/of [rechtspersoon U] BV en/of

- [ ZD-08] [rechtspersoon G] en/of [rechtspersoon H] BV en/of [rechtspersoon I] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon M] en/of

- [ ZD-10] [rechtspersoon R] BV

en/of bestaande dat voorhanden hebben hierin dat (een of meer van) die geschrift(en) door [rechtspersoon A] B.V. is/zijn opgenomen in de (eigen) bedrijfsadministratie,

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat, inzake

ZD/04:

a.) in een factuur d.d. 22 december 2006 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon E] BV is opgenomen dat [rechtspersoon A] (in de persoon [verdachte]) voor [rechtspersoon E] BV divers advieswerk en vertaalwerk heeft geleverd in 2006 (voor een bedrag van EUR 7.140) [p.40167] en/of

b.) in een factuur d.d. 2 januari 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon E] BV is opgenomen dat [rechtspersoon A] (in de persoon [verdachte]) aan [rechtspersoon E] BV diverse adviezen heeft geleverd in 2004 (voor een bedrag van EUR 7.140) [p.40169] en/of

ZD/05:

a.) in een factuur d.d. 1 juni 2007 van [rechtspersoon A] B.V. aan [rechtspersoon S] BV is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon S] BV (voor een bedrag van EUR 8.330) diverse consultancyadviezen heeft geleverd [p.50098] en/of

b.) in een factuur d.d. 11 oktober 2007 van [rechtspersoon A] B.V. aan [rechtspersoon S] BV is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon S] BV (voor een bedrag van EUR 8.568) diverse consultancyadviezen heeft geleverd [p.50099] en/of

ZD/08:

a.) in een factuur d.d. 12 januari 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2006 (voor een bedrag van EUR 24.395) adviezen over investeringsprojecten te Duitsland heeft verstrekt [p. 80149] en/of

b.) in een factuur d.d. 17 januari 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2006 (voor een bedrag van EUR 8.330) adviezen over investeringsprojecten te Kalingrad heeft verstrekt [p. 80155] en/of

c.) in een factuur d.d. 1 maart 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2006 (voor EUR 9.520) adviezen over investeringsprojecten te Kalingrad 2 heeft verstrekt [p. 80157] en/of

d.) in een factuur d.d. 15 september 2007 van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2007 (voor een bedrag van EUR 5.950) adviezen over investeringsprojecten te Kalingrad heeft verstrekt [p. 80158], en/of

e.) in een factuur d.d. 12 januari 2008 (en/of 12 januari 2007) van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] is opgenomen dat [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon G] in 2007 (en/of 2006) (voor een bedrag van EUR 119.000) adviezen over investeringsprojecten te Roemenië heeft verstrekt [p. 80159 en/of 80161], en/of

ZD/10:

a.) in een factuur van [rechtspersoon A] aan [rechtspersoon R] BV d.d. 01-03-2007 is opgenomen dat [rechtspersoon A] in 2006 aan [rechtspersoon R] beheer BV (voor een bedrag van EUR 5.000 excl. BTW) adviezen heeft verstrekt over investeringsprojecten in Georgië, [p. 100266] en/of

aan welk(e) feit(en) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven en/of tot welk(e) feit(en) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en/of haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Den Helder, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen (door het geven of in stand laten van procuratiebevoegdheid bij de bank) aan [medeverdachte 2] (ter vermelding op die facturen en/of voor het ontvangen van de betalingen op die facturen) en/of

- secretariaatswerkzaamheden te verrichten voor [rechtspersoon A] B.V. bestaande uit het beantwoorden van de telefoon van de vennootschap en/of het maken van afspraken ten behoeve van [medeverdachte 2] en/of het bespreken en/of samenstellen van de tekst en/of omschrijving op die facturen en/of

- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor [rechtspersoon A] B.V. (bestaande – onder meer – uit het opmaken en verzenden van facturen op naam van de vennootschap) en/of

- het optreden als stroman ten behoeve van [medeverdachte 2] en/of de vennootschap;

Feit 7: medeplegen facturen van anderen dan [rechtspersoon A]

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Den Helder en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens):

een of meer facturen,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of heeft laten opmaken en/of vervalsen,

immers heeft/hebben verdachte en/of haar medeverdachte(n) (telkens) valselijk – immers opzettelijk in strijd met de waarheid – inzake

ZD/04:

a.) in een factuur d.d. 12 september 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon E] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon G] (voor een bedrag van EUR 59.500) provisie ontvangt voor ‘het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 gem. Koggenland’ [p. 40599] en/of

ZD/05:

a.) in een factuur d.d. 16 april 2007 van [rechtspersoon S] aan [rechtspersoon T] voor opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon S] BV aan [rechtspersoon T] een bedrag van EUR 8.330 in rekening brengt voor Spotjes Media RTV [p. 50118] en/of

b.) in een factuur d.d. 24 september 2007 van [rechtspersoon S] aan [rechtspersoon U] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon S] BV aan [rechtspersoon U] BV een bedrag van EUR 8.568 in rekening brengt voor diverse ICT activiteiten [p. 50169] en/of

ZD/08:

a.) in een factuur d.d. 5 maart 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon H] BV (althans [rechtspersoon H] BV) opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon H] BV (althans [rechtspersoon H] BV) (voor een bedrag van EUR 24.395) adviezen inzake ontwikkeling Veenendaal heeft verstrekt [p. 80262] en/of

b.) in een factuur d.d. 27 februari 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon I] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon I] (voor een bedrag van EUR 4.165) adviezen inzake marktontwikkelingen NH heeft verstrekt [p. 80288] en/of

c.) in een factuur d.d. 5 maart 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon L] BV opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon L] BV (voor een bedrag van EUR 4.165) adviezen inzake projectontwikkeling heeft verstrekt [p. 80294] en/of

d.) in een factuur d.d. 5 maart 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon M] opgenomen en/of laten opnemen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon M] (voor een bedrag van EUR 9.520) taxatiewerkzaamheden inzake diverse gebouwen o.g. portefeuille zoals met dhr. [betrokkene 7] besproken heeft verstrekt [p. 80304] en/of

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

en/of

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of Den Helder en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt (van) en/of voorhanden heeft gehad een of meerdere vals(e) en/of vervalst(e) facturen,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat (een of meer van) die geschrift(en) door verdachte en/of haar medeverdachte(n) is/zijn verzonden aan

- [ ZD-04] [rechtspersoon E] BV en/of

- [ ZD-05] [rechtspersoon T] en/of [rechtspersoon U] BV en/of

- [ ZD-08] [rechtspersoon H] BV (althans [rechtspersoon H] BV) en/of [rechtspersoon I] en/of [rechtspersoon L] BV en/of [rechtspersoon M]

en/of bestaande dat voorhanden hebben hierin dat (een of meer van) die geschrift(en) door verdachte en/of haar medeverdachte(n) is/zijn opgenomen in de (bedrijfs)administratie,

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat, inzake

ZD/04:

a.) in een factuur d.d. 12 september 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon E] BV is opgenomen dat [rechtspersoon G] (voor een bedrag van EUR 59.500) provisie ontvangt voor ‘het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 gem. Koggenland’ [p. 40599] en/of

ZD/05:

a.) in een factuur d.d. 16 april 2007 van [rechtspersoon S] aan [rechtspersoon T] voor is opgenomen dat [rechtspersoon S] BV aan [rechtspersoon T] een bedrag van EUR 8.330 in rekening brengt voor Spotjes Media RTV [p. 50118] en/of

b.) in een factuur d.d. 24 september 2007 van [rechtspersoon S] aan [rechtspersoon U] BV is opgenomen dat [rechtspersoon S] BV aan [rechtspersoon U] BV een bedrag van EUR 8.568 in rekening brengt voor diverse ICT activiteiten [p. 50169] en/of

ZD/08:

a.) in een factuur d.d. 5 maart 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon H] BV (althans [rechtspersoon H] BV) is opgenomen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon H] BV (althans [rechtspersoon H] BV) (voor een bedrag van EUR 24.395) adviezen inzake ontwikkeling Veenendaal heeft verstrekt [p. 80262] en/of

b.) in een factuur d.d. 27 februari 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon I] is opgenomen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon I] (voor een bedrag van EUR 4.165) adviezen inzake marktontwikkelingen NH heeft verstrekt [p. 80288] en/of

c.) in een factuur d.d. 5 maart 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon L] BV is opgenomen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon L] BV (voor een bedrag van EUR 4.165) adviezen inzake projectontwikkeling heeft verstrekt [p. 80294] en/of

d.) in een factuur d.d. 5 maart 2007 van [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon M] is opgenomen dat [rechtspersoon G] aan [rechtspersoon M] (voor een bedrag van EUR 9.520) taxatiewerkzaamheden inzake diverse gebouwen o.g. portefeuille zoals met dhr. [betrokkene 7] besproken heeft verstrekt [p. 80304];

Feit 8: witwassen

primair:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens)

een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) EUR 491.835

althans ter waarde van EUR 11.900 [ZD-02] en/of EUR 107.100 [ZD-02] en/of EUR 59.500 [ZD-02] en/of EUR 14.875 [ZD-02] en/of EUR 20.000 [ZD-02] en/of EUR 7.140 [ZD-04] en/of EUR 7.140 [ZD-04] en/of EUR 59.500 [ZD-04] en/of EUR 8.330 [ZD-05] en/of EUR 8.568 [ZD-05] en/of EUR 24.395 [ZD-08] en/of EUR 8.330 (althans tweemaal EUR 4.165) [ZD-08] en EUR 9.520 [ZD-08] en EUR 5.950 [ZD-08] en/of EUR 119.000 [ZD-08] en/of EUR 7.140 [ZD-09] en/of EUR 7.497 [ZD-09] en/of EUR 5.950 [ZD-10], althans enig geldbedrag,

heeft verworven en/of voorhanden heeft (gehad) en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van dat/die voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl zij en/of die ander(en) (telkens) wist(en), (althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden) dat

dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

subsidiair:

[rechtspersoon A] B.V. op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens)

een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) EUR 491.835

althans ter waarde van EUR 11.900 [ZD-02] en/of EUR 107.100 [ZD-02] en/of EUR 59.500 [ZD-02] en/of EUR 14.875 [ZD-02] en/of EUR 20.000 [ZD-02] en/of EUR 7.140 [ZD-04] en/of EUR 7.140 [ZD-04] en/of EUR 59.500 [ZD-04] en/of EUR 8.330 [ZD-05] en/of EUR 8.568 [ZD-05] en/of EUR 24.395 [ZD-08] en/of EUR 8.330 (althans tweemaal EUR 4.165) [ZD-08] en EUR 9.520 [ZD-08] en EUR 5.950 [ZD-08] en/of EUR 119.000 [ZD-08] en/of EUR 7.140 [ZD-09] en/of EUR 7.497 [ZD-09] en/of EUR 5.950 [ZD-10], althans enig geldbedrag,

heeft verworven en/of voorhanden heeft (gehad) en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van dat/die voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl [rechtspersoon A] B.V. en/of die ander(en) (telkens) wist(en), (althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden) dat

dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

althans,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven (gepleegd door [rechtspersoon A] B.V. en haar mededader(s)) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- de aandelen te houden in [rechtspersoon B] B.V. en de (enig) bestuurder te zijn van [rechtspersoon B] B.V., terwijl deze vennootschap alle aandelen hield in en (enig) bestuurder was van [rechtspersoon A] B.V. en/of de directie te voeren over [rechtspersoon A] B.V. en/of

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of voorhanden hebben en/of beschikken over voornoemde gelden en/of voorwerpen op naam van de vennootschap)

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] (ter verhulling van de bron en/of de aard van die gelden) en/of

- het optreden als stroman ten behoeve van [medeverdachte 2] en/of de vennootschap;

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens)

een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) ter waarde van (in totaal) EUR 491.835

althans ter waarde van EUR 11.900 [ZD-02] en/of EUR 107.100 [ZD-02] en/of EUR 59.500 [ZD-02] en/of EUR 14.875 [ZD-02] en/of EUR 20.000 [ZD-02] en/of EUR 7.140 [ZD-04] en/of EUR 7.140 [ZD-04] en/of EUR 59.500 [ZD-04] en/of EUR 8.330 [ZD-05] en/of EUR 8.568 [ZD-05] en/of EUR 24.395 [ZD-08] en/of EUR 8.330 (althans tweemaal EUR 4.165) [ZD-08] en EUR 9.520 [ZD-08] en EUR 5.950 [ZD-08] en/of EUR 119.000 [ZD-08] en/of EUR 7.140 [ZD-09] en/of EUR 7.497 [ZD-09] en/of EUR 5.950 [ZD-10], althans enig geldbedrag,

heeft verworven en/of voorhanden heeft (gehad) en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van dat/die voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl [medeverdachte 2] en/of die ander(en) (telkens) wist(en), (althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden) dat

dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

tot en/of bij het plegen van welk/welke misdrijf/misdrijven [rechtspersoon A] B.V.

in of omstreeks de periode van 15 januari 2005 tot en met 6 juli 2009 te Haarlem en/of Amsterdam en/of Hattem, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- bankrekening(en) op naam van [rechtspersoon A] B.V., te weten girorekening [girorekening] en/of [bank]rekening [bankrekening], ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte 2] (voor het ontvangen van en/of het voorhanden hebben en/of het beschikken over voornoemde gelden en/of voorwerpen) en/of

- het opmaken en/of verzenden van facturen op naam van de vennootschap ten behoeve van die [medeverdachte 2] (ter verhulling van de bron en/of de aard van die gelden)

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of

aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) (door [rechtspersoon A] B.V.) verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven.