Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:5417

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
16-12-2014
Datum publicatie
17-02-2015
Zaaknummer
200.123.272-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Huurder plaatst schotelantenne op het gehuurde, terwijl dit niet is toegestaan in de huurovereenkomst. Afweging in het licht van art. 6 EVRM ter zake van het belang op vrije nieuwsgaring – in concreto het belang van huurder bij het kunnen volgen van bepaalde Portugeestalige televisieprogramma’s –, tegenover het esthetische belang van de woningbouwvereniging om geen schotelantennes te hebben op het (onder architectuur gebouwde) pand waarin het gehuurde zich bevindt. De belangenafweging valt uit in het voordeel van de woningbouwvereniging, onder meer omdat er gelijkwaardige alternatieven beschikbaar zijn voor huurder door het bekijken van televisieprogramma’s door middel van streaming via internet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer : 200.123.272/01

zaaknummer rechtbank Amsterdam : CV 10-22944

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 16 december 2014

inzake

de stichting STICHTING YMERE,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

advocaat: mr. I.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen:

1 [geïntimeerde sub 1],
2. [geïntimeerde sub 2],

beiden wonende te [woonplaats],

geïntimeerden,

advocaat: mr. G.J.A. Wiekart te Amsterdam.

1 Het verdere procesverloop

Partijen worden hierna wederom aangeduid als Ymere en [geïntimeerde] (in enkelvoud).

Na het tussenarrest van 5 november 2013 heeft op 3 februari 2014 een gerechtelijke plaatsopneming plaatsgevonden in de woning van [geïntimeerde]. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt.

Ymere heeft per brief gereageerd op de inhoud van het proces-verbaal.

[geïntimeerde] heeft een akte genomen.

Vervolgens hebben partijen wederom arrest gevraagd.

2 De verdere beoordeling

2.1

In het tussenarrest van 5 november 2013 heeft het hof overwogen dat het behoefte heeft aan nadere inlichtingen over de vraag of er voor [geïntimeerde] een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is voor de ontvangst van Portugeestalige zenders naast de ontvangst daarvan via de schotelantenne.
.

2.2

Ymere heeft tijdens de plaatsopneming een presentatie gegeven, waaruit volgens haar blijkt dat de zenders RTP-1, RTP-2, Rede TV en RTP-internationaal (alle Portugese zenders) op elk moment van de dag via internet te streamen zijn.
[geïntimeerde] heeft daartegenover gesteld dat RTP-1 niet altijd te ontvangen is via streaming en vaak van slechte kwaliteit is.
Voorts heeft Ymere tijdens haar presentatie Panda-tv getoond, waarop amusementsprogramma's voor kinderen achteraf te bekijken zijn.
heeft daarover opgemerkt dat het bekijken van uitzendingen van Panda-tv illegaal is, omdat het een betaalde zender is.

Ook heeft Ymere gewezen op de mogelijkheid om programma's te bekijken via Zaaptv en Netflix. Te verwachten is dat op korte termijn ook Portugese en Braziliaanse zenders worden aangeboden.
[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat Zaaptv € 440,-- kost en dat dan pas duidelijk is welke kanalen te bekijken zijn. Daaraan heeft hij dus niet veel.
Verder heeft Ymere aangevoerd dat er andere mogelijkheden zijn om via internet Portugese programma's te bekijken, zij het niet live, namelijk via www.portocanal.sapo.pt; htttp://tvbrasil.ecb.com.br; wwww.livesoccertv.com en www.livefootballol.tv.

[geïntimeerde] heeft in zijn akte nog nadrukkelijk erop gewezen dat geen van de zenders die hij in zijn conclusie van dupliek heeft opgesomd, deugdelijk te zien waren tijdens de presentatie van Ymere.

2.3

Het hof overweegt het volgende.
Uit de door Ymere gegeven presentatie bij de gerechtelijke plaatsopneming is gebleken dat er verschillende mogelijkheden zijn om Portugeestalige programma's te bekijken via internet. De RTP-zenders zijn real time te bekijken.

Daarnaast zijn er nog verschillende Portugeestalige zenders waarop achteraf programma's te bekijken zijn, zoals portocanal.sapo, tvbrasil en livesoccertv. Zaaptv en Netflix laat het hof buiten beschouwing, nu niet is komen vast te staan dat deze thans Portugeestalige programma's ter beschikking stellen. Ook Panda-tv laat het hof buiten beschouwing, nu niet is komen vast te staan dat deze zender in Nederland op legale wijze te bekijken is.
Ook wanneer laatstgenoemde zenders buiten beschouwing worden gelaten, zijn er naar 's hofs oordeel met de genoemde mogelijkheden voldoende alternatieven beschikbaar voor [geïntimeerde] om Portugeestalige programma's te bekijken en aldus voeling te houden met de Portugese taal en cultuur. Het moge zou zijn dat de via internet gestreamde programma's soms van mindere kwaliteit zijn, maar dit kwaliteitsgebrek is niet zodanig ernstig dat feitelijk de programma's niet bekeken zouden kunnen worden.
Het hof onderkent dat [geïntimeerde] hiermee niet precies de programma's kan zien die hij wil. Gelet op het brede scala van mogelijkheden is echter onvoldoende onderbouwd en toegelicht dat de programma's die wel bekeken kunnen worden, [geïntimeerde] geen voldoende gelijkwaardig alternatief bieden. Daarmee is onvoldoende komen vast te staan dat de beschikbare alternatieven wezenlijk afbreuk doen aan het recht van [geïntimeerde] op vrije nieuwsgaring.

2.4

In dit verband is ook van belang dat [geïntimeerde] vóór het aangaan van de huurovereenkomst bekend was met het schotelverbod en daarmee, door ondertekening van het huurcontract, heeft ingestemd. Weliswaar kan daaraan niet de conclusie worden verbonden dat [geïntimeerde] op voorhand afstand heeft gedaan van het recht op vrije informatievergaring, zoals in het tussenarrest reeds is overwogen. Bij de hier te maken belangenafweging legt deze omstandigheid echter wel gewicht in de schaal, in zoverre dat [geïntimeerde] - gelet op de aanwezige alternatieven - minder snel aanspraak kan maken op precies díe (kwaliteit van) programma's waaraan hij de voorkeur geeft.

2.5

Bij de te maken belangenafweging neemt het hof voorts in aanmerking dat de geplaatste schotelantenne duidelijk zichtbaar is op de gevel van het gebouw van [geïntimeerde], ook al is de schotel niet wit. Dat gebouw is, zoals Ymere terecht heeft aangevoerd, gelegen op een beeldbepalende locatie aan het IJ en heeft, als oud havenpakhuis, een strakke architectuur. Deze strakke architectuur wordt doorbroken door de aanwezigheid van de schotelantennen, die daardoor als ontsierend kan worden ervaren. Ymere heeft derhalve een redelijk belang om zich op esthetische gronden te verzetten tegen de aanwezigheid van de schotelantenne.

Dit bezwaar komt extra gewicht toe, nu gebleken is dat na de plaatsing van de schotelantenne door [geïntimeerde] meerdere bewoners van het complex een schotelantenne hebben geplaatst; ten tijde van de gerechtelijke plaatsopneming bevonden zich in ieder geval vier schotelantennes op de gevel van het gebouw. De door Ymere geuite vrees voor precedentwerking is derhalve reëel gebleken.

2.6

Ten slotte neemt het hof in aanmerking dat niet is gebleken dat redelijkerwijs elders op of aan het gebouw een schotelantenne kan worden geplaatst. Op zichzelf is plaatsing van een centrale schotel op het dak mogelijk; daarmee zijn echter voor Ymere hoge kosten gemoeid. Niet is in te zien dat Ymere jegens [geïntimeerde] gehouden zou zijn om die kosten te dragen, zeker niet nu [geïntimeerde] met het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard dat plaatsing van een schotelantenne niet was toegestaan.
Ook plaatsing van de eigen schotelantenne van [geïntimeerde] op het dak is geen reële optie. Dit stuit af op het te billijken standpunt van Ymere, dat dit zou meebrengen dat derden als [geïntimeerde] alsdan de mogelijkheid moeten krijgen zich bij calamiteiten op het dak te begeven, hetgeen ongewenst is met het oog op de mogelijkheid van schade en de veiligheid.

2.7

Wanneer alle hiervoor geschetste feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, komt het hof tot het oordeel dat de in het kader van art. 10 EVRM te maken belangenafweging uitvalt in het nadeel van [geïntimeerde]. Het belang van Ymere bij handhaving van het schotelverbod weegt derhalve zwaarder dan het belang van [geïntimeerde] om de door hem gewenste programma's via de schotelantenne te bekijken. Dit leidt tot de conclusie dat [geïntimeerde] de schotelantenne zal moeten verwijderen.
Daarmee slaagt grief 2.

2.8

Ymere heeft tevens gevorderd dat [geïntimeerde] zal worden veroordeeld om eventuele schade aan de woning als gevolg van het plaatsen van de schotelantenne te vergoeden. Nu er echter geen aanwijzingen zijn dat sprake is van schade en Ymere dit ook niet nader heeft toegelicht, zal deze vordering worden afgewezen.

2.9

De vordering tot machtiging van Ymere om de schotelantenne op kosten van [geïntimeerde] zelf te verwijderen, indien [geïntimeerde] geen gevolg geeft aan de veroordeling, zal worden toegewezen, nu Ymere belang heeft bij daadwerkelijke verwijdering van de schotelantenne. Het hof zal deze veroordeling versterken met de gevorderde machtiging met de sterke arm.

2.10

Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Ymere zullen worden toegewezen als nader in het dictum te bepalen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van de procedure, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook grief 3 slaagt daarmee.

Beslist wordt als volgt.

3 Beslissing

Het hof:

vernietigt de vonnissen van de kantonrechter te Amsterdam van 14 juni 2011,

1 november 2011, 12 juni 2012 en 27 november 2012;

en opnieuw rechtdoende:

1. veroordeelt [geïntimeerde] de op of aan het balkon van zijn woning, gelegen aan de [adres] te [woonplaats], geplaatste schotelantenne binnen drie dagen na betekening van dit arrest te verwijderen en verwijderd te houden;

2. machtigt Ymere de verwijdering van de schotelantenne op kosten van [geïntimeerde] zelf te bewerkstelligen, zo nodig met inschakeling van de sterke arm, indien [geïntimeerde] geen gevolg geeft aan de veroordeling onder punt 1;

3. veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure, die aan de zijde van Ymere worden begroot op:

in eerste aanleg: € 387,93 aan verschotten en € 800,00 voor salaris;

in hoger beroep: € 766,74 aan verschotten en € 1.788,00 voor salaris en op € 131,-- voor nasalaris, te vermeerderen met € 68,- voor nasalaris en met de kosten van het betekeningsexploot, ingeval niet binnen veertien dagen is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordelingen en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden en te vermeerderen met de wettelijke rente indien deze kosten niet binnen veertien dagen na betekening van dit arrest zullen zijn voldaan;

4. verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.H. de Bock, J.C.W. Rang en M.J. Schaepman-de Bruijne en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 16 december 2014.