Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:2681

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-07-2014
Datum publicatie
25-09-2014
Zaaknummer
200.123.945/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK, Uitkoop, 2:201a BW, niet-ontvankelijkheid eiseres omdat vordering mogelijk niet tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders is ingesteld. Dit nu de ene aandeelhouder uit het aandeelhoudersregister een ontbonden en opgeheven vennootschap is en de andere aandeelhouder een vennootschap waarvan niets in het handelsregister is opgenomen en ook verder onbekend is.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 201a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2014/162
JONDR 2015/21
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer : 200.123.945/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 15 juli 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOOGEWEIDE VASTGOED B.V.,

gevestigd te Schipluiden,

EISERES,

advocaat: mr. E.W. Bosch, kantoorhoudende te Honselersdijk,

t e g e n

1. de ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRANSPPORT BAAN BEHEER B.V.,

laatstelijk gevestigd te Enschede,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VIV B.V.,

voorheen gevestigd te Wijchen, thans zonder bekende kantoor- of vestigingsplaats in of buiten Nederland,

3. de naamloze vennootschap

N.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN N.V. TOT EXPLOITATIE VAN PLEISTERPLAATSEN LANGS AUTOSNELWEGEN,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

4. ALLE NIET BIJ NAAM BEKENDE HOUDERS, ZONDER BEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS BINNEN EN BUITEN NEDERLAND, VAN CERTIFICATEN OP C.Q. IN AANDELEN IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID B.V. TOT EXPLOITATIE VAN PLEISTERPLAATSEN LANGS AUTOSNELWEGEN, GEVESTIGD TE SIEBENGEWALD (GEMEENTE BERGEN, PROVINCE LIMBURG),

zonder bekende woon– of verblijfplaats in of buiten Nederland,

GEDAAGDEN,

niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

1.1 Eiseres (hierna: Hoogeweide) heeft bij exploot van 13 december 2012 gedaagden gedagvaard op te verschijnen ter terechtzitting van de Ondernemingskamer van 26 maart 2013 en gevorderd om bij arrest, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk weergegeven,

1) gedaagden sub 1 (hierna: Transport Baan) en sub 2 (hierna: VIV) te veroordelen het onbezwaarde recht op de door hen gehouden aandelen in het kapitaal van B.V. tot Exploitatie van Pleisterplaatsen langs Autosnelwegen (hierna: EPA), gevestigd te Siebengewald (gemeente Bergen (Limburg)) over te dragen aan Hoogeweide;

2) primair: de prijs van de over te dragen aandelen per de dag van het (eind)arrest vast te stellen op € 2.268,90 per aandeel;

subsidiair: de prijs van de over te dragen aandelen vast te stellen op een door de Ondernemingskamer te bepalen bedrag per een door haar te bepalen datum; en

3) te bepalen dat zolang en voor zover de prijs nog niet is betaald, deze wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf de onder 2) bedoelde datum tot aan de datum van overdracht;

4) te bepalen dat uitkeringen die in het onder 3) bedoelde tijdvak op de aandelen betaalbaar worden gesteld, op de dag van betaalbaarstelling tot gedeeltelijke betaling van de prijs strekken;

5) Hoogeweide te veroordelen de vastgestelde prijs, met rente als voormeld, te betalen aan gedaagden sub 1 en 2 tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

6) “Gedaagden (III en) IV (de certificaathouders) te veroordelen dat zij de overdracht van de aandelen c.q. het aandeel moeten gehengen en gedogen”;

7) gedaagden die verweer voeren tegen de vordering, te veroordelen in de kosten van het geding.

1.2 Nadat eiseres een drietal herstelexploten heeft doen uitbrengen, heeft het hof bij rolbeslissing van 22 oktober 2013 aan gedaagden verstek verleend.

1.10 Hoogeweide heeft vervolgens producties in het geding gebracht en geconcludeerd conform haar dagvaarding van 13 december 2012.

1.11 Ten slotte heeft Hoogeweide op 5 november 2013 de stukken van het geding overgelegd en arrest gevraagd.

2 De feiten

2.1

EPA is opgericht op 21 augustus 1964. Haar statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte van 25 september 2012.

2.2

In de laatst genoemde notariële akte is opgenomen dat het geplaatste en gestorte kapitaal van EPA € 373.007,16 bedraagt, verdeeld in 822 gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van € 453,78.

3 De gronden van de beslissing

3.1

De vordering van Hoogeweide is gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagden verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer ambtshalve te onderzoeken of Hoogeweide voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van EPA verschaft en of zij de vordering heeft ingesteld tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders.

3.2

Met betrekking tot het vereiste dat de vordering tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders is ingesteld heeft Hoogeweide, onder overlegging van het aandeelhoudersregister, gesteld dat de 822 aandelen in het geplaatst kapitaal van EPA als volgt zijn verdeeld:

  1. Hoogeweide houdt 819 aandelen met de nummers 1 tot en met 818 en nummer 822;

  2. Transport Baan houdt één aandeel met nummer 819; en

  3. VIV houdt twee aandelen met de nummers 820 en 821.

3.3

Ten aanzien van Transport Baan heeft Hoogeweide (onder meer) een uittreksel uit het handelsregister van 8 november 2012 overgelegd waarin is opgenomen dat deze vennootschap op 24 januari 1997 door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is ontbonden en dat de vennootschap op dezelfde datum is opgehouden te bestaan omdat er geen bekende baten per die datum meer aanwezig zijn.

3.4

Ten aanzien van gedaagde sub 2 heeft Hoogeweide gesteld dat deze aandeelhouder bij haar bekend is onder de naam VIV, maar dat van deze vennootschap in het handelsregister niets is te vinden en verdere - niet nader omschreven - naspeuringen naar deze vennootschap niets hebben opgeleverd.

3.5

Uit de stelling van Hoogeweide volgt dat er rekening mee moet worden gehouden dat anderen dan Transport Baan en VIV houder zijn van aandelen in EPA. Voorts is de vordering tot overdracht niet ingesteld tegen onbekende houders van aandelen in EPA. In dit verband merkt de Ondernemingskamer op dat – zoals ook uit de verdere inhoud van de dagvaarding blijkt – onder IV slechts certificaathouders zijn gedagvaard. Het voorgaande brengt mee dat er niet van kan worden uitgegaan dat de vordering is ingesteld tegen alle overige aandeelhouders. Hoogeweide zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering.

3.6

Ten overvloede merkt de Ondernemingskamer op dat Hoogeweide haar stelling dat zij 95% van de aandelen houdt onvoldoende heeft gedocumenteerd. Indien zij opnieuw een uitkoopprocedure aanhangig wil maken, zal zij een verklaring van een registeraccountant of notaris dienen over te leggen waarin deze bevestigt dat en aan de hand van documenten toelicht op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij inderdaad 95% van de aandelen houdt.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart Hoogeweide Vastgoed B.V., gevestigd te Schipluiden, niet-ontvankelijk in haar vordering.

Dit arrest is gewezen door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen–Molenaar en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en drs. P.R. Baart en drs. J. van den Belt, raden, in tegenwoordigheid van mr. A.J. van Wees, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2014.