Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:1418

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-04-2014
Datum publicatie
30-10-2014
Zaaknummer
200.109.721-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Overeenkomst tot in huur van uitzendkrachten. Is de facturerende geïntimeerde contractspartij van de in huurder geworden? Ook als de feitelijk namens de inhuurder handelende bedrijfleider niet bevoegd was tot vertegenwoordiging, is de inhuurder toch gebonden, door de overeenkomst te bekrachtigen,althans de schijn daarvan te wekken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.109.721/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : 129203/HA EXPL 11-419

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 april 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JOBSELECT EUROPE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

tevens incidenteel geïntimeerde,

advocaat: mr. A.P. Fijn van Draat te Utrecht,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PAY FOR PEOPLE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde,

tevens incidenteel appellante,

advocaat: mr. A.L. Stegeman te Heerlen.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Jobselect en Pay for People genoemd.

Jobselect is bij dagvaarding van 28 juni 2012 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam, sector kanton (hierna: de kantonrechter), van 4 april 2012, gewezen tussen Pay for People als eiseres en Jobselect als gedaagde.

Ter uitvoering van het arrest van het hof van 24 juli 2012, heeft op 6 september 2012 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken. Door Pay for People zijn ter comparitie pleitnotities overgelegd, die aan het proces-verbaal zijn gehecht.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven;

- memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, met producties;

- memorie van antwoord in incidenteel appel.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Jobselect heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, uitvoerbaar bij voorraad, de vordering van Pay for People zal afwijzen met veroordeling van Pay for People in de proceskosten in beide instanties.

Pay for People heeft geconcludeerd tot (gedeeltelijke) vernietiging van het bestreden vonnis onder toewijzing van het in het petitum van de incidentele memorie van grieven gevorderde, met beslissing over de proceskosten.

Pay for People heeft in hoger beroep bewijs van haar stellingen aangeboden.

2 Feiten

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1 tot en met 10 de feiten vastgesteld die hij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.

2.1.

Pay for People is een uitzendbureau dat tevens pay-rol diensten levert. Jobselect houdt zich eveneens bezig met het uitzenden en detacheren van personeel.

2.2.

Begin 2008 heeft Jobselect aan Uitzendbureau Discount B.V. (hierna: Discount) opdracht gegeven om uitzendkrachten voor haar te werven. Discount heeft Pay for People ingeschakeld om als salarisadministrateur en formele werkgever voor de te werven uitzendkrachten op te treden.

2.3.

Op 5 mei 2008 heeft[A] namens Jobselect een haar door Discount toegezonden raamovereenkomst met Pay for People ondertekend (hierna: de raamovereenkomst), die, voor zover relevant als volgt luidt.

"(…)

JobSelect-Europe B.V., (…), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr.[A] in de functie van bedrijfsleider, hierna te noemen opdrachtgever

en

Pay for People, (…), hierna te noemen werkgever

overwegende dat

opdrachtgever werknemers van werkgever wenst in te huren (…)

komen het volgende overeen:

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Pay for People van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 7 februari 2008, onder [KvK-nummer]. Opdrachtgever verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, kennis genomen te hebben van- en akkoord te zijn met de inhoud.

Artikel 2: Ter beschikking stellen werknemers

Werkgever zal aan opdrachtgever werknemers ter beschikking stellen, om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. In afzonderlijke opdrachtbevestigingen worden gegevens omtrent werknemers, functies en tarieven gecommuniceerd.

Artikel 3: Facturering en betaling

Opdrachtgever verklaart de door werkgever gestuurde facturen binnen 31 dagen na factuurdatum te voldoen. Als betaaldatum geldt de datum waarop het bedrag op de rekening van werkgever is bijgeschreven.

De natuurlijke persoon die dit document namens opdrachtgever tekent, verklaart op persoonlijke titel bevoegd, dan wel gemachtigd te zijn namens opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan en betalingen te verrichten."

2.4.

Bij brief van 8 mei 2008 heeft Discount de raamovereenkomst opnieuw aan Jobselect gestuurd met het verzoek om deze door [C] te laten ondertekenen, omdat haar (Discount) uit de gegevens van de Kamer van Koophandel was gebleken dat niet [B] maar [C] daartoe bevoegd was. Jobselect heeft geen gevolg gegeven aan dit verzoek.

2.5.

Jobselect heeft door Discount geworven werknemers ingehuurd en tewerkgesteld bij derden.

2.6.

In de periode juni 2008 tot en met oktober 2008 heeft Pay for People voor de door Discount geworven werknemers een bedrag van € 17.570,50 exclusief btw aan Jobselect gefactureerd. Pay for People heeft dit bedrag onbetaald gelaten. Pay for People heeft daarop een incassobureau ingeschakeld. Dit heeft ertoe geleid dat Jobselect uiteindelijk een bedrag van € 9.606,00 aan Pay for People heeft betaald, zodat thans nog een bedrag van € 7.964,50 openstaat.

2.7.

Op de facturen die Pay for People naar Jobselect heeft gestuurd, bevinden zich bovenaan het logo van Discount en onderaan de gegevens van Pay for People waaronder huis-, email- en internetadres, telefoon- en faxnummers, bankgegevens, KvK-nummer en BTW-nummer. Daarnaast is op de facturen, voor zover relevant, het volgende vermeld.

"(…)

Gaarne voor (…) overmaken op rekening:

[rekeningnummer] (…)

[rekeningnummer]: (…)

t.n.v. Pay for People (…)

Pay for People factureert u namens Uitzendbureau Discount B.V.

Als deze factuur volgens u niet correct is, meldt dit dan binnen 7 dagen via administratie@payforpeople.nl (…)

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Pay for People van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 11 juni 2008, onder [KvK-nummer]".

2.8.

Jobselect heeft op haar beurt personeel uitgeleend aan Discount. Bij brief van 22 januari 2009 heeft zij in verband daarmee aanspraak gemaakt op betaling door Discount van € 5.374,64. Bij brief van 23 januari 2009 heeft de algemeen directeur van de moedermaatschappij van de groep waartoe Discount destijds behoorde, [D], namens Discount toegezegd dat het aan Jobselect verschuldigde bedrag zou worden verrekend met een nog openstaande vordering van Pay for People op Jobselect. Dit is in voornoemde brief, voor zover relevant, als volgt verwoord.

"(…)

De overige facturen zullen wij verrekenen met pay for people die voor Uitzendbureau Discount jullie hebben gefactureerd maar tot op heden nog steeds geen betalingen hebben ontvangen totaal € 8.254,60. (zie bijgevoegde facturen).

Het openstaande bedrag met de credit die nog moet komen is € 5.070,00

Wij zullen dit bedrag aankomende week overmaken aan pay for people zodat er nog een rest schuld van €3.184.60 over zal blijven van job select aan pay for people.

Willen jullie zo vriendelijk zijn dit openstaande bedrag aan pay for people over te maken op de voor jullie bekende rekening nummers zodat alles recht getrokken is."

2.9.

Discount heeft genoemd bedrag van € 5.070,- niet aan Pay for People betaald. Jobselect heeft evenmin bedoelde restschuld aan Pay for People betaald.

2.10.

Discount is in 2009 failliet gegaan.

2.11.

Op 7 oktober 2009 heeft Pay for People naar aanleiding van een looncontrole aan Jobselect een brief geschreven waarin zij het volgende vermeldt.

"(…)

Werknemers waren ingeleend via Uitzendbureau Discount, Pay for People verzorgde de facturatie en loonadministratie.

Wegens faillissement van Uitzendbureau Discount kunnen wij deze [op de reiskosten betrekking hebbende]gegevens niet meer achterhalen en proberen het daarom via [uw kanalen] op te lossen."

3 Beoordeling

3.1.

Door Pay for People is betaling gevorderd van in hoofdsom € 8.451,42, vermeerderd met de in haar algemene voorwaarden bedongen rente en incassokosten. De kantonrechter heeft het in hoofdsom gevorderde bedrag toegewezen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en een bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten volgens het bij de rechtbank gebruikelijke tarief. Het beroep van Jobselect op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden van Pay for People heeft de rechtbank gehonoreerd. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Jobselect met vier grieven op in het principaal appel en Pay for People met één grief in het incidenteel appel.

In principaal appel

3.2.

De eerste grief van Jobselect strekt tot betoog dat Pay for People niet als contractpartij van Jobselect heeft te gelden. Volgens Jobselect wijst de zinsnede in de hierboven sub 2.7 bedoelde facturen "Pay for People factureert u namens Uitzendbureau Discount B.V." alsmede de zinsnede in de hierboven sub 2.11. bedoelde brief "Werknemers waren ingeleend via Uitzendbureau Discount, Pay for People verzorgde de facturatie en loonadministratie" erop dat Discount de contractpartij van Jobselect is. Dit geldt temeer, aldus Jobselect, nu zij de onderhandelingen over het inlenen van personeel steeds met Discount heeft gevoerd en de raamovereenkomst haar beide keren door Discount ter ondertekening is toegestuurd, terwijl bovendien de facturen van Pay for People steeds op briefpapier van Discount waren afgedrukt. Jobselect stelt dat zij er gerechtvaardigd vanuit mocht gaan dat Pay for People, met wie zij geen contacten onderhield, slechts de facturatie en de loonadministratie voor Discount verzorgde.

Het hof komt niettegenstaande het voorgaande tot de gevolgtrekking dat Pay for People wel degelijk als de contractspartij van Jobselect heeft te gelden en dat Jobselect zulks, ondanks de gesignaleerde onduidelijkheden, wist dan wel had kunnen weten. Daarvoor is het volgende redengevend:

(i) de inhoud van de raamovereenkomst laat er geen twijfel over bestaan dat Pay for People de werkgever van de in te lenen uitzendkrachten is en de wederpartij is van Jobselect;

(ii) op de facturen die Pay for People aan Jobselect heeft toegestuurd staan ten name van Pay for People twee rekeningnummers waaronder een G-rekeningnummer. Het moet daarmee voor een uitzendbureau als Jobselect zonder meer duidelijk zijn geweest dat Pay for People de eigenlijke werkgever is;

(iii) de facturen van Pay for People bevatten weliswaar bovenaan het logo van Discount maar vermelden tevens onderaan alle gegevens van Pay for People tezamen met de klip en klare vermelding dat op de aan de facturen ten grondslag liggende diensten en overeenkomsten de algemene voorwaarden van Pay for People van toepassing zijn. Zulks rechtvaardigt niet de gevolgtrekking dat het om facturen van Discount gaat, maar wijst er onmiskenbaar op dat Pay for People de presterende wederpartij is en mitsdien de gerechtigde is tot de daar tegenoverstaande betalingsverplichting van de geadresseerde;

(iv) Jobselect heeft uitvoering gegeven aan de raamovereenkomst door personeel van Pay for People in te lenen en door, na hiertoe door een incassobureau te zijn aangemaand, zonder protest tot gehoudenheid daartoe, een deelbedrag van de daarvoor uitstaande facturen naar een bankrekening van Pay for People over te maken.

De conclusie is dat de eerste grief van Jobselect faalt.

3.3.

Met de tweede grief komt Jobselect op tegen het oordeel van de kantonrechter dat haar verweer aangaande de onbevoegdheid van [B] om de raamovereenkomst namens Jobselect te ondertekenen, faalt om de reden dat zij aan de raamovereenkomst uitvoering heeft gegeven.

Deze grief slaagt evenmin. Gesteld dat juist zou zijn dat [B] niet bevoegd was om de raamovereenkomst namens Jobselect te ondertekenen, dan moet worden aangenomen dat Jobselect door haar hiervoor omschreven handelwijze - het inlenen van personeel van Pay for People en het betalen daarvoor aan Pay for People - de ondertekening door [B] heeft bekrachtigd, althans de toerekenbare schijn van die bekrachtiging heeft gewekt. Verder neemt het hof in zijn oordeel mee dat Jobselect het verzoek om de raamovereenkomst voor een tweede keer te laten ondertekenen - dit keer door haar statutair directeur [C] - onbeantwoord heeft gelaten. Ook daarmee heeft Jobselect de schijn gewekt dat [B] wel degelijk de bevoegdheid bezat om de raamovereenkomst te ondertekenen. Bovendien speelt mee dat Jobselect niet heeft betwist dat [B] kennelijk wel bevoegd was om haar tegenover Discount te vertegenwoordigen, hetgeen door Pay for People als een aanwijzing mocht worden opgevat dat hij die bevoegdheid ook tegenover haar bezat. Tenslotte komt daar nog bij dat Jobselect niet heeft betwist dat zij zich wel vaker laat vertegenwoordigen door personen die niet in het handelsregister als vertegenwoordigingsbevoegd staan vermeld, zonder dat zij achteraf de onbevoegdheid van de personen in kwestie heeft ingeroepen.

3.4.

De derde grief van Jobselect houdt verband met een beroep op verrekening van haar schuld aan Pay for People met een vordering die zij heeft op Discount. Volgens Jobselect dient het bedrag dat Discount aan haar verschuldigd is, in mindering te worden gebracht op het bedrag dat zij aan Pay for People verschuldigd is.

Ook deze grief faalt. De vorderingen vallen in gescheiden vermogens zodat van verrekening geen sprake kan zijn (artikel 6:127 lid 3 BW). Gesteld noch gebleken is bovendien dat Pay for People enige bemoeienis heeft gehad met het verrekeningsvoorstel van Discount. Ook overigens valt niet in te zien dat Discount bevoegd was om namens Pay for People betalingsafspraken met Jobselect te maken. Daarenboven is bedoelde betalingsafspraak niet uitgevoerd.

3.5.

De vierde grief van Jobselect richt zich tegen de veroordeling in de proceskosten. Deze grief bouwt voort op de eerdere grieven en deelt mitsdien het lot daarvan.

In incidenteel appel

3.6.

In incidenteel appel klaagt Pay for People dat de kantonrechter ten onrechte haar algemene voorwaarden buiten toepassing heeft gelaten.

Deze grief slaagt. Tegenover het verweer van Jobselect dat deze algemene voorwaarden haar niet ter hand zijn gesteld, noch anderszins voor haar kenbaar waren, zodat haar een beroep op vernietigbaarheid daarvan ex artikel 6:233 sub b BW toekomt, staat de verklaring in de raamovereenkomst dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, welke verklaring [B] namens Jobselect voor akkoord heeft ondertekend. Daarbij komt dat Jobselect enkel heeft betwist dat de algemene voorwaarden bij de tweede toezending van de raamovereenkomst waren bijgevoegd en niet dat zulks bij de eerste toezending - gevolgd door de ondertekening van [B] - het geval was. Dat [B] ten deze bevoegd was, althans dat Pay for Peolple daar gerechtvaardigd op mocht vertrouwen, is reeds beslist in het kader van de tweede grief in het principale appel. Dat Discount blijkens haar schrijven aan Jobselect van 8 mei 2008 heeft aangenomen dat [B] die bevoegdheid niet bezat, leidt niet tot een ander oordeel, omdat daaruit niet zonder meer de conclusie kan worden getrokken dat Pay for People dat toen wist of had moeten weten.

Slotoverweging

De grieven in principaal appel falen en de grief in incidenteel appel slaagt. Het vonnis waarvan beroep zal om praktische redenen in zijn geheel worden vernietigd en de vorderingen van Pay for People als geformuleerd in het petitum van haar incidentele memorie van grieven zullen worden toegewezen. Jobselect zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg en van het principaal en incidenteel hoger beroep.

4 Beslissing

Het hof:

rechtdoende in principaal en incidenteel appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep

en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Jobselect tot betaling aan Pay for People van:

- € 7.964,50 aan hoofdsom, € 75,- aan contractuele administratiekosten en € 411,92 wegens contractuele boete, vermeerderd met de contractuele rente van 1% per maand over deze bedragen vanaf 22 september 2011 tot aan de dag van volledige voldoening,

- € 2.538,55 aan buitengerechtelijke kosten,

- € 8.959,15 wegens contractuele rente, berekend tot en met 22 september 2011;

veroordeelt Jobselect in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Pay for People begroot op € 1.113,31 inclusief eventuele verschuldigde btw, en in de kosten van het geding in principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Pay for People begroot op € 666,- aan vast recht en € 1.264,- voor salaris en van het geding in incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Pay for People begroot op € 632,- voor salaris;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.S. Arnold, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en M.J.J. de Bontridder en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 22 april 2014.