Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4540

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-01-2013
Datum publicatie
18-03-2013
Zaaknummer
200.114.875/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer 28 januari 2013; C. AKDOGAN HOLDING B.V. / EYE CENTER EUROPE-NIJMEGEN B.V.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2013/306
OR-Updates.nl 2013-0111
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.114.875/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C. AKDOGAN HOLDING B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. dr. D. Coskun, kantoorhoudende te Arnhem,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EYE CENTER EUROPE-NIJMEGEN B.V.,

gevestigd te Wijchen,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. B.F.M. Kievitsbosch, kantoorhoudende te Groningen.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekster (hierna: Akdogan B.V.) heeft bij op 15 oktober 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven -

1. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Eye Center Europe-Nijmegen B.V. (hierna: de vennootschap) vanaf 1 april 2007 tot heden;

2. bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding een onafhankelijke derde aan te stellen als bestuurder van de vennootschap, alsmede – naar zij ter zitting heeft aangevuld – de werking van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap tot ontslag van Akdogan B.V. als bestuurder van de vennootschap en tot benoeming van Kievitsbosch B.V. als enig bestuurder te schorsen, althans zodanige voorziening(en) te treffen als de Ondernemingskamer in goede justitie geboden acht;

3. de vennootschap te veroordelen in de kosten van het geding.

1.2 De vennootschap heeft bij op 15 november 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht Akdogan B.V. niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoeken, althans deze verzoeken af te wijzen, met veroordeling van Akdogan B.V. in de kosten van het geding.

1.3 Namens Akdogan B.V. zijn op 23 november 2012 ter griffie nadere producties ingekomen. Een afschrift hiervan is verzonden naar verweerster.

1.4 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 29 november 2012. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de door hen gerepresenteerde partijen toegelicht aan de hand van - aan de Ondernemingskamer en de wederpartij - overgelegde aantekeningen. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord. In dat verband heeft C. Akdogan op een vraag over de kosten van een eventueel te gelasten onderzoek geantwoord dat voor het geval de vennootschap geen middelen heeft om een onderzoek te bekostigen, hij dan wel Akdogan B.V. bereid is die kosten voor te schieten.

2. De feiten

De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten:

2.1 Op 30 juni 2003 is E.C. Europe B.V. door Akdogan B.V. opgericht. Enig aandeelhouder in E.C. Europe B.V. is Akdogan B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Akdogan B.V. is C. Akdogan.

2.2 Op 9 juli 2004 is door Akdogan B.V. en Kievitsbosch B.V. de vennootschap opgericht.

De aandelen in de vennootschap zijn in gelijke delen uitgegeven aan Akdogan B.V. en Kievitsbosch B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Kievitsbosch B.V. is R.B.M. Kievitsbosch (hierna: R. Kievitsbosch).

2.3 Bij de oprichting van de vennootschap zijn Akdogan B.V. en Kievitsbosch B.V. als bestuurder van de vennootschap benoemd.

2.4 Tussen Kievitsbosch B.V. en de vennootschap is – eveneens op 9 juli 2004 – een managementovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat de ‘managementfunctie’ wordt uitgevoerd door R. Kievitsbosch en dat diens werkzaamheden bestaan uit ‘managementwerkzaamheden, het relatiebeheer en het ontplooien van commerciële activiteiten’. R. Kievitsbosch fungeerde als enige manager van de vennootschap.

2.5 Op 28 oktober 2005 is Eye Center Europe B.V. door Akdogan B.V. opgericht. Enig aandeelhouder van Eye Center Europe B.V. is Akdogan B.V.

2.6 Eye Center Europe B.V. en de vennootschap hielden zich bezig met het begeleiden en onderzoeken van personen die een ooglaserbehandeling wensten te laten verrichten. De vennootschap verrichtte haar werkzaamheden in Nijmegen en Eye Center Europe B.V. in diverse andere steden, zowel in Nederland als in Duitsland. Voor de ooglaserbehandeling werden de cliënten van deze vennootschappen doorverwezen naar een kliniek te Schiphol die werd gedreven door E.C. Europe B.V. In deze kliniek werden de oogmedische handelingen verricht door dr. Bozkurt Sener. De vennootschap hield zich voorts bezig met de nazorg volgend op de door haar geïndiceerde ooglaserbehandelingen.

2.7 Tot de stukken behoort een kopie van het vonnis in kort geding van de rechtbank ’s-Gravenhage van 15 augustus 2007, nr. KG 07/893, LJN BB1714, in een procedure van Eye Center Europe B.V. (eiseres) tegen De Consumentenbond (gedaagde). Blijkens dit vonnis is de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel gekomen dat een door De Consumentenbond uitgevoerd onderzoek naar de kwaliteit van ooglaserklinieken en een daarop gebaseerde publicatie van 12 juli 2007 over ooglaserklinieken, waaronder de ooglaserkliniek van E.C. Europe B.V. te Schiphol, onvoldoende zorgvuldig en daarmee onrechtmatig zijn geweest. Op deze grond heeft de voorzieningenrechter De Consumentenbond onder meer bevolen de publicatie over – kort gezegd – Eye Center op straffe van een dwangsom te staken en te rectificeren. Het vonnis is in hoger beroep bekrachtigd.

2.8 In de loop van 2007 is het aantal cliënten van verzoekster gedaald (mede) als gevolg van de negatieve berichtgeving over Eye Center van de zijde van De Consumentenbond.

2.9 In november 2007 hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen C. Akdogan en B. Sener over de verkoop door C. Akdogan aan B. Sener van de kliniek te Schiphol. Deze besprekingen hebben niet tot resultaat geleid. De werkzaamheden van B. Sener ten behoeve van de kliniek op Schiphol/E.C. Europe B.V. zijn in november 2007 beëindigd.

2.10 Op 17 december 2007 is een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden. Zowel C. Akdogan als R. Kievitsbosch waren in deze vergadering aanwezig. In de notulen van deze vergadering is onder meer het volgende vermeld:

“6. Resultaten boekjaar 2007 tot en met november (RK)

Door de voorzitter worden de balans per 30-11-07 en de winst- en verliesrekening per 30-11-07 overhandigd. De voorzitter licht toe dat de vooruitzichten ten aanzien van het bedrijfsresultaat voor heel 2007 slecht zijn. Het verlies per 30-11-07 bedraagt € 20.556,- dit zal in december verder toenemen en zeker boven € 30.000,- negatief uitkomen.

De reden van het verder oplopende verlies in december is de beslissing van EC Europe BV om begin december geen laserbehandelingen meer uit te voeren in de kliniek op Schiphol. Als gevolg hiervan heeft [de vennootschap] geen mogelijkheid tot het behalen van omzet in december. De liquiditeitspositie van de onderneming komt in gevaar, er is operationeel nog slechts een bedrag van € 2000,- beschikbaar. Nog een maand zonder omzet zal [de vennootschap] niet kunnen dragen. C. Akdogan geeft aan dat dit voor hem momenteel niet beïnvloedbaar is.

7. Bespreking geldleningen en overige verplichtingen tussen ondernemingen (RK)

(…)

Ter sprake komt de huidige situatie binnen Eye Center Europe en het verbreken van de samenwerking met dr. Bozkurt Sener. C. Akdogan geeft aan in onderhandeling te zijn met een andere partij die in staat is EC Europe BV in voldoende mate financieel te ondersteunen zodat een goede basis voor de toekomst ontstaat.

(…)

C. Akdogan kan, op een vraag van de voorzitter, niet gedetailleerd aangeven wanneer laserbehandelingen in januari plaats zullen vinden, maar denkt dat dit de eerste week van januari wel zal kunnen. Welke arts(en) behandelen is niet duidelijk, (…) misschien een samenwerking met andere artsen. Dit is allemaal nog open. Tevens merkt hij op dat het wat hem betreft niet zo veel uitmaakt of patiënten aangebracht door [de vennootschap] in de kliniek of elders worden behandeld daar in alle gevallen de omzet binnen [de vennootschap] gemaakt wordt.”

2.11 In een brief van R. Kievitsbosch aan C. Akdogan van 2 januari 2008 is onder meer het volgende vermeld:

“Eind november 2007 heb je [de vennootschap] voor het blok gezet door te stellen dat de geplande behandelingen voor december 2007 niet door kunnen gaan omdat je geen laserapparatuur en geen medisch team beschikbaar hebt voor het uitvoeren van behandelingen op 3, 4, 5 en 6 december 2007. (…) Voor mij is de huidige situatie onacceptabel. De continuïteit van [de vennootschap] is in het geding. (…) Teneinde voor [de vennootschap] en haar patiënten een stabiele situatie te scheppen, heb ik besloten niet langer op ontwikkelingen in de kliniek op Schiphol te wachten. Voorlopig zullen de patiënten in een andere kliniek worden behandeld (…). Mijn beslissing dient de belangen van [de vennootschap] en haar aandeelhouders.”

2.12 In een brief van C. Akdogan aan R. Kievitsbosch van 3 januari 2008 is onder meer het volgende vermeld:

“De patiënten heb je binnen gehaald onder de vlag van Eye Center Europe (ECE). Het ligt dan ook voor de hand dat de behandelingen op Schiphol plaats vinden. Deze kunnen plaatsvinden op 7, 8 en 9 januari 2008. De behandelingen zullen uitgevoerd worden door de heer dr. R. Zandbergen. Daar de heer Bozkurt niet meer werkzaam is voor ECE.”

2.13 In een brief van C. Akdogan aan R. Kievitsbosch van 4 januari 2008 is onder meer het volgende vermeld:

“Ik begrijp niet waarom je alle behandelingen voor deze maand hebt geannuleerd. (…) ECE europe [heeft] een naam hoog te houden. Dit doe je mijns inziens niet door oogbehandelingen te laten uitvoeren door een arts die niet bevoegd is. En bovendien door ECE Amsterdam ontslagen is. (…) Ik ben dan ook van mening dat jouw houding de continuïteit van zowel [de vennootschap] als Amsterdam in gevaar brengt.”

2.14 In een brief van R. Kievitsbosch aan Eye Center Europe B.V./C. Akdogan van 6 januari 2012 is onder meer het volgende vermeld:

“Feit is, dat jij op 28 november 2007 mij telefonisch hebt laten weten dat de behandelingen op 3, 4, 5 en 6 december 2007 niet plaats konden vinden omdat je geen medisch team in de kliniek beschikbaar had. (…) De huidige situatie in de kliniek op Schiphol is, dat er op die locatie geen Intralasik FemtoSecond laser en geen Wavelight Wave Eye Q 400 Hz laser operationeel inzetbaar is. Wij beiden weten dat deze apparatuur uit de kliniek verwijderd is. (…) Gelet op het bovenstaande is het mij niet duidelijk waarom je in je fax van 3 januari 2008 en ook weer in je fax/mail van 4 januari blijft herhalen dat op 7, 8 en 9 januari 2008 behandelingen in de kliniek op Schiphol kunnen worden uitgevoerd. Je schrijft dat op die dagen door Rolf Zandbergen in de kliniek op Schiphol behandeld kan worden. Wij weten beiden dat Rolf Zandbergen op deze dagen niet in Schiphol aanwezig is, maar in de kliniek Eyedo in Rotterdam. (…) Als bestuurder van [de vennootschap] ben ik dan ook verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen (…). Tegen deze achtergrond is het alternatieve plan uitgewerkt om Rolf Zandbergen te verzoeken de behandelingen uit te voeren, nadat Bozkurt Sener vorige maand al d.m.v. contacten met Eyedo in Rotterdam een alternatief heeft gecreëerd. (…) [De vennootschap] heeft regelingen getroffen volgens welke haar patiënten behandeld kunnen worden. (…) Jouw acties (…) zijn erop gericht deze regelingen ongedaan te maken (…). Daarnaast probeer je een derde organisatie die geen partij kan zijn in de regelingen, te weten Eye Center Europe Schiphol, hiertussen te manoeuvreren. (…) Eye Center Europe Schiphol verricht de komende dagen geen enkele inspanning (…), noch heeft Eye Center Europe Schiphol enige rol gespeeld bij het werven van de patiënten die de komende dagen behandeld worden. (…) Betaling van een factuur voor (…) meetapparatuur zal onmiddellijk plaatsvinden zodra Eye Center Europe Schiphol de lening van ruim € 53.600, verstrekt door [de vennootschap] in boekjaar 2006, heeft terugbetaald.”

2.15 Op 15 januari 2008 is ten name van International Vision Centers ‘internationalvisioncenters.nl’ als domeinnaam geregistreerd.

2.16 Vanaf januari 2008 zijn er geen bedrijfsactiviteiten meer in de vennootschap.

2.17 Op 1 februari 2008 is International Vision Centers – Nijmegen B.V. (hierna: IVCN) opgericht. Enig bestuurder van deze vennootschap is R. Kievitsbosch. Enig aandeelhouder van IVCN is Kievitsbosch B.V.

2.18 Op 27 februari 2008 is Eye Center Europe B.V. failliet verklaard.

2.19 IVCN maakt gebruik van hetzelfde pand (kantoor) te Nijmegen en hetzelfde telefoonnummer als waarvan de vennootschap gebruik maakte.

2.20 Op 31 maart 2008 is International Vision Centers B.V. (hierna: IVC) opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap is B. Sener. IVCN en IVC zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het verrichten van ooglaserbehandelingen.

2.21 Op 1 juli 2008 is E.C. Europe B.V. failliet verklaard.

2.22 In een brief van Akdogan B.V. gericht aan Kievitsbosch Holding B.V. van 24 november 2008 is onder meer het volgende vermeld:

“Enkele maanden geleden heeft u het mij onmogelijk gemaakt om het bedrijfspand (…) toegankelijk te maken. Inmiddels heeft u de spullen van [de vennootschap] naar uw nieuwe BV (…) overgeheveld en haalt [u] nog steeds klanten naar binnen met de naam ECE. (…) U heeft [de vennootschap] ook naar uw privé adres verhuisd.

Alle bovengenoemde zaken heeft u zonder mijn toestemming gedaan als medebestuurder.”

2.23 Op 18 december 2008 is een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden. Geagendeerd was onder meer ‘Samenstelling van het bestuur’. Namens Kievitsbosch B.V. was R. Kievitsbosch aanwezig. Namens Akdogan B.V. is niemand verschenen. In deze vergadering is Akdogan B.V. ontslagen als bestuurder en is Kievitsbosch B.V. benoemd als enig bestuurder van de vennootschap.

2.24 Bij vonnis in kort geding van 14 juni 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem een op 21 maart 2012 op verzoek van C. Akdogan en Akdogan B.V. op tegoeden van R. Kievitsbosch, Kievitsbosch B.V. en IVCN gelegd beslag opgeheven.

2.25 Bij vonnis van 14 november 2012 heeft de rechtbank Arnhem de vordering van Akdogan en Akdogan B.V. tot nietigverklaring van de besluiten die door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 18 december 2008 zijn genomen, afgewezen. Voorts heeft de bodemrechter de vorderingen tot verklaring van recht dat onder meer de vennootschap en Kievitsbosch B.V. aansprakelijk zijn voor door C. Akdogan en Akdogan B.V. geleden en nog te lijden schade en tot vergoeding van schade, afgewezen. Tegen dit vonnis is – naar ter zitting van de Ondernemingskamer namens Akdogan B.V. is verklaard – hoger beroep ingesteld.

3. De gronden van de beslissing

3.1 Verzoekster heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid van de vennootschap te twijfelen. Zij heeft daartoe gesteld, dat (i) sinds 2008 geen geldige algemene vergadering van aandeelhouders meer is belegd en geen jaarrekeningen zijn vastgesteld, (ii) er ongeldige en onredelijke besluiten worden genomen door de vennootschap welke ten nadele zijn van Akdogan B.V. als enig mede-aandeelhouder en mede-bestuurder, (iii) de vennootschap is leeg getrokken door de bestuurder Kievitsbosch B.V. ten voordele van een vennootschap waarvan Kievitsbosch B.V. de enig aandeelhouder en enig bestuurder is, en dat (iv) er onduidelijke transacties plaatsvinden en/of in de administratie zijn verwerkt, zoals het afschrijven op machines die niet tot het vermogen van de vennootschap behoren en het betalen van vergoedingen die zijn toegekend in strijd met de managementovereenkomst.

3.2 De vennootschap heeft verweer gevoerd. De Ondernemingskamer zal dit verweer zonodig bij onderstaande overwegingen bespreken.

3.3 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer kan als vaststaand ervan worden uitgegaan dat de vennootschap rond 1 april 2007, het aanvangstijdstip van het door verzoekster verlangde onderzoek, in een samenwerkingsverband met Eye Center Europe B.V. en een door E.C. Europe B.V. gedreven kliniek te Schiphol ooglaserbehandelingen verrichtte. Daartoe werd, zoals ook door R. Kievitsbosch ter zitting van de Ondernemingskamer is toegelicht, door de vennootschap een diagnostisch vooronderzoek verricht. De patiënten die voor een ooglaserbehandeling in aanmerking kwamen werden naar de kliniek te Schiphol doorverwezen, alwaar door B. Sener de eigenlijke laserbehandeling werd verricht. Vervolgens was de vennootschap verantwoordelijk voor de (eventuele) nazorg.

3.4 In november 2007 zijn de werkzaamheden van B. Sener ten behoeve van de kliniek te Schiphol beëindigd. De achtergronden – waarop beide partijen een andere visie hebben - hiervan kunnen naar het oordeel van de Ondernemingskamer in het midden blijven. Voor het functioneren van de vennootschap is van belang dat met (onder meer) de beëindiging van de werkzaamheden van B. Sener een situatie is ontstaan waarin niet meer duidelijk was naar welke kliniek de vennootschap voor een laserbehandeling gediagnosticeerde patiënten kon doorverwijzen. De Ondernemingskamer verwijst in dit verband naar het onder 2.10 aangehaalde verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 17 december 2007. Uit de brief- e-mailwisseling tussen C. Akdogan en R. Kievitsbosch van begin januari 2008 blijkt dat toen tussen de beide bestuurders van de vennootschap vrijwel geen constructief overleg over de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap kon worden gevoerd. Daarin is nadien geen verbetering gekomen.

3.5 De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat Kievitsbosch B.V. dan wel R. Kievitsbosch omstreeks half januari 2008 heeft besloten de activiteiten van de vennootschap door een nieuw op te richten vennootschap, IVCN, te laten voortzetten dan wel dezelfde activiteiten als die voorheen door de vennootschap werden verricht voortaan door die nieuw op te richten vennootschap te laten verrichten, in hetzelfde pand als waarin voorheen de vennootschap haar activiteiten verrichtte en (aanvankelijk nog) gebruik makend van bedrijfsmiddelen en mogelijk ook goodwill die tot het vermogen van de vennootschap behoorden dan wel door haar waren gehuurd. Onder deze omstandigheden is bij Kievitsbosch B.V. als bestuurder van de vennootschap sprake van tegenstrijdige belangen, aangezien de aandelen van de vennootschap voor de helft in eigendom zijn van Akdogan B.V., terwijl de aandelen in IVCN – wier activiteiten concurrerend zijn met die welke de vennootschap verrichtte – uitsluitend in eigendom zijn van R. Kievitsbosch (bestuurder en enig aandeelhouder van Kievitsbosch B.V.). Nu Kievitsbosch B.V. feitelijk als enige manager van de vennootschap fungeerde rustte op haar de plicht om de hiervoor bedoelde tegenstrijdige belangen naar behoren uit elkaar te houden, hetgeen inhoudt dat ook het belang van Akdogan B.V. als mede-aandeelhouder van de vennootschap moet worden behartigd.

3.6 De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat de keuze van R. Kievitsbosch dan wel Kievitsbosch B.V. om de activiteiten van de vennootschap, althans dezelfde activiteiten, voortaan en (aanvankelijk) met gebruikmaking van faciliteiten van de vennootschap door IVCN te laten verrichten, ertoe heeft geleid dat die activiteiten definitief niet meer door de vennootschap zijn verricht. Dat Kievitsbosch B.V. als bestuurder van de vennootschap, op enigerlei wijze met Akdogan B.V. als mede-bestuurder dan wel als mede-aandeelhouder overleg heeft gepleegd over de door IVCN te verrichten activiteiten, over de wijze waarop deze zouden worden opgezet en over de gevolgen daarvan voor de vennootschap, is niet aannemelijk geworden.

3.7 Akdogan B.V. heeft onder meer gesteld dat de vennootschap door de hiervoor beschreven gang van zaken is ‘leeg getrokken’ ten detrimente van haarzelf en ten voordele van een vennootschap waarvan R. Kievitsbosch de enig aandeelhouder is. Bij de beoordeling van deze stelling dient mede in aanmerking te worden genomen dat de activiteiten van de vennootschap eind 2007 – al dan niet tijdelijk – waren gestaakt. Deze omstandigheid, noch hetgeen de vennootschap over het functioneren van Akdogan B.V. en of C. Akdogan naar voren heeft gebracht, vormen evenwel voldoende rechtvaardiging ervoor dat Kievitsbosch B.V. als bestuurder van de vennootschap, althans namens haar R. Kievitsbosch, kennelijk en klaarblijkelijk zonder overleg met Akdogan B.V. als medebestuurder respectievelijk mede-aandeelhouder, erin heeft bewilligd dat de activiteiten die door de vennootschap werden verricht, vanaf half januari dan wel begin februari 2008 nog uitsluitend door IVCN werden verricht. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer levert deze gang van zaken, mede gelet op de onder 3.5 geconstateerde tegenstrijdige belangen, een gegronde reden op om te twijfelen aan een juist beleid van de vennootschap.

3.8 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer rechtvaardigt de hiervoor geconstateerde twijfel aan een juist beleid van de vennootschap een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap over de periode vanaf 1 april 2007.

3.9 Het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen wordt door de Ondernemings-kamer afgewezen, omdat de activiteiten van de vennootschap vanaf januari 2008 feitelijk zijn beëindigd en er geen uitzicht bestaat op een hervatting daarvan. Er is derhalve onvoldoende belang bij het aanstellen van een onafhankelijke derde als bestuurder en het schorsen van de werking van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap tot schorsing van Akdogan B.V. als bestuurder van de vennootschap.

3.10 De slotsom is dat het verzoek tot het gelasten van een onderzoek wordt toegewezen en dat het onderzoek voor het overige wordt afgewezen. De vennootschap zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Eye Center Europe-Nijmegen B.V., gevestigd te Wijchen, over de periode vanaf 1 april 2007;

benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde het onderzoek te verrichten;

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 15.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste van Eye Center Europe-Nijmegen B.V. komen en dat zij ten genoegen van de onderzoeker voor aanvang van diens werkzaamheden voor de betaling van deze kosten zekerheid dient te stellen;

veroordeelt Eye Center Europe-Nijmegen B.V. in de kosten van het geding, deze tot op heden begroot op € 3.348;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

De beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. E.A.G. van der Ouderaa en mr. E.F. Faase, raadsheren, G.A. Cremers en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Meerdink-Schenau, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 28 januari 2013.