Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:3472

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-10-2013
Datum publicatie
20-02-2014
Zaaknummer
200.099.917
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Kort geding. Gebod tot opheffing van conservatoire beslagenen verbod tot opnieuw leggen van zulke beslagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer 200.099.917/01 KG

zaaknummer/rolnummer rechtbank Haarlem 186224/ KG ZA 11-475

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 oktober 2013

in de zaak van:

ALPI NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Zaandam,

appellante,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,

t e g e n

de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten

CONVERSE INC.,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten,

geïntimeerde,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

De partijen worden hierna wederom Alpi Netherlands en Converse genoemd.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

In deze zaak heeft het hof op 26 maart 2013 een tussenarrest uitgesproken. Voor het eerdere verloop van het geding wordt naar dit tussenarrest verwezen.

Alpi Netherlands heeft een akte met producties genomen, waarop Converse bij antwoordakte heeft gereageerd.

Vervolgens is wederom arrest gevraagd.

2 Verdere beoordeling

2.1.

In het tussenarrest heeft het hof onder 3.9 overwogen dat uit de door Alpi Netherlands verstrekte gegevens niet kan worden opgemaakt in hoeverre crediteuren van Alpi International door de activa-overdracht van Alpi International aan Alpi Netherlands zijn benadeeld. Het hof heeft de zaak naar de rolzitting van 16 april 2013 verwezen voor het nemen van een akte door Alpi Netherlands met de opdracht dat zij de gegevens zal dienen te verstrekken die nodig zijn om te kunnen beoordelen welke schade Converse kan lijden als gevolg van de activatransactie tussen Alpi International en Alpi Netherlands. Het hof spreekt daarbij (in 3.10) uitdrukkelijk van mogelijke schade van Converse ‘in haar verhaalsmogelijkheden’.

2.2.

Bij de memorie van grieven had Alpi Netherlands reeds de bedragen opgesomd die Alpi Netherlands met betrekking tot de overdracht aan Alpi International uit hoofde van de koopovereenkomst schuldig is geworden. Het totaalbedrag luidt € 187.171,-, waarin voor een bedrag van € 61.400,- aan goodwill is begrepen. Ook is door Alpi Netherlands ter zake van de verschuldigd geraakte koopsom van € 187.171,- een overeenkomst van geldlening overgelegd. In de door haar in aansluiting op het tussenarrest genomen akte heeft Alpi Netherlands de door het hof gewenste nadere informatie gegeven omtrent de door Alpi International aan haar overgedragen goederen. Zij heeft dit gedaan door overlegging van een op 17 april 2013 gemaakt taxatierapport van makelaarskantoor [Y] In dit rapport worden de overgedragen goederen genoemd en beschreven en per onderdeel gewaardeerd. De liquidatiewaarde van de overgedragen inventaris – en dáárvan dient, nu het gaat om benadeling in de verhaalsmogelijkheden, naar het oordeel van het hof te worden uitgegaan - komt op een totaal van € 45.115,- en de liquidatiewaarde van overgedragen auto’s op € 39.000,-.

2.3.

De vorengenoemde gegevens in aanmerking genomen had Converse in de door haar in aansluiting daarop genomen akte tenminste meer specifieke ondersteuning kunnen en moeten geven aan haar stelling dat zij door de litigieuze overdracht is benadeeld. Iedere nadere bespreking van de door Alpi Netherlands verstrekte gegevens is evenwel achterwege gebleven.

2.4.

Dit leidt ertoe dat, bij de begroting van de schade die Converse zou hebben kunnen lijden als gevolg van de activatransactie, het hof tot de conclusie moet komen dat benadeling niet aannemelijk is geworden en dat dus in het onderhavige geding tot opheffing van de onder Alpi Netherlands gelegde beslagen summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de stelling van Converse dat zij door de overdracht is benadeeld.

2.5.

Hieruit, in samenhang met hetgeen eerder in het tussenarrest met betrekking tot de gestelde vereenzelviging/misbruik van rechtspersoonlijkheid/eigen onrechtmatig handelen van Alpi Netherlands werd overwogen, vloeit voort dat de vorderingen van Alpi Netherlands strekkende tot opheffing van de gelegde beslagen alsnog dienen te worden toegewezen. Voor deze beslissing bestaat temeer reden nu Alpi Netherlands (bij de toelichting op grief V) gemotiveerd en onderbouwd heeft aangevoerd dat zij door het door Converse gelegde beslag in financieel moeilijk vaarwater is gekomen. Bij de onzekerheid over de door Converse gestelde schade dient in zo'n geval een belangenafweging (zeer) in het voordeel van Alpi Netherlands uit te vallen.

2.6.

Converse zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de beide instanties worden veroordeeld.

3 Beslissing

Het hof:

- gebiedt Converse alle door haar ten laste van Alpi Netherlands gelegde conservatoire verhaalsbeslagen zoals genoemd in het door Converse ingediende verzoekschrift als opgenomen als productie 1 van de dagvaarding in eerste aanleg met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen arrest op te heffen onder gelijktijdige toezending per e-mail en gewone post van kopieën van de schriftelijke instructies tot opheffing van de gelegde beslagen aan de advocaat van Alpi Netherlands, mr. M. Tsoutsanis van RWV advocaten te Leiden;

- verbiedt Converse om met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen arrest ten laste van Alpi Netherlands opnieuw conservatoir beslag(–en) te doen leggen ten laste van Alpi Netherlands voor zover haar gepretendeerde vorderingen in de in te dienen verzoekschriften verband houden met het gestelde feitencomplex zoals opgenomen in het door Converse ingediende verzoekschrift als opgenomen als productie 1 van de dagvaarding in eerste aanleg zonder dat Converse gemotiveerd en onder staving van bewijzen haar gepretendeerde vorderingen deugdelijk inzichtelijk maakt in de in te dienen verzoekschriften, en bepaalt dat het voorgaande heeft te gelden voor reeds ingediende verzoekschriften van Converse dan wel reeds verleende verloven of ingediende verzoekschriften welke mede Alpi Netherlands als verweerder betreffen;

- veroordeelt Converse in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Alpi Netherlands tot deze uitspraak in eerste aanleg begroot op € 636,31 aan verschotten en op € 816,- aan salaris en in hoger beroep op € 742,31 aan verschotten en op € 2.682,- aan salaris;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. G.J. Visser, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en E.J.H. Schrage en in het openbaar door de rolraadsheer uitgesproken op 15 oktober 2013.