Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BX4171

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
31-07-2012
Datum publicatie
09-08-2012
Zaaknummer
200.104.464/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 31 juli 2012; Proneddim Holding B.V. / Midfield Investments B.V.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2012/129
JONDR 2012/1124
OR-Updates.nl 2012-0184
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

ARREST in de zaak met nummer 200.104.464/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRONEDDIM HOLDING B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

EISERES,

advocaat: mr. K.A. Doekhi, kantoorhoudende te Alblasserdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

MIDFIELD INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Hengelo,

GEDAAGDE,

niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

1.1 Eiseres (hierna Proneddim te noemen) heeft bij exploot van 22 maart 2012 gedaagde doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting van de Ondernemingskamer en gevorderd om bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1) gedaagde (hierna Midfield te noemen) te veroordelen om primair tegen het bedrag van € 17.516, althans subsidiair tegen een door de Ondernemingskamer in goede justitie te bepalen prijs, althans meer subsidiair tegen een door één, dan wel drie, te benoemen deskundige(n) bepaalde prijs, de door Midfield in The Innovation Company Holding B.V. (hierna TIC te noemen) gehouden 2.999 aandelen met de nummers (de Ondernemingskamer leest:) 9.001 tot en met 11.999 ingevolge artikel 2:201a lid 1 BW onbezwaard over te dragen aan Proneddim;

2) te bepalen dat de overdracht van de door Midfield in TIC gehouden aandelen zal plaatshebben op basis van een – door Proneddim aangekondigde maar niet overgelegde – concept leveringsakte alsmede dat de verschuldigde prijs door Proneddim bevrijdend betaald kan worden op de kwaliteitsrekening van notaris mr. E.F. de Vilder te Hardinxveld-Giessendam;

3) te bepalen dat het te dezen te wijzen arrest ingevolgde artikel 3:300 lid 2 BW in de plaats komt van de tussen partijen op te maken akte inzake de aandelenoverdracht van de door Midfield in TIC gehouden aandelen aan Proneddim, althans te bepalen dat het te dezen te wijzen arrest ingevolge artikel 3:300 lid 1 BW dezelfde kracht krijgt als een tussen Proneddim en Midfield in wettige vorm opgemaakte akte teneinde te komen tot de overdracht van de door Midfield in TIC gehouden aandelen aan Proneddim;

4) Midfield te veroordelen in de kosten van de eventueel te benoemen deskundige(n) en voorts ook in de kosten van het geding.

1.2 Tegen Midfield is verstek verleend.

1.3 Proneddim heeft op 17 april 2012 de stukken van het geding overgelegd en arrest gevraagd.

2. De gronden van de beslissing

2.1 De vordering is gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen de gedaagde verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer ambtshalve te onderzoeken of Proneddim ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van TIC verschaft en of zij de vordering heeft ingesteld tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders.

2.2 Proneddim heeft gesteld dat het geplaatste kapitaal van TIC is verdeeld in 463.999 gewone aandelen en 1 cumulatief preferent aandeel – elk met een nominale waarde van € 1 – en dat zij 461.000 gewone aandelen en 1 cumulatief preferent aandeel houdt, corresponderend met 99,36% van het geplaatste kapitaal van TIC. Ter staving hiervan heeft Proneddim onder meer overgelegd (kopieën van):

(i) een uittreksel van 15 maart 2012 uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel betreffende TIC;

(ii) (een gedeelte van) het aandeelhoudersregister van TIC.

2.3 Deze stukken zijn niet toereikend om vast te stellen of Proneddim op de dag van dagvaarding ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van TIC verschafte. Het aandeelhoudersregister bevestigt de stellingen van Proneddim niet. Voorts ontbreken de statuten van TIC. De Ondernemingskamer zal Proneddim in de gelegenheid stellen bij akte het ontbrekende over te leggen respectievelijk hierover nadere opheldering te verschaffen. Zij zal dat bij voorkeur kunnen doen door overlegging van een verklaring van een notaris of registeraccountant die op basis van toereikende bewijsstukken onderzoekt of, en vervolgens bevestigt dat, Proneddim inderdaad op de dag van de dagvaarding het beweerde geplaatste kapitaal van TIC verschafte.

2.4 De Ondernemingskamer overweegt voorts dat de overgelegde stukken evenmin toereikend zijn om vast te stellen of Proneddim de vordering heeft ingesteld tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders. Blijkens het aandeelhoudersregister houdt MillRoad Capital B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, 2.999 aandelen in TIC. Volgens Proneddim voert Millroad Capital B.V. tegenwoordig de naam Midfield. Proneddim heeft echter nagelaten haar stelling aan de hand van toereikende documenten toe te lichten. Aldus staat niet (voldoende) vast dat Midfield – en niet Millroad Capital B.V. – op de dag van dagvaarding de genoemde 2.999 aandelen hield. De Ondernemingskamer zal Proneddim in de gelegenheid stellen bij akte eveneens hierover nadere opheldering te verschaffen en bewijsstukken over te leggen.

2.5 Vooruitlopend op de beoordeling van de in het geding te brengen akten overweegt de Ondernemingskamer ten aanzien van de vast te stellen prijs voor de over te dragen aandelen het volgende.

2.6 Proneddim heeft zich op het standpunt gesteld dat de prijs van de over te dragen aandelen tezamen dient te worden vastgesteld op € 17.516, derhalve € 5,84 per aandeel TIC. Ter ondersteuning van deze stelling heeft zij overgelegd (kopieën van):

(i) de jaarrekening van TIC over het boekjaar 2010;

(ii) een rapport van 14 maart 2012 van A.C. Kleinjan AA, verbonden aan Schouten Accountants te Rhoon, naar aanleiding van de door Schouten Accountants uitgevoerde waardering van aandelen TIC, volgens welk rapport de waarde van de 2.999 over te dragen aandelen TIC tezamen € 17.516 is.

2.7 Kleinjan AA voormeld heeft niet toegelicht op grond waarvan hij de door hem toegepaste waarderingsmethode (‘een mix van intrinsieke waarde vermeerderd met goodwill en rentabiliteitswaarde’) heeft gekozen. De gevonden waarde heeft hij evenmin (voldoende) gemotiveerd. Voorts ontbreekt het aan het rapport ten grondslag liggende cijfermateriaal, waaronder de financiële gegevens over 2011. Bovendien heeft Schouten Accountants reeds eerder werkzaamheden ten behoeve van TIC – te weten in het kader van de samenstelling van de jaarrekening – verricht, zodat zij niet als voldoende onafhankelijk kan worden aangemerkt. Gelet op het voorgaande acht de Ondernemingskamer zich nog niet voldoende voorgelicht om de prijs van de over te dragen aandelen te bepalen. De Ondernemingskamer zal Proneddim in de gelegenheid stellen om bij akte een actuele, beredeneerde schriftelijke verklaring van een onafhankelijke, naar professionele kwaliteitseisen erkende waarderingsdeskundige, bijvoorbeeld een registeraccountant, over de waarde van de aandelen per een zo recent mogelijke datum over te leggen. Proneddim zal daarbij tevens de meest recente financiële gegevens, waaronder ten minste de jaarrekening 2011, dienen over te leggen. Bij gebreke van het een of het ander zal de Ondernemingskamer een of drie deskundigen benoemen die over de waarde van de over te dragen aandelen zullen berichten.

3. De beslissing

De Ondernemingskamer:

verwijst de zaak naar de terechtzitting van de Eerste Enkelvoudige Kamer voor de behandeling van Burgerlijke Zaken (rol van de Ondernemingskamer) van 28 augustus 2012 voor het nemen van een akte als bedoeld in de rechtsoverwegingen 2.3, 2.4 en 2.7;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. E.F. Faase en mr. A.C. Faber, raadsheren, en drs. P.R. Baart RA en prof. dr. mr. F. van der Wel RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. T. Salemink, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2012.