Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BX4165

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-07-2012
Datum publicatie
09-08-2012
Zaaknummer
200.105.810/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 4 juli 2012; Inspirationz B.V. / Matchez en Talented Factory B.V.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2012/109
JONDR 2012/1012
OR-Updates.nl 2012-0175
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.105.810/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INSPIRATIONZ B.V.

gevestigd te Amersfoort,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. M.A.B. Smits, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MATCHEZ B.V.

gevestigd te Amstelveen,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TALENTED FACTORY B.V.

gevestigd te Amstelveen,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A. Anakhrouch, kantoorhoudende te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1 Partijen zullen hierna onderscheidenlijk Inspirationz, Matchez en Talented Factory worden genoemd.

1.2 Inspirationz heeft bij op 24 april 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad

1. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Matchez over de periode vanaf 30 september 2011,

2. bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

a. Talented Factory te schorsen als bestuurder van Matchez, met de bepaling dat Talented Factory gedurende deze schorsing geen recht heeft op enige bestuursvergoeding;

b. L. Drost of een door de Ondernemingskamer aan te wijzen persoon als tijdelijke bestuurder van Matchez te benoemen;

c. de door Talented Factory gehouden aandelen in Matchez ten titel van beheer over te dragen aan Inspirationz dan wel aan de tijdelijke bestuurder, althans een onafhankelijke derde;

d. althans die onmiddellijke voorzieningen te treffen die de Ondernemingskamer geraden acht, en

3. Talented Factory te veroordelen in de kosten van het geding.

1.3 Talented Factory heeft bij op 24 mei 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties – zakelijk weergegeven en naar de Ondernemingskamer verstaat – de Ondernemingskamer verzocht Inspirationz niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek, althans het verzoek van Inspirationz af te wijzen en te bepalen dat het verzoek tot het gelasten van een onderzoek niet op redelijke grond is gedaan. Voor het geval de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Matchez beveelt, heeft Talentend Factory de Ondernemingskamer verzocht te bepalen dat het onderzoek mede betrekking zal hebben op het gedrag van Inspirationz als aandeelhouder en bestuurder en voorts, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

a. de door Inspirationz gehouden aandelen in Matchez ten titel van beheer over te dragen aan een onafhankelijke derde;

b. Inspirationz te schorsen als bestuurder van Matchez en een derde persoon tot bestuurder van Matchez te benoemen;

c. althans de onmiddellijke voorzieningen te treffen die de Ondernemingskamer geraden acht;

een en ander met veroordeling van Inspirationz in de kosten van het geding.

1.4 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 7 juni 2012. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van - aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde - aantekeningen. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en vervolgens de Ondernemingskamer verzocht de beslissing aan te houden in verband met schikkingsonderhandelingen. Bij brief van 28 juni 2012 heeft de advocaat van Inspirationz de Ondernemingskamer alsnog verzocht uitspraak te doen. Bij brief van dezelfde datum heeft de advocaat van Talented Factory daarop gereageerd.

2. De feiten

2.1 H. Ahmiane (hierna: Ahmiane te noemen) is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Inspirationz. A. Elhafet (hierna Elhafet te noemen) is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Talented Factory.

2.2 Ahmiane en Elhafet zijn in juni 2009 een samenwerking aangegaan in de vorm van een vennootschap onder firma genaamd Matchez Personeelsbemiddeling en Re-integratie. Bij akte van 30 september 2011 is Matchez opgericht. Inspirationz en Talented Factory houden sindsdien elk 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Matchez. Bij de oprichting van Matchez zijn de aandelen volgestort door inbreng van de door de vennootschap onder firma gedreven onderneming op het gebied van personeelsbemiddeling en in het bijzonder re-integratie. Inspirationz en Talented Factory vormen samen het bestuur van Matchez en zijn als bestuurders gezamenlijk bevoegd Matchez te vertegenwoordigen.

2.3 De belangrijkste opdrachtgever van Matchez is de gemeente Amstelveen. Onder de (handels)naam Ambitionz Re-integratie helpt Matchez sinds 1 juli 2010 werkzoekende inwoners van de gemeente Amstelveen bij het verbeteren van hun arbeidsperspectief. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van een tussen Matchez en de gemeente Amstelveen bestaande raamovereenkomst die op 1 juli 2012 van rechtswege eindigt.

2.4 Matchez maakt, evenals de vennootschap onder firma voordien, gebruik van een bedrijfsruimte gelegen in het raadhuis van de gemeente Amstelveen. Elhafet is sinds 1 november 2009 de huurder van deze bedrijfsruimte. De huurovereenkomst met Elhafet is per 1 november 2010 verlengd voor vijf jaar.

2.5 Op 14 maart 2012 is in opdracht van Elhafet, nadat Ahmiane daartegen bezwaar had gemaakt, ten laste van Matchez zowel aan Talented Factory als aan Inspirationz een bedrag van € 110.000 overgeboekt.

2.6 Vanaf haar oprichting heeft Matchez de huur van de door haar gebruikte bedrijfsruimte rechtstreeks betaald aan de gemeente Amstelveen. Inspirationz heeft bij brief van 19 maart 2012 Talented Factory gesommeerd ervoor zorg te dragen dat Matchez de plaats van Elhafet zal innemen als huurder van de bedrijfsruimte. Op 16 april 2012 heeft Elhafet aan Matchez een factuur gezonden “voor de huur (…) voor de periode april, mei en juni”. Bij e-mail van 17 april 2012 heeft Ahmiane daartegen bezwaar gemaakt onder verwijzing naar de rechtstreekse huurbetalingen van Matchez aan de gemeente Amstelveen.

2.7 De verstandhouding tussen Ahmiane en Elhafet is ernstig verstoord.

3. De gronden van de beslissing

3.1 De Ondernemingskamer heeft geen acht geslagen op de nadere stellingen in de brieven van de advocaten van partijen van 28 juni 2012, omdat er geen aanleiding bestaat om een uitzondering te maken op de regel dat na afloop van de mondelinge behandeling geen plaats is voor voortzetting van het partijdebat.

3.2 Inspirationz heeft aan haar verzoek kort gezegd het volgende ten grondslag gelegd. Talented Factory heeft als bestuurder van Matchez niet voldaan aan haar verantwoordingsplicht jegens Inspirationz als medebestuurder en medeaandeelhouder en Talented Factory heeft ten laste van Matchez rechtshandelingen verricht waarbij een tegenstrijdig belang bestond tussen haar en Matchez. Een en ander blijkt volgens Inspirationz uit de omstandigheden dat (a) Talented Factory niet bereid is te bewerkstelligen dat Matchez in de plaats van Elhafet treedt als huurder van de bedrijfsruimte, (b) Talented Factory, ondanks het daartegen door Inspirationz gemaakte bezwaar, met de overboeking op 14 maart 2012 (zie 2.5) in strijd met de statuten een bedrag van € 220.000 aan het vermogen van Matchez heeft onttrokken en (c) Talented Factory geen medewerking verleent aan overleg met de gemeente Amstelveen gericht op voortzetting van de werkzaamheden door Matchez na 1 juli 2012 .In plaats daarvan voert Talented Factory of Elhafet – buiten medeweten van Inspirationz - zelfstandig overleg met de gemeente Amstelveen, zonder Inspirationz of Ahmiane daarbij te betrekken. Een ander heeft geleid tot een ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de beide (middellijke) aandeelhouders/bestuurders en een impasse die de besluitvorming over de toekomst van Matchez blokkeert, aldus Inspirationz.

3.3 Talented Factory heeft betoogd dat Inspirationz niet-ontvankelijk is in haar verzoek omdat zij daarbij geen rechtens te respecteren belang heeft en omdat er slechts een vermogensrechtelijk geschil tussen partijen bestaat. Talented Factory heeft voorts de verwijten van Inspirationz aan haar adres betwist; de huurovereenkomst is niet ingebracht en Matchez kan er dus geen aanspraak op maken in de plaats te worden gesteld als huurder, de overboeking op 14 maart 2012 is geen onttrekking maar een aflossing op de vorderingen van de aandeelhouders in rekening-courant en er is geen sprake van ‘geheime besprekingen’ van Talented Factory of Elhafet met de gemeente Amstelveen. Talented Factory erkent dat de verstandverhouding tussen Ahmiane en Elhafet is verstoord en dat tussen hen geen vertrouwen meer bestaat, maar bestrijdt dat dit het instellen van een enquête rechtvaardigt. De vertrouwensbreuk is volgens Talented Factory te wijten aan het gedrag van Ahmiane. Zo heeft zij opzettelijk en wederrechtelijk e-mails (gedeeltelijk definitief) verwijderd uit de inbox van Elhafet. Voorts heeft zij, zonder medeweten van Elhafet, zichzelf, met verwijdering van Elhafet, als contactpersoon bij een aantal instanties opgegeven en twee concurrerende ondernemingen (Yellow Path en een technisch uitzendbureau) opgericht. Ahmiane heeft klanten tegen Elhafet opgezet en is als (indirect) bestuurder nalatig geweest als gevolg waarvan schade is toegebracht aan Matchez, aldus nog steeds Talented Factory. Er is volgens Talented Factory geen grond voor het gelasten van een onderzoek; de verstoorde verhouding tussen Ahmiane en Elhafet bedreigt de continuïteit van Matchez niet en een onderzoek zou uitsluitend de belangen van Matchez en haar toekomstperspectieven beschadigen.

3.4 De Ondernemingskamer overweegt als volgt.

3.5 Uit de gedingstukken en het ter terechtzitting verhandelde is gebleken dat de twee indirecte aandeelhouders en bestuurders, Ahmiane en Elhafet, elkaar zozeer wantrouwen dat besluitvorming die nodig is voor de bedrijfsvoering van Matchez niet tot stand komt. In het bijzonder is Matchez niet in staat om adequaat te reageren op het eindigen per 1 juli 2012 van de raamovereenkomst met de gemeente Amstelveen en de daaruit voortvloeiende grote onzekerheid over voortzetting van de werkzaamheden voor haar belangrijkste opdrachtgever. De bestuurders zijn niet in staat een gezamenlijke strategie te ontwikkelen ten aanzien van samenwerking met de gemeente Amstelveen of met alternatieve opdrachtgevers. In de aandeelhoudersvergadering doet zich dezelfde impasse voor.

3.6 Voorts roept de kwestie rondom de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte van Matchez vragen op. Elhafet en Talented Factory enerzijds en Inspirationz en Ahmiane anderzijds verschillen van mening over de vraag of uit de inbreng van de aanvankelijk door de vennootschap onder firma gedreven onderneming in Matchez voortvloeit dat partijen ernaar dienen te streven dat Matchez in de plaats van Elhafet wordt gesteld als huurder. Dat lijkt niet onaannemelijk en strookt met de rechtstreekse huurbetalingen van Matchez aan de gemeente Amstelveen, maar, hoe dit ook zij, ook op dit punt verhindert de patstelling tussen de bestuurders het voeren van een eenduidig beleid door Matchez. Daarbij lijkt bovendien een rol lijkt te spelen dat er te dien aanzien een tegenstrijdig belang bestaat tussen Elhafet enerzijds en Matchez anderzijds. Talented Factory heeft weliswaar ter zitting aangegeven mee te willen werken aan indiening van een verzoek bij de gemeente Amstelveen tot indeplaatsstelling, maar voordien heeft zij deze medewerking geweigerd. Dat de gemeente Amstelveen niet bereid zou zijn tot wijziging van de huurovereenkomst, is onvoldoende gebleken.

3.7 Op grond van hetgeen in 3.5 en 3.6 is overwogen is de Ondernemingskamer van oordeel dat er gegronde redenen zijn om aan de juistheid van het beleid van Matchez te twijfelen. De Ondernemingskamer acht een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Matchez gerechtvaardigd en zal dat onderzoek bevelen over de periode vanaf 30 september 2011.

3.8 Ten aanzien van de overige verwijten die partijen elkaar maken, hoeft thans niet te worden vastgesteld wat er precies is gebeurd en wie (in overwegende mate) het gelijk aan haar zijde heeft. De Ondernemingskamer laat de overige verwijten daarom thans onbesproken. In het te bevelen onderzoek kunnen deze overige geschilpunten aan de orde komen.

3.9 Uit het voorafgaande volgt dat, anders dan Talented Factory heeft aangevoerd, niet slechts sprake is van een vermogensrechtelijk geschil en dat Inspirationz voldoende belang heeft bij haar verzoek. Dat een onderzoek niet in het belang zou zijn van Matchez en haar toekomstige perspectieven zou beschadigen, zoals Talented Factory heeft betoogd, valt, gelet op het feit dat de impasse een gezamenlijke beleid gericht op de toekomst van Matchez blokkeert, niet in te zien.

3.10 Voorts is de verhouding tussen Inspirationz en Talented Factory zodanig verstoord dat ingrijpen op het niveau van het bestuur van Matchez noodzakelijk is. De Ondernemingskamer acht het, ter doorbreking van de bestaande patstelling binnen Matchez, noodzakelijk om bij wijze van onmiddellijke voorziening een onafhankelijke - zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde - bestuurder met beslissende stem bij Matchez te benoemen. De bestuurder mag het tot zijn taak rekenen te pogen een minnelijke regeling tussen partijen te bewerkstelligen, en mede in dat kader te bezien of het wenselijk is dat en op welke wijze een ontvlechting tot stand kan worden gebracht. De Ondernemingskamer zal voorts, met het oog op het functioneren van de algemene vergadering van aandeelhouders ter doorbreking van eventuele patstellingen in de besluitvorming op dat niveau, vooralsnog voor de duur van het geding één aandeel van Inspirationz en één aandeel van Talented Factory in Matchez ten titel van beheer overdragen aan de door de Ondernemingskamer te benoemen bestuurder.

3.11 De slotsom is dat het enquêteverzoek en het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen zal worden toegewezen als hierna in het dictum te bepalen. De Ondernemingskamer acht ten slotte termen aanwezig de kosten van het geding tussen de verschenen partijen te compenseren zoals hierna te vermelden.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Matchez B.V., gevestigd te Amstelveen, over de periode vanaf 30 september 2011 zoals omschreven in rechtsoverwegingen 3.6 en 3.7 van deze beschikking;

benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde het onderzoek te verrichten;

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 15.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Matchez B.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoege van de onderzoeker vóór de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding - voor zover nodig in afwijking van de statuten – mr. J.G. Molenaar te Amsterdam tot bestuurder van Matchez B.V. met beslissende stem en bepaalt dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is Matchez B.V. te vertegenwoordigen;

bepaalt vooralsnog voor de duur van het geding dat een aandeel van Inspirationz B.V. en een aandeel van Talented Factory B.V. in Matchez B.V. ten titel van beheer aan mr. J.G. Molenaar voornoemd met ingang van heden zijn overgedragen;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder tevens beheerder van aandelen ten laste komen van Matchez B.V. en bepaalt dat Matchez B.V. voor de betaling daarvan ten genoege van de bestuurder tevens beheerder van aandelen zekerheid dient te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

compenseert de kosten van het geding tussen de verschenen partijen aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.A. Goslings, raadsheren, drs. P.R. Baart RA en prof. dr. mr. F. van der Wel RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen en mr. H.H.J. Zevenhuijzen, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 4 juli 2012.