Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BW3467

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-03-2012
Datum publicatie
20-04-2012
Zaaknummer
23-004160-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Airbag-methode. De verdachte heeft voor hem belastende omstandigheden geen redelijke verklaring gegeven. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake het bevorderen van de opzettelijke invoer van een hoeveelheid cocaïne.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-004160-11

datum uitspraak: 22 maart 2012 (Promis)

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 30 september 2011 in de strafzaak onder parketnummer 15/800913-11 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats en –datum],

thans gedetineerd in [detentieadres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 16 september 2011 en op de terechtzitting in hoger beroep van 20 maart 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

primair:

hij op of omstreeks 08 juli 2011 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 22.502,2 gram, in elk geval een hoeveelheid, van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, althans bevattende een (ander) middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 01 juni 2011, althans 28 juni 2011, tot en met 8 juli 2011 te Mexico-Stad (Mexico) en/of te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, althans bevattende een (ander) middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen, zich en/of een of meer anderen gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s);

- per telefoon en/of e-mail en/of facebook en/of in persoon contact gelegd - over en weer - ter voorbereiding van een reis van Mexico-Stad naar Schiphol en/of naar Parijs (Frankrijk) en/of

- (meermalen) per telefoon en/of e-mail en/of facebook en/of in persoon instructie(s) en/of informatie (telkens) ten behoeve van het vervoer en/of invoer in Nederland van een hoeveelheid verdovende middelen gekregen en/of gegeven en/of

- een vliegticket gekocht en/of betaald op 28 juni 2011 voor de route Mexico-Stad naar Amsterdam (vertrek op 2 juli 2011 aankomst op 3 juli 2011) en/of naar Parijs en/of

- een vliegticket gekocht en/of betaald op 4 juli 2011 (al dan niet ter vervanging van voormeld ticket) voor de route Mexico-Stad naar Amsterdam (vertrek op 7 juli 2011 aankomst op 8 juli 2011) en/of naar Parijs en/of

- zich al dan niet in gezelschap van/onder begeleiding van een mededader(s) en/of een opdrachtgever(s) naar de luchthaven van Mexico-Stad begeven en/of

- aldaar een stuk ruimbagage ingecheckt voor de vlucht KL0686 van Mexico-Stad naar Schiphol en/of Parijs en/of

- aldaar zelf ingecheckt voor voormelde vlucht, om daarna met deze vlucht naar Schiphol te vliegen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.

Bewijsoverwegingen

Uit de stukken van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep blijkt het volgende.

De verdachte heeft in Mexico een vliegticket aangeschaft voor een vlucht op 7 juli 2011 van Mexico city via Amsterdam naar Parijs. Op het vliegveld van Mexico-stad heeft de verdachte met één stuk ruimbagage ingecheckt. De verdachte heeft een zogenoemde claimtag, corresponderend met die bagage verkregen. Vervolgens heeft de verdachte in het vliegtuig plaatsgenomen en is naar Nederland gevlogen. Op de luchthaven Schiphol is gebleken dat zich in het vliegtuig een koffer bevond, voorzien van een bagagelabel dat overeenkwam met de claimtag van de verdachte, en waarin zich een hoeveelheid van circa 22,5 kilogram van een materiaal bevattende cocaïne bevond. De verdachte heeft aangegeven dat deze koffer, bevattende cocaïne, niet de koffer is die hij in Mexico heeft ingecheckt en dat hij onbekend is met de aanwezigheid van cocaïne in die koffer. Gelet op het, op het bagagelabel aangegeven, gewicht van de door de verdachte in Mexico aangebrachte koffer, is die koffer niet de koffer waarin in Amsterdam cocaïne is aangetroffen. Derhalve is aannemelijk dat, nadat de verdachte in Mexico had ingecheckt, derden de claimtag van de door de verdachte ingecheckte koffer hebben losgemaakt en deze hebben aangebracht op een andere koffer, waarin zich cocaïne bevond.

Aan de verdachte is primair ten laste gelegd dat hij opzettelijk de cocaïne op Schiphol binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht. Aangezien evenwel, zelfs als aangenomen zou worden dat de verdachte ervan op de hoogte was dat derden zijn bagagelabel op de koffer met cocaïne zouden aanbrengen, de verdachte niet zelf die cocaïne heeft binnengebracht en hem niet het medeplegen van dat handelen, noch enige vorm van medeplichtigheid daaraan wordt verweten, dient de verdachte van het ten laste gelegde in zoverre te worden vrijgesproken.

Subsidiair is aan de verdachte ten laste gelegd dat hij dat binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne heeft voorbereid of bevorderd in de zin van artikel 10a Opiumwet.

Vooropgesteld dient te worden dat, indien de verdachte ervan weet heeft gehad dat derden de claimtag van de koffers zouden verwisselen en dat hij de oorspronkelijke koffer heeft ingecheckt en de vlucht naar Nederland heeft gemaakt teneinde aldus de invoer van de koffer met cocaïne te faciliteren, hij dat binnenbrengen van die cocaïne in Nederland heeft bevorderd in de zin van artikel 10a Opiumwet.

Ten aanzien van die, door de verdachte ontkende, wetenschap, zijn de volgende omstandigheden van belang.

Op 28 juni 2011 is een vliegticket gekocht, wat op 4 juli 2011, derhalve zeer kort voor het vertrek, is vervangen en aan verdachte afgegeven voor de vlucht Mexico City - Amsterdam op 7 juli 2011; Amsterdam - Parijs op 8 juli 2011; Parijs - Amsterdam op 15 juli 2011 en Amsterdam - Mexico City op 15 juli 2011. De kosten van dit ticket beliepen een bedrag van US $ 6.890,-.

Deze ongebruikelijke omstandigheden geven grondslag aan de conclusie dat de verdachte willens en wetens de vlucht heeft gemaakt, teneinde derden in staat te stellen een koffer met cocaïne, voorzien van een claimtag van een schijnbaar reguliere passagier, binnen het grondgebied van Nederland te brengen. Deze grondslag kan aan die conclusie komen te ontvallen indien de verdachte een niet op voorhand als volstrekt onaannemelijk te verwerpen verklaring geeft omtrent die omstandigheden en uit welke verklaring voorvloeit dat het opzet van de verdachte aan die omstandigheden niet zonder meer kan worden ontleend.

Een dergelijke uitleg heeft de verdachte geenszins gegeven. De verdachte heeft, na consultatie van een advocaat, geweigerd vragen te beantwoorden omtrent de achtergronden en motieven van zijn reis. Derhalve is onopgehelderd gebleven waarom de verdachte - bussinessklasse reizend - een dergelijke kostbare reis heeft geboekt, is het doel van de reis door hem niet opgehelderd en heeft de verdachte niet een hem niet belastende reden opgegeven waarom de datum van heen- en terugreis elkaar zo snel zouden opvolgen. Nu mitsdien de verdachte geen hem ontlastende verklaring heeft gegeven kan het, gelet op vorenomschreven omstandigheden, niet anders zijn dan dat de verdachte heeft geweten van de manipulatie van de claimtag van de koffer die door hem was aangebracht, met de bedoeling aldus verdovende middelen binnen het grondgebied van Nederland te brengen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

subsidiair:

hij in de periode van 01 juni 2011 tot en met 8 juli 2011 te Mexico-Stad (Mexico) en/of te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, te bevorderen, een of meer anderen gelegenheid tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen, hebbende verdachte

- een vliegticket gekocht en betaald op 28 juni 2011 voor de route Mexico-Stad naar Amsterdam (vertrek op 2 juli 2011 aankomst op 3 juli 2011) en

- een vliegticket gekocht en betaald op 4 juli 2011 (ter vervanging van voormeld ticket) voor de route Mexico-Stad naar Amsterdam (vertrek op 7 juli 2011 aankomst op 8 juli 2011) en

- zich naar de luchthaven van Mexico-Stad begeven en

- aldaar een stuk ruimbagage ingecheckt voor de vlucht KL0686 van Mexico-Stad naar Schiphol en

- aldaar zelf ingecheckt voor voormelde vlucht, om daarna met deze vlucht naar Schiphol te vliegen;

Hetgeen subsidiair meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het subsidiair bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

het subsidiair bewezen verklaarde levert op:

om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te bevorderen, door een ander of anderen gelegenheid tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank Haarlem heeft de verdachte voor het primair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, met aftrek van de tijd doorgebracht in verzekering en in voorlopige hechtenis.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden vrijgesproken.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bevorderen van de opzettelijke invoer van een grote hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne. Dit is een voor de gezondheid van personen schadelijke stof. De ingevoerde hoeveelheid was van dien aard, dat deze bestemd moet zijn geweest voor de verdere verspreiding en handel. De verspreiding en handel in cocaïne gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder de door gebruikers gepleegde strafbare feiten ter financiering van hun behoefte aan deze stof. De ernst van het handelen van de verdachte dient in beginsel te leiden tot oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Anders dan de advocaat-generaal neemt het hof het gewicht van de aangetroffen cocaïne niet als uitgangspunt voor de hoogte van de op te leggen straf, nu niet aannemelijk is dat de verdachte wetenschap van dat gewicht heeft gehad en ook niet dat hij daarop invloed heeft uitgeoefend.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 16 maart 2012 is de verdachte niet eerder strafrechtelijk veroordeeld.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op artikel 10a van de Opiumwet.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: een bankbiljet van € 500,-.

Dit arrest is gewezen door de tweede meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. N.A. Schimmel, mr. S. Clement en mr. P.A.M. Hoek, in tegenwoordigheid van mr. A. Binken, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 22 maart 2012.