Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9021

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-03-2012
Datum publicatie
15-03-2012
Zaaknummer
200.073.790-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex art. 32 Rv om een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel (EET) afgewezen, omdat de omstandigheid dat geen cassatieberoep is ingesteld van het op tegenspraak gewezen arrest niet met zich brengt dat sprake is van een niet-betwiste schuldvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2012/245
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GLOBAL COLLECT SERVICES B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GLOBAL COLLECT B.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

APPELLANTEN in principaal hoger beroep,

GEÏNTIMEERDEN in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. E.H.J. Slager te Amsterdam,

t e g e n

de vennootschap naar Duits recht

INTERNET LEASING & FACTORING GmbH,

gevestigd te Köln, Bondsrepubliek Duitsland,

GEÏNTIMEERDE in principaal hoger beroep,

APPELLANTE in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. M.C.G. Nijssen te Heerlen.

Partijen worden hierna – in enkelvoud - Global Collect en Internet Leasing genoemd.

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Het hof heeft in de onderhavige zaak op 7 juni 2011 een tussenarrest gewezen, waarna op 11 oktober 2011 – bij vervroeging – eindarrest is gewezen.

Bij de memorie van grieven heeft Global Collect verzocht om waarmerking van het te wijzen arrest als Europese executoriale titel op de voet van – naar het hof begrijpt - artikel 6 van de Verordening tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET-Verordening) juncto artikel 2 lid 4 van de Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel.

Uit het arrest van 11 oktober 2011 blijkt niet dat op dit onderdeel is beslist.

Global Collect heeft het hof verzocht alsnog een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel af te geven.

Op 12 december 2011 heeft de rolraadsheer een certificaat zoals bedoeld in de artikelen 54 en 58 van de Verordening betreffende rechterlijke beslissingen en gerechtelijke schikkingen (EEX-Verordening) afgegeven.

Bij fax van 15 december 2011 heeft Global Collect het hof verzocht een Europese executoriale titel af te geven, dan wel het hiervoor genoemde certificaat te wijzigen. Hierop heeft de rolraadsheer op die datum een (deels) gewijzigd certificaat zoals bedoeld in de artikelen 54 en 58 EEX-Verordening afgegeven.

Naar aanleiding van de fax van Global Collect van 16 december 2011 heeft de rolraadsheer op 19 december 2011 toegelicht dat – kort gezegd - de door Global Collect gevraagde vermelding dat het arrest uitvoerbaar is in andere lidstaten dan de lidstaat van herkomst niet mogelijk is.

Bij fax van 19 december 2011 heeft Global Collect het hof wederom verzocht een Europese executoriale titel af te geven, dan wel het hiervoor genoemde certificaat te wijzigen. Desgevraagd door de rolraadsheer heeft Global Collect bij brief van 21 december 2011 een nadere toelichting gegeven.

Bij brief van 17 januari 2012 heeft de rolraadsheer Global Collect - onder meer - bericht dat haar verzoek als een verzoek om aanvulling van het arrest van 11 oktober 2011 in de zin van artikel 32 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal worden beschouwd.

Global Collect heeft haar verzoek bij fax van 31 januari 2012 nader toegelicht.

Bij fax van 31 januari 2012 heeft Internet Leasing verweer gevoerd en het hof verzocht het verzoek van Global Collect af te wijzen.

Vervolgens is uitspraak bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1 Global Collect heeft ter onderbouwing van haar verzoek aangevoerd dat het arrest van 11 oktober 2011 kan worden gelijkgesteld met een beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering als bedoeld in artikel 3 EET-Verordening, omdat Internet Leasing geen beroep in cassatie heeft ingesteld en het arrest inmiddels onherroepelijk is geworden.

2.2 Het hof stelt voorop dat de EET-Verordening slechts van toepassing is op niet-betwiste schuldvorderingen en een Europese executoriale titel slechts kan worden afgegeven in de in artikel 3 EET-Verordening genoemde gevallen. De omstandigheid dat Internet Leasing geen cassatieberoep heeft ingesteld van het op tegenspraak gewezen arrest van 11 oktober 2011, brengt, in tegenstelling tot hetgeen Global Collect heeft aangevoerd, niet met zich dat sprake is van een niet-betwiste schuldvordering. Een bewijs van waarmerking van het arrest van 11 oktober 2011 als Europese executoriale titel zal derhalve niet worden afgegeven.

2.3 Global Collect heeft het hof voorts verzocht het certificaat zoals bedoeld in de artikelen 54 en 58 EEX-Verordening te wijzigen in die zin dat Duitsland – waar Internet Leasing is gevestigd – in plaats van Nederland als lidstaat van herkomst wordt vermeld, zodat het arrest (ook) in Duitsland – en bij voorkeur in alle lidstaten - uitvoerbaar zal zijn. Daarnaast wordt volgens Global Collect onder punt 5 van het afgegeven certificaat ten onrechte verwezen naar punt 4.3 in plaats van 4.2.

2.4 Het bij rolbeslissing van 15 december 2011 afgegeven certificaat als hiervoor onder 2.3 bedoeld kan door het hof niet op de voet van artikel 32 Rv worden gewijzigd. Ten overvloede merkt het hof op dat het modelformulier dat artikel 54 EEX-Verordening voorschrijft (bijlage V bij die Verordening) het niet mogelijk maakt een certificaat af te geven, waarin iets vermeld staat over de uitvoerbaarheid in andere lidstaten dan de lidstaat van herkomst, in dit geval Nederland. Daarvoor is artikel 38 EEX-Verordening de aangewezen weg en Global Collect zal, om tenuitvoerlegging in Duitsland mogelijk te maken, de daartoe aangewezen procedure in Duitsland moeten volgen. Voorts dient, waar onder punt 5 van voornoemd certificaat wordt verwezen naar punt 4.3, klaarblijkelijk punt 4.2 gelezen te worden.

2.5 De slotsom is dat het verzoek van Global Collect in beide onderdelen moet worden afgewezen.

3. De Beslissing

Het hof:

- wijst het verzoek van Global Collect in beide onderdelen af.

Dit arrest is gewezen door mrs. D.J. van der Kwaak, R.J.M. Smit en S.F. Schütz en op 13 maart 2012 in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer.