Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ4013

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-02-2011
Datum publicatie
11-05-2011
Zaaknummer
200.019.324/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Uit mededelingen van wervingsbureau volgt dat ook naar diens mening de samenwerking niet tot een succesvolle plaatsing heeft geleid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ELFDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHAREWIRE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

APPELLANTE,

advocaat: mr. H.H. van Efferink te ’s-Gravenhage,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWPEOPLE INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDE,

advocaat: mr. H.G.R. Meulmeester te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna (ook) Sharewire en Newpeople genoemd.

Bij dagvaarding van 15 oktober 2008 is Sharewire in hoger beroep gekomen van een vonnis van de ¬rechtbank Amsterdam van 17 september 2008, in deze zaak onder zaak-/rolnum¬mer 384537 / HA ZA 07-3152 gewezen tussen haar als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en Newpeople als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie.

Sharewire heeft van grieven gediend en bewijs aangeboden, met conclusie, kort gezegd, als in die memorie vermeld.

Daarop heeft Newpeople geantwoord en bewijs aangeboden, met conclu¬sie als in die memorie vermeld.

Ten slotte is arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

2. Grieven

Sharewire heeft zeven grieven voorge¬steld en toegelicht. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de desbetreffende memo¬rie.

3. Feiten

3.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2, 2.1 tot en met 2.10, een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aange¬merkt. Over de juistheid van die feiten bestaat geen geschil, zodat ook het hof van de aldus vastgestelde feiten zal uitgaan.

3.2 Het gaat in deze zaak om het volgende.

3.2.1. Sharewire is op of omstreeks 8 maart 2007 met Newpeople, een internationaal opererend werving- en selectiebureau, overeengekomen dat Newpeople een Sales Manager Benelux voor hen zou werven. De overeenkomst behelst onder meer de volgende bepalingen:

“Vergoeding.

(…)

Bij het aangaan van deze opdracht bent u een commitment fee verschuldigd ten bedrage van € 3.250,00. Als Sharewire een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat, bent u een succesfee (fixed) verschuldigd van € 9.750,00. Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

(…)”

3.2.2. Newpeople heeft als kandidaat [werknemer](“A.”) voorgesteld, waarna Sharewire op 4 april 2007 met [A.] een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Newpeople heeft Sharewire daarop een totaalbedrag van € 13.000,--, bestaande uit de commitment fee van € 3.250,-- en de succesfee van € 9.750,-- (exclusief BTW), in rekening gebracht, welke bedragen door Sharewire zijn voldaan.

3.2.3. [A.] is door Sharewire in zijn proeftijd ontslagen.

3.2.4. Newpeople heeft vervolgens drie andere kandidaten aan Sharewire voorgesteld, die niet door Sharewire zijn aangesteld. Sharewire heeft uiteindelijk zelf een kandidaat gevonden en in augustus 2007 aan Newpeople laten weten dat zij de overeenkomst van opdracht wilde beëindigen.

3.2.5. Newpeople heeft op 29 augustus 2007 een e-mail aan Sharewire gestuurd met de volgende inhoud:

“Beste [R.],

Tot onze spijt heeft onze samenwerking niet tot een succesvolle plaatsing geleid. (…) Jullie willen nu de opdracht beëindigen en hierop is art. 4 van onze algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 4 – Tussentijdse beëindiging.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is mogelijk wanneer:

1. In de vacature, resp. de te vervullen functie, tussentijds is voorzien door een andere kandidaat dan welke is voorgedragen door NEWPEOPLE;

2. de vacature is komen te vervallen.

3. in geval van een tussentijdse beëindiging is opdrachtgever aan NEWPEOPLE een vergoeding verschuldigd op basis van gewerkte uren maal een uurtarief van EUR 150,--. NEWPEOPLE verstrekt een urenspecificatie aan opdrachtgever. De administratie van NEWPEOPLE strekt tot uitsluitend bewijs omtrent het aantal gewerkte uren, behoudens tegenbewijs.

Aantal gewerkte uren:

• file- en executive search (30 uur)

• verzorgen van de werving- en selectieactiviteiten, vanaf de oproepen tot sollicitatie t/m het houden van interviews met geschikt geachte sollicitanten, het voorstellen van de kandidaten aan de opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding (25 uur)

• rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten (15 uur)

Totaal aantal uren: 70.

70 x € 150 = € 10.500

Sharewire heeft in totaal een fee betaald van € 13.000 (€3.250 commitment fee + € 9.750 succes fee). De betaalde fee wordt verrekend met de urenfactuur en dit betekent dat NEWPEOPLE het bedrag van € 2.500,-- aan Sharewire zal crediteren. Ik vertrouw erop jullie een passend voorstel te hebben gedaan. (…)”

3.2.6. Sharewire is met dit voorstel niet akkoord gegaan.

4. Beoordeling

4.1 In de onderhavige procedure vordert Sharewire, na vermeerdering van eis, terugbetaling door Newpeople van de door Sharewire betaalde succesfee van € 11.602,50 (€ 9.750,- vermeerderd met BTW), met rente en (incasso)kosten, uit hoofde van onverschuldigde betaling. Newpeople heeft de vordering van Sharewire betwist en in reconventie – kort samengevat – opheffing gevorderd van het onder haar gelegde conservatoire beslag, alsmede vergoeding van de door haar als gevolg van het beslag geleden schade. De rechtbank heeft de vordering van Sharewire afgewezen op grond van – kort gezegd – de volgende overwegingen. Krachtens de overeenkomst van opdracht is Sharewire de succesfee verschuldigd wanneer zij een arbeidsovereenkomst zou sluiten met een door Newpeople voorgestelde kandidaat. Newpeople kan niet worden tegengeworpen dat Sharewire [A.] in zijn proeftijd heeft ontslagen, nu de overeenkomst van opdracht op dat punt geen voorbehoud maakt. Dat Newpeople na het ontslag van [A.] opnieuw kandidaten heeft gepresenteerd en Sharewire uiteindelijk heeft voorgesteld om af te rekenen op basis van Newpeople’s algemene voorwaarden kan niet worden beschouwd als afstand van recht van Newpeople om zich ter zake van de succesfee op de arbeidsovereenkomst te beroepen. De rechtbank heeft de reconventionele vordering van Newpeople tot opheffing van het onder haar gelegde beslag vervolgens toegewezen en de vordering tot schadevergoeding afgewezen. Tegen deze beslissingen van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen richten zich de zeven grieven van Sharewire.

4.2 De grieven 1, 2 en 3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling, namelijk voor zover Sharewire daarmee aanvoert dat tussen Sharewire en Newpeople een nadere overeenkomst is gesloten met de strekking dat de arbeidsovereenkomst met [A.] niet als succes in de zin van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht kon worden beschouwd en dat er op die basis verder uitvoering aan de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht zou worden gegeven. Sharewire heeft zich voor het eerst in hoger beroep op het bestaan van een dergelijke nadere overeenkomst beroepen. Zij heeft deze stelling echter niet nader geadstrueerd of met feiten onderbouwd, terwijl Newpeople het bestaan van een dergelijke nadere overeenkomst gemotiveerd heeft betwist, zodat het hof reeds op die grond aan het betoog van Sharewire voorbij moet gaan. De grieven falen.

4.3 Met grief 4 betoogt Sharewire dat de mededelingen van Newpeople, met name de mededeling dat afgerekend diende te worden op grond van artikel 4 van Newpeople’s algemene voorwaarden, niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat ook Newpeople zich op het standpunt stelde dat de arbeidsovereenkomst met [A.] niet als succes in de zin van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht kon worden beschouwd. Deze grief slaagt. Uit de gang van zaken na het ontslag van [A.] en met name het feit dat Newpeople de dienstverlening op basis van de bestaande overeenkomst zonder voorbehoud heeft voortgezet, alsmede de onder 3.2.5 aangehaalde brief, heeft Sharewire, naar ’s hofs oordeel, redelijkerwijs mogen begrijpen dat ook Newpeople van mening was dat de samenwerking niet tot een succesvolle plaatsing had geleid. De brief vangt aan met de stelling van Newpeople dat “onze samenwerking niet tot een succesvolle plaatsing [heeft] geleid”, terwijl uit het vervolg blijkt dat Newpeople het beëindigen van de overeenkomst door Sharewire als een tussentijdse beëindiging beschouwde. Dat geldt temeer nu Newpeople Sharewire in die brief bovendien voorstelt dat Sharewire haar een vergoeding betaalt overeenkomstig artikel 4 van haar algemene voorwaarden (dat tussentijdse beëindiging betreft), die in de plaats komt van (en verrekend wordt met) de door Sharewire reeds betaalde commitment fee en success fee. Hetgeen Newpeople tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg bij monde van haar directeur, [H.], heeft medegedeeld omtrent haar handelen uit coulanceoverwegingen doet aan de bovenvermelde oordelen niet af.

4.4 De slotsom luidt dat de grief slaagt en Sharewire ten onrechte is veroordeeld tot betaling van de succesfee. Haar vordering zoals gewijzigd bij akte vermeerdering eis in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, is in beginsel toewijsbaar.

4.5 Newpeople heeft als (naar het hof begrijpt: subsidiair) verweer tegen de vordering van Sharewire aangevoerd dat Sharewire uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht een hetzij op grond van artikel 4 van Newpeople’s algemene voorwaarden, hetzij op grond van artikel 7:411 BW vast te stellen vergoeding verschuldigd is voor de door Newpeople verrichte werkzaamheden. Newpeople heeft zich ter zake in (de laatste alinea van) haar onder 3.2.5 vermelde brief op verrekening beroepen, welk standpunt zij kennelijk (naar ook Sharewire heeft begrepen, blijkens haar akte vermeerdering eis in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, onder 12 en 13) ook in de onderhavige procedure heeft ingenomen. Sharewire heeft betwist dat de vordering van Sharewire voor verrekening vatbaar is omdat deze niet op eenvoudige wijze zou zijn vast te stellen. Sharewire heeft voorts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Newpeople betwist, alsmede het door Newpeople in rekening gebrachte aantal uren en de redelijkheid van het gehanteerde uurtarief. Dit verweer faalt op de volgende gronden.

4.6 In dit geding is vast komen te staan dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht is gesloten uit hoofde waarvan Newpeople werkzaamheden voor Sharewire heeft verricht. Daarmee staat vast dat – wat er ook zij van de toepasselijkheid van de door Newpeople gehanteerde algemene voorwaarden - Newpeople in ieder geval gerechtigd is tot een in redelijkheid vast te stellen deel van het loon als bedoeld in artikel 7:411 BW. Newpeople heeft in dat verband aangevoerd dat zij gedurende de periode dat de opdracht liep (te weten van maart tot en met augustus 2007) vier kandidaten aan Sharewire heeft gepresenteerd, en dat zij 70 uren aan de uitvoering van de opdracht heeft besteed waarvoor een uurtarief van € 150,-- in rekening is gebracht. Sharewire heeft weliswaar betwist dat de in rekening gebrachte uren daadwerkelijk zijn gemaakt en dat het gehanteerde uurtarief redelijk zou zijn, doch heeft die betwisting verder niet met feiten onderbouwd zodat het hof daaraan, als onvoldoende gemotiveerd, voorbij zal gaan.

4.7 Voor zover Sharewire betoogt dat zij reeds met de betaalde commitment fee van € 3.250,-- een redelijke en in de branche gebruikelijke vergoeding heeft betaald omdat de overeenkomst niet tot enig succes heeft geleid, miskent zij dat de verbintenis van Newpeople een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis betrof. Om die reden kan het gestelde ontbreken van voordeel voor Sharewire in het onderhavige geval evenmin tot een aanpassing van het bedrag leiden. In Sharewire’s betoog kan hoe dan ook geen betwisting van de door Newpeople verrichte inspanningen worden gelezen. Dat Sharewire ten slotte door het niet-vervullen van de opdracht door Newpeople schade zou hebben geleden, is onvoldoende toegelicht zodat het hof ook daaraan voorbij gaat.

4.8 Uit het hiervoor overwogene volgt dat de gegrondheid van het beroep van Newpeople op verrekening zich op eenvoudige wijze laat vaststellen, zodat het beroep op verrekening slaagt. Op het bedrag van de hoofdsom van de vordering van Sharewire (€ 11.602,50) dient derhalve de tegenvordering van Newpeople (70 X € 150,00 = € 10.500,--) in mindering te worden gebracht, zodat als voor toewijzing vatbare hoofdsom een bedrag van € 1.102,50 resteert.

4.9 De wettelijke handelsrente is voor toewijzing vatbaar vanaf 2 oktober 2007 als gevorderd, aangezien Newpeople de verschuldigdheid daarvan niet (voldoende) heeft weersproken, gegeven de vordering van Sharewire. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal, gezien de gegrondheid van het beroep op verrekening van Newpeople, worden gematigd tot een bedrag van 15% van de hoofdsom (€ 1.102,50), zijnde € 165,38.

4.10 Het slagen van grief 4 brengt mee dat Sharewire geen belang meer heeft bij bespreking van het met grief 3 subsidiair aangevoerde betoog, dat de in de proeftijd gebleken ongeschiktheid van [A.] aan Newpeople kan worden tegengeworpen. Ook daar zal het hof derhalve aan voorbij gaan.

4.11 Het hiervoor overwogene brengt mede dat ook de grieven 5 en 6 slagen. Grief 7 die is gericht tegen de toewijzing van (naar het hof begrijpt) de reconventionele vordering van Newpeople tot opheffing van het beslag is evenwel niet toewijsbaar, nu Sharewire heeft nagelaten toe te lichten op welke grond zij thans nog steeds belang heeft bij handhaving van het onder Newpeople gelegde conservatoir beslag. De grief faalt.

5. Slotsom en kosten

Nu de grieven 4, 5 en 6 slagen zal het vonnis waarvan beroep deels worden vernietigd. De vordering van Sharewire wordt toegewezen als hierna te melden. De kosten van het geding in eerste aanleg in conventie en het geding in hoger beroep zullen tussen partijen worden gecompenseerd zodanig, dat daarvan iedere partij de eigen kosten draagt, aangezien partijen – naar uit het hierboven overwogen volgt – elk van beide over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld.

6. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen;

in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Newpeople om, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, aan Sharewire te betalen € 1.102,50 aan hoofdsom en € 165,38 aan incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 1.102,50 vanaf 2 oktober 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

compenseert de proceskosten van het geding in eerste aanleg in conventie en in hoger beroep zodanig, dat daarvan iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. W.J.J. Los, R.H. de Bock en C.C. Meijer en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 15 februari 2011 door de rolraadsheer.