Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ0033

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-03-2011
Datum publicatie
04-04-2011
Zaaknummer
200.062.180/01 NOT
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Met de kamer is het hof van oordeel dat de in de advertentie opgenomen slogan “Daar teken je voor.” niet dient te worden gezien als een garantie, maar meer als het bieden van een mogelijkheid tot het oprichten van een B.V. binnen één week. Die mogelijkheid is – afhankelijk van een aantal omstandigheden zoals ook de kamer heeft opgemerkt – reëel en uit de advertentie mag de toezegging van de notaris worden afgeleid, dat hij van zijn kant zich daartoe maximaal wil inspannen.

Het hof bekrachtigt de beslissing waarvan beroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

Beslissing van 8 maart 2011 in de zaak onder nummer 200.062.180/01 NOT van:

[klager],

notaris te [ ],

APPELLANT,

t e g e n

[de notaris],

notaris te Barendrecht,

GEÏNTIMEERDE.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Van de zijde van appellant, hierna klager, is bij een op 12 april 2010 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift – met bijlagen – tijdig hoger beroep ingesteld tegen de aan deze beslissing gehechte beslissing van de kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Rotterdam, hierna: de kamer, van 8 april 2010, waarbij de kamer de klacht van klager tegen geïntimeerde, hierna de notaris, ongegrond heeft verklaard.

1.2. Van de zijde van de notaris is op 26 mei 2010 een verweerschrift ter griffie van het hof ingekomen.

1.3. De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van het hof van 28 oktober 2010. Klager alsmede de notaris zijn verschenen en hebben het woord gevoerd aan de hand van een aan het hof overgelegde pleitnota.

2. De stukken van het geding

Het hof heeft kennis genomen van de inhoud van de door de kamer aan het hof toegezonden stukken van de eerste instantie en de hiervoor vermelde stukken.

3. De feiten

Het hof verwijst voor de feiten naar hetgeen de kamer in de bestreden beslissing heeft vastgesteld. Partijen hebben tegen de vaststelling van de feiten door de kamer geen bezwaar gemaakt, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

4. Het standpunt van klager

4.1. Klager verwijt de notaris dat hij onjuist en onzorgvuldig heeft gehandeld door te beloven of althans te suggereren dat hij binnen één week de oprichting van een B.V. kan realiseren.

4.2. Daarnaast verwijt klager de notaris dat hij met zijn advertentie “Mijn B.V. binnen een week? Daar teken je voor.” in strijd heeft gehandeld met de artikelen 1, 17 en 26 van de Verordening beroeps- en gedragsregels.

5. Het standpunt van de notaris

5.1. De notaris betwist klachtwaardig te hebben gehandeld. Hij is van oordeel dat de advertentie een wervende tekst bevat en geen opinie of garantie.

5.2. Voorts stelt de notaris dat het hem vrij staat om te adverteren, zowel binnen als buiten zijn standplaats. Hij zou in zijn advertentie niet pretenderen een uniek product te hebben, maar hierin wel de service en snelheid die zijn kantoor zou kunnen leveren benadrukken.

6. De beoordeling

6.1. Met de kamer is het hof van oordeel dat de in de advertentie opgenomen slogan “Daar teken je voor.” niet dient te worden gezien als een garantie, maar meer als het bieden van een mogelijkheid tot het oprichten van een B.V. binnen één week. Die mogelijkheid is – afhankelijk van een aantal omstandigheden zoals ook de kamer heeft opgemerkt – reëel en uit de advertentie mag de toezegging van de notaris worden afgeleid, dat hij van zijn kant zich daartoe maximaal wil inspannen.

6.2. De kamer heeft duidelijk uiteengezet en gemotiveerd dat de klacht op alle onderdelen als ongegrond moet worden afgewezen. Het onderzoek in hoger beroep heeft niet geleid tot de vaststelling van andere beschouwingen en gevolgtrekkingen dan die vervat in de beslissing van de kamer. Derhalve ziet het hof geen aanleiding om ten aanzien van de klacht anders te oordelen dan de kamer.

6.3. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan als in het voorgaande reeds behandeld dan wel als thans niet ter zake dienend buiten beschouwing blijven.

6.4. Het hiervoor overwogene leidt mitsdien tot de volgende beslissing.

7. De beslissing

Het hof:

- bekrachtigt de beslissing waarvan beroep.

Deze beslissing is gegeven door mrs. L. Verheij, M.W.E. Koopmann en A.H.N. Stollenwerk en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 8 maart 2011 door de rolraadsheer.

Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam

Reg.nr. 31/09

Beslissing op een klacht als bedoeld in artikel 99 van de Wet op het notarisambt van:

[klager],

notaris te [ ],

klager,

- tegen -

[de notaris],

notaris te [ ],

hierna te noemen de notaris.

1. Het verloop van de procedure

1.1

De Kamer heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- klaagschrift d.d. 5 november 2009, met bijlagen;

- verweerschrift d.d. 10 december 2009, met bijlagen;

- pleitnota van klager overgelegd ter zitting.

1.2

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering van de Kamer op 11 maart 2010. Daarbij zijn zowel klager als de notaris verschenen. Partijen hebben hun standpunten tijdens de mondelinge behandeling nader toegelicht.

2. De feiten

De Kamer gaat uit van de navolgende feiten:

2.1

De notaris heeft op 28 oktober 2009 in het nieuws- en advertentieblad [X] een advertentie met de tekst “Mijn B.V. binnen een week? Daar teken je voor.” laten plaatsen.

2.2

Bij email van 29 oktober 2009 heeft klager de notaris verzocht in de volgende editie van [X] een rectificatie van de advertentie te plaatsen.

2.3

De notaris heeft bij email van 5 november 2009 aan klager bericht niet aan dit verzoek te zullen voldoen.

3. De klacht

3.1

Klager verwijt de notaris dat hij onjuist en onzorgvuldig heeft gehandeld door te beloven c.q. de suggestie te wekken binnen één week de oprichting van een B.V. te kunnen realiseren. In de praktijk is het onmogelijk deze belofte op reguliere basis waar te maken. De advertentie belooft een resultaat, terwijl een notaris qua snelheid alleen een inspanning kan leveren c.q. garanderen. Ook staat het de notaris niet vrij in de advertentie te overdrijven en details achterwege te laten, aangezien het publiek en collega’s ervan uit mogen gaan dat alles wat een notaris beweert zonder meer waar is.

3.2

Voorts verwijt klager de notaris zich niet als een goede collega te gedragen door in het marktgebied van klager te adverteren met een niet waar te maken notariële dienst en door te weigeren de advertentie te rectificeren. Door de advertentie kunnen cliënten ten onrechte de indruk krijgen dat zij voor het oprichten van een B.V. zich beter tot de notaris kunnen wenden dan tot een collega-notaris, zoals klager.

3.3

Tenslotte wordt de notaris verweten dat hij ten onrechte de indruk wekt dat alleen zijn kantoor de in de advertentie vermelde dienst verleent. Door een termijn van één week te vermelden, suggereert hij een uniek product te hebben.

3.4

De wijze waarop de notaris zich door middel van de advertentie op de markt profileert is naar de opvatting van klager in strijd met de artikelen 1, 17 en 26 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (hierna: Vbg).

4. Standpunt van de notaris

4.1

De notaris betwist klachtwaardig te hebben gehandeld. De advertentie is bedoeld om de aandacht te vestigen op de door zijn kantoor verrichte diensten, waaronder het oprichten van besloten vennootschappen. Een volledige beschrijving van het proces van de oprichting van een B.V. is in een advertentie niet vereist. De notaris geeft aan dat het hem, uitzonderingen daargelaten, steeds gelukt is om in gevallen waar daarbij haast was de oprichting van een B.V. binnen één week te realiseren. De notaris stelt in de advertentie geen garantie daartoe te geven.

4.2

De notaris geeft aan dat het hem vrij staat te adverteren, ook buiten zijn standplaats. Hij stelt in zijn advertentie geen enkele vergelijking met andere notarissen te hebben getrokken en graag aan de potentiële cliënten te willen overlaten wie zij als notaris kiezen.

4.3

Voorts stelt de notaris dat hij in de advertentie niet pretendeert een uniek product te hebben, maar wel de door zijn kantoor geleverde service en snelheid benadrukt.

5. De beoordeling

5.1

Ter beoordeling van de Kamer staat of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 98 van de Wna. Een notaris is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling of een op deze wet berustende verordening, hetzij de zorg die hij als notaris behoort te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, alsmede ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

5.2

Bij de beoordeling van de klacht stelt de Kamer voorop dat artikel 1 van de Vbg de notaris verplicht zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig te gedragen dat de eer en het aanzien van het notaraat hierdoor niet worden of kunnen worden geschaad.

5.3

In artikel 17 van de Vbg is bepaald dat de notaris zich jegens zijn beroepsgenoot als een goede collega dient te gedragen.

5.4

Artikel 26 van de Vbg verplicht de notaris voorts er op toe te zien dat publiciteit die door of ten behoeve van hem wordt bedreven in overeenstemming is met de zorgvuldigheid die een behoorlijk notaris betaamt en geen inbreuk vormt op het streven in het notariaat naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.

5.5

De Kamer stelt verder voorop dat door haar terughoudendheid moet worden betracht bij het als klachtwaardig bestempelen van activiteiten van notarissen die de grenzen tussen het ambt van notaris en het vrije ondernemerschap aftasten, aangezien het notariaat in eigen kring nog worstelt met de vraag waar in dit spanningsveld de grens ligt tussen wat wel en niet geoorloofd is.

5.6

Het maken van reclame voor notariële diensten in een nieuws- en advertentieblad is naar het oordeel van de Kamer in beginsel geoorloofd. Bijkomende omstandigheden kunnen echter meebrengen dat een dergelijke reclame-uiting wel als ongeoorloofd dient te worden aangemerkt.

5.7

Het is de Kamer uit eigen wetenschap bekend dat het doorgaans heel goed mogelijk is om de oprichting van een B.V. binnen een week te realiseren. Uiteraard is dit afhankelijk van de medewerking van de cliënt en de snelheid waarmee andere betrokken instanties, zoals het Ministerie van Jusititie en de banken, te werk gaan. Dat de oprichting van een B.V. binnen een week afhankelijk is van de vervulling van deze voorwaarden, behoeft naar het oordeel van de Kamer echter niet in een advertentie als de onderhavige te worden vermeld. Aannemelijk is immers dat het publiek waar de advertentie van de notaris zich op richt, begrijpt dat aan het binnen die termijn oprichten van een B.V. dergelijke voorwaarden verbonden zijn. De in de advertentie opgenomen slogan "Daar teken je voor." zal door het publiek ook niet zo worden begrepen dat de oprichting van een B.V. binnen een week zonder de vervulling van deze voorwaarden mogelijk is. Dit klemt temeer nu de notaris onomstreden heeft gesteld dat de advertentie er één is uit een reeks die is verschenen in dezelfde bladen, waarin bij verschillende diensten steeds de slogan: "Daar teken je voor." wordt gebruikt, waarbij de uitdrukking op een speelse manier verwijst naar het feit dat men de notaris associeert met het zetten van een handtekening. Deze slogan is redelijkerwijs niet aldus op te vatten dat de notaris garandeert dat een B.V. steeds binnen een week kan worden opgericht. Voorts wordt in de advertentie niet de indruk gewekt dat het oprichten van een B.V. een dienst is die uitsluitend door het kantoor van de notaris wordt verricht. Wel wordt in de advertentie de aandacht gevestigd op de snelheid waarmee de notaris deze dienst volgens hem kan verlenen. Hij maakt daarbij echter geen vergelijking met andere notariskantoren.

5.8

Gelet op het hiervoor overwogene is de Kamer van oordeel dat de reclame-uiting niet aan te merken is als onjuist of onzorgvuldig en dat de reclame-uiting derhalve geoorloofd is. De notaris heeft niet gehandeld in strijd met de artikelen 1 en 26 van de Vbg.

5.9

Voorts merkt de Kamer op dat voor reclame-uitingen als deze geen beperkingen gelden voor wat betreft het verspreidingsgebied van de daarvoor gebruikte media. Het enkele feit dat de advertentie was geplaatst in een nieuws- en advertentieblad dat werd verspreid op het grondgebied van een gemeente waar het kantoor van de notaris niet is gevestigd, maar wél het kantoor van klager, maakt die plaatsing derhalve evenmin ongeoorloofd. Door het plaatsen van de advertentie en de weigering deze te rectificeren heeft de notaris derhalve ook niet gehandeld in strijd met artikel 17 van de Vbg.

5.10

De Kamer komt tot de conclusie dat de notaris niet klachtwaardig heeft gehandeld. De klacht is derhalve ongegrond.

6. De beslissing

De Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam,

verklaart de klacht ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door mrs. M.A. van de Laarschot, R. van der Galiën, C.H. Kemp-Randewijk, W.F.O. Stricker en J.P. van Loon in tegenwoordigheid van de plaatsvervangend secretaris, mr. A.K. van Zanten.

Uitgesproken ter openbare vergadering op 8 april 2010.

De plaatsvervangend secretaris, De plaatsvervangend voorzitter,

A.K. van Zanten M.A. van de Laarschot

Deze beslissing is verzonden op:

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na de dag van verzending hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.