Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-03-2011
Datum publicatie
30-03-2011
Zaaknummer
200.040.300/01OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer 24 maart 2011: Jeezet b.v. / Synpact project Management Groep b.v. c.s.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.040.300/01 OK van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JEEZET B.V.,

gevestigd te Haarlem,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. J.W. Leedekerken, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. SYNPACT PROJECT MANAGEMENT GROEP B.V.,

2. SYNPACT PROJECT MANAGEMENT B.V.,

3. INTERNETSELEKT PUNT NL B.V.,

alle gevestigd te Haarlem,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. M.C. Schepel en mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag,

e n t e g e n

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. M. VAN DRUTEN BEHEER B.V.,

2. REMKO WOUTERS BEHEER B.V.,

beide gevestigd te Haarlem,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. Schepel en mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag.

1. Het verloop van het geding

1.1 Partijen worden hierna onderscheidenlijk JeeZet, Synpact Holding, Synpact Werkmaatschappij, InternetSelekt, Van Druten Beheer en Wouters Beheer genoemd. Verweersters worden hierna gezamenlijk Synpact Groep genoemd. Verweersters en belanghebbenden worden hierna gezamenlijk Synpact Groep c.s. genoemd. J.G.A. Zwiers, M.H.P. van Druten en R. Wouters worden hierna onderscheidenlijk Zwiers, Van Druten en Wouters genoemd.

1.2 JeeZet heeft bij op 18 augustus 2009 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht – zakelijk weergegeven – een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Synpact Groep en onmiddellijke voorzieningen te treffen.

1.3 Synpact Groep c.s. hebben bij op 1 oktober 2009 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift tevens houdende een voorwaardelijk verzoek, met producties, aan de Ondernemingskamer verzocht, JeeZet niet ontvankelijk te verklaren in haar verzoek althans het verzoek af te wijzen, en voor het geval dat er wel een onderzoek wordt gelast te bepalen dat het onderzoek zich uitstrekt over de periode vanaf 1 januari 2005 tot 1 oktober 2009, de datum van dit verweerschrift, alsmede over het door JeeZet gevoerd beleid, met veroordeling van JeeZet in de kosten van het geding.

1.4 JeeZet heeft bij op 12 oktober 2009 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen akte houdende wijziging en aanvulling verzoek het petitum van haar verzoekschrift aldus gewijzigd dat de Ondernemingskamer wordt verzocht – zakelijk weergegeven –

1. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Synpact Groep in de periode vanaf medio 2007 tot 12 oktober 2009, de datum van deze akte, in het bijzonder betreffende het ontslag van JeeZet als bestuurder van Synpact Holding en het voornemen om JeeZet als aandeelhouder van Synpact Holding uit te stoten;

2. bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

a. Wouters Beheer en Van Druten Beheer te schorsen als bestuurder van Synpact Holding;

b. (i) (de uitvoering van) het bestuursbesluit van 9 maart 2009 tot verhoging van de managementfee van Wouters Beheer en Van Druten Beheer op te schorten, (ii) te bepalen dat deze verhoging niet op andere wijze aan Wouters Beheer en Van Druten Beheer mag worden toegekend en (iii) Wouters Beheer en Van Druten Beheer te gebieden de sinds 1 januari 2008 ontvangen verhoging van de managementfee aan Synpact Holding terug te betalen;

c. een aan te wijzen derde tot bestuurder van Synpact Holding te benoemen;

d. te verbieden dat er een oproeping wordt gedaan voor een algemene vergadering van aandeelhouders van Synpact Holding waarin wordt besloten over (i) de benoeming van E. Hutzezon (of een aan Hutzezon gelieerde vennootschap) tot bestuurder van Synpact Holding of (ii) de uitgifte van aandelen in Synpact Holding aan Hutzezon (of een aan Hutzezon gelieerde vennootschap) met uitsluiting van het voorkeursrecht van de zittende aandeelhouders;

e. althans die onmiddellijke voorzieningen te treffen die de Ondernemingskamer geraden acht;

3. Synpact Holding te veroordelen in de kosten van het geding.

Voorts heeft JeeZet te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen een uitbreiding van het onderzoek zoals door Synpact Groep c.s. is verzocht en hierboven in 1.3 is vermeld.

1.5 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 15 oktober 2009, alwaar de advocaten de standpunten van partijen nader hebben toegelicht, mr. J.W. Leedekerken en mr. M.E. Lips namens JeeZet, aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitaantekeningen en onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de advocaat van de andere partijen gezonden nadere producties, en mr. M.C. Schepel namens Synpact Groep c.s., aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitaantekeningen.

1.6 JeeZet heeft bij op 22 december 2010 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen akte houdende aanvulling en wijziging verzoek het petitum van haar verzoekschrift aldus gewijzigd dat thans de Ondernemingskamer wordt verzocht te bepalen dat de periode van het onderzoek zich uitstrekt over de periode medio 2007 tot 22 december 2010, de datum van deze akte.

1.7 Synpact Groep c.s. hebben daarop gereageerd bij op 14 januari 2011 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen aanvullend verweerschrift met producties, waarin zij de Ondernemingskamer hebben verzocht JeeZet niet ontvankelijk te verklaren in haar aanvullend en gewijzigd verzoek althans dit verzoek af te wijzen, en zij overigens hebben gepersisteerd bij hun in 1.3 vermelde standpunt.

1.8 Op 17 maart 2011 heeft een tweede openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer plaatsgevonden. Op verzoek van de Ondernemingskamer is – uitsluitend – het in 1.7 hiervoor bedoelde prealabele verweer van Synpact Groep c.s. behandeld aangaande de ontvankelijkheid van JeeZet in haar aanvullend en gewijzigd verzoek van 22 december 2010. De advocaten hebben de standpunten van partijen daaromtrent (nader) uiteengezet en toegelicht, mr. Leedekerken namens JeeZet, en mr. Schepel namens Synpact Groep c.s., wat mr. Schepel betreft aan de hand van – aan de Ondernemingskamer overgelegde – pleitaantekeningen.

2. De vaststaande feiten

2.1 Voor zover van belang voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van JeeZet in haar aanvullend en gewijzigd verzoek van 22 december 2010, staat het volgende vast.

2.2 Synpact Holding is een op 23 februari 2000 door Zwiers, Van Druten en Wouters opgerichte vennootschap. Op het moment van het indienen van het verzoekschrift van 18 augustus 2009 vertegenwoordigden JeeZet, Van Druten Beheer en Wouters Beheer ieder 33 1/3% van het geplaatste kapitaal van Synpact Holding. Synpact Holding is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Synpact Werkmaatschappij en van InternetSelekt. Synpact Groep exploiteert een marketing- en evenementenbureau.

3. De gronden van de beslissing

3.1 Zoals hiervoor in 1.8 is vermeld is tijdens de tweede openbare terechtzitting van 17 maart 2011 slechts aan de orde geweest, en zal de Ondernemingskamer derhalve thans slechts beslissen over, het aldaar bedoelde prealabele verweer van Synpact Groep c.s. dat JeeZet niet ontvankelijk is in haar aanvullend en gewijzigd verzoek van 22 december 2010.

3.2 Synpact Groep c.s. hebben primair aangevoerd dat JeeZet in haar aanvullend en gewijzigd verzoek van 22 december 2010 niet ontvankelijk moet worden verklaard nu daarin uitsluitend een beroep wordt gedaan op feiten en omstandigheden die zich na de indiening van het verzoekschrift van 18 augustus 2009 hebben voorgedaan. Ter staving van hun standpunt hebben Synpact Groep c.s. gewezen op Hoge Raad 9 juli 2010, ARO 2010/111 (ASMI), rechtsoverweging 4.3.

3.3 De Ondernemingskamer volgt Synpact Groep c.s. daarin niet. Ingevolge artikel 283 en 130 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de verzoekster bevoegd het verzoek of de gronden daarvan schriftelijk te vermeerderen zolang de rechter nog geen eindbeschikking heeft gegeven. JeeZet heeft dit gedaan door de akte houdende aanvulling en wijziging verzoek van 22 december 2010. Volgens artikel 130 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn verweerster en belanghebbenden bevoegd hiertegen bezwaar te maken, op grond dat de vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde. De Ondernemingskamer is van oordeel dat Synpact Groep c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat de goede procesorde door bedoelde vermeerdering in het geding is. Voorts heeft JeeZet tijdens de terechtzitting van 17 maart 2011 onweersproken gesteld dat de vermeerdering betrekking heeft op feiten en omstandigheden en bezwaren die al voor het indienen van de akte bekend waren bij Synpact Groep c.s., aangezien zij zijn besproken in verschillende bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen van aandeelhouders en zijn opgenomen in de notulen van deze bijeenkomsten en aan de orde zijn geweest in de tussen enerzijds Van Druten Beheer en Wouters Beheer en anderzijds JeeZet gevoerde procedure bij de Rechtbank te Haarlem, waaronder tijdens de terechtzitting in die procedure. Verder heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat Synpact Groep c.s. voldoende tijd en mogelijkheid hebben gehad om de akte en de daarin opgenomen feiten en omstandigheden en bezwaren door middel van een verweerschrift inhoudelijk te bestrijden. Dit hebben Synpact Groep c.s. ook gedaan, namelijk in het nader verweerschrift van 14 januari 2011. Daarnaast krijgen Synpact Groep c.s. nog een verdere mogelijkheid om verweer te voeren tegen de akte, namelijk tijdens de nog vast te stellen derde openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer. De slotsom is daarom dat JeeZet niet op deze grond niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar aanvullend en gewijzigd verzoek van 22 december 2010. De Ondernemingskamer overweegt dat, indien het door Synpact Groep c.s. opgeworpen bezwaar gegrond zou zijn bevonden, dat niet tot niet-ontvankelijkheid van JeeZet in haar aanvullend en gewijzigd verzoek zou leiden, maar tot ontoelaatbaarverklaring van de wijziging van het oorspronkelijke verzoek in deze zaak. De Ondernemingskamer zal dan ook hierna het verzet tegen de aanvulling en vermeerdering van het verzoek en de gronden daarvoor ongegrond verklaren.

3.4 De Ondernemingskamer zal mitsdien een nadere openbare terechtzitting doen plaatsvinden ter verdere behandeling van het hiervoor in 1.4 weergegeven verzoek van JeeZet om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Synpact Groep en om onmiddellijke voorzieningen te treffen, en wel met inachtneming van de aanvulling en vermeerdering daarvan zoals in 1.6 is weergegeven.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart het verzet van verweersters en belanghebbenden tegen het door verzoekster bij de in 1.6 vermelde akte gedane aanvulling en vermeerdering van het verzoek en de gronden daarvoor ongegrond;

bepaalt dat het hiervoor in 1.4 weergegeven verzoek van verzoekster om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van verweersters, en om onmiddellijke voorzieningen te treffen, en wel met inachtneming van de aanvulling en vermeerdering daarvan en de gronden daarvoor zoals in 1.6 is weergegeven, zal worden behandeld op een nader te bepalen en aan partijen mee te delen openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer;

houdt verder iedere beslissing aan.

De beschikking is gegeven door mr. A.C. Faber, voorzitter, mr. M.P. Nieuwe Weme en mr. J.H.M. Willems, raadsheren, prof. dr. J. Klaassen RA en drs. P.R. Baart RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. K.M. van Hassel, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 24 maart 2011.