Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9688

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-02-2011
Datum publicatie
30-03-2011
Zaaknummer
200.080.421/01OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

P-V Ondernemingskamer 24 februari 20111: Jomaco b.v. / Sjiena b.v.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2011/48
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

PROCES-VERBAAL van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 februari 2011.

Tegenwoordig zijn mr. A.C. Faber, voorzitter, mr. A.M. van Amsterdam en mr. G.C. Makkink, raadsheren, E.R. Bunt en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden en mr. K.M. van Hassel, griffier.

Aan de orde is de behandeling van het verzoekschrift met nummer 200.080.421/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JOMACO B.V.,

gevestigd te Riel,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. H.A.A. Voermans, kantoorhoudende te Zaltbommel,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SJIENA B.V.,

gevestigd te Tilburg,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. S.J. Bruins Slot, kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch.

Ter terechtzitting zijn verschenen:

- J.W.G. Coolen als vertegenwoordiger van verzoekster (hierna Jomaco te noemen), bijgestaan door mr. Voermans voormeld;

- J.J.A Duijsters en H.A.A. Heffels als vertegenwoordigers van verweerster (hierna Sjiena BV te noemen), bijgestaan door mr. Bruins Slot voormeld.

De advocaten lichten de standpunten van partijen toe, wat mr. Voermans betreft aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. De advocaten, Coolen en Duijsters antwoorden op vragen van de Ondernemingskamer.

Nadat de behandeling ter terechtzitting is geschorst en hervat, wordt de behandeling ten tweede male geschorst. Na de hervatting van de behandeling ter terechtzitting verklaren de advocaten alsmede de bij deze zaak betrokken partijen – te weten Jomaco en Coolen enerzijds en Sjiena BV, Duijsters, Heffels, en hun onder A) nader aangeduide houdstervennootschappen anderzijds – (hierna de partijen) dat zij het in deze zaak gerezen geschil in der minne wensen te beslechten. Zij verzoeken de Ondernemingskamer om de regeling vast te leggen.

De partijen hebben het volgende in aanmerking genomen.

A) Coolen, Heffels en Duijsters houden ieder - indirect - 1/3e gedeelte van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Sjiena BV. Coolen houdt deze aandelen door tussenkomst van Jomaco, Heffels door tussenkomst van de vennootschap H. Heffels Beheer B.V. (hierna Heffels Beheer) en Duijsters door tussenkomst van de vennootschappen X Holding B.V. en Handelsmaatschappij Dusty B.V. (hierna Dusty). Heffels Beheer en Dusty vormen samen het bestuur van Sjiena BV.

B) Sjiena BV richt zich op de verkoop in Nederland van scooters, die zij voor dat doel uit China importeert.

C) De verhouding tussen Coolen en Jomaco enerzijds (hierna Coolen c.s.), en Duijsters en Heffels en hun verschillende houdstervennootschappen anderzijds (hierna Duijsters en Heffels c.s.) is in de loop van 2010 verstoord geraakt. Per maart 2010 is Jomaco als bestuurder van Sjiena BV uitgeschreven uit het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken en op de aandeelhoudersvergadering van 30 juni 2010 is zij als zodanig ontslagen.

D) Partijen zijn in verschillende juridische procedures betrokken geraakt. Thans zijn partijen nog verwikkeld in een bodemprocedure ten overstaan van de rechtbank te Breda, waarin Jomaco onder meer betaling uit hoofde van een tweetal leningovereenkomsten en/of van managementvergoedingen vordert.

E) Voorts is een geschil gerezen tussen Sjiena BV en haar (voormalige) tussenpersoon in China, Liping Ding althans met de aan haar verbonden vennootschap Pico Art & Trading Co. Ltd. over de betaling van commissievergoedingen enerzijds en over de schade die Sjiena BV stelt te hebben geleden als gevolg van fouten van Liping Ding anderzijds. Terzake van deze geschillen is thans een bodemprocedure aanhangig, waarbij Liping Ding zich laten bijstaan door mr. Voermans voormeld.

Partijen zijn - voor zoveel nodig in afwijking van hetgeen dienaangaande in de statuten van de vennootschappen is bepaald - ter finale beslechting van hun geschil het volgende overeengekomen.

1) Partijen verzoeken de Ondernemingskamer een persoon aan te wijzen die bij wijze van bindend advies vast stelt op welke wijze en onder welke voorwaarden - eventuele betalingsregelingen daaronder begrepen – Coolen c.s. enerzijds en Duijsters en Heffels c.s. anderzijds hun samenwerking binnen Sjiena BV zullen beëindigen. Deze persoon, hierna de bindend adviseur te noemen, zal daartoe - na het inventariseren van de relevante feiten en omstandigheden en gehoord partijen -:

a. de naar zijn oordeel meest passende constructie voor het uiteengaan bepalen;

b. de waarde van de onderneming van Sjiena BV vaststellen, per een door de bindend adviseur vast te stellen, voor de hand liggende datum;

c. vaststellen wat partijen elkaar in verband met het uiteengaan over en weer verschuldigd zijn;

d. vaststellen wat partijen elkaar over en weer verschuldigd zijn in verband met de geschillen die in het kader van hun samenwerking binnen Sjiena BV zijn gerezen, de onder D) genoemde procedure daaronder begrepen;

e. afhankelijk van de hem redelijkerwijs gebleken financiële positie van partijen, een eventuele betalingsregeling vaststellen;

f. een en ander rekening houdend met de fiscale gevolgen voor partijen.

De bindend adviseur zal tevens een beslissing geven in alle geschillen waarvan de uitkomst (mede) bepalend is voor de vaststelling van de waarde van de onderneming van Sjiena BV.

2) De partijen zullen de bindend adviseur

a. de door de hem gevraagde medewerking verlenen;

b. de door hem gevraagde informatie verschaffen; en

c. hem inzage verschaffen in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarvan de bindend adviseur kennisneming nodig oordeelt.

3) Partijen zijn in de gelegenheid om (al dan niet bij monde van hun advocaten) binnen een door de bindend adviseur vast te stellen redelijke termijn hun standpunten uiteen te zetten.

4) De bindend adviseur kan, wanneer hij dat met betrekking waarderingsvraagstukken of andere vaststellingen die een specifieke deskundigheid vergen nodig oordeelt, op kosten van Sjiena BV opdrachten aan derden verschaffen. De partijen zullen deze derden, gelijk de bindend adviseur, van informatie en medewerking voorzien.

5) De bindend adviseur zal onderzoeken in hoeverre het onder E) bedoelde geschil met Liping Ding en/of met Pico Art & Trading Co. Ltd. kan worden betrokken in dit bindend advies. Mr. Voermans heeft in dit verband ter terechtzitting doen weten dat Liping Ding naar verwachting genegen zal zijn het desbetreffende geschil te onderwerpen aan het oordeel van de bindend adviseur.

6) De bindend adviseur zal worden verzocht het bindend advies zo snel mogelijk gereed te hebben.

7) Partijen zullen uiterlijk één maand na het uitbrengen van het bindend advies, althans op door de bindend adviseur nader bepaalde tijdstippen, uitvoering geven aan al hetgeen in het bindend advies is bepaald.

8) Het salaris en de kosten van de bindend adviseur komen ten laste van Sjiena BV. De bindend adviseur zal niet met zijn werkzaamheden behoeven aan te vangen voordat de betaling van (een door de bindend adviseur te bepalen voorschot op) het salaris en die kosten heeft plaatsgevonden dan wel voor de betaling daarvan ten genoege van de bindend adviseur zekerheid is gesteld.

9) Terstond nadat partijen uitvoering hebben gegeven aan het bindend advies, zullen zij meewerken aan de beëindiging van deze enquêteprocedure en aan het royement van de onder D) bedoelde procedure.

10) De kosten van deze enquêteprocedure blijven voor rekening van de partij die deze kosten heeft gemaakt.

11) Partijen verzoeken de Ondernemingskamer om deze procedure, in afwachting van de uitvoering van deze overeenkomst, aan te houden. Partijen zullen zoveel als mogelijk aanhouding verzoeken van de onder D) bedoelde procedure.

De voorzitter deelt mee dat de procedure wordt aangehouden voor onbepaalde tijd.

De voorzitter sluit de terechtzitting.

Waarvan proces-verbaal,

De voorzitter van de Ondernemingskamer is buiten staat deze beschikking - mede - te ondertekenen.