Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP5585

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-02-2011
Datum publicatie
23-02-2011
Zaaknummer
200.079.875/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Proces-verbaal Ondernemingskamer d.d. 3 februari 2011 inzake: De Heer Kloots / Post & De Heer Kloots Holding BV

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2011/31
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

PROCES-VERBAAL van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 februari 2011.

Tegenwoordig zijn mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.P. Nieuwe Weme en mr. J.H.M. Willems, raadsheren, prof. dr. J. Klaassen RA en drs. P.R. Baart RA, raden, en mr. R. Verheggen, griffier.

Aan de orde is de behandeling van het verzoekschrift met nummer 200.079.875/01 OK van

Maarten Johannes DE HEER KLOOTS,

wonende te Oostvoorne, gemeente Westvoorne,

VERZOEKER,

advocaat: mr. R.F.K. Visser, kantoorhoudende te Bosch en Duin,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

POST & DE HEER KLOOTS HOLDING B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAETENDAELE ONROERENDE ZAKEN EN PROJECTONTWIKKELING B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ASSURANTIEKANTOOR VAN RIJ B.V.,

gevestigd te Zuidland, gemeente Bernisse,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

POST & DE HEER KLOOTS VERZEKERINGEN B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KERCKSTAETE ONROERENDE ZAKEN EN PROJECTONTWIKKELING B.V.,

gevestigd te Zuidland, gemeente Bernisse,

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Cornelis Johannes POST,

wonende te Oostvoorne, gemeente Westvoorne,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. E.J.L. Mulderink, kantoorhoudende te Breda.

Ter terechtzitting zijn verschenen:

- verzoeker M.J. de Heer Kloots (hierna De Heer Kloots te noemen), bijgestaan door mr. Visser voormeld;

- belanghebbende C.J. Post (hierna Post te noemen), bijgestaan door mr. Mulderink voornoemd.

De advocaten lichten de standpunten van partijen toe, beiden aan de hand van pleitnotities en - wat mr. Visser betreft - op voorhand aan de Ondernemingskamer en mr. Mulderink gezonden aanvullende producties.

De voorzitter van de Ondernemingskamer schorst de behandeling ter terechtzitting. Na hervatting van de terechtzitting verklaren de advocaten alsmede alle bij deze zaak betrokken partijen - De Heer Kloots en Post, beiden zowel namens verweersters (hierna de vennootschappen te noemen) als voor zichzelf - dat zij het in deze zaak gerezen geschil in der minne wensen te beslechten. Zij verzoeken de Ondernemingskamer om de regeling vast te leggen.

De vennootschappen, De Heer Kloots en Post (hierna gezamenlijk partijen te noemen) hebben het volgende in aanmerking genomen.

a) De Heer Kloots en Post zijn elk houder van 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van verweersters sub 1 (hierna PDHK Holding te noemen) en 2 (hierna Staetendaele te noemen), en vormen tezamen het bestuur van deze vennootschappen; zij zijn ieder zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd.

b) PDHK Holding is enig aandeelhouder en bestuurder van verweersters sub 3 en 4. Deze drie vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als PDHK Holding c.s.

c) Staetendaele is enig aandeelhouder en bestuurder van verweerster sub 5. Deze twee vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Staetendaele c.s.

d) In PDHK Holding c.s. is een assurantiebemiddelingsbedrijf ondergebracht.

e) In Staetendaele c.s. is onroerend goed ondergebracht. Staetendaele c.s. houden thans geen actieve onderneming in stand.

f) De Heer Kloots en Post zijn voorts ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van het kantoorpand gelegen te Zuidland aan de mr. P.J. Oudweg 56.

g) De verhouding tussen De Heer Kloots en Post is sinds medio 2009 in toenemende mate verslechterd en thans ernstig verstoord. In verband daarmee is Post sinds geruime tijd niet meer op kantoor verschenen. Het voorgaande heeft geleid tot een patstelling in (de organen van) de vennootschappen.

h) De Heer Kloots en Post wensen hun samenwerking in de vennootschappen en hun gemeenschappelijke eigendom van het voormelde kantoorpand dan ook te beëindigen. Zij hebben, ondanks pogingen daartoe, geen overeenstemming kunnen bereiken over de wijze en voorwaarden van een dergelijk uiteengaan. Zij zijn het, onder meer, niet eens over de prijs van hun aandelen in de vennootschappen, over ieders rechten en verplichtingen jegens de vennootschappen (waaronder de omvang van rekening-courant verhoudingen) en over het al dan niet splitsen van de verzekeringsportefeuille die in PDHK Holding c.s. is ondergebracht.

Partijen zijn - voor zoveel nodig in afwijking van hetgeen dienaangaande in de statuten van de vennootschappen is bepaald - ter finale beslechting van hun geschil het volgende overeengekomen.

1) Partijen verzoeken de Ondernemingskamer een persoon aan te wijzen die bij wijze van bindend advies beslist onder welke voorwaarden De Heer Kloots en Post uiteen zullen gaan en hun samenwerking binnen de vennootschappen en hun gemeenschap met betrekking tot het kantoorpand zullen beëindigen. Deze persoon, hierna bindend adviseur te noemen, zal daartoe - na inventarisering van de relevante feiten en omstandigheden en gehoord partijen -

a. de naar zijn oordeel meest passende constructie voor het uiteengaan bepalen,

b. voorts in verband daarmee de waarde van de vennootschappen vaststellen, per een door de bindend adviseur in redelijkheid vast te stellen voor de hand liggende datum, alsmede

c. vaststellen wat partijen elkaar in verband met het uiteengaan over en weer verschuldigd zijn, ook ten aanzien van het kantoorpand,

d. een en ander rekening houdend met de fiscale gevolgen voor partijen en de financierbaarheid.

De bindend adviseur zal tevens een beslissing geven in alle geschillen waarvan de uitkomst (mede) bepalend is voor de vaststelling van de waarde van de vennootschappen.

Onverlet hetgeen hiervoor onder 1) aanhef en sub a is bepaald, is ter terechtzitting gebleken dat de - thans - meest voor de hand liggende constructie eruit bestaat dat De Heer Kloots de in de vennootschappen gedreven onderneming voortzet op de huidige bedrijfslocatie en dat Post daartoe zijn aandelen in PDHK Holding en Staetendaele overdraagt aan De Heer Kloots, waarbij de (on)mogelijkheid van splitsing van de verzekeringsportefeuille in ogenschouw wordt genomen.

2) Partijen zullen de bindend adviseur

a. de door de hem gevraagde medewerking verlenen;

b. de door hem gevraagde informatie verschaffen en

c. hem inzage verschaffen in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarvan de bindend adviseur kennisneming nodig oordeelt.

3) Partijen zijn in de gelegenheid om (al dan niet bij monde van hun advocaten) binnen een door de bindend adviseur vast te stellen - redelijke - termijn hun standpunten uiteen te zetten.

4) De bindend adviseur kan, wanneer hij dat met betrekking tot vaststellingen die een specifieke deskundigheid vergen, nodig oordeelt, op kosten van de vennootschappen en met inachtneming van hun financiële situatie opdrachten aan derden verschaffen.

5) De bindend adviseur zal worden verzocht zijn bindend advies als bedoeld onder 1) zo spoedig mogelijk gereed te hebben.

6) De bindend adviseur stelt in zijn bindend advies vast, met inachtneming van de financiële situatie van de desbetreffende partij(en), op welke wijze en binnen welke termijn(en) betaling(en) dient (dienen) plaats te vinden.

7) Partijen zullen op het (de) door de bindend adviseur bepaalde tijdstip(pen) - dan wel bij gebreke daarvan: onverwijld - uitvoering geven aan al hetgeen in het bindend advies is bepaald.

8) Het salaris en de kosten van de bindend adviseur komen ten laste van de vennootschappen. De bindend adviseur zal niet met zijn werkzaamheden behoeven aan te vangen voordat de betaling van (een door de bindend adviseur te bepalen voorschot op) het salaris en die kosten heeft plaatsgevonden dan wel voor de betaling daarvan ten genoegen van de bindend adviseur zekerheid is gesteld.

9) Terstond nadat partijen uitvoering hebben gegeven aan het bindend advies, zullen zij meewerken aan beëindiging van de procedure.

10) Met ingang van heden, tot en met de datum van beëindiging van deze bij de Ondernemingskamer aanhangige procedure of zoveel eerder of later als in het bindend advies zal zijn bepaald, onthoudt Post zich van enige bemoeienis met het beleid en de gang van zaken van de vennootschappen en de activiteiten van de daarin gedreven onderneming, met uitzondering van het fiatteren van betalingen waartoe De Heer Kloots niet zelfstandig bevoegd is. De Heer Kloots is zelfstandig bevoegd namens de vennootschappen betalingen te verrichten (a) tot een maximum van € 500 (exclusief BTW) per transactie en (b) salarisbetalingen aan werknemers. Post zal onverwijld wachtwoord(en) (doen) verstrekken aan De Heer Kloots teneinde hem in staat te stellen zich toegang te verschaffen tot de partijen genoegzaam bekende “server software”. De Heer Kloots zal Post op adequate wijze informeren over het beleid en de gang van zaken van de vennootschappen en de activiteiten van de daarin gedreven onderneming, waaronder het op reguliere basis verstrekken van informatie over de omvang van de diverse rekening-courant verhoudingen en crediteuren/debiteurenlijsten. Ook in alle mogelijke geschillen tussen twee (of meer) van de partijen die met betrekking tot het hier in punt 10 bepaalde mochten ontstaan, zal de bindend adviseur een beslissing geven.

11) De kosten van deze bij de Ondernemingskamer aanhangige procedure blijven voor rekening van de partij die deze kosten heeft gemaakt.

12) Partijen verzoeken de Ondernemingskamer om deze procedure in afwachting van de uitvoering van deze overeenkomst aan te houden.

De voorzitter deelt mee dat de procedure wordt aangehouden voor onbepaalde tijd.

De voorzitter sluit de terechtzitting.

Waarvan proces-verbaal,