Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP3003

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
20-01-2011
Datum publicatie
03-02-2011
Zaaknummer
200.078.492/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Proces-Verbaal d.d. 20-01-2011 Ondernemingskamer: Koning / KBK Beheer BV

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2011/21
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

PROCES-VERBAAL van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 20 januari 2011.

Tegenwoordig zijn mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. E.F. Faase en mr. A.C. Faber, raadsheren, E.R. Bunt en prof. dr. mr. F. van der Wel RA, raden, en mr. K.M. van Hassel, griffier.

Aan de orde is de behandeling van het verzoekschrift met nummer 200.078.492 OK van

Albertus Christiaan Jozef KONING,

wonende te Volendam,

VERZOEKER,

advocaat: mr. A. Schennink, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KBK BEHEER B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KBK TUSSENHOLDING I B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KBK TUSSENHOLDING II B.V.,

alle gevestigd te Volendam,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. F.W.M. Groot, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. N.J. KLOUWER,

2. N.T.J. DE BOER,

3. P.N.T. KLOUWER,

allen wonende te Volendam,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. H. Reitsma, kantoorhoudende te Amsterdam.

Ter terechtzitting zijn verschenen:

- A.C.J. Koning (hierna Koning te noemen), bijgestaan door mr. Schennink voormeld en de advocaat mr. T.S. Jansen en vergezeld van P.J. Kroon RA van PwC;

- N.J. Klouwer (hierna Klouwer sr. te noemen) voor KBK Beheer B.V., KBK Tussenholding I B.V. en KBK Tussenholding II B.V. (hierna tezamen KBK Beheer c.s. te noemen), bijgestaan door mr. Groot voormeld;

- Klouwer sr., N.T.J. de Boer (hierna De Boer te noemen) en P.N.T. Klouwer (hierna Klouwer jr. te noemen), bijgestaan door mr. H. Reitsma voormeld en vergezeld van drs. P. Hoiting RA RV van Sman Register Valuators.

De advocaten lichten de standpunten van partijen toe, telkens aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities. De advocaten, Koning, Klouwer sr., Hoiting RA RV en Kroon RA antwoorden op vragen van de Ondernemingskamer. Na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, voert Klouwer jr. – kort - het woord.

De voorzitter van de Ondernemingskamer schorst de behandeling ter terechtzitting. Na hervatting van de terechtzitting en na beantwoording van nadere vragen, schorst de voorzitter opnieuw de behandeling ter terechtzitting.

Na hervatting van de terechtzitting verklaren de advocaten en de aanwezige partijen dat zij het in deze zaak gerezen geschil in der minne wensen te beslechten. Zij verzoeken de Ondernemingskamer om de regeling als volgt vast te leggen.

Partijen hebben het volgende in aanmerking genomen.

a) De Koning, Klouwer sr. en De Boer houden ieder 16,7 % van de aandelen in het geplaatste kapitaal van KBK Beheer. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triade Holding B.V. (hierna Triade Holding te noemen) houdt de resterende aandelen in KBK Beheer. De aandelen in Triade Holding worden gehouden door de stichting Stichting Administratiekantoor van aandelen in Triade Holding B.V. (hierna Stichting AK te noemen). De door Stichting AK uitgegeven certificaten van aandelen worden steeds voor gelijke delen gehouden door de kinderen van Klouwer sr. (1/3), de kinderen van De Boer (1/3) en de kinderen van Koning (1/3).

b) Klouwer sr., Klouwer jr. en De Boer zijn ieder zelfstandig bevoegd bestuurder van KBK Beheer. Klouwer sr., De Boer en Koning vormen het bestuur van Triade Holding en dat van Stichting AK.

c) KBK Beheer is de houdstervennootschap van een groep van vennootschappen die activiteiten ontplooien op het gebied van bouw en projectontwikkeling.

Voornoemde partijen zijn - voor zoveel nodig in afwijking van hetgeen dienaangaande in de statuten van de vennootschap is bepaald - ter finale beslechting van hun geschil het volgende overeengekomen.

1) Koning en zijn kinderen verkopen alle door Koning gehouden aandelen in het kapitaal van KBK Beheer en alle door zijn kinderen gehouden certificaten van aandelen in het kapitaal van Triade Holding aan KBK Beheer, die deze (certificaten van) aandelen zal (in)kopen tegen betaling van de koopprijs aan Koning en zijn kinderen. De koopprijs van de aandelen en van de certificaten van aandelen is gelijk aan de waarde van die aandelen onderscheidenlijk de certificaten van aandelen, bij wijze van bindend advies vast te stellen door een door de Ondernemingskamer aan te wijzen bindend adviseur. Partijen verzoeken de Ondernemingskamer die bindend adviseur aan te wijzen.

2) De bindend adviseur zal - na inventarisering van de relevante feiten en omstandigheden en gehoord partijen - de waarde van de aandelen en van de certificaten van aandelen vaststellen per een door hem vast te stellen, voor de hand liggende, recente datum, een en ander met toepassing van (een) door hem voor deze zaak geschikt geachte waarderingsmethode(s). Hij zal tevens bindend beslissen in geschillen die verband houden met, of van belang zijn voor, de waardebepaling.

3) Partijen zullen de bindend adviseur

a. de door hem gevraagde medewerking verlenen;

b. de door hem gevraagde informatie verschaffen; en

c. inzage verschaffen in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarvan de bindend adviseur kennisneming nodig oordeelt.

Een partij kan de bindend adviseur gemotiveerd verzoeken om ter zake van bepaalde informatie en gegevens geheimhouding te betrachten jegens de andere partijen. De bindend adviseur zal bindend beslissen of, en, zo ja, in hoeverre, dit verzoek wordt gehonoreerd.

4) Partijen zijn in de gelegenheid om - al dan niet bij monde van hun advocaten - binnen een door de bindend adviseur vast te stellen redelijke termijn hun standpunten ter zake van de waardering uiteen te zetten.

5) De bindend adviseur kan, wanneer hij dat met betrekking tot vaststellingen die een specifieke deskundigheid vergen nodig oordeelt, op kosten van KBK Beheer opdrachten aan derden verschaffen.

6) Binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van het bindend advies houdende de waardering van de (certificaten van) aandelen zullen Koning respectievelijk zijn kinderen de (certificaten van) aandelen aan KBK Beheer overdragen, een en ander

a. tegen onmiddellijke betaling aan Koning en zijn kinderen tezamen van (i) een voorschot op de koopprijs ter grootte van € 1,2 miljoen indien de bindend adviseur de betrokken aandelen en certificaten van aandelen waardeert op meer dan € 1,2 miljoen, danwel van (ii) een bedrag gelijk aan de waarde van de aandelen en certificaten van aandelen indien de bindend adviseur deze waardeert op € 1,2 miljoen of minder;

b. in het onder a. sub (i) genoemde geval, tegen betaling aan de Staak Koning van het restant van de koopprijs, vermeerderd met een door de bindend adviseur vast te stellen marktconforme rente, indien en zodra de solvabiliteit dit, naar het oordeel van de bindend adviseur - rekening houdend met de daaromtrent geldende voorschriften - mogelijk maakt, doch uiterlijk binnen vier (4) jaar na verschijning van het bindend advies houdende de waardering; en

c. in het onder a. sub (i) bedoelde geval, tegen verstrekking aan Koning en zijn kinderen van adequate zekerhe(i)d(en) voor de nakoming van de tijdige betaling van het restant van de koopprijs met rente.

7) Koning maakt zich sterk voor de nakoming door zijn kinderen van het bepaalde in deze overeenkomst.

8) De kosten van het bindend advies komen ten laste van KBK Beheer. De bindend adviseur zal niet met zijn werkzaamheden behoeven aan te vangen voordat de betaling van (een door de bindend adviseur te bepalen voorschot op) die kosten heeft plaatsgevonden dan wel voor de betaling daarvan ten genoege van de bindend adviseur zekerheid is gesteld.

9) De KBK groep (zijnde KBK Beheer en de vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden) zal geen herstructurering doorvoeren zolang de voormelde overdracht niet heeft plaatsgevonden. De algemene vergadering van 26 januari 2011, althans de daar voorgenomen besluitvorming, zal geen doorgang vinden.

10) De kosten van deze procedure blijven voor rekening van de partij die deze kosten heeft gemaakt.

11) Partijen verlenen elkaar voor het overige finale kwijting, met dien verstande dat de thans bij het Gerechtshof te Amsterdam aanhangige kennelijk-onredelijk-ontslag-procedure buiten deze kwijting wordt gehouden.

12) Partijen verzoeken de Ondernemingskamer deze procedure onmiddellijk na de aanwijzing van de bindend adviseur als beëindigd te beschouwen.

De voorzitter sluit de terechtzitting.

Waarvan proces-verbaal,