Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2010:BM1252

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
02-04-2010
Datum publicatie
15-04-2010
Zaaknummer
23-002466-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Banksia- onderzoek. Medeplegen invoer cocaïne; poging invoer cocaïne; voorbereidingshandelingen; aanwezig hebben cocaïne; witwassen.

Verweer: OM NO wegens schending recht op eerlijk proces. Surinaams parallellopend onderzoek niet gevoegd in Nederlands onderzoek. Wel onderlinge informatie uitwisseling. Verdediging geen zicht in onderzoeksresultaten, geen toetsing mogelijk. Hof verwerpt verweer.

Verweer: NFI heeft maar een deel van de aangetroffen stof (cocaïne) onderzocht, alleen het onderzochte deel kan worden bewezen verklaard. Hof verwerpt verweer.

Verweer: slikkersbollen nog niet daadwerkelijk ingenomen; geen handeling die naar uiterlijke verschijningsvorm gericht zijn op de voltooiing van de invoer van cocaïne en van een strafbare poging. Hof verwerpt verweer.

Verweer: telefoongesprekken zijn vaag en niet concreet, tenlastegelegde feit (voorbereidingshandelingen) kan niet bewezen worden. Hof verwerp verweer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-002466-08

datum uitspraak: 2 april 2010

TEGENSPRAAK

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 15 april 2008 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 15/750800-06 en 15/972000-07 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1977],

thans gedetineerd in [detentieadres]

De ontvankelijkheid van de advocaat-generaal in de vervolging

De raadsvrouw heeft betoogd dat de advocaat-generaal niet ontvankelijk is in de vervolging van verdachte omdat diens recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is geschonden.

De raadsvrouw heeft daaraan het volgende ten grondslag gelegd.

Naar aanleiding van afspraken tussen de Surinaamse en Nederlandse autoriteiten zijn in Suriname en in Nederland gelijktijdig parallelle opsporingsonderzoeken naar o.a. verdachte ingesteld, met een gemeenschappelijke doelstelling en gericht op criminele groeperingen die een samenhang vertoonden. In dat kader is door die autoriteiten onderling informatie uitgewisseld. Het Surinaamse onderzoek, genaamd Cremora, is niet gevoegd bij het Nederlandse onderzoek, genaamd Banksia. Er bestaat aldus geen inzicht in de onderzoeksresultaten uit het Cremora-onderzoek en er kan niet getoetst worden welke informatie uit dat onderzoek naar voren is gekomen, noch of informatie uit dat onderzoek als sturingsinformatie is gebruikt of de grondslag is geweest voor tactische beslissingen in het Banksia-onderzoek.

Het hof verwerpt het verweer en overweegt daartoe als volgt.

Over het Cremora-onderzoek is door de officier van justitie in eerste aanleg op 1 april 2008 verklaard dat het was gericht op [medeverdachte] (het hof begrijpt: [medeverdachte]) [medeverdachte] en dat alle voor de zaken tegen de verdachte relevante stukken, zowel in belastende als in ontlastende zin, aan het Banksia-onderzoek zijn toegevoegd. Bij de rechter-commissaris is gehoord de getuige [naam teamleider], teamleider van het Banksia-onderzoek (RC verhoor d.d. 23-10-2007). Ook uit zijn verklaring valt af te leiden dat geen belastende of ontlastende verklaringen tegen de verdachte zijn afgelegd in de in Suriname lopende onderzoeken, en dat er ook anderszins geen relevante informatie voor en over de verdachte uit dat onderzoek voorhanden is. Overigens is niet aannemelijk geworden dat enig stuk uit het Cremora-onderzoek op enigerlei wijze van belang zou kunnen zijn voor de beoordeling van de zaken tegen de verdachte. De raadsvrouw heeft in hoger beroep ook niet verzocht om voeging van stukken uit het onderzoek-Cremora aan het onderzoek-Banksia.

Er zijn derhalve geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het recht van de verdachte op een eerlijk proces is geschonden, zodat er geen aanleiding is het openbaar ministerie niet ontvankelijk in de vervolging te verklaren.

Omvang van het hoger beroep

De verdachte is door de rechtbank Haarlem vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 5 onder parketnummer 15/750800-06 is ten laste gelegd. Het hoger beroep is door de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Het hoger beroep van het openbaar ministerie is, blijkens de mededeling van de advocaat-generaal op de terechtzitting, niet gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep opgenomen beslissing ten aanzien van het onder 5 van parketnummer 15/750800-06 ten laste gelegde. Nu door de advocaat-generaal op dit punt geen bezwaren tegen het vonnis zijn opgegeven en het hof ook overigens geen belang bij onderzoek van dit feit in hoger beroep ziet, zal het hof het openbaar ministerie in zoverre niet ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg van 3 en 20 maart en 1 april 2008 en op de terechtzittingen in hoger beroep van 15, 17 en 19 maart 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd, overeenkomstig de op terechtzittingen in eerste aanleg op vordering van de officier van justitie toegestane nadere omschrijving respectievelijk wijzigingen tenlastelegging - voorzover in hoger beroep nog aan de orde -, dat:

1. parketnummer 15/750800-06

hij op of omstreeks 16 augustus 2006, althans op ??n of meer tijdstip(pen) in de periode van 14 juli 2006 tot en met 16 augustus 2006 te Rotterdam en/of Amsterdam en/of Den Haag en/of Almere en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland en/of Bonaire en/of Cura?ao (althans op de Nederlandse Antillen) en/of op Aruba en/of in Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (ongeveer) 16849 gram, in elk geval een (handels)hoeveelheid, van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(Zaak Bonaire)

2. parketnummer 15/750800-06

hij op of omstreeks 07 december 2006, althans op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 01 oktober 2006 tot en met 07 december 2006, te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Rotterdam en/of Den Haag, in elk geval in Nederland en/of Suriname tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (aangebracht in of onder de schoenen van een drugskoerier, te weten [naam koerier3]) (ongeveer) 800 gram, in elk geval een (handels)hoeveelheid, van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(Zaak Rotterdam)

3. parketnummer 15/750800-06

hij op of omstreeks 05 december 2006, althans op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 01 oktober 2006 tot en met 05 december 2006, te Den Haag en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen (aangebracht op of in het lichaam van een drugskoerier te weten [naam koerier4][naam koerier]) een (handels)hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, door die [naam koerier] meermalen, althans eenmaal, (telkens) ??n of meer (plastic) verpakking(en) (zogenaamde 'bolletjes'), bevattende een hoeveelheid coca?ne, te laten slikken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(Zaak Rotterdam)

4. parketnummer 15/750800-06

Primair:

hij op of omstreeks 19 oktober 2006, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 03 oktober 2006 tot en met 31 oktober 2006, te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of te Den Haag en/of Rotterdam in elk geval in Nederland en/of Suriname en/of Frans Guyana en/of Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (aangebracht op of in het lichaam van een drugskoerier te weten [naam koerier]) (ongeveer) 810 gram, althans 350 gram, in elk geval een (handels)hoeveelheid, van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 03 oktober 2006 tot en met 31 oktober 2006 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of te Den Haag en/of Rotterdam in elk geval in Nederland en/of Suriname en/of Frans Guyana en/of Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels) hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens)

- ??n of meer (versluierde) telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- een perso(o)n(en), te weten [naam koerier], benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen in het lichaam, te vervoeren naar en/of in te voeren in Nederland en/of

- een perso(o)n(en), te weten [naam koerier] naar Parijs gebracht en/of laten brengen (van waaruit voornoemde Jagesar is afgereisd naar Suriname en/of

- (een) gesprek(ken) gevoerd omtrent het vervoer en/of de invoer van de verdovende middelen en/of

- een hoeveelheid coca?ne (verpakt in bolletjes) overhandigd of laten overhandigen aan [naam koerier] (die voornoemde Jagesar in zijn lichaam naar Nederland zou moeten vervoeren);

(Zaak Parijs)

5. parketnummer 15/750800-06

Primair:

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 22 november 2006 te

's-Gravenhage, in elk geval in Nederland en/of Suriname tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (aangebracht op of in het lichaam van een drugskoerier, te weten [naam koerier2]) ongeveer 800 gram, in elk geval een (handels)hoeveelheid, van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 22 november 2006 te

's-Gravenhage, in elk geval in Nederland en/of Suriname tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels) hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens)

- ??n of meer (versluierde) telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- een perso(o)n(en), te weten [naam koerier2], benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen in het lichaam, te vervoeren naar en/of in te voeren in Nederland en/of

- (een) gesprek(ken) gevoerd omtrent het vervoer en/of de invoer van de verdovende middelen;

(Zaak 's-Gravenhage)

6. parketnummer 15/750800-06

hij, op ??n of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juli 2006 tot en met 21 maart 2007 te Den Haag en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Rotterdam althans in Nederland en/of Mexico en/of Belgi? en/of Suriname en/of Venezuela en/of Argentini? en/of Guyana en/of Bonaire en/of Cura?ao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels) hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens)

- ??n of meer (versluierende) telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- personen benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen, (verstopt in (een) vliegtuig(en)) te vervoeren en/of in te voeren in Nederland en/of

-(een) gesprek(ken) gevoerd omtrent (een) mogelijke smokkelmethode(s) en/of (een) mogelijke bergplaats(en) om de verdovende middelen in (een) vliegtuig(en) te verstoppen en/of

- foto's van de binnenkant van een vliegtuig (en/of kopie?n daarvan) gemaakt en/of laten maken en/of geregeld en/of voorhanden gehad;

(Zaak 10a bergplaatsen)

7. parketnummer 15/750800-06

hij op ??n of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juni 2006 tot en met 21 maart 2007 te Amsterdam en/of Den Haag en/of Rotterdam en/of Almere en/of Leiden, in ieder geval in Nederland en/of Portugal en/of Frankrijk en/of Spanje en/of Brazili? en/of Panama en/of Venezuela en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels) hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens)

- ??n of meer (versluierde) telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- (een) geldbedrag(en) overgemaakt en/of over laten maken (onder meer ten behoeve van financiering van voornoemde partijen verdovende middelen) en/of

- voor zichzelf en/of ??n of meer medeverdachte(n) vliegtickets en hotels naar en/of in (onder meer) bovengenoemde landen geregeld en/of betaald en/of

- een of meer monster(s) geregeld en/of besteld en/of gefinancierd en/of ontvangen en/of

- contacten onderhouden met personen die voornoemde verdovende middelen zouden kunnen (laten) leveren en/of

- personen benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen per boot te vervoeren en/of in te voeren en/of

- (een) gesprek(ken) gevoerd omtrent verschillende smokkelmethodes van verdovende middelen;

(Zaak 10a Zuid-Amerika hoofdstuk 1)

8. parketnummer 15/750800-06

hij op ??n of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 juni 2006 tot en met 21 maart 2007 te Amsterdam en/of Den Haag en/of Rotterdam, in ieder geval in Nederland en/of Brazili? en/of Panama en/of Venezuela en/of Suriname en/of Colombia en/of Mexico, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels) hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens)

- ??n of meer (versluierde) telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- (een) geldbedrag(en) overgemaakt en/of over laten maken (onder meer ten behoeve van financiering van voornoemde partijen verdovende middelen) en/of

-voor zichzelf en/of ??n of meer medeverdachte(n) vliegtickets naar en/of in (onder meer) bovengenoemde landen geregeld en/of betaald en/of

- contacten leggen en/of onderhouden met personen die voornoemde verdovende middelen zouden kunnen (laten) leveren en/of

- personen benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen per boot te vervoeren en/of in te voeren en/of

- (een) gesprek(ken) gevoerd omtrent verschillende smokkelmethodes van verdovende middelen;

(Zaak 10a Zuid-Amerika hoofdstuk 2)

9. parketnummer 15/750800-06

hij op ??n of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand oktober 2006 te Rotterdam en/of Den Haag, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels)hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen althans eenmaal (telkens)

- ??n of meer (versluierde) telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het bereiden en/of bewerken en/of vervaardigen en/of verkopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels) hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en/of

- een perso(o)n(en), te weten [naam koerier5], benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen in het lichaam, te vervoeren en/of in te voeren in Nederland en/of

- (een) gesprek(ken) gevoerd omtrent het vervoer en/of de invoer van de verdovende middelen;

(Zaak 10a Koeriers - hoofdstuk D)

1. parketnummer 15/972000-07

hij op of omstreeks 22 september 2006 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of Rotterdam en/of Den Haag, althans in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 825 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(Zaak Katendrecht)

2. parketnummer 15/972000-07

hij in of omstreeks de periode van 15 februari 2006 tot 21 maart 2007 te 's -Gravenhage en/of Rotterdam en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) handelshoeveelhe(i)d(en) coca?ne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(Zaak Lokale handel)

3. parketnummer 15/972000-07

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 februari 2006 tot en met 10 oktober 2006, te 's-Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal ongeveer 13.286,00 euro (drie geldtransacties van 4800 euro, 3506 euro en 4980 euro), althans enig(e) geldbedrag(en),

- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing hebben/heeft verborgen en/of verhuld, althans hebben/heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, te weten enig(e) geldbedrag(en), was of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten enig(e)geldbedrag(en), voorhanden hadden/had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat dit/deze geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit de handel in verdovende middelen, althans in elk geval afkomstig was/waren van enig misdrijf;

en/of

- verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of hebben/heeft omgezet, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven en/of het voorhanden krijgen en/of overdragen en/of omzetten van enig(e) geldbedrag(en), wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat dit/deze geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit de opbrengst van de handel in verdovende middelen, in elk geval afkomstig was/waren van enig misdrijf.

(Zaak witwassen)

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest het hof deze verbeterd. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 8 van parketnummer 15/750800-06 is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Ter terechtzitting in hoger beroep gevoerde verweren

parketnummer 15/750800-06

feit 1 (zaak Bonaire)

De raadsvrouw heeft betoogd dat bij de bewezenverklaring moet worden uitgegaan van 2 kilogram coca?ne, omdat slechts die hoeveelheid door het NFI is bemonsterd en het mogelijk is dat er andere middelen dan coca?ne in de pakketten zaten.

Het hof overweegt als volgt.

Uit de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, valt af te leiden dat sprake was van invoer van de hieronder bewezenverklaarde hoeveelheid coca?ne. De in de trolley aangetroffen pakketten waren op identieke wijze verpakt en ongeveer van hetzelfde gewicht. De monsterneming is voldoende representatief geweest en er is overigens geen enkele aanleiding voor de veronderstelling dat er naast coca?ne enig ander middel is ingevoerd.

Het verweer wordt verworpen.

feit 3 (zaak Rotterdam)

De raadsvrouw heeft betoogd dat geen sprake is van een strafbare poging, omdat de koerier niet daadwerkelijk bolletjes tot zich had genomen en nog niet naar het vliegveld in Suriname was vertrokken.

Het hof overweegt als volgt.

De koerier [naam koerier] is vanuit Nederland naar Suriname gereisd met de bedoeling om op de terugreis coca?ne mee te nemen en in Nederland in te voeren. Zij heeft dit willen doen door het slikken van bolletjes. Ze heeft geprobeerd voor vertrek de bolletjes te slikken, maar dat is niet gelukt omdat ze moest overgeven en slijm en bloed opgaf.

Aldus is sprake van handelingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm gericht zijn op de voltooiing van de invoer van coca?ne en van een strafbare poging. Dat de koerier nog niet naar het vliegveld in Suriname was vertrokken, doet daaraan niet af.

Het verweer wordt verworpen.

feiten 6 (10a Bergplaatsen), 7 Zuid Amerika H1), 8 (Zuid Amerika H2)

Met betrekking tot de ten laste gelegde feiten die zien op voorbereidingshandelingen voor de invoer van verdovende middelen in Nederland, heeft de raadsvrouw betoogd dat de door de advocaat-generaal in haar requisitoir genoemde telefoongesprekken vaag zijn en niet concreet zodat het medeplegen van die voorbereidingshandelingen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Het hof overweegt als volgt.

In de desbetreffende zaaksdossiers is een weergave opgenomen van diverse afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachte en derden en derden onderling.

Het kenmerkende van die gesprekken is dat daarin veelal sprake is van versluierend taalgebruik. De opsporingsambtenaren hebben in een groot aantal gevallen beschreven hoe de inhoud van die gesprekken moet worden geduid.

Verdachte heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht en overigens niet aannemelijk gemaakt dat die duiding van de gesprekken waaraan hij heeft deelgenomen onjuist is.

Mede gelet hierop kan het hof die gesprekken ook niet los zien van de inhoud van de overige bewijsmiddelen, zoals die worden gehanteerd voor de bewezenverklaring van andere aan de verdachte ten laste gelegde feiten. Daaruit volgt immers dat de verdachte in 2006 en begin 2007 zich samen met anderen intensief bezighield met het organiseren van de invoer van en handel in coca?ne. Dat de voor het bewijs gebruikte gesprekken in deze zaken een andere achtergrond hebben dan die bezigheden is niet aannemelijk geworden.

Het verweer wordt verworpen.

Bewezen verklaarde

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair, 6, 7 en 9 onder parketnummer 15/750800-06 ten laste gelegde en onder 1, 2 en 3 onder parketnummer 15/972000-07 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

- ten aanzien van het onder 1 onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij op 16 augustus 2006 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht 16849 gram van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- ten aanzien van het onder 2 onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij op 7 december 2006 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (aangebracht in de schoenen van een drugskoerier, te weten [naam koerier3]) (ongeveer) 800 gram van een

materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- ten aanzien van het onder 3 onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij op of omstreeks 5 december 2006 in Nederland en Suriname, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen (aangebracht in het lichaam van een drugskoerier, te weten [naam koerier4][naam koerier]) een (handels)hoeveelheid van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, die [naam koerier] ??n of meer (plastic) verpakking(en) (zogenaamde 'bolletjes'), bevattende een hoeveelheid coca?ne, heeft laten slikken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

- ten aanzien van het onder 4 primair onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij in de periode van 19 oktober 2006 tot en met 31 oktober 2006 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (aangebracht in het lichaam van een drugskoerier, te weten [naam koerier]) (ongeveer) 350 gram van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- ten aanzien van het onder 6 onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij op tijdstippen in de periode van 1 juli 2006 tot en met 21 maart 2007 in Nederland en Venezuela, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervoeren en binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels) hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en

- zich en ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en

- voorwerpen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit;

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s)

- versluierende telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het vervoeren van voornoemde (handels)hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het vervoeren van voornoemde (handels)hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en

- personen benaderd en/of laten benaderen om voornoemde verdovende middelen, verstopt in (een) vliegtuig(en), te vervoeren en/of in te voeren in Nederland en

- gesprekken gevoerd omtrent (een) mogelijke smokkelmethode(s) en/of (een) mogelijke bergplaats(en) om de verdovende middelen in (een) vliegtuig(en) te verstoppen en

- foto's van de binnenkant van een vliegtuig of kopie?n daarvan voorhanden gehad;

- ten aanzien van het onder 7 onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij op tijdstippen in de periode van 1 juni 2006 tot en met 21 maart 2007 in Nederland en Brazili? en Venezuela, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervoeren en binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels)hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ??n of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen,

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s)

- versluierende telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het vervoeren van voornoemde (handels)hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en

- ontmoetingen gehad met betrekking tot het vervoeren van voornoemde (handels)hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en

- contacten onderhouden met personen die voornoemde verdovende middelen zouden kunnen (laten) leveren;

- ten aanzien van het onder 9 onder parketnummer 15/750800-06 tenlastegelegde -

hij op tijdstippen in de maand oktober 2006 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van ??n of meer (handels)hoeveelhe(i)d(en) coca?ne, zijnde coca?ne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I,

voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en

- zich en/of ??n of meer ander(en) gelegenheid en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen,

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) meermalen telkens

- versluierende telefoongesprekken gevoerd met betrekking tot het afleveren en/of vervoeren van voornoemde (handels)hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en

- ??n of meer ontmoetingen gehad met betrekking tot het vervoeren van voornoemde (handels)hoeveelhe(i)d(en) verdovende middelen en

- een persoon, te weten [naam koerier5], benaderd om voornoemde verdovende middelen in het lichaam te vervoeren en/of in te voeren in Nederland en

- gesprekken gevoerd omtrent het vervoer en/of de invoer van de verdovende middelen;

- ten aanzien van het onder 1 onder parketnummer 15/972000-07 tenlastegelegde -

hij op of omstreeks 22 september 2006 in Nederland en Suriname, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 825 gram van een materiaal bevattende coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- ten aanzien van het onder 2 onder parketnummer 15/972000-07 tenlastegelegde -

hij in de periode van 15 februari 2006 tot 21 maart 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad (een) handelshoeveelhe(i)d(en) coca?ne, zijnde coca?ne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- ten aanzien van het onder 3 onder parketnummer 15/972000-07 tenlastegelegde -

hij op tijdstippen in de periode van 15 september 2006 tot en met 10 oktober 2006 te

's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met anderen,

van voorwerpen, te weten geldbedragen van in totaal ongeveer 13.286,00 euro (drie geldtransacties van 4800 euro, 3506 euro en 4980 euro), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing heeft verborgen, of verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen, te weten enige geldbedragen, was, of wie bovenomschreven voorwerpen, te weten enige geldbedragen, voorhanden hadden, terwijl hij wist dat deze geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren van enig misdrijf

en

voormelde geldbedragen voorhanden heeft gehad, overgedragen of omgezet, terwijl hij, verdachte, en zijn mededader(s) ten tijde van het voorhanden krijgen, overdragen of omzetten wist(en) dat deze geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren van enig misdrijf.

Hetgeen onder 1, 2, 3, 4 primair, 6, 7 en 9 onder parketnummer 15/750800-06 en onder 1, 2 en 3 onder parketnummer 15/972000-07 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

- ten aanzien van het onder 1, 2 en 4 primair onder parketnummer 15/750800-06 en onder 1 onder parketnummer 15/972000-07 bewezen verklaarde -

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

- ten aanzien van het onder 3 onder parketnummer 15/750800-06 bewezen verklaarde -

Poging tot medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod.

- ten aanzien van het onder 6 onder parketnummer 15/750800-06 bewezen verklaarde -

Medeplegen van, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, zich of een ander gelegenheid of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, of voorwerpen voorhanden te hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

- ten aanzien van het onder 7 onder parketnummer 15/750800-06 bewezen verklaarde, voor zover het betreft de periode tot 1 juli 2006 -

Medeplegen van, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, of zich of een ander gelegenheid of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen.

- ten aanzien van het onder 7 en 9 onder parketnummer 15/750800-06 bewezen verklaarde, voor zover het betreft de periode vanaf 1 juli 2006 -

Medeplegen van, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, of zich of een ander gelegenheid of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd.

- ten aanzien van het onder 2 onder parketnummer 15/972000-07 bewezen verklaarde -

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

- ten aanzien van het onder 3 onder parketnummer 15/972000-07 bewezen verklaarde -

Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank Haarlem heeft de verdachte voor het onder 1, 2, 3, 4 primair en 9 onder parketnummer 15/750800-06 en onder 1, 2 en 3 onder parketnummer 15/972000-07 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met aftrek van voorarrest

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte en de officier van justitie hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1, 2, 3, 4 primair, 6, 7 en 9 onder parketnummer 15/750800-06 en onder 1, 2 en 3 onder parketnummer 15/972000-07 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 81 maanden met aftrek van voorarrest, daarbij rekening houdend met een overschrijding van de redelijke termijn.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich samen met zijn mededaders meermalen schuldig gemaakt aan de opzettelijke invoer van grote hoeveelheden coca?ne. Ook heeft verdachte zich gedurende een langere periode samen met zijn mededaders beziggehouden met handelingen gericht op het invoeren van verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika in Nederland. Verdachte heeft daartoe ontmoetingen gehad, ook heeft hij telefonische contacten onderhouden met personen waarin in versluierend taalgebruik over de handel in verdovende middelen werd gesproken. Daarnaast heeft verdachte zich samen met zijn mededaders schuldig gemaakt aan een poging tot opzettelijke invoer van coca?ne met behulp van een koerier vanuit Suriname, en ook coca?ne aanwezig gehad.

Coca?ne is een voor de gezondheid van personen schadelijke stof. De ingevoerde en in te voeren hoeveelheden waren telkens van dien aard, dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel. De verspreiding van en handel in coca?ne gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder de door gebruikers gepleegde strafbare feiten ter financiering van hun behoefte aan deze stof. Het invoeren van deze partijen coca?ne heeft eenmaal via cateringtrolleys in een vliegtuig plaatsgevonden en de overige keren met behulp van koeriers.

Het hof verwijt verdachte dat hij zich heeft beziggehouden met in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten en daarbij enkel uit winstbejag heeft gehandeld zonder zich te bekommeren om de veiligheid van diegenen die de coca?ne feitelijk moesten vervoeren. Het hof rekent het verdachte met name aan dat hij geen oog heeft gehad voor de gezondheid van de koeriers nu het slikken van bolletjes met daarin coca?ne tot een levensbedreigende situatie kan leiden.

Voorts heeft verdachte zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan witwassen. Door aldus te handelen heeft verdachte eraan meegewerkt dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie worden onttrokken, hetgeen een ernstige aantasting van de integriteit van het financieel en economisch bestel betekent.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justiti?le Documentatie van 1 maart 2010 is de verdachte niet eerder strafrechtelijk veroordeeld.

Het hof acht een gevangenisstraf voor de duur van acht jaar, waarbij het hof uitdrukkelijk rekening houdt met het feit dat de verdachte niet eerder is veroordeeld, met aftrek van voorarrest alleszins passend. Daarbij is mede gelet op de straffen die alleen al voor de opzettelijke invoer van een hoeveelheid van bijna 17 kilo coca?ne gewoonlijk opgelegd worden en in aanmerking genomen dat het hier bovendien nog een aantal gevallen van invoer en voorbereidingshandelingen tot de opzettelijke invoer van coca?ne, naast andere feiten, betreft.

Gelet echter op het feit dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM, in de appelfase, zal het hof deze straf matigen, rekening houdend met de mate van deze termijnoverschrijding.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden. Deze straf is zwaarder dan door de advocaat-generaal gevorderd, omdat die vordering onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 2, 10 en 10a van de Opiumwet en de artikelen 45, 47, 57 en 420 bis van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

Beslissing

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ten aanzien van het onder 5 onder parketnummer 15/750800-06 ten laste gelegde.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ten aanzien van het onder 5 onder parketnummer 15/750800-06 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep - voor zover in hoger beroep nog aan de orde - en doet opnieuw recht.

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 8 onder parketnummer 15/750800-06 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair, 6, 7 en 9 onder parketnummer 15/750800-06 en onder 1, 2 en 3 onder parketnummer 15/972000-07 ten laste gelegde heeft begaan zoals hierboven in de rubriek bewezen verklaarde omschreven.

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1, 2, 3, 4 primair, 6, 7 en 9 onder parketnummer 15/750800-06 en onder 1, 2 en 3 onder parketnummer 15/972000-07 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en ook de verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren en 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd, die door de veroordeelde v??r de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in deze zaak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is gewezen door de achtste meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mr. L.A.J. Dun, mr. J.M.J. Chorus en mr. M.F.J.M. de Werd, in tegenwoordigheid van mr. B. van der Werf, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 2 april 2010.

[verdachte]23-002466-08 - 19 -