Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2010:BM0875

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-04-2010
Datum publicatie
14-04-2010
Zaaknummer
09/00488
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

In geding is een bindende tariefinlichting voor een product dat bestaat uit een speciaal voor een beademingsapparaat ontworpen statische omvormer. Het Hof overweegt dat het product met toepassing van indelingsregel 1en gelet op het bepaalde in aantekening 2 op Hoofdstuk 90 op goede gronden is ingedeeld onder post 8504 40 81 van de gecombineerde nomenclatuur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk P09/00488 DK

8 april 2010

uitspraak van de Douanekamer

op het hoger beroep van

[A B.V.], te [Z], belanghebbende,

tegen de uitspraak in de zaak no. AWB 08/3280 van de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) in het geding tussen

belanghebbende

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid,

de inspecteur.

1. Ontstaan en loop van het geding

De inspecteur heeft op 13 november 2007 onder nummer NL RTD 2007-003088 een bindende tariefinlichting (BTI) afgegeven.

Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de inspecteur bij uitspraak, gedagtekend 4 maart 2008, het bezwaar afgewezen.

Bij uitspraak van 9 juni 2009, heeft de rechtbank het door belanghebbende ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Het tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is bij het Hof ingekomen op 20 juli 2009. De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 januari 2010. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

2. Feiten

2.1.1. De rechtbank heeft in de onderdelen 2.1. tot en met 2.6. van haar uitspraak de navolgende feiten vastgesteld. Belanghebbende wordt daarin aangeduid als ‘eiser(es)’, de inspecteur als ‘verweerder’.

“2.1. Eiseres heeft op 30 juli 2007 een aanvraag voor een bti ingediend voor het product “TPSF 70-2-A” (hierna: het product). Zij heeft daarbij verzocht het product in te delen in GN-code 9019.2000.

2.2. In onderdeel 8 van de aanvraag is het product als volgt omschreven:

“Voeding specifiek ontworpen voor en enkel gebruikt in kunstmatig beademings apparaat van fabrikant [naam]. Naast de gebruikelijke elementen is het product voorzien van afscheidings elementen om te voldoen aan de specificaties die gelden voor medische elektrische apparaten.”

2.3. Bij de aanvraag is een productomschrijving van de 70W power supply overgelegd, die onder meer inhoudt:

“70W power supply used for artificial respiration units

Dual output power supply with I/O functionalities

Application:

This power supply is specifically designed to supply the electronics of an artificial respiration unit used for patient home care. The application demands are characterized by fluctuating power demands of a DC motor and an extended lifetime with limited air convection at an elevated ambient temperature. (…)

Product Highlights:

• Autoranged from 85 to 135Vac and 190 to 264Vac.

• Two output voltages; +12Vdc and +40Vdc

• Seperately overload protections on +12V and +40V.

• Both outputs are fully protected against short circuit conditions

• Over-voltage protection +40V.

• Remote on/off functionality

• Extended lifetime achieved by components choice.

• Intergrated Power Fail singal.

• Over-temperature protected.

• Small size and low weight.

• Saftey: IEC/EN 60601-1”

2.4. Ter zitting heeft verweerder met instemming van eiseres een brief gedateerd 19 februari 2008 van W. Schipper, hoofdscheikundige bij de Belastingdienst/Douane West/Douane Laboratorium overgelegd. Die brief houdt onder meer in:

“Betreft:

Power supply [A]

(…)

Na bestudering van de ontvangen documentatie heb ik het volgende bevonden.

Uit het schema valt te herleiden dat het toestel de netspanning omzet in gelijkstroom met een lage spanning. Naast deze functie (omvormer, bedoeld in post 8504) heeft het toestel een aantal andere functies die in de documentatie staan beschreven.

Al deze functies betreffen het uitschakelen en het inschakelen van de stroom bij een onderbreking of een plotselinge verlaging van de netspanning. Deze kunnen opgevat worden als inrichtingen voor het regelen van de spanning of van de uitgaande stroom als vermeld in de GS-toelichting op post 8504, punt II, tweede alinea. Hieruit kan opgemaakt worden dat de aanwezigheid van deze functies binnen post 8504 is toegestaan.

Punt van discussie is nog het opslaan van de instellingen van de beademingsapparatuur (punt I-2 uit de documentatie). Dit zou een functie kunnen zijn die niet binnen post 8504 past.

Uit nadere studie van de werking blijkt echter dat het toestel een afgeleide van het power fail signaal doorstuurt naar het controlepaneel dat zich niet in de power unit bevindt. Het controlepaneel zorgt er na ontvangst van het signaal voor dat de instellingen worden opgeslagen.

Hieruit blijkt dat de power unit in dit geval slechts een signaal aanlevert aan het beademingsapparaat. Het opslaan van de instellingen wordt niet door de power unit uitgevoerd.

Geconcludeerd kan worden dat de in de documentatie vermelde functies geen aanleiding zijn om het apparaat uit te zonderen op post 8504.

Geadviseerd wordt de power supply [A] in te delen in post 8504.”

2.5. Ter zitting heeft eiseres over de werking van het product verklaard dat het product een statische elektrische omvormer bevat. Het zet wisselstroom om in twee typen gelijkstroom: 12 Volt en 40 Volt. 12 Volt is benodigd voor het invoeren van gegevens in het controlepaneel van het beademingsapparaat en 40 Volt is nodig voor de motor die de beademingslucht aanvoert. Daarnaast genereert het product een signaal als de netspanning wegvalt of als de spanning boven dan wel onder een bepaalde grenswaarde komt. Die grenswaarden worden op het controlepaneel van het beademingsapparaat ingevoerd. Als de netspanning wegvalt of als er voor de beademing meer of minder energie nodig is dan de boven- of de onderwaarde die is ingevoerd, zendt het product een signaal naar het controlepaneel van het apparaat. Daardoor worden de instellingen door het controlepaneel opgeslagen in het beademingsapparaat en het controlepaneel geeft een akoestisch signaal om de gebruiker te waarschuwen. Volgens een vast protocol schakelt het product vervolgens zichzelf en daarmee het gehele beademingsapparaat uit. Naast een uitschakelprotocol kent het product ook een opstartprotocol. Het opstartprotocol wordt naar aanleiding van een signaal vanuit het controlepaneel gestart. Tussen het uitschakelen en het opstarten zit een wachttijd. Verder lopen er twee datacommunicatiekabels tussen het product en het apparaat. Het product reageert op signalen die het via het controlepaneel van het apparaat ontvangt, op eigen signalen en op een storing in de netstroom. Aan de hand van die signalen kan de stroomtoevoer en daarmee de beademing worden opgestart, onderbroken of beëindigd. Als de netspanning wegvalt kan gebruik worden gemaakt van een optioneel verkrijgbaar accusysteem [beademingsapparaat] met oplader. Het product werkt niet als de netspanning wegvalt, maar via [het beademingsapparaat] kan het beademingsapparaat nog enige tijd blijven functioneren. Verweerder heeft deze omschrijving niet weersproken.

2.6. Verweerder heeft het product in de hiervoor onder 1.2. genoemde bti als volgt omschreven:

“Een 70W power supply zijnde een statische omvormer speciaal vervaardigd voor een beademingsapparaat.

Het apparaat bestaat uit een elektronische assemblage voorzien van diverse actieve en passieve elementen en heeft afmetingen van ongeveer 125 x 100 x 40 mm.

Naast de functie van omvormer heeft het apparaat – volgens opgave – ook voorzieningen voor het aansturen en de werking van het hoofdproces.

De kenmerkende hoofdfunctie van het apparaat is het omvormen van wisselstroom naar gelijkstroom zoals bedoeld bij post 8504 van de Gecombineerde Nomenclatuur.” ”

2.1.2. Nu daartegen door partijen geen bezwaren zijn ingebracht, gaat ook het Hof van die feiten uit.

3. Geschil in hoger beroep

3.1. In geding is de BTI die de inspecteur heeft afgegeven, waarbij het product is ingedeeld onder post 8504 40 81 van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Belanghebbende bepleit vernietiging van voormelde BTI en afgifte van een BTI met indeling onder post 9019 20 00.

3.2. Voormelde posten luiden als volgt:

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters),

smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

(…)

8504 40 - statische omvormers:

(…)

- - andere:

(…)

- - - andere:

(…)

- - - - andere:

8504 40 81 - - - - - gelijkrichters

9019 Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor

psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische

ademhalingstoestellen:

(…)

9019 20 00 - toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen

3.3. De Douanekamer heeft mede de volgende aantekeningen en toelichtingen in de beschouwingen betrokken:

Aantekening 3 en 4 op afdeling XVI :

“3. Voor zover niet anders is bepaald, worden combinaties van machines van verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.

4. Indien een machine of een combinatie van machines uit individuele elementen bestaat (ook indien afzonderlijk opgesteld of onderling verbonden door elektrische of andere leidingen, overbrengingsmechanismen of andere voorzieningen), bestemd om gezamenlijk een welbepaalde functie te verrichten, zoals bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 84 of 85, wordt het geheel ingedeeld onder de post die in verband met die functie van toepassing is.”.

Aantekening 2 en 3 op hoofdstuk 90:

“2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebehoren van de bij dit hoofdstuk bedoelde machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:

a) delen en toebehoren die als zodanig onder een der posten van dit hoofdstuk of van hoofdstuk 84, 85 of 91 (met uitzondering van de posten 8487, 8548 en 9033) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld;

b) delen en toebehoren niet bedoeld onder a) hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor een bepaald instrument, apparaat of toestel, dan wel voor verschillende onder eenzelfde post vallende machines, instrumenten, apparaten of toestellen (die bedoeld bij de posten 9010, 9013 en 9031 daaronder begrepen), worden ingedeeld onder de post waaronder deze machines, instrumenten, apparaten of toestellen vallen;

(…)

3. Het bepaalde in de aantekeningen 3 en 4 op afdeling XVI is van toepassing op dit hoofdstuk.”

De GS-toelichting op post 85.04:

“II. Elektrische statische omvormers

Deze toestellen dienen voor het aanpassen van elektrische energie aan een verder gebruik. Naast omvormelementen van verschillende soorten, mogen de bij deze groep bedoelde toestellen hulptoestellen (transformatoren, inductiespoelen, weerstanden, regelaars) bevatten. De werkwijze is gebaseerd op het principe dat de omvormelementen afwisselend als geleider en als niet-geleider werken.

Deze toestellen mogen zijn voorzien van inrichtingen voor het regelen van de spanning of van de uitgaande stroom. Zij worden soms spannings- of stroomregelaars genoemd.

Deze groep omvat:

A.gelijkrichters, die een- of meerfasige wisselstroom omzetten in gelijkstroom, in de regel met gelijktijdig een wijziging in de spanning;

(…)”

3.4. Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de gedingstukken waaronder het proces-verbaal van de zitting.

4. Beoordeling van het geschil

4.1. In geding is de indeling van een product dat is ontworpen en vervaardigd om

netspanning (220 Volt wisselspanning) om te vormen naar gelijkstroom met lagere spanningen, te weten 12 Volt en 40 Volt.

Het product is speciaal ontworpen als geïntegreerd onderdeel van een beademingsapparaat, van de fabrikant [naam]. Bij het gebruik van dit beademingsapparaat zorgt het product voor de levering van gelijkstroom, benodigd voor het opstarten, functioneren en uitschakelen van het beademingsapparaat. Het product levert permanent 12 volt ten behoeve van het controlepaneel en levert daarnaast 40 volt aan de beademingspomp zodra deze is ingeschakeld door het controlepaneel. Daarnaast kan het product aan het controlepaneel van het beademingsapparaat een signaal afgeven als de netspanning wegvalt dan wel beneden of boven een vooraf ingestelde grenswaarde komt (‘powerfail-signaal’). De beademingsinstellingen worden na dit signaal opgeslagen door het controlepaneel, zodat na herstel van de stroomvoorziening de beademing kan worden voortgezet conform de opgeslagen instellingen.

4.2. Ingevolge algemene indelingsregel 1 zijn voor de indeling wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan, zoals deze in de tekst van de posten van de GN en in de aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken zijn omschreven.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat het beademingsapparaat dient te worden ingedeeld onder GN-code 9019 20 00. Belanghebbende bepleit dat haar product, als deel van het beademingsapparaat, eveneens onder deze GN-code dient te worden ingedeeld. In dit verband stelt de Douanekamer voorop dat in aantekening 2 op hoofdstuk 90 is bepaald dat delen van de bij dit hoofdstuk bedoelde machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen, die als zodanig onder een der posten van dit hoofdstuk of van hoofdstuk 84, 85 of 91 kunnen worden ingedeeld, onder die posten blijven ingedeeld. De Douanekamer dient derhalve na te gaan of het product onder één der voormelde hoofdstukken kan worden ingedeeld.

4.4. Tussen partijen is niet in geding dat het product in beginsel beschikt over de objectieve kenmerken en eigenschappen van een elektrische statische omvormer als is bedoeld bij post 8405 en nader omschreven in de GS-toelichting op die post.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de bijkomende functies, die samenhangen met de werking van het beademingsapparaat, aan de indeling onder post 8504 in de weg staan.

De Douanekamer komt op grond van de gedingstukken, waaronder de door de inspecteur bij het verweerschrift overgelegde technische beschrijving van het product alsmede de schematische weergave, tot het oordeel dat alle objectieve kenmerken en eigenschappen van het product gerelateerd zijn aan het omzetten van elektrische spanning, welke functie het product als elektrische statische omvormer doet kwalificeren. Met de rechtbank is het Hof van oordeel dat, gelet op de GS-toelichting op post 8504 van de GN, de aanwezigheid van hulptoestellen, zoals regelaars en weerstanden, aan de indeling als omvormer niet in de weg staat aan een indeling als electrische statische omvormer.

Dat het product in samenwerking met het controlepaneel van het beademingsapparaat enkele interactieve stroomgerelateerde functies verricht, zoals het uitschakelen van de stroom bij een te lage ingangsspanning en het melden van deze uitschakeling aan het controlepaneel (‘power fail-signaal’), maakt dit niet anders.

Door belanghebbende is niet aannemelijk gemaakt dat het product, ten gevolge van de bijkomende functies, beschikt over objectieve kenmerken en eigenschappen waardoor het product niet als een elektrische statische omvormer kan worden ingedeeld.

Gelet op het bepaalde de in aantekening 2, sub a, op hoofdstuk 90 is de inspecteur derhalve op goede gronden overgegaan tot indeling onder GN-code 8504 40 81.

Slotsom

4.5 De Douanekamer komt, gelet op het voorgaande, tot de conclusie dat het hoger beroep ongegrond is. De uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd.

5. Kosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de kosten op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

6. Beslissing

Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

De uitspraak is gedaan door mrs. A. Bijlsma, voorzitter, mr. B.A. van Brummelen en K. Kooijman, leden van de Douanekamer, in tegenwoordigheid van mr. R.J.M. Bosch als griffier. De beslissing is op 8 april 2010 in het openbaar uitgesproken.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1.. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.