Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI6715

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-06-2009
Datum publicatie
05-06-2009
Zaaknummer
200.032.005 OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak Ondernemingskamer 4 juni 2009; W. Blog Holding B.V./OG partners Groep B.V.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2009, 86
JRV 2009, 482
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING van 4 juni 2009 in de zaak met rekestnummer 200.032.005 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

W. BLOG HOLDING B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

VERZOEKSTER,

advocaat: MR. C.H.J.M. ABELN,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OG PARTNERS GROEP B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: MR. E.N. LIGTHART,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

J.M.H. MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Bennebroek,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: MR. E.N. LIGTHART.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekster (hierna Blog Holding te noemen) heeft bij op 4 mei 2009 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht

- zakelijk weergegeven -

1) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van verweerster (hierna OG Partners Groep te noemen) over de periode vanaf medio 2007;

2) bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

a) een onafhankelijke bestuurder te benoemen;

b) te bevelen dat de aandelen die belanghebbende (hierna J.M.H. Management te noemen) in OG Partners Groep houdt ten titel van beheer worden overgedragen aan een onafhankelijke derde;

3) primair J.M.H. Management dan wel subsidiair OG Partners Groep te veroordelen in de kosten van het geding.

1.2 OG Partners Groep en J.M.H. Management hebben bij op 6 mei 2009 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, tevens houdende een zelfstandig verzoek, de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven -

1) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van OG Partners Groep over de periode vanaf 1 januari 2007;

2) bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

a) Blog Holding te ontslaan, althans te schorsen als bestuurder van OG Partners Groep en haar dochtervennootschappen, zonder behoud van salaris;

b) een onafhankelijke bestuurder te benoemen;

c) te bevelen dat de aandelen die Blog Holding in OG Partners Groep houdt ten titel van beheer worden overgedragen aan J.M.H. Management, althans een onafhankelijke derde;

d) te bepalen dat G. Blog als gevolmachtigde procuratiehouder bij OG Partners Groep wordt geschorst;

e) het bestuursbesluit tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met R. Muller alsmede tot het aangaan van een leaseovereenkomst inzake een camper te vernietigen, althans te schorsen;

3) Blog Holding te veroordelen in de kosten van het geding.

1.3 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van

7 mei 2009, alwaar de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen hebben toegelicht, wat mr. Abeln betreft aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitaantekeningen wat beiden betreft onder overlegging van - op voorhand aan de Ondernemingskamer en telkens de wederpartij gezonden - nadere producties. Bij die gelegenheid heeft mr. Abeln - naar de Ondernemingskamer begrijpt - verzocht dat het in 1.1 aanhef en onder 2) vermelde onderdeel van het verzoek wordt vervangen door het verzoek "een bestuurder of commissaris [te benoemen] aan wie tevens de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders en het stemrecht op aandelen toekomt althans een doorslaggevende stem als bestuurder en aandeelhouder".

2. De vaststaande feiten

2.1 OG Partners Groep is opgericht op 25 oktober 1995. Blog Holding en J.M.H. Management houden ieder 50% van de aandelen in OG Partners Groep. Zij zijn voorts ieder bestuurder van OG Partners Groep en zelfstandig bevoegd haar te vertegenwoordigen.

2.2 W. Blog (hierna Blog te noemen) is enig bestuurder van Blog Holding (Blog Holding en W. Blog hierna tezamen Blog c.s. te noemen) en J.M. Heupers (hierna Heupers te noemen) is enig bestuurder van J.M.H. Management (J.M.H. Management en Heupers hierna tezamen

Heupers c.s. te noemen). Heupers, Blog en een zekere, inmiddels teruggetreden, D. van Goudoever hebben met betrekking tot hun samenwerking in OG Partners Groep op 30 juni 1999 de "Samenwerkings- en Participatieovereenkomst" (hierna samenwerkingsovereenkomst te noemen) gesloten en in aanvulling daarop in juli 2001 een zogeheten "Allonge". Voorts hebben Blog c.s. en Heupers c.s. ieder een managementovereenkomst met OG Partners Groep gesloten.

2.3 OG Partners Groep houdt alle aandelen in vier dochtervennootschappen, te weten OG Partners B.V., OG Partners Detachering B.V., Effort Personeelsdiensten B.V. en Promovere B.V. (OG Partners Groep en haar voornoemde dochtervennootschappen hierna tezamen OG Partners Groep c.s. te noemen).

2.4 OG Partners Groep c.s. leggen zich toe op bouwkundige projectbegeleiding, in het bijzonder werving en selectie en detachering van bouwkundig personeel. Bij OG Partners Groep c.s. zijn circa 45 personen werkzaam, van wie er ongeveer 40 zijn gedetacheerd bij diverse bouwondernemingen.

2.5 In onderling overleg hebben Blog en Heupers sinds 2006 pogingen ondernomen om een geïnteresseerde derde te vinden die (de ondernemingen van) OG Partners Groep c.s. zou willen overnemen, en de mogelijkheden voor een splitsing van (de ondernemingen van) OG Partners Groep c.s. onderzocht. Zulks heeft echter niet geleid tot enige wijziging in de vennootschappelijke structuur of de ondernemingsactiviteiten van OG Partners Groep c.s. Vanaf eind 2008 heeft Blog gesprekken gevoerd met R. Koster (hierna Koster te noemen), bestuurder van InterBouwCare B.V., over een samenwerking van OG Partners Groep met InterBouwCare B.V., een branchegenoot van OG Partners Groep.

2.6 In januari 2009 is de verhouding tussen Blog en Heupers ernstig verstoord geraakt.

2.7 J.M.H. Management en OG Partners Groep hebben Blog Holding gedagvaard in kort geding te verschijnen ter terechtzitting van de Voorzieningenrechter in de Rechtbank te Arnhem van 11 mei 2009 en onder meer gevorderd dat Blog Holding wordt geschorst als bestuurder van OG Partners Groep, haar aandelen ten titel van beheer worden overgedragen aan J.M.H. Management en Blog Holding wordt veroordeeld tot een voorschotbetaling aan OG Partners Groep van € 250.000 ter zake van door J.M.H. Management en OG Partners Groep gestelde onrechtmatige onttrekkingen aan OG Partners Groep door Blog Holding. Die terechtzitting heeft in verband met de onderhavige procedure ten overstaan van de Ondernemingskamer geen doorgang gevonden.

3. De gronden van de beslissing

3.1 Blog Holding heeft - samengevat - als bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken van OG Partners Groep aangevoerd dat (i) sprake is van een impasse tussen de bestuurders-aandeelhouders van OG Partners Groep, welke zich aldus manifesteert dat Heupers sinds januari 2009 weigert overleg te voeren met Blog over de dagelijkse gang van zaken en het te voeren beleid, niet meer tijdens kantooruren op kantoor is verschenen, de normale bedrijfsvoering frustreert door voorgestelde betalingen niet (tijdig) goed te keuren, geen omzet meer heeft gegenereerd voor OG Partners Groep en sindsdien ook nalaat leiding te geven aan zijn werkzaamheden, zelfstandig een contract met de belangrijkste klant van OG Partners Groep in nadelige zin heeft gewijzigd en een niet door Blog ondertekende huurovereenkomst van een valse handtekening heeft voorzien en (ii) deze impasse een gevaar voor de continuïteit van de ondernemingen van OG Partners Groep c.s. inhoudt. Zo heeft Heupers de huisbankier van OG Partners Groep, Rabobank, bericht dat er problemen zijn binnen het bestuur van OG Partners Groep als gevolg waarvan Rabobank mogelijk de kredietrelatie zal kunnen beëindigen en heeft hij Rabobank verzocht een "twee handtekeningenstelsel" in te voeren, hetgeen de operationele bedrijfsvoering - waaronder het verrichten van betalingen aan crediteuren - belemmert. Voorts zijn al vier werknemers vertrokken uit onvrede over de gang van zaken, aldus Blog Holding.

3.2 OG Partners Groep en J.M.H. Management onderschrijven dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan tussen Blog en Heupers die tot een impasse in de organen van OG Partners Groep heeft geleid. OG Partners Groep en J.M.H. Management zijn echter van mening dat een en ander te wijten is aan het optreden van Blog. Daartoe hebben zij onder meer aangevoerd dat Blog c.s. (i) onder meer in strijd met de samenwerkingsovereenkomst activiteiten ontplooien die concurrerend zijn met die van OG Partners Groep - via een samenwerking met Koster althans een door deze beheerste vennootschap - en daarbij beoogd hebben Heupers buitenspel te zetten, (ii) een aantal privé-aankopen hebben gedaan op kosten van OG Partners Groep althans haar dochtervennootschappen en bovendien zonder Heupers daarin te kennen, (iii) een aantal rechtshandelingen namens OG Partners Groep zonder de daartoe op grond van de statuten, althans de samenwerkingsovereenkomst, vereiste goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders hebben verricht, waaronder het aangaan van huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, leaseovereenkomsten en het aanbieden van aandelen in OG Partners Groep aan derden en (iv) in strijd met de samenwerkingsovereenkomst geen financiële verantwoording hebben afgelegd en evenmin een jaarlijkse begroting hebben aangeboden.

3.3 Ter terechtzitting hebben beide partijen desgevraagd bevestigd dat zij van opvatting zijn dat sprake is van een impasse in de organen van OG Partners Groep en dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen.

3.4 De Ondernemingskamer constateert dat tussen partijen in januari 2009 een ernstige vertrouwensbreuk is ontstaan en dat zij elkaar sindsdien over en weer diverse verwijten maken. Blog en Heupers communiceren niet meer rechtsreeks met elkaar en Heupers is vanwege het tussen hem en Blog gerezen conflict sinds januari 2009 niet meer tijdens kantooruren op kantoor aanwezig geweest. Van enige samenwerking tussen hen beide is aldus geen sprake meer. De Ondernemingskamer is in navolging van de opvatting van partijen van oordeel dat sprake is van een impasse in de organen van OG Partners Groep, dat deze impasse een verlammende werking heeft op de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten van OG Partners Groep c.s. en ook overigens zodanige negatieve gevolgen heeft of kan hebben - waaronder (mogelijk) problemen in haar kredietrelatie met Rabobank, het ontstaan van betalingsachterstanden bij (handels)crediteuren en onrust onder en in verband daarmee vertrek van werknemers - dat de continuïteit van OG Partners Groep in gevaar is of kan komen.

3.5 Reeds op grond hiervan acht de Ondernemingskamer gegronde redenen aanwezig om te twijfelen aan een juist beleid van OG Partners Groep. Een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken is dan ook op zijn plaats. De Ondernemingskamer zal dat onderzoek dan ook bevelen en wel over de periode vanaf 1 januari 2007.

3.6 Wat betreft de verzoeken van partijen voor zover die strekken tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen overweegt de Ondernemingskamer als volgt. De Ondernemingskamer is van oordeel dat het in verband met de - mede door partijen geschetste - toestand van OG Partners Groep noodzakelijk is dat Blog Holding en J.M.H. Management worden geschorst als bestuurders van OG Partners Groep en een onafhankelijke bestuurder wordt benoemd, zodat de thans bestaande impasse in het bestuur van OG Partners Groep wordt doorbroken. Het staat de te benoemen bestuurder vrij, indien en voor zover hij zulks nuttig en nodig acht en onder door hem te bepalen voorwaarden, zich ter vervulling van zijn taak te laten bijstaan - hetgeen overigens mede gelet op de aard en omvang van de ondernemingsactiviteiten van OG Partners Groep c.s. ook voor de hand ligt - door Blog Holding onderscheidenlijk J.M.H. Management. Hij mag het voorts mede tot zijn taak rekenen te pogen een minnelijke regeling tussen partijen te bewerkstelligen.

3.7 Nu de impasse zich ook in de algemene vergadering van aandeelhouders manifesteert acht de Ondernemingskamer het eveneens geboden om de overdracht ten titel van beheer te bevelen van één door Blog Holding en één door J.M.H. Management gehouden aandeel in het geplaatste kapitaal van OG Partners Groep aan de te benoemen bestuurder, zodat aldus ook op het niveau van de algemene vergadering van aandeelhouders - waar nodig - besluitvorming kan plaatsvinden.

3.8 Voor het treffen van andere onmiddellijke voorzieningen ziet de Ondernemingskamer vooralsnog geen aanleiding.

3.9 De Ondernemingskamer acht ten slotte termen aanwezig de kosten van het geding tussen de verschenen partijen te compenseren zoals hierna te vermelden.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van OG Partners Groep B.V., gevestigd te Amsterdam, over de periode vanaf 1 januari 2007;

benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde voormeld onderzoek te verrichten;

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 15.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van OG Partners Groep B.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoege van de onderzoeker vóór de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;

schorst bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding

W. Blog Holding B.V., gevestigd te Alkmaar, en J.M.H. Management B.V., gevestigd te Bennebroek, als bestuurders van OG Partners Groep B.V.;

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon tot bestuurder van OG Partners Groep B.V.;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen van OG Partners Groep B.V. en bepaalt dat OG Partners Groep B.V. voor de betaling daarvan ten genoege van de bestuurder zekerheid dient te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

beveelt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding de overdracht ten titel van beheer van één van de door W. Blog Holding B.V. gehouden en één van de door J.M.H. Management B.V. gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van OG Partners Groep B.V. aan de hiervoor bedoelde bestuurder;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding tussen de verschenen partijen aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. Willems, voorzitter, mr. Ingelse en mr. Faber, raadsheren, mr. Bax en prof. dr. Van der Meer RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 4 juni 2009.

coll.: