Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI6411

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-02-2009
Datum publicatie
26-06-2009
Zaaknummer
200.001.630-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Versnelde behandeling
Inhoudsindicatie

Tijdens procedure tot ontruiming wegens illegale onderverhuur, wordt huurster eerst een andere woning geweigerd, maar tekenen partijen vervolgens een nieuwe huurovereenkomst. Voorshands oordeel dat het huurster duidelijk geweest moet zijn dat wilsovereenstemming ontbrak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

Huurder,

wonende te X,

APPELLANTE,

vertegenwoordigd door: mr. H. Loth, advocaat te Amsterdam,

t e g e n

de stichting WOONSTICHTING LIEVEN DE KEY,

gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDE,

vertegenwoordigd door: mr. E. van der Hoeden, advocaat te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna aangeduid als Huurder en geïntimeerde als Lieven de Key.

Bij dagvaarding van 23 januari 2008 is Huurder in hoger beroep gekomen van een vonnis dat de kantonrechter te Amsterdam in kort geding onder zaaknummer 914879 KK EXPL 07-1022 heeft gewezen tussen Lieven de Key als eiseres en Huurder als gedaagde en dat is uitgesproken op 18 januari 2008.

Bij memorie heeft Huurder negen grieven tegen voormeld vonnis aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof bij arrest het vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering van Lieven de Key alsnog zal afwijzen.

Lieven de Key heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Huurder in de kosten van het geding (naar het hof verstaat) in hoger beroep.

Ten slotte heeft Lieven de Key arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de desbetreffende memorie.

3. Feiten

De kantonrechter heeft onder 1. (a tot en met h) een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding moet worden uitgegaan. Grief VIII bestrijdt hetgeen de kantonrechter onder 1 sub e heeft overwogen. Op deze grief zal het hof voor zover nodig hieronder ingaan. Voor het overige bestaat geen geschil over deze feiten, zodat deze ook het hof tot uitgangspunt dienen.

4. Waar het in dit geding om gaat

4.1. Vanaf 1 mei 1998 huurde Huurder van Lieven de Key de sociale huurwoning aan de [A]straat [..] te X. Lieven de Key heeft bij dagvaarding van 24 november 2006 een procedure tegen Huurder aanhangig gemaakt teneinde de tussen hen gesloten huurovereenkomst te doen ontbinden en de woning te doen ontruimen. Lieven de Key heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat Huurder de woning langdurig illegaal heeft onderverhuurd.

4.2. Hangende de procedure heeft Huurder zich bij Lieven de Key aangemeld als belangstellende voor een andere huurwoning. Bij brief van 24 april 2007 is aan Huurder medegedeeld dat de woning niet met voorrang aan haar kon worden toegewezen “omdat dit zou betekenen dat de door u gepleegde wanprestatie (ingebruikgeving/onderhuur) wordt beloond met een andere woning, terwijl woningzoekenden met een langere wachttijd hierdoor worden gedupeerd (…)”

4.3. Op 15 november 2007 hebben Lieven de Key en Huurder een huurovereenkomst getekend met betrekking tot de woning aan het [B]plein [...] te Amsterdam, ingaande op 16 november 2007. Op 16 november 2007 heeft Huurder de huurovereenkomst met betrekking tot de [A]straat [...] opgezegd tegen 16 december 2007. Op of omstreeks 21 november 2007 is Huurder naar de woning aan het [B]plein [...] verhuisd.

4.4. Lieven de Key heeft Huurder bij brief van 21 november 2007 gesommeerd tot ontruiming van de woning aan het [B]plein [..]. Zij beriep zich daarbij op nietigheid van de huurovereenkomst wegens het ontbreken van wilsovereenstemming. Lieven de Key heeft verwezen naar de lopende procedure met betrekking tot de woning aan de. Lieven de Key heeft tevens medegedeeld dat zij Huurder niet aan de huuropzegging van de woning aan de [A]straat [...] zou houden, zodat zij in afwachting van de uitkomst van de lopende (bodem)procedure in de woning kon blijven wonen.

4.5. Bij dagvaarding van 29 november 2007 heeft Lieven de Key de onderhavige kort geding procedure aanhangig gemaakt en gevorderd dat Huurder wordt veroordeeld tot ontruiming van de woning aan het [B]plein [...] met nevenvorderingen.

4.6. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de kantonrechter de vordering vrijwel geheel toegewezen. Daarbij is het maximum aan te verbeuren dwangsommen bepaald op een bedrag van € 5.000,-.

4.7. De grieven die Huurder tegen dit vonnis heeft opgeworpen leggen het geschil in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor.

4.8. Ter zitting van de kantonrechter van 4 april 2008 hebben partijen in de onder 4.1. bedoelde zaak een schikking bereikt, waarbij Lieven de Key de onder 4.3. bedoelde, aanvankelijk door Lieven de Key bestreden, huuropzegging alsnog heeft aanvaard en de zaak is geroyeerd.

5. Beoordeling

5.1. Met de kantonrechter is het hof voorshands van oordeel dat het Huurder bij het tekenen van de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan het [B]plein [...] duidelijk moet zijn geweest dat Lieven de Key niet de wil had om een nieuwe huurovereenkomst met haar aan te gaan.

5.2. Dat Lieven de Key zulks niet wenste, had zij Huurder immers reeds in haar brief van 24 april 2007 te verstaan gegeven, nadat Huurder zich bij brief van 4 april 2007 bij Lieven de Key als belangstellende had gemeld voor de woning aan de Feike de Boerlaan. In deze brief had Huurder verwezen naar het tussen hen bestaande geschil inzake de [A]straat [...]. Zij zweeg hierover echter bij het aangaan van de huurrelatie met betrekking tot de woning aan het [B]plein [...]. Zij moet toen, in november 2007, begrepen hebben dat de betrokken medewerker van Lieven de Key dit geschil over het hoofd zag en zij moet hebben beseft dat de door deze medewerker aan haar gerichte verklaring tot instemming met de huurovereenkomst (naar alle waarschijnlijkheid) niet met de werkelijke wil van Lieven de Key overeenstemde. Dit brengt mee dat Huurder er in redelijkheid niet op mocht vertrouwen dat een huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan het [B]plein [...] tot stand was gekomen.

5.3. Hieraan doet niet af dat een medewerkster van Lieven de Key op 9 en 13 november 2007 telefonisch met Huurder haar gegevens heeft doorgenomen en in orde heeft bevonden en evenmin de inhoud van de (standaard)brief die Lieven de Key op 14 november 2007 aan Huurder heeft toegezonden.

5.4. Voldoende aannemelijk is dat Lieven de Key, gelet op haar doelstelling als (sociale) woningcorporatie, er belang bij heeft om het gebruik van de woning aan het [B]plein [...] door Huurder op korte termijn te doen eindigen, zodat de vordering voldoende spoedeisend is.

5.5. Het hof komt tot de slotsom dat de kantonrechter de vordering van Lieven de Key terecht heeft toegewezen. De grieven falen derhalve. Het vonnis zal worden bekrachtigd. Huurder zal, als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.

6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst Huurder in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lieven de Key begroot op € 254,- aan verschotten en € 632,- aan salaris;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en C.Ch. Mout en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 10 februari 2009.