Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI1231

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-03-2009
Datum publicatie
22-04-2009
Zaaknummer
07/00018
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Uit hetgeen met betrekking tot de aard en de werking van dit product onder de feiten is vermeld, blijkt dat het product, naast een statische elektrische omvormer, bewakings- en beveilingsschakelingen bevat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Kenmerk 07/18 DK

uitspraak van de Douanekamer van 24 maart 2009

op het hoger beroep van

W B.V. te H, belanghebbende,

tegen de uitspraak in de zaak nr. AWB 06/88 van de rechtbank Haarlem (verder: de rechtbank) van 11 december 2006 in het geding tussen

belanghebbende

en

de inspecteur van de Belastingdienst, de inspecteur.

1. Beschikking, bezwaar en geding voor de rechtbank

1.1. Belanghebbende heeft bij brief met dagtekening 21 juni 2005 bij de inspecteur een verzoek tot terugbetaling van douanerechten ingediend op de voet van artikel 236 van het Communautair douanewetboek (hierna: CDW).

Bij beschikking van 7 september 2005 heeft de inspecteur het verzoek afgewezen.

1.2. Bij brief met dagtekening 13 september 2005 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen de afwijzende beschikking op het verzoek tot terugbetaling.

Bij uitspraak van 1 november 2005 heeft de inspecteur het bezwaar afgewezen.

Op 13 december 2005 is belanghebbende van dit besluit in beroep gekomen bij de rechtbank.

1.3. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 11 december 2006, verzonden op 13 december 2006, het beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de inspecteur voor zover deze betrekking heeft op de “200W computer power supply for medical applications, TPSF-200-4-A” vernietigd en bepaald dat haar uitspraak op dit punt in de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van de bestreden uitspraak, en de uitspraak voor het overige bevestigd.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de hierna sub 3.11.2. en 3.11.3. omschreven producten dienen te worden ingedeeld onder post 8504 40 94 van de Gecombineerde Nomenclatuur van het Gemeenschappelijk douanetarief (hierna: GN), daartoe overwegende:

“5.2. Voor de indeling van de overige in het geding zijnde goederen, zijn de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken bepalend. Uit de onder 3.2. aangehaalde Aantekening 2, aanhef en onderdeel a, op afdeling XVI volgt onder meer, dat delen van machines die als zodanig onder één van de posten van hoofdstuk 85 kunnen worden ingedeeld onder die posten blijven ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor zij zijn bestemd. Onderdeel b van voormelde Aantekening bepaalt, voor zover hier van belang, dat andere dan de in onderdeel a bedoelde delen worden ingedeeld onder post 8476 of naar gelang van het geval worden ingedeeld onder post 8473.

5.3. Ingevolge de GS-Toelichting op Afdeling XVI, een hulpmiddel bij de indeling in het GDT, volgen elektrische transformatoren en andere toestellen bedoeld bij post 85.04 kun eigen indeling, ook indien zij speciaal voor een bepaalde machine bestemd zijn.

5.4. Nu de goederen als zodanig kunnen worden ingedeeld onder één van de posten van hoofdstuk 85 is de douanekamer van oordeel dat de overige in het geding zijnde goederen, op grond van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur, ingedeeld dienen te worden onder post 8504 40 94 van het GDT. De grieven van eiseres dat de statische omvormers moeten worden ingedeeld onder post 8473 slagen derhalve niet.”

2. De procedure voor de Douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam

2.1. Tegen de sub 1.3. vermelde uitspraak van de rechtbank heeft belanghebbende hoger beroep ingesteld bij beroepschrift van 23 januari 2007, ingekomen bij de Douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam (hierna: Douanekamer) op 24 januari 2007. Het beroepschrift is aangevuld bij faxberichten van 19 maart 2007 en 4 mei 2007.

2.2. De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

2.3. Op 25 juni 2007 is van belanghebbende een conclusie van repliek ingekomen en op 25 juli 2007 een conclusie van dupliek van de inspecteur.

2.4. De eerste mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden ter zitting van 23 oktober 2007. Namens belanghebbende zijn verschenen en gehoord mr. M als gemachtigde, tot bijstand vergezeld van S, en namens de inspecteur mr. E, tot bijstand vergezeld van M. De gemachtigde heeft een pleitnota voorgelezen en overgelegd. De pleitnota is voorzien van bijlagen. De inspecteur heeft van deze bijlagen kennis kunnen nemen en zich erover kunnen uitlaten.

Van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard is proces-verbaal opgemaakt, welke aan deze uitspraak is gehecht.

2.5. De Douanekamer heeft het onderzoek ter zitting geschorst teneinde nadere informatie van partijen te verkrijgen, met welk doel een briefwisseling met partijen heeft plaatsgevonden. De inspecteur heeft bij brieven van 29 oktober 2007, 28 januari 2008 en 18 februari 2008 nadere stukken ingediend en belanghebbende bij brieven van 18 januari 2008 en 14 maart 2008. Partijen hebben van elkaars stukken kennis kunnen nemen en zich erover kunnen uitlaten.

2.6. Door de inspecteur is bij brief van 12 januari 2009 een nader stuk ingediend, voorzien van een bijlage. Een afschrift hiervan is aan belanghebbende gezonden.

2.7. De Douanekamer heeft het onderzoek ter zitting hervat op 2 februari 2009. Aldaar zijn verschenen en gehoord namens belanghebbende mr. M als gemachtigde, tot bijstand vergezeld van S, en namens de inspecteur mr. E, tot bijstand vergezeld van M. Belanghebbende heeft een pleitnota overgelegd en voorgelezen. De pleitnota is voorzien van bijlagen. De inspecteur heeft van deze bijlagen kennis kunnen nemen en zich erover kunnen uitlaten. De Douanekamer rekent deze pleitnota en de bijlagen tot de stukken van het geding.

Van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard is proces-verbaal opgemaakt, welke aan deze uitspraak is gehecht.

3. De feiten

3.1. Belanghebbende, douane-expediteur, heeft op 28 februari 2005 bij de douane te Rotterdam onder nummer 0000.32.232.01 05 11500542 aangifte voor het vrije verkeer gedaan, waarbij de in te voeren goederen op de aangifte werden omschreven als “statische omvormers” (artikel 1 van de aangifte), van oorsprong uit Taiwan. Het betrof vier verschillende modellen, met de typenummers TPSF-90-2-D, TPSF-150-3-F, TPSF-200-4-A en TPSF-90-2-B. Aangegeven werd post 8504 40 99 van de Gecombineerde Nomenclatuur van het Gemeenschappelijk douanetarief (hierna: GN). De aangegeven douanewaarde bedroeg € 81.623. Ten tijde van de aangifte voor het vrije verkeer gold voor goederen van post 8504 40 99 een tarief van 3,3%. Importeur van de goederen was P B.V. te O.

3.2. Op 28 februari 2005 is de verificatie beëindigd en heeft de inspecteur de onderhavige goederen – overeenkomstig de aangifte – ingedeeld onder post 8504 40 99 van de GN. Op dezelfde dag heeft de inspecteur, eveneens overeenkomstig de aangifte, een uitnodiging tot betaling uitgereikt met nummer …, ter grootte van € 2.693,56 (hierna: de UTB).

3.3. Bij de aangifte was een factuur met nummer TP-0501I04 gevoegd van de fabrikant van de goederen, T Ltd. te A, gericht aan T B.V. De factuur is gedagtekend 26 januari 2005 en geeft als omschrijving van de goederen: “Switching Power Supply”.

3.4. Belanghebbende heeft op 21 juni 2005 een verzoek om terugbetaling ingediend voor een bedrag van € 1711,87 aan betaalde rechten, vermeld in de UTB. In het verzoek is onder meer het volgende vermeld:

“Reden voor ons verzoek is dat wij per abuis een foutieve goederencode hebben opgegeven.

Wij zijn door onze opdrachtgever hierop gewezen.

In eerste instantie hebben wij de zending aangegeven onder de verzamelpost omvormers 85044099.

De zending hadden wij als volgt moeten aangeven:

onderdelen professionele verkoopapparaten met muntinworp = 1,7 %.

Post 1

onderdelen computers, tbv rontgen apparatuur = 0 %, post 2

Netto gewicht: 1615 kg aangegeven, juiste gewicht: post 1 = 975 kg..

post 2 = 640 kg.

Stat. Waarde: post 1 = eur 57747,00 en post 2 = eur 23876,00

GN code aangegeven: 85044099 (3,3%)

Juiste code: 84769000 ( 1,7%)= post 1, 84733090 ( 0% ) = post 2

Betaalde I.R. Eur 2693.56

Juiste bedrag moet zijn: Eur 981,69

Terug te ontvangen IR: Eur 2693.56 – 981.69 = Eur 1711.87

Wij verzoeken U derhalve om een teruggaaf van b.g. invoerrechten op onze rekening bij de ontvanger.”

3.5. Het verzoek is door de inspecteur bij beschikking van 7 september 2005, kenmerk 05/379/4381/141, afgewezen. In de beschikking is onder meer het volgende vermeld:

“Beoordeling van het verzoek om terugbetaling

Bij uw verzoek diende u factuur 0501104 in welke tevens staat vermeld op de invoeraangifte. De goederenomschrijving op deze factuur is opgesplitst in artikelnummers. Tevens voegt u een korte beschrijving bij van enkele artikelen. Hierbij ontbreekt echter een afbeelding waardoor geen goed beeld is te vormen van het artikel, waardoor ik geen goede afweging kan maken voor indeling in het Tarief. Als aanvullende informatie stuurde u drie productbeschrijvingen die via de productcodes zijn te herleiden naar de factuur. Uit deze productomschrijving is op te maken dat de goederen als volgt zijn in te delen.

Ondanks de toevoeging in de productomschrijvingen dat deze artikelen “speciaal ontworpen zijn voor ..”, past hun functie, namelijk het behandelen van electriciteit, gelet op de GN-toelichting, onder Post 8504. Volgens Aantekening 2a op Afdeling XVI bepaalt deze functie dat zij onder deze Post blijven ingedeeld ongeacht de machine waarvoor zij zijn bestemd. Hierbij wordt indelingsregel 1 van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur toegepast, vanwege de bewoording van Post 8504.”

3.6. Op 13 september 2005 heeft belanghebbende bezwaar aangetekend tegen de hiervoor onder 3.5. vermelde beschikking van 7 september 2005. In het bezwaarschrift is onder meer het volgende vermeld:

“U bent hierna uitgegaan van aantekening 2a waarbij de artikelen worden ingedeeld ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn.

Echter van al onze artikelen kan zonder enige uitzondering gesteld worden dat zij vallen onder de regel die in deze afdeling XVI wordt vermeld in aantekening 2b:

- delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor verschillende onder eenzelfde post vallende machines, worden ingedeeld onder de post waaronder die machine valt of die machines vallen.

Het is mogelijk dat U dit niet voldoende heeft kunnen opmaken uit de productomschrijving vandaar dat ik U hierbij aanvullende informatie over deze producten en vooral de specifieke toepassing geef.”

3.7. Op 1 november 2005 heeft de inspecteur uitspraak gedaan op het, hiervoor onder 3.6. vermelde, door belanghebbende ingediende bezwaarschrift. In de uitspraak is, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“Beoordeling van het bezwaar

De ten invoer aangegeven goederen betreffen de producten TPSF-150-3-F “150W power supply for a family of coffee dispensers”, TPSF-200-4-A “200W computer power supply for medical applications” en TPSF-90-2-A “90W power supply for application in vending machines”.

Hoewel de toelichting op de goederennomenclatuur slechts een aanwijzing is, ben ik van mening dat hieruit kan worden afgeleid welke goederen onder deze post moeten worden ingedeeld, voor zover niet in strijd met de wettelijke indelingsregels.

In de toelichting op post 8504 is het volgende opgenomen:

(…)

Daarnaast is vastgesteld dat onder post 8504 alle transformatoren moeten worden ingedeeld ongeacht het type en gebruik.

Gelet op de kenmerken welke worden genoemd in de door u overgelegde productbeschrijvingen, ben ik van mening dat deze overeenkomen met de hierboven omschreven transformatoren/omvormers.

Nu is vastgesteld dat de transformatoren moeten worden ingedeeld onder post 8504, is aantekening 2a op de afdeling relevant en kan aantekening 2b niet worden toegepast.

Indeling met regel 3a zoals u betoogt hoeft niet te worden toegepast, omdat de indeling kan plaats vinden met algemene indelingsregel 1. (De aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken alsmede de bewoordingen van de post.)

(…)

Beslissing op het bezwaar

Ik wijs uw bezwaar af.”

3.8. Tot de gedingstukken behoort een afschrift van een e-mailbericht van B van T B.V. aan belanghebbende van 18 augustus 2005. Daarin is voor zover hier van belang het volgende vermeld:

“TP93 –appl.pdf geeft aan dat deze geldig is voor het model TPSF-90-2-A. (…)De toepassing is voor alle 3 modellen hetzelfde: automaten met munt code 8476 90 00.”

3.9. Tot de gedingstukken behoort een brief van de inspecteur van 28 januari 2008 waarbij gevoegd een afschrift van een rapportage van de “Helpdesk Risicokennisgroep Elektronica” van de Belastingdienst van 29 november 2005. Daarin is onder meer het volgende vermeld:

“Vraag

Indeling voor voedingeenheden voor automaten, eenheden etc.

Antwoord

Uitgaande van de ter beschikking zijnde specificaties kan de kerngroep het volgende bepalen: o.i. betreft het hier voedingseenheden voor vending machines (verkoopautomaten met muntverkoop) en (…)

TPSF-150-3-F (“150W power supply for a family of coffee dispensers):

Gelijkrichter voor het omzetten van elektrische wisselstroom naar een gelijkstroom en zorgt voor het “opvangen” van piekspanningen veroorzaakt door motoren, en elektromagnetische relais. Het apparaat is tevens voorzien van 2 L-vormige koelribben (“heatsinks”). De omvormer dient o.a. voor de juiste voeding van de digitale controle elektronica van de machine en onderdelen welke zorgen voor afkoeling van de gebruikte koffieproducten.

Tevens worden kleppen, motoren, relais en koffiedoseerspoelen gevoed.

(…)

TPSF-90-2-A (“90W power supply for application in vending machines):

Gelijkrichter voor het omzetten van elektrische wisselstroom naar een gelijkstroom met ingebouwde ventilator.

De geïntegreerde micro processor is gebaseerd op controle schakelingen en bedient alle benodigde functies zoals voeding van koffiedoseerspoelen, motoren, kleppen, relais en koelingselementen. Van indeling onder 8476 9000 (…), geldwisselapparaten daaronder begrepen of van indeling 8473 3090 (…) is o.i. geen sprake.

(…)

Geadviseerde Gn. code TPSF-150-3-F: 8504 4094 00

(…)

TPSF-90-2-A : 8504 4094 00”.

3.10. Bij brief van 18 januari 2008 heeft belanghebbende aan de inspecteur een tweetal monsters van de nog in geschil zijnde goederen, te weten die met typenummers TPSF-150-3-F en TPSF-90-2-B, de desbetreffende technische schema’s en een (schriftelijke) toelichting op de werking hiervan doen toekomen. Deze monsters zijn onderzocht door het Douane Laboratorium te Amsterdam (hierna: het Laboratorium). In het verslag van het onderzoek, gedagtekend 14 februari 2009, kenmerk 137 SO 08, is ten aanzien van deze monsters, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“Na bestudering van de ontvangen documentatie en de monsters heb ik het volgende bevonden:

TBSF (lees: TPSF; Douanekamer)-150-3-F: Dit artikel bestaat uit een gedrukte schakeling waarop diverse elektrische en elektronische elementen zijn aangebracht. Het geheel is niet voorzien van een behuizing.

Uit de door belanghebbende verstrekte informatie blijkt dat dit artikel in de eerste plaats de netspanning (240 Volt wisselstroom) omzet in diverse lage spanningen gelijkstroom.

Daarnaast bevat het artikel elektronica die o.a. zorgt voor het leveren van een piekspanning op de gewenste momenten en voor het uitschakelen en opnieuw opstarten van de koffieautomaat in bepaalde situaties. Deze functie valt binnen het gestelde in de GS-toelichting op post 8504, punt II, tweede alinea. Deze luidt:

Deze toestellen mogen zijn voorzien van inrichtingen voor het regelen van de spanning of van de uitgaande stroom. Zij worden soms spannings- of stroomregelaars genoemd.

Dit toestel kan daarom als omvormer in goederencode 8504. 4094.00 ingedeeld worden op grond van aantekening 2a op afdeling XVI.

TBSF (lees: TPSF; Douanekamer)-90-2-B: Dit artikel bestaat uit een gedrukte schakeling waarop diverse elektrische en elektronische elementen zijn aangebracht en is voorzien van een behuizing.

Uit de door belanghebbende verstrekte informatie blijkt dat dit artikel in de eerste plaats de netspanning (240 Volt wisselstroom) omzet in diverse lage spanningen gelijkstroom.

Daarnaast bevat het artikel een zogenaamde “liquid dispenser control circuitry”. Dit is een automatische regelaar die onder meer zorgt voor de dosering en de juiste werking van de mixer motor.

Als bijvoorbeeld een deur van het apparaat open is, of de voorraad (zoals koffie, melk, suiker, water) in één van de containers op is, regelt deze elektronica verder dat controlelampjes die op het toestel zijn aangebracht, gaan branden of doven.

Voor de indeling is aantekening 2 op afd. XVI van belang.

In discussie is of aantekening 2a op afdeling XVI in dit geval kan worden toegepast. Deze luidt:

2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op deze afdeling en in de aantekeningen 1 op hoofdstukken 84 en 85, worden delen van machines (andere dan delen van artikelen bedoeld bij post 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 of 85.47) ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:

a). delen die als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of van 85 (andere dan de posten 84.09, 84.31,84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 en 85.48) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn;

Dit artikel heeft twee functies die elk onder een andere post vallen (8504 en 9031). Aantekening 3 op afdeling XVI kan niet worden toegepast bij de indeling van “delen” van de posten 84 en 85, want een deel kan alleen als zodanig onder één van de posten van hoofdstuk 84 en 85 worden ingedeeld als de functie van het “deel” overeenkomt met de omschrijving van die post.

Aantekening 2a kan in dit geval daarom niet worden toegepast.

Vervolgens komt aantekening 2b op afdeling XVI in het vizier. Deze luidt

b). delen, andere dan die bedoeld onder a hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor verschillende onder een zelfde post vallende machines (met inbegrip van die bedoeld bij post 84.79 of 85.43), worden ingedeeld onder de post waaronder die machine of die machines vallen of onder een der posten 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 of 85.38 naar gelang het geval.

Dit betekent dat het artikel aangemerkt moet worden als een deel van het apparaat waarvoor het is bestemd. De aanwezigheid van het elektronische circuit met een functie die uitgaat boven hetgeen in post 8504 is begrepen, maakt dat het artikel aangemerkt kan worden als een specifiek onderdeel van het apparaat, te weten een verkoopautomaat (warme drank automaat met muntinworp). Op grond hiervan dient het artikel ingedeeld te worden in goederencode 8476 9000.

Dit rapport is opgemaakt in overleg met de Helpdesk Elektronica.”

3.11.1. Op grond van de stukken van het geding, waartoe onder meer behoren de door belanghebbende bij de rechtbank en bij de Douanekamer in de Engelse taal overgelegde documentatie met het opschrift “150W Power Supply For A Family Of Coffee Dispensers” en ”90W Power Supply For Application In Vending Machines”, de technische schema’s van deze producten met het opschrift ‘Schematic Diagram’, alsmede een toelichting op de werking daarvan en de toelichting van S ter zitting is over de producten TPSF-150-3-F en TPSF-90-2-B het volgende komen vast te staan.

3.11.2. Product met typeaanduiding TPSF-150-3-F:

Het betreft een elektrisch toestel, dat bestaat uit een gedrukte schakeling waarop diverse elektrische en elektronische componenten zijn aangebracht. Het product is een omvormer van net(wissel)spanning naar diverse lagere gelijkspanningen. Het nominale vermogen bedraagt 150 Watt. Het product voorziet diverse onderdelen van de koffieautomaat van de gewenste hoeveelheid elektrische energie, zoals de gelijkstroommotoren, relais, kleppen en de peltier elementen.

Naast de omvormer is het product voorzien van schakelingen voor bewaking en beveiliging van het geleverde vermogen in samenhang met de tijdsduur. Deze schakelingen maken het mogelijk dat het product kortstondig aanzienlijk meer energie levert dan het nominale vermogen; gedurende ongeveer 10 seconden kan het een vermogen leveren van 450 Watt. Het product meet de uitgaande stroom en vergelijkt het verloop daarvan met de voor dat type koffiezetapparaat opgegeven waarden. Als deze stroomwaarden, of de tijdsduur daarvan, worden overschreden, duidt dat op een foutief verloop van het hoofdproces (het zetten van koffie). De bewakingsschakeling onderbreekt dan automatisch de stroomtoevoer naar het koffiezetapparaat. Na een bepaalde tijd wordt de stroomtoevoer automatisch hervat. Het product heeft ook een snelle beveiliging die de stroomtoevoer op dezelfde wijze onderbreekt indien de stroomsterkte te groot wordt (overbelasting).

Het product is uitgevoerd zonder behuizing. Het is voorzien van twee aluminium koelribben, welke aan de warmte afvoerende delen van het moederapparaat worden bevestigd.

Het product is gedimensioneerd voor gebruik in een warme-drank-automaat van X, en wel in het model met de handelsbenaming C, typenummer …. Deze warme-drank-automaten zijn voor commercieel gebruik in kantines en horecagelegenheden geplaatst. Zij zijn niet voorzien van een geld- of afrekenmechanisme.

3.11.3. Product met typeaanduiding TPSF-90-2-B:

Het betreft een elektrisch toestel, dat bestaat uit een gedrukte schakeling waarop diverse elektrische en elektronische componenten zijn aangebracht. Het product is een omvormer van net(wissel)spanning naar diverse lagere gelijkspanningen. Het nominale vermogen bedraagt 90 Watt. Het product voorziet diverse onderdelen van de koffieautomaat van de gewenste hoeveelheid elektrische energie, zoals de gelijkstroommotoren, relais, kleppen en de peltier elementen.

Naast de omvormer is het product voorzien van schakelingen voor bewaking en beveiliging van het geleverde vermogen in samenhang met de tijdsduur. Deze schakelingen maken het mogelijk dat het product kortstondig aanzienlijk meer energie levert dan het nominale vermogen; gedurende ongeveer 10 seconden kan het een vermogen leveren van 330 Watt. Het product meet de uitgaande stroom en vergelijkt het verloop daarvan met de voor dat type koffiezetapparaat opgegeven waarden. Als deze stroomwaarden, of de tijdsduur daarvan, worden overschreden, duidt dat op een foutief verloop van het hoofdproces (het zetten van koffie). De bewakingsschakeling onderbreekt dan automatisch de stroomtoevoer naar het koffiezetapparaat. Na een bepaalde tijd wordt de stroomtoevoer automatisch hervat. Het product heeft ook een snelle beveiliging die de stroomtoevoer op dezelfde wijze onderbreekt indien de stroomsterkte te groot wordt (overbelasting).

Naast de omvormer en bewakings- en beveiligingsschakelingen bevat het product de elektronische regeling en besturing van het moederapparaat (“liquid dispenser control circuitry”), welke bestaat uit een microprocessor, elektronische schakelaars en regelaars en aansluitingen voor sensoren. Een in de microprocessor vastgelegd programma verwerkt de ontvangen gegevens vanuit de machine, zoals het gekozen menu, de aanwezige hoeveelheden grondstoffen en de status van de motoren en servicepunten. De elektronische regeling en besturing zorgt voor de dosering en menging van de in de koffiezetter aanwezige koffie, melk, water enzovoorts en voor de juiste werking van de mixer motor.

Voorts signaleert deze elektronica verschillende omstandigheden met betrekking tot de koffiemachine, zoals het ontbreken van voorraad van voor de aflevering van koffie benodigde grondstoffen.

Het product is in een kast ingebouwd. Het is tevens voorzien van een koelventilator en van signaallampjes. Deze signaallampjes geven aan welke specifieke processen in werking zijn.

Het product is gedimensioneerd voor gebruik in de warme-drank-automaat van de firma W uit D, en wel in het model met typenummer FB 5100. Deze warme-drank-automaten zijn voor commercieel gebruik in kantines en horecagelegenheden. Zij zijn voorzien van een geld- of afrekenmechanisme.

Het product met typeaanduiding TPSF-90-2-D is identiek aan het hierboven omschreven product TPSF-90-2-B, behoudens dat het is uitgevoerd zonder behuizing.

4. Het geschil en de relevante wetsbepalingen

4.1. In hoger beroep is uitsluitend nog in geschil of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de producten met typeaanduiding TPSF-150-3-F en met type-aanduiding TPSF-90-2-B dienen te worden ingedeeld onder post 8504 40 94, zoals de inspecteur heeft gedaan. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend. Zij verdedigt de posten 8419 90 80 en 8476 90 00.

Tussen partijen is niet in geschil dat zo het gelijk geheel aan de inspecteur is, de uitspraak van de rechtbank, behoudens voor deze de proceskosten en het griffierecht betreft, dient te worden vernietigd en dat terugbetaling dient te worden verleend van een bedrag van € 787,91.

Tussen partijen is evenmin in geschil dat ingeval het product met typeaanduiding TPSF-150-3-F ingedeeld moet worden in post 8419 90 80 daarenboven terugbetaling dient te worden verleend van een bedrag van € 461,98 en ingeval het product met typeaanduiding TPSF-90-2-B ingedeeld moet worden in post 8476 90 00 eveneens daarenboven terugbetaling dient te worden verleend van een bedrag van € 461,98.

4.2. Vorenvermelde posten luiden als volgt:

Post 8419 90 80

“8419 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch:

(…)

- andere toestellen, apparaten en inrichtingen:

8419 81 - - voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen:

(…)

- - - andere;

(…)

8419 90 - delen:

(…)

8419 90 80 - - andere”.

Post 8476 90 00:

“8476 Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor

sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken),

geldwisselapparaten daaronder begrepen:

(…)

8476 90 00 - delen”.

Post 8504 40 94:

“8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

(…)

8504 40 - statische omvormers:

(…)

- - andere:

(…)

- - - andere:

(…)

- - - - andere:

(…)

- - - - - andere:

8504 40 94 - - - - - - gelijkrichters”.

4.3. De Douanekamer heeft mede in ogenschouw genomen de Aantekeningen 2, 3 en 5 op afdeling XVI van de GN, de IDR-Toelichting op afdeling XVI, de IDR-Toelichting op post 8504 en de Aanvullende toelichting IDR op post 8476. Deze luiden als volgt:

4.3.1. Aantekeningen 2, 3 en 5 op Afdeling XVI

“2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op deze afdeling en in de aantekeningen 1 op de hoofdstukken 84 en 85, worden delen van machines (andere dan delen van artikelen bedoeld bij post 8484, 8544, 8545, 8546 of 8547) ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:

a) delen die als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 (andere dan de posten 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 en 8548) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn;

b) delen, andere dan die bedoeld onder a) hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor verschillende onder een zelfde post vallende machines (met inbegrip van die bedoeld bij post 8479 of 8543), worden ingedeeld onder de post waaronder die machine valt of die machines vallen of onder een der posten 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 of 8538, naar gelang van het geval; delen die hoofdzakelijk worden gebruikt zowel voor de goederen bedoeld bij post 8517 als voor die bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528, worden echter ingedeeld onder post 8517;

c) andere delen worden ingedeeld onder post 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 of 8538, naar gelang van het geval, of, indien dit niet mogelijk is, onder post 8485 of 8548.

3. Voorzover niet anders is bepaald, worden combinaties van machines van verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.

4. (…)

5. Voor de toepassing van vorenstaande aantekeningen heeft het woord “machines” zowel betrekking op machines als op de verschillende toestellen, apparaten, uitrustingen en werktuigen, bedoeld bij hoofdstuk 84 of 85.”

4.3.2. IDR-Toelichting op afdeling XVI

“Met inachtneming van de uitzonderingen genoemd onder 1 hiervoor, worden delen, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor een bepaald toestel, dan wel voor verschillende onder éénzelfde post vallende machines of toestellen (met inbegrip van die bedoeld bij post 8479 of 8543), in principe ingedeeld onder de post waaronder die machines of die toestellen vallen. Bepaalde delen zijn evenwel onder afzonderlijke posten opgenomen.

Dit geldt voor:

(A. t/m IJ.)

Het vorige lid vindt evenwel geen toepassing op delen die als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 (met uitzondering van de posten 8485 en 8548) kunnen worden ingedeeld. Bedoelde delen volgen hun eigen indeling, ook indien zij speciaal voor een bepaalde machine bestemd zijn.

Dit is onder meer het geval voor:

(1. t/m 8.)

9. elektrische transformatoren en andere toestellen bedoeld bij post 8504;”.

4.3.3. IDR-Toelichting op post 8504

“II. Elektrische statische omvormers

Deze toestellen dienen voor het aanpassen van elektrische energie aan een verder gebruik. Naast omvormelementen van verschillende soorten, mogen de bij deze groep bedoelde toestellen hulptoestellen (transformatoren, inductiespoelen, weerstanden, regelaars) bevatten. De werkwijze is gebaseerd op het principe dat de omvormerelementen afwisselend als geleider en als niet-geleider werken.

Deze toestellen mogen zijn voorzien van inrichtingen voor het regelen van de spanning of van de uitgaande stroom. Zij worden soms spannings- of stroomregelaars genoemd.”

4.3.4. Aanvullende toelichting IDR op post 8476

“De uitdrukking “verkoopautomaten voor dranken” heeft betrekking op alle automaten voor de verkoop van dranken (koffie, thee, vruchtensappen, alcoholische dranken, enz.), aangeboden of wel voor direct gebruik in een beker of in ongeacht welk bergingsmiddel (bijvoorbeeld een blik, een fles, een karton) of door gescheiden uitgifte van zowel instantpoeder en heet of koud water.”

5. Standpunten van partijen

5.1. Belanghebbende

5.1.1. Het product met typeaanduiding TPSF-90-2-B is in het rapport van het Laboratorium onnauwkeurig en onvolledig omschreven. Door een geïntegreerd samenstel van schakelingen, waaronder microschakelingen, stuurt het product het gehele proces aan; het registreert niveaus, temperaturen enzovoorts. Het product bestaat uit een omvormer, vermogensbewakingselektronica en besturingselektronica. De omvormer en vermogensbewakingselektronica zijn gedimensioneerd voor het desbetreffende koffiezetapparaat. Door elektronica op te nemen die toestaat dat gedurende een bepaalde tijd een piekvermogen wordt geleverd kan met een lichtere (qua nominaal vermogen en omvang) omvormer worden volstaan. Hetzelfde resultaat had kunnen worden bereikt met een zwaardere omvormer, zonder vermogensbewakingselektronica maar dat brengt nadelen mee, zoals omvang, kosten en specifieke regelgeving. Naast deze mogelijkheid tijdelijk een piekvermogen te leveren bevat het product een algemene beveiligingsschakeling waardoor bijvoorbeeld bij kortsluiting de stroomtoevoer wordt onderbroken. Dat laatste had ook door het aanbrengen van een zekering kunnen worden bereikt, met het nadeel dat deze na doorslaan moet worden vervangen waar bedoelde schakeling een automatische herstart mogelijk maakt.

Belangrijk is wel dat het Laboratorium de aanwezige schakelingen ziet als schakelingen die anders van aard zijn dan de schakelingen die bij post 8504 worden bedoeld. Het Laboratorium is van mening dat de aanwezigheid van de microprocessor (“het elektronische circuit”) een indeling in post 8504 van de GN in de weg staat en dat het product in post 8476 90 00 moet worden ingedeeld. Belanghebbende sluit zich hierbij aan.

5.1.2. Het product met typeaanduiding TPSF-150-3-F is in het rapport van het Laboratorium onnauwkeurig en onvolledig omschreven. Uit de zinsnede “Daarnaast bevat het artikel elektronica die o.a. zorgt voor het leveren van een piekspanning op de gewenste momenten en voor het uitschakelen en opnieuw opstarten van de koffieautomaat in bepaalde situaties.” blijkt dat de opsteller van het rapport de werking van het product en de door belanghebbende verstrekte toelichting niet heeft begrepen. Het product bevat namelijk geen elektronica die een piekspanning maakt of levert. De spanning blijft steeds gelijk. Het product bestaat uit een omvormer en vermogensbewakingselektronica. Anders dan het product TPSG-90-2-B bevat onderhavig product geen besturingselektronica. Ook hier geldt dat de omvormer en vermogensbewakingselektronica zijn gedimensioneerd voor het desbetreffende koffiezetapparaat. De schakelingen en de tijdsregistraties dienen voor de bewaking op het geleverde vermogen aan het hoofdproces. Verwezen zij naar wat hierover is opgemerkt met betrekking tot het product TPSG-90-2-B.

De inspecteur stelt dat deze schakelingen vallen binnen het gestelde in de IDR-Toelichting op post 8504 van de GN. De opsteller van het rapport lijkt ervan uit gaan dat de schakelingen en sensoren de spanning en/of grootte van de uitgaande stroom regelen, dat is feitelijk onjuist. De schakelingen regelen niet de karakteristiek van de uitgaande stroom (vermogen) en zijn daarmee geen spanning- of stroomregelaars van de soort genoemd in de IDR-Toelichting. Het zijn sensoren, tijdsensoren en onderbrekerschakelingen welke actief, dynamisch het geleverde vermogen bewaken. De schakelingen zijn analoog. Dit doet volgens belanghebbende niet ter zake. Het gaat erom dat de schakelingen in het product zijn geïntegreerd en dienen voor de bewaking van het geleverde vermogen. De aanwezige bewakingsschakelingen staan indeling in post 8504 in de weg. Het product moet dan ook worden ingedeeld in post 8419 90 80.

5.2. De inspecteur

5.2.1. Het standpunt met betrekking tot het product met typeaanduiding TPSF-90-2-B luidde dat dit product een (onder)deel van de machine is. Nader wordt gesteld dat het product zelf een machine is. In afdeling XVI van de GN worden machines, toestellen en elektronisch materieel, alsmede delen daarvan ingedeeld. Aantekening 5 op deze afdeling definieert wat machines zijn. Dit betreft ook verschillende toestellen, apparaten, uitrustingen en werktuigen, zoals bedoeld bij hoofdstuk 85 of 85. In post 8504 worden statische omvormers met name genoemd. Een statische omvormer is derhalve een machine van afdeling XVI. Dit brengt met zich mee dat voor de indeling van het product niet Aantekening 2 op afdeling XVI moet worden beschouwd, maar Aantekening 3. Deze aantekening zegt dat een machine met meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies ingedeeld moet worden naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex. De hoofdfunctie van het product ligt in het omvormen en leveren van elektriciteit. Ook indien het product meerdere (essentiële) functies heeft geldt dat het een omvormer blijft. Immers indien het product het apparaat niet van stroom kan voorzien kunnen de andere functies niet worden uitgevoerd. Subsidiair wordt gesteld dat sprake is van delen en dat aantekening 2a op afdeling XVI van toepassing is. In beide standpunten moet het product worden ingedeeld onder post 8504 40 94. Het standpunt van het douanelaboratorium wordt niet gevolgd. Het desbetreffende product blijft, ook al is besturingselektronica toegevoegd, een omvormer.

5.2.2. Ten aanzien van het product met typeaanduiding TPSF-150-3-F wordt gerefereerd aan het rapport van het Laboratorium. De hoofdfunctie van het product is netspanning omzetten in verschillende lagere gelijkspanningen. Dat er schakelingen zijn die elementen van tijdregistratie in zich hebben om het hoofdproces te sturen wordt niet miskend, maar dit leidt niet tot een wijziging van de hoofdfunctie. Een dergelijk product wordt expliciet genoemd in post 8504.

6. De overwegingen van de Douanekamer

6.1. Product met typeaanduiding TPSF-150-3-F

6.1.1. Volgens Aantekening 2, sub a, op afdeling XVI blijven delen en onderdelen welke als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 kunnen worden ingedeeld, onder die posten ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn.

6.1.2. Uit hetgeen met betrekking tot de aard en de werking van dit product onder 3.11.1. en 3.11.2. is vermeld, blijkt dat het product, naast een statische elektrische omvormer, bewakings- en beveilingsschakelingen bevat. De Douanekamer leidt uit vorenvermelde toelichtingen af dat het product is ontworpen en vervaardigd om netspanning (wisselspanning) om te vormen naar lagere wisselspanningen en vervolgens naar gelijkspanningen van verschillende niveaus. Daardoor wordt voorzien in de behoefte aan elektrische energie, zodat de verschillende functies van de koffieautomaat kunnen worden uitgevoerd. Dat van het product beveiligings- en bewakingsschakelingen deel uitmaken, in verband met het leveren van piekvermogen en het voorkomen van beschadiging doet daar niet aan af; deze schakelingen dienen slechts om onveilige situaties te voorkomen door de omvormer tijdelijk te onderbreken. Het karakter van het product wordt er immers niet door gewijzigd.

6.1.3. Op basis van het onder 6.1.2. overwogene komt de Douanekamer tot het oordeel dat het product, gelet op de objectieve eigenschappen, als een elektrische statische omvormer moet worden aangemerkt. Met toepassing van de hiervoor genoemde Aantekening 2, sub a, moet het product onder post 8504 worden ingedeeld, waarvan in casu onderverdeling 40 94 van toepassing is. In zoverre is het gelijk aan de inspecteur.

6.1.4. Aan een en ander doet niet af de omstandigheid dat het product voor bepaalde machines is bestemd en daarvoor specifiek is ontworpen. Dit volgt uit Aantekening 2, sub a, op afdeling XVI. Steun voor dit oordeel vindt de Douanekamer ook in de IDR-toelichting op afdeling XVI, waarin is vermeld dat bedoelde delen en onderdelen hun eigen tarifering volgen, ook indien zij speciaal voor een bepaalde machine zijn bestemd, en waarbij in punt 9 elektrische transformatoren en andere toestellen bedoeld bij post 8504 worden genoemd.

6.2. Product met typeaanduiding TPSF-90-2-B

6.2.1. Volgens Aantekening 2, sub b, op afdeling XVI worden delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine ingedeeld onder de post waaronder die machine valt. Indeling met toepassing van deze aantekening is beperkt tot die delen, welke niet elders met name in het tarief worden genoemd.

6.2.2. Uit hetgeen met betrekking tot de aard en de werking van dit product onder 3.11.3. is vermeld, blijkt dat het product, naast een statische elektrische omvormer met bewaking- en beveilingsschakelingen zoals hiervoor onder 6.1.2. omschreven, besturingselektronica bevat die van essentieel belang is voor de werking van de koffieautomaat. Zo regelt deze besturingselektronica de toevoer van grondstoffen en het mengproces en signaleert deze elektronica verschillende omstandigheden met betrekking tot de koffieautomaat. Het product is bestemd om te worden ingebouwd in specifieke koffieautomaten van een bepaald merk en type en daarvan blijvend deel te gaan uitmaken, en kan op geen andere wijze dan als onderdeel voor die apparaten worden gebruikt.

6.2.3. De Douanekamer volgt niet de stelling van de inspecteur, dat ingeval een omvormer deel uitmaakt van het product, het product te allen tijde dient te worden aangemerkt als omvormer in de zin van de GN. Het onderhavige product kan door de aanwezigheid van de besturingselektronica niet gelijk worden gesteld aan een omvormer. Door deze elektronica is de werking van het product uitgebreid en bovendien is het product specifiek ontworpen voor en uitsluitend geschikt voor de desbetreffende koffieautomaat. Het product dient, gelet op het hiervoor overwogene, naar het oordeel van de Douanekamer, overeenkomstig de analyse van het Laboratorium, te worden aangemerkt als onderdeel van een verkoopautomaat voor dranken, zodat het op grond van het bepaalde in Aantekening 2, sub b, op afdeling XVI moet worden ingedeeld onder post 8476 90 00. De aanvullende toelichting IDR op post 8476 90 00, weergegeven onder 4.3.4., geeft steun aan dit oordeel.

6.2.4. Uit het vorenoverwogene vloeit voort, anders dan inspecteur stelt, dat het in geding zijnde product als zodanig niet kan worden aangemerkt als machine.

6.3. Slotsom

Het gelijk in hoger beroep is ten dele aan belanghebbende, namelijk voor zover het de indeling van het product met functieaanduiding TPSF-90-2-B betreft. Voor dat geval is tussen partijen niet in geschil dat aan belanghebbende terugbetaling dient te worden verleend van € 787,91 + € 461,98, ofwel € 1.249,89 aan douanerechten.

7. De proceskosten

7.1. De Douanekamer acht termen aanwezig voor een veroordeling van de inspecteur in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht. Met inachtneming van artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht stelt de Douanekamer de proceskosten vast op 3,5 (beroepschrift 1 punt, repliek 0,5 punt, zitting 1 punt, schriftelijke inlichtingen 0,5 punt en nadere zitting 0,5 punt) x € 322 (waarde per punt) x 1,5 (gewicht) = € 1690,50.

7.2. Met betrekking tot het verzoek van belanghebbende om een integrale vergoeding van de met de behandeling van het hoger beroep samenhangende kosten op grond van artikel 2, derde lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht geldt het volgende. De inspecteur kan naar het oordeel van de Douanekamer niet het verwijt gemaakt worden dat hij een beschikking of uitspraak heeft gegeven, terwijl op dat moment duidelijk is dat die beschikking of uitspraak in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal houden. Op die grond is derhalve voor een hogere vergoeding van de proceskosten geen aanleiding. Ook overigens doen zich naar het oordeel van de Douanekamer geen omstandigheden voor die een hogere vergoeding van de proceskosten rechtvaardigen.

8. De beslissing

De Douanekamer

- vernietigt de uitspraak van de rechtbank, behoudens voor wat betreft de proceskosten

en het griffierecht;

- vernietigt de uitspraak van de inspecteur van 1 november 2005, en de daarbij gehandhaafde beschikking;

- verleent belanghebbende een terugbetaling van € 461,98 + € 787,91 = € 1.249,89 ;

- veroordeelt de inspecteur in de proceskosten tot een bedrag van € 1.690,50 en wijst de Staat der Nederlanden aan deze kosten aan belanghebbende te voldoen;

- gelast de Staat der Nederlanden het gestorte griffierecht ad € 422 aan belanghebbende te vergoeden.

De uitspraak is vastgesteld op 24 maart 2009 door mrs. E.M. Vrouwenvelder, voorzitter, J.J.A.M. Kennis en D.B. Bijl, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.M.C.G. van Aalst, griffier. De beslissing is op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken.

De griffier: De voorzitter:

De Douanekamer heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.