Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD2197

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
20-05-2008
Datum publicatie
21-05-2008
Zaaknummer
200.005.940/1 OK
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2010:BM0976, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2010:BM0976
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Ondernemingskamer heeft de aandeelhoudersvergadering van ASMI verboden op 21 mei 2008 te besluiten op agendapunt 6. "Composition of the Boards (shareholder proposals)", partijen opgedragen om haar uiterlijk 23 juni 2008 op de hoogte te stellen van de uitkomst van het tussen hen voort te zetten overleg en ASMI bevolen uiterlijk 15 juli 2008 een aandeelhoudersvergadering te beleggen waarin op het hiervoor vermelde agendapunt, al of niet geamendeerd naar aanleiding van het gevoerde overleg, zal (kunnen) worden besloten.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 114a
Burgerlijk Wetboek Boek 2 345
Burgerlijk Wetboek Boek 2 349a
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RO 2008, 51
ARO 2008, 106
ROR 2008, 4
JRV 2008, 492
JIN 2008/530
JIN 2008/486
JOR 2008/158
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING van 20 mei 2008 in de zaak met rekestnummer 200.005.940/1 OK van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

HERMES FOCUS ASSET MANAGEMENT EUROPE LTD,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

HERMES EUROPEAN FOCUS FUND I,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

HERMES EUROPEAN FOCUS FUND II,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht

HERMES EUROPEAN FOCUS FUND III,

alle gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

VERZOEKSTERS,

advocaat: MR. J.H. LEMSTRA,

procureur: MR. P.N. VAN REGTEREN ALTENA,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht

FURSA MASTER GLOBAL EVENT DRIVEN FUND LP,

gevestigd op de Kaaiman Eilanden,

VERZOEKSTER,

advocaat: MR. P.J. VAN DER KORST,

procureur: MR. P.N. VAN REGTEREN ALTENA,

t e g e n

de naamloze vennootschap

ASM INTERNATIONAL N.V.,

gevestigd te Bilthoven,

VERWEERSTER,

advocaten: MR. A.F.J.A. LEIJTEN en MR. A.C. METZELAAR,

procureur: MR. A.F.J.A. LEIJTEN,

e n t e g e n

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CENTAURUS CAPITAL LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ALPHA MASTER FUND LIMITED,

gevestigd te Georgetown, Kaaiman Eilanden,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CENTAURUS OMEGA FUND LIMITED,

gevestigd te Georgetown, Kaaiman Eilanden,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CENTAURUS/LYXOR EVENT DRIVEN FUND LIMITED,

gevestigd te St. Helier, Jersey, Kanaal Eilanden,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: MR. W.W. DE NIJS BIK,

procureur: MR. P.N. VAN REGTEREN ALTENA,

e n t e g e n

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS,

gevestigd te 's-Gravenhage,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: MR. M.M. TUIJTEL,

procureur: MR. I.M.C.A. REINDERS FOLMER,

e n t e g e n

de stichting

STICHTING CONTINUÏTEIT ASM INTERNATIONAL,

gevestigd te Bilthoven,

BELANGHEBBENDE,

advocaat en procureur: MR. M.W. DEN BOOGERT,

e n t e g e n

ARTHUR HENDRIK DEL PRADO,

wonende te Bilthoven,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: MR. A.R.J. CROISET VAN UCHELEN en MR. R.G.J. DE HAAN,

procureur: MR. A.R.J. CROISET VAN UCHELEN,

e n t e g e n

DE ONDERNEMINGSRAAD VAN ASM EUROPE B.V.,

gevestigd te Bilthoven,

BELANGHEBBENDE,

advocaat en procureur: MR. M. HOLTZER.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoeksters (hierna tezamen Hermes c.s. te noemen) hebben bij op 19 mei 2008 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,

1) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van ASM International N.V. (hierna ASMI te noemen) met betrekking tot de in het verzoekschrift toegelichte bezwaren over het tijdvak van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998, voor zover betrekking hebbend op de totstandkoming van de optieovereenkomst, de daaraan vooraf gegane machtiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 juni 1996 en al hetgeen in verband met de beschermingsconstructie (zoals hierna te omschrijven) van belang was in die periode, en over het tijdvak van 1 januari 2001 tot het tijdstip van afronding van het onderzoek;

2) bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

a) ASMI te bevelen de bij Stichting Continuïteit ASM International (hierna Stichting Continuïteit te noemen) uitstaande beschermingspreferente aandelen (zoals hierna te omschrijven) met onmiddellijke ingang in te (doen) trekken en Stichting Continuïteit te bevelen zulks te gehengen en te gedogen en daaraan haar medewerking te verlenen;

b) alle wils- en zeggenschapsrechten van Stichting Continuïteit met betrekking tot de beschermingspreferente aandelen in het kapitaal van ASMI, daaronder het stemrecht begrepen, te schorsen;

c) te bepalen dat de beschermingspreferente aandelen ter gelegenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI van 21 mei 2008 en eventueel volgende aandeelhoudersvergaderingen buiten aanmerking dienen te worden gelaten bij de berekening van het quorum en bij de bepaling van het absolute gedrag van het totale geplaatste kapitaal voor zover besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering daaraan gerelateerd is of geconditioneerd;

d) ASMI te verbieden dividend uit te keren op de beschermingspreferente aandelen of aan Stichting Continuïteit andersoortige uitkeringen of betalingen te doen in verband met de beschermingspreferente aandelen;

e) dan wel zodanige voorzieningen te treffen die de Ondernemingskamer in goede justitie geraden acht;

3) ASMI te veroordelen in de kosten van het geding.

1.2 ASMI heeft bij op 19 mei 2008 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht de door Hermes c.s. verzochte onmiddellijke voorzieningen niet te treffen, met hoofdelijke veroordeling van Hermes c.s. bij in zoverre uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking in de kosten van het geding.

1.3 Belanghebbenden onder 1 tot en met 4 (hierna tezamen Centaurus c.s. te noemen) hebben bij op 19 mei 2008 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - het verzoek van Hermes c.s. toe te wijzen.

1.4 Vereniging van Effectenbezitters (hierna VEB te noemen) heeft bij op 19 mei 2008 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift de Ondernemingskamer verzocht

- zakelijk weergegeven -

1) VEB aan te merken als belanghebbende in deze procedure;

2) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij ASMI over de periode vanaf 1 januari 2006 tot het moment van afronding van het onderzoek;

3) bij in zoverre uitvoer bij voorraad te verklaren beschikking bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

a) ASMI te bevelen de bij Stichting Continuïteit uitstaande preferente aandelen met onmiddellijke ingang in te (doen) trekken en Stichting Continuïteit te bevelen die intrekking te gehengen en te gedogen en daaraan haar medewerking te verlenen;

b) alle wils- en zeggenschapsrechten van Stichting Continuïteit met betrekking tot de preferente aandelen in ASMI, met inbegrip van het stemrecht, te schorsen;

c) te bepalen dat de preferente aandelen ter gelegenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2008 en eventuele volgende algemene vergaderingen buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de berekening van een quorum en bij de bepaling van het absolute gedrag van het totale geplaatste kapitaal, voor zover de besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders daaraan is gerelateerd of daardoor wordt geconditioneerd;

d) ASMI te verbieden dividend uit te keren op de preferente aandelen of aan Stichting Continuiteit andersoortige uitkeringen of betalingen te doen in verband met de genoemde preferente aandelen;

4) ASMI te veroordelen in de kosten van het geding.

1.5 Stichting Continuïteit heeft bij op 19 mei 2008 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven -

1) kennis te nemen van de referte van Stichting Continuïteit aan het oordeel van de Ondernemingskamer wat betreft het verzoek van Hermes c.s. voor zover het strekt tot het bevelen van een onderzoek naar beleid en de gang van zaken van ASMI;

2) Stichting Continuïteit in dit geding toe te laten als belanghebbende;

3) de door Hermes c.s. verzochte onmiddellijke voorzieningen niet te treffen, noch ten aanzien van Stichting Continuïteit noch ten aanzien van ASMI;

4) Hermes c.s. te veroordelen in de kosten van het geding.

1.6 A.H. del Prado heeft bij op 19 mei 2008 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,

1) hem als belanghebbende in deze procedure toe te laten;

2) primair Hermes c.s. in hun verzoeken niet ontvankelijk te verklaren dan wel hun verzoek af te wijzen;

3) subsidiair en onder de voorwaarde dat één of meer van de door Hermes c.s. verzochte onmiddellijke voorzieningen wordt (worden) getroffen, de algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI te verbieden, voor de duur van het geding, althans, als die termijn korter is, gedurende de periode tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2010, anders dan op voorstel van de raad van commissarissen te besluiten tot het ontslag of de schorsing van (a) één of meer van de leden van de raad van commissarissen onderscheidenlijk (b) één of meer van de leden van de raad van bestuur;

4) meer subsidiair, indien en voor zover de Ondernemingskamer deze door hem verzochte onmiddellijke voorziening te vèrstrekkend mocht oordelen of op andere gronden mocht beschikken dat die onmiddellijke voorziening niet kan worden toegewezen, terwijl één of meer van de door Hermes c.s. verzochte onmiddellijke voorzieningen wel wordt (worden) getroffen, de algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI te verbieden in de aandeelhoudersvergadering van 21 mei 2008 te besluiten tot het ontslag of de schorsing van (a) één of meer leden van de raad van commissarissen onderscheidenlijk (b) één of meer leden van de raad van bestuur, alsmede voor de duur van het geding, althans, als die termijn korter is, gedurende de periode tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2010, een onafhankelijke commissaris te benoemen aan wie bij uitsluiting de bevoegdheid toekomt tot het agenderen van voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot het ontslag of de schorsing van één of meer leden van de raad van commissarissen onderscheidenlijk de raad van bestuur;

5) Hermes c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure onder de bepaling dat indien deze kosten niet binnen zeven dagen na het wijzen van de beschikking zijn betaald, vanaf de achtste dag wettelijke rente verschuldigd is.

1.7 Het verzoek is, voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 20 mei 2008, alwaar de advocaten de standpunten van de door hen gerepresenteerde partijen - nader - hebben toegelicht, allen aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities, en wat mr. Lemstra, mr. Van der Korst en mr. Holtzer betreft onder overlegging van (één) op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen gezonden (nadere) productie(s).

2. De vaststaande feiten

2.1 Wat de feiten betreft stelt de Ondernemingskamer - in verband met de bij uitspraak in dit geding gewenste spoed en in verband met de inhoud van de te nemen beslissing: slechts - het volgende vast.

2.2 ASMI is in 1968 opgericht door A.H. del Prado (hierna Del Prado Sr. te noemen). Haar aandelen zijn sinds 1981 genoteerd aan de technologiebeurs NASDAQ te New York en sinds 1996 aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

2.3 ASMI houdt 53% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van de in Hong Kong gevestigde rechtspersoon ASM Pacific Technology Ltd (hierna ASMPT te noemen). De aandelen van ASMPT zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Hong Kong.

2.4 ASMI is werkzaam in de halfgeleider industrie. Zij houdt zich bezig met de productie van apparatuur waarmee chips worden vervaardigd, de zogenaamde wafer processing apparatuur. ASMI opereert in de zogenaamde front-end, zijnde het productieproces dat wordt doorlopen tot aan de vervaardiging van een intacte chip. ASMI opereert vanuit Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Korea en Singapore. ASMPT opereert in de zogenaamde back-end, het productieproces dat wordt doorlopen bij de opdeling, bewerking en het gebruiksklaar maken van een chip.

2.5 Bij ASM Europe B.V., een 100% dochtervennootschap van ASMI, is de ondernemingsraad ingesteld.

2.6 Del Prado Sr. houdt, deels via een door hem gecontroleerd administratiekantoor, ongeveer 21% van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van ASMI. Verzoeksters onder 1 tot en met 4 houden ongeveer 15% van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van ASMI en verzoekster onder 5 (hierna afzonderlijk Fursa te noemen) houdt ongeveer 6% van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van ASMI. Centaurus c.s. houden ongeveer 7,5% van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van ASMI.

2.7 Op 27 mei 1997 is Stichting Continuïteit opgericht. Een dag later heeft zij met ASMI een overeenkomst getiteld "Optie Preferente Aandelen" gesloten op grond waarvan zij het recht heeft gekregen "tot het nemen van een zodanig nominaal bedrag aan preferente aandelen in het kapitaal van ASM[I], als ten tijde van het nemen van die aandelen overeenkomt met 50% van het nominaal bedrag aan de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van ASM[I] (..)".

2.8 In de periode van december 2005 tot en met 19 mei 2008 zijn er verschillende contacten geweest tussen (vertegenwoordigers van) Fursa en (bestuursleden en commissarissen van) ASMI onderscheidenlijk (vertegenwoordigers van) verzoeksters onder 1 tot en met 4 en (bestuursleden en commissarissen van) ASMI.

2.9 Een door Fursa aangetrokken team van vier personen, bestaande uit D.N.K. Wang, N.M. Miller, S. Ishii en F. Moghadam, (hierna het Team te noemen) heeft een plan opgesteld voor het "revitaliseren" van de front-end. Dit plan is op 10 januari 2008 aan het bestuur en de raad van commissarissen van ASMI gepresenteerd.

2.10 Op 1 maart 2008 is Del Prado Sr. afgetreden als CEO van ASMI. De raad van commissarissen van ASMI heeft zijn zoon C.D. del Prado (hierna Del Prado Jr. te noemen), die al sinds 2006 deel uitmaakte van het bestuur van ASMI, aangewezen als diens opvolger in die functie.

2.11 Bij brief van 21 maart 2008 hebben W. Rosingh en B. Biragnet van verzoeksters onder 1 tot en met 4 aan het bestuur en de raad van commissarissen van ASMI onder meer geschreven:

Given the length of the process so far and the lack of sufficient progress we lost confidence in the current supervisory board to serve the interest of all shareholders and all other stakeholders. In our opinion, the Team can and should take on the responsibility to deliver the value that the current boards have been unable to deliver. We regret your refusal to consider the addition of the Team members to the boards. We are convinced that the Team members, all of whom have excellent reputations in the industry, are better suited to revive the front-end and deliver long-term value and that their appointment is in the best interest of all shareholders and all other ASMI stakeholders.

Bij die brief hebben zij tevens, op de voet van artikel 2:114a BW, verzocht om voor de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders te agenderen het ontslag van P.C. van den Hoek, E.A. van Amerongen, L.P.E.M. van den Boom, B.C.B. Brix en H.W.K. Kreutzer als voorzitter en leden van de raad van commissarissen, het ontslag van Del Prado Jr. als bestuurder, de benoeming van D.N.K. Wang, N.M. Miller en S. Ishii, voornoemd, als leden van de raad van commissarissen en de benoeming van F. Moghadam, voornoemd, tot bestuurder en CEO van ASMI. Deze punten zijn op de agenda van de op 21 mei 2008 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI geplaatst.

2.12 Op 28 april 2008 heeft het bestuur van ASMI een zogenaamde "Roadmap to Front-end Peer Group Profitability" gepresenteerd.

2.13 Op 14 mei 2008 heeft Stichting Continuïteit haar in onder 2.7 beschreven optierecht uitgeoefend. Zij heeft op die datum 21.985 preferente aandelen in het kapitaal van ASMI verkregen, vertegenwoordigende iets minder dan 29% van het geplaatste kapitaal van ASMI en iets meer dan 29% van de aanwezige stemrechten.

3. De gronden van de beslissing

3.1 Zoals tussen partijen in confesso is, heeft in het kader van het Nederlandse vennootschapsrecht en heersende opvattingen omtrent corporate governance te gelden dat, kort gezegd, het bepalen van de strategie in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur, dat indien een raad van commissarissen is ingesteld deze daarop toezicht houdt en dat de algemene vergadering van aandeelhouders haar opvattingen tot uitdrukking kan brengen door uitoefening van de haar in wet en statuten toegekende rechten, waaronder het agenderingsrecht en in het onderhavige geval nu ASMI geen structuurvennootschap is, het recht (leden van) de raad van commissarissen en bestuurders te benoemen en te ontslaan. Dat neemt niet weg dat uitoefening van rechten en bevoegdheden kan worden getoetst, ook in rechte.

3.2 Het gaat - voor zover thans van belang - te dezen om de vraag of de algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI op 21 mei 2008 omtrent de diverse agendapunten en meer in het bijzonder de benoeming van door Hermes c.s. voorgedragen (nieuwe) leden van de raad van commissarissen, het ontslag van de zittende CEO en de benoeming van de door Hermes c.s. voorgedragen persoon voor die functies, al of niet moet (kunnen) beraadslagen en beslissen met terzijdestelling van de (daaraan verbonden(stem)rechten van de) door Stichting Continuïteit sinds de emissie van 14 mei 2008 gehouden preferente aandelen.

3.3 Stichting Continuïteit heeft - kort samengevat - betoogd dat haar op 28 mei 1997 door ASMI rechtsgeldig het recht is verleend tot het nemen van preferente aandelen tot een maximum van 50% van het geplaatste kapitaal en dat zij zich op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat er aanleiding was en is van dat recht gebruik te maken nu in het geval van besluitvorming in de door Hermes c.s. gewenste zin met betrekking tot de door haar voorgestelde agendapunten gevreesd moet worden voor de continuïteit van (de onderneming van) ASMI, met het oog op het waarborgen waarvan zij (mede) in het leven is geroepen. ASMI heeft zich achter dat betoog geschaard.

3.4 Vastgesteld moet worden dat tussen met name Hermes c.s. en ASMI reeds geruime tijd overleg plaatsvindt over de gevolgde en te volgen koers van (de onderneming van) ASMI en over de (ontwikkeling van haar) bedrijfsmatige resultaten. Aan de ene kant is in dit overleg gebleken van diverse verschillen van inzichten, aan de andere kant valt evenwel waar te nemen dat sprake is van toenadering van standpunten. De conclusie kan wellicht zijn dat als belangrijkste verschillen van inzicht resteren de vraag of de (huidige) strategie al of niet moet worden verlaten en vooral indien dat het geval zou moeten zijn op welke termijn tot een koerswijziging moet worden besloten, alsmede - in verband daarmee - wie dient te worden belast met het (verder) uitzetten en volgen van die koers.

3.5 Verder moet worden vastgesteld dat, meer in het bijzonder in het (zeer) recente verleden, ook andere aandeelhouders dan Hermes c.s. alsmede andere bij ASMI betrokken (rechts)personen op enige wijze en in toenemende mate bij het genoemde overleg betrokken zijn geraakt.

3.6 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft enerzijds bedoeld overleg - aldus - niet het stadium bereikt of kunnen bereiken waarin met het oog op het (kunnen) bereiken van gezamenlijk gedragen standpunten of voor alle betrokkenen aanvaardbare compromissen verder overleg niet zinvol meer is en is anderzijds dat overleg in een zodanige tijdsklem geraakt dat het bereiken van dat een en ander daardoor ook werd verhinderd. Bovendien is inmiddels ook onderwerp van verschil van inzicht of de interventie van Stichting Continuïteit (rechtens) aanvaardbaar is te achten.

3.7 Het moet bepaaldelijk in het belang van ASMI en de met haar verbonden onderneming en (overige) betrokkenen worden geacht dat partijen het overleg voortzetten om te bezien of alsnog een gezamenlijk standpunt of een aanvaardbaar compromis bereikt kan worden. Gezien hetgeen door alle partijen ter terechtzitting naar voren is gebracht en gezien de aard van de resterende verschillen van inzicht, kan zulks alleszins mogelijk en in ieder geval niet uitgesloten worden geacht. De Ondernemingskamer zal dan ook voorshands een zodanige beslissing nemen dat tijd en ruimte voor dat overleg ontstaan.

3.8 Teneinde te voorkomen dat de zin van voortgezet overleg komt te ontbreken, dient thans in ieder geval een zodanige voorziening te worden getroffen dat geen maatregelen (kunnen) worden getroffen of besluiten (kunnen) worden genomen die de ruimte voor overleg beperken of op de uitkomsten daarvan (kunnen) vooruitlopen dan wel tot onomkeerbare (rechts)gevolgen (kunnen) leiden of die naar het zich laat aanzien waarschijnlijk zouden inhouden dat reeds in dit stadium hetzij de visie van het huidige bestuur en de huidige raad van commissarissen ten volle zou worden aanvaard hetzij die van Hermes c.s. Om die reden zal de Ondernemingskamer de algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI van 21 mei 2008 verbieden besluiten te nemen inzake de door Hermes c.s. aangedragen, hiervoor in 3.2 kort weergegeven agendapunten.

3.9 Anderzijds kan niet worden aanvaard dat Hermes c.s. en de belanghebbenden die zich aan haar zijde hebben gevoegd geruime tijd het recht zou worden ontzegd besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders van ASMI inzake die agendapunten tot stand te doen brengen. Evenmin kan worden aanvaard dat zij geruime tijd in het ongewisse zouden moeten verkeren over de vraag of - samengevat - Stichting Continuïteit wel of niet gerechtigd is in die besluitvorming te participeren.

3.10 Om die reden zal de Ondernemingskamer dan ook in de eerste plaats bepalen dat partijen uiterlijk op 23 juni 2008 aan de Ondernemingskamer - kort - dienen te doen weten tot welk resultaat het voortgezet overleg heeft geleid, waarna zij - tenzij dat overleg tot oplossing van der partijen geschil heeft geleid - in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunten nader toe te lichten ter een alsdan - vóór 15 juli 2008 - te bepalen terechtzitting, en in de tweede plaats dat ASMI uiterlijk op 15 juli 2008 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal dienen te doen plaatsvinden waarvoor in ieder geval de meergenoemde punten - al of niet in geamendeerde vorm in verband met de uitkomsten van het overleg dat zal dienen plaats te vinden - dienen te worden geagendeerd.

3.11 De Ondernemingskamer zal iedere verdere beslissing omtrent het verzoek van Hermes c.s. voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen aanhouden. Zij overweegt nog dat zij mede naar aanleiding van en afhankelijk van de inhoud van de nadere berichten van partijen zal beslissen of het verzoek van Hermes c.s. voor zover het strekt tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van ASMI eveneens worden behandeld ter de in 3.10 bedoelde terechtzitting.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

verbiedt de algemene vergadering van aandeelhouders van ASM International N.V. van 21 mei 2008 besluiten te nemen ter zake van de punten die in de agenda van die vergadering zijn opgenomen als "Item 6" onder het hoofd "Composition of the Boards (shareholder proposals)";

draagt partijen op de Ondernemingskamer op uiterlijk 23 juni 2008 mededelingen te doen omtrent de uitkomst van het in de rechtsoverwegingen bedoelde voortgezette overleg;

beveelt ASM International N.V. om uiterlijk 15 juli 2008 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te doen plaatsvinden waarin in ieder geval de hiervoor vermelde punten, al of niet geamendeerd naar aanleiding van het voornoemde overleg, zal (kunnen) worden besloten;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. Willems, voorzitter, mr. Faase en mr. Van Loon, raadsheren, mr. Westdijk en De Munnik RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. Van Hassel en mr. Horrevorts, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 20 mei 2008.

coll.: