Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ2076

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-09-2006
Datum publicatie
13-11-2006
Zaaknummer
408/05
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2008:BD2410, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2008:BD2410
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Huurkoper van auto moet geacht worden te hebben aanvaard dat de stand van de kilometerteller niet overeenstemde met het werkelijk aantal gereden kilometers. In contract is vermeld dat de kilometerstand ‘onlogisch’ is. Geen nader onderzoek gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van de staat

Delaware (VS) WESTMINSTER RENTAL B.V.,

gevestigd te Lewes, Delaware, VS, en kantoorhoudende te

’s Gravenhage,

APPELLANTE,

procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

t e g e n

Geïntimeerde sub 1,

Geïntimeerde sub 2,

GEÏNTIMEERDEN,

procureur: mr. R.J.B. Baarspul.

1.Het geding in hoger beroep

1.1.

Appellante – hierna Rental – is bij dagvaarding van 22 februari 2005 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, onder rolnummer 12173/03 dat is uitgesproken op 11 februari 2005.

1.2.

Rental heeft bij memorie negen grieven geformuleerd, producties in het geding gebracht, bewijs aangeboden en gevorderd als aldaar omschreven.

1.3.

Geïntimeerden – hierna X, dan wel X c.s. – hebben bij memorie de grieven bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd als aldaar vermeld.

1.4.

Tenslotte hebben partijen de stukken van het geding in kopie overgelegd en arrest gevraagd.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie vermeld onder 1.2.

3. Beoordeling

3.1.

De zaak betreft het volgende.

Op 7 juni 2002 hebben partijen een huurkoopovereenkomst gesloten waarbij Rental aan X een personenauto, een Opel Calibra, kenteken [...], bouwjaar 1991, in huurkoop heeft gegeven. De auto was geleverd door het bedrijf Carpartners te Den Haag.

Blijkens deze akte bedraagt de aanschafprijs € 6.785,--, bedragen de administratiekosten € 226,89 en is er een aanbetaling gedaan van € 1.879,77.

Na aftrek van de slotbetaling van € 100,-- resteert een bedrag van € 7.356,96 dat in 24 achtereenvolgende maandelijkse termijnen van € 306,54, waarvan de eerste op 7 juli 2002 vervalt, dient te worden betaald.

Op 28 juni 2002 heeft de ANWB de auto gekeurd.

De op die dag afgelezen kilometerstand was 137.697 terwijl volgens de nationale autopas de kilometerstand op 24 maart 1995 130.000 km was.

Het verloop van de kilometerstand is volgens opgave van Stichting Nationale Autopas als volgt:

- op 01–04-1997 92.871

- op 19-10-1998 113.784

- op 26-02-1999 116.429

- op 20-06-2002 135.679

- op 10-06-2002 136.511

- op 28-06-2002 137.697

Het verslag van de totaalkeuring van de auto door de ANWB d.d. 28 juni 2002 (productie 3 bij conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie) houdt onder meer in dat het voertuig in een matige staat verkeert. Voorts worden een aantal zaken genoemd die reparatie behoeven.

Bij brief van 5 augustus 2002 heeft X, stellende dat met de kilometerteller geknoeid is, een beroep op vernietigbaarheid van de overeenkomst gedaan op de grond dat de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en dat bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou zijn gesloten.

3.2.

Rental vordert in dit geding de ontbonden verklaring althans de ontbinding van de huurkoopovereenkomst met veroordeling van X tot afgifte van de auto en tot betaling van een bedrag van € 8.151,45 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2003 tot de dag der algehele voldoening, verminderd met de waarde van de auto, na teruggaaf daarvan.

3.2.1.

Deze vordering is gebaseerd op de stelling dat X c.s. aan de voor haar uit de huurkoopovereenkomst voortvloeiende verplichting tot betaling van de huurtermijnen niet heeft voldaan.

3.2.2.

X vordert in reconventie – voor zover van belang – op grond van de vernietiging c.q. ontbinding van de overeenkomst door haar, de veroordeling van Rental tot:

- terugbetaling van het door haar aanbetaalde bedrag van € 1.879,77 alsmede de waarde van de ingeruilde auto ad € 450,-- plus € 180,-- afleveringskosten;

- vergoeding van de door haar, X, terzake van de door haar gekochte auto gemaakte, kosten van reparatie ad € 1.496,33.

3.2.3.

Bij het vonnis waarvan beroep heeft de kantonrechter de vordering van Rental afgewezen, het beroep van X op dwaling voor zover gebaseerd op de stelling dat met de kilometerteller geknoeid is, gehonoreerd en de vordering van X in reconventie toegewezen.

3.3.

Rental is van dit vonnis in hoger beroep gekomen.

3.4.

Ter beantwoording ligt in de eerste plaats de vraag voor of X, gelet op het feit dat de kilometerteller bij aankoop van de auto door X een onjuiste kilometerstand aangaf, terecht met een beroep op dwaling de overeenkomst heeft vernietigd.

3.4.1.

Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend.

Daartoe wordt het volgende overwogen.

De door X gekochte auto was 11 jaar oud.

Volgens de kilometerteller van deze auto zou de auto in 11 jaar ruim 130.000 kilometer gereden hebben.

De door partijen gesloten en door X ondertekende overeenkomst houdt voorts onder meer in: “Km std: Onlogisch.”

3.4.2.

Uit deze omstandigheden heeft X kunnen en moeten begrijpen dat bij het aantal kilometers dat de auto volgens de stand van de kilometerteller gereden zou hebben, vraagtekens gezet konden worden.

3.4.3.

Bovendien blijkt uit deze bepaling van het contract dat de huurverkoper er niet voor kon instaan hoeveel kilometers de auto had gereden en dat zij op zijn minst twijfels had over het door de kilometerteller aangegeven aantal kilometers.

3.4.4.

Ondanks deze onduidelijkheden heeft X vóór de aankoop van de auto geen nader onderzoek gedaan naar het werkelijk aantal met deze auto gereden kilometers terwijl volgens haar de kilometerstand van essentiële betekenis is (memorie van antwoord pag. 7, 1e alinea).

Daartoe bestond temeer aanleiding nu in de op de door X met Carpartners gesloten koopovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden, onder 2 is bepaald:

“Carpartners staat er niet voor in dat de stand van de kilometerteller bij de verkoop het juiste aantal verreden kilometers weergeeft,”

en de - in de door X met Rental gesloten overeenkomst opgenomen - voorwaarden onder meer inhouden:

“ De kilometerstand.

d. De kilometerstand van het object is naar beste weten van de huurverkoper de juiste. Daar het object al eerder door een derde werd gebruikt is huurverkoper te dezen afhankelijk van diens mededelingen omtrent het aantal door het object afgelegde kilometers. Huurkoper accepteert de feitelijke kilometerstand als de juiste gezien de staat waarin het object zich ten tijde van het aangaan van de huurkoopovereenkomst bevindt.”

3.4.5.

Anders dan de kantonrechter is het hof dan ook van oordeel dat onder deze omstandigheden het feit dat ten tijde van de aankoop van de auto door X de stand van de kilometerteller niet overeenstemde met het werkelijk aantal met de auto gereden kilometers, niet meebrengt dat het in verband daarmede door X gedane beroep op dwaling slaagt en de overeenkomst op grond daarvan is vernietigd. X moet immers worden geacht die omstandigheid bij het aangaan van de overeenkomst te hebben aanvaard.

De overeenkomst is dus niet door het beroep op vernietigbaarheid zoals gedaan bij brief van 5 augustus 2002 door de gemachtigde van X, vernietigd.

3.5.

Dat brengt mee dat thans aan de orde dient te komen het subsidiaire beroep van X op strijd met het conformiteitsbeginsel (memorie van antwoord, pag.7 tweede alinea).

3.5.1.

In dat kader voert X het volgende aan.

1. Op 28 juni 2002 is de auto gekeurd door de ANWB waarvan een verslag is opgemaakt dat zich bij de stukken bevindt.

Gebleken is toen dat een aantal zaken hersteld moesten worden.

2. Uit het door de ANWB opgemaakte keuringsrapport blijkt dat de ten processe bedoelde auto een zgn. schade auto is.

3. Uit het keuringsrapport van de APK van 19 juni 2003 blijkt dat de auto is afgekeurd.

3.5.2.

Ook dit verweer wordt verworpen.

Ad 1.

Bij brief van 10 juli 2002 (productie 3 bij conclusie van repliek in conventie, antwoord in reconventie) heeft Carpartners X bericht:

“Bij deze delen wij U mede dat U a.s. Dinsdag 16 juli Uw auto bij ons in de werkplaats kunt aanbieden om de geconstateerde punten op het A.N.W.B.-keuringsrapport d.d. 28-06-02 voor U onder garantie te verhelpen.” (..)

Hierop heeft X niet gereageerd en Carpartners niet in de gelegenheid gesteld de klachten te verhelpen zonder dat daarvoor een afdoende verklaring is gegeven.

Dat brengt mee dat nu Rental door X niet in de gelegenheid is gesteld als nog na te komen, het verzuim van Rental – zo daar al sprake van is - is geëindigd.

3.5.3.

Ad 2.

Het door het ANWB opgemaakte keuringsrapport houdt aangaande schade aan de auto in: “Het voertuig heeft plaatsschade gehad. (..) Carrosserie is plaatselijk beschadigd/gedeukt.”

Het ontgaat het hof hoe X hieruit meent te kunnen afleiden dat de door haar gekochte auto niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Het enkele feit dat de auto schade heeft gehad, betekent niet dat die verkeersonveilig is of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoord.

3.5.4.

Ad 3.

Op 7 juni 2002 heeft X de ten processe bedoelde auto gekocht. Het keuringsrapport van APK is gedateerd 19 juni 2003. Dit rapport is dus meer dan 1 jaar na aankoop van de auto door X, opgemaakt.

Gesteld noch gebleken is dat de tijdens de in 2003 uitgevoerde APK-keuring gebleken gebreken, ook reeds ten tijde van de aankoop van de auto door X op 7 juni 2002 bestonden. Ook in die gebreken is mitsdien geen toereikende grond gelegen om aan te nemen dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt.

3.6.

X heeft voorts de hoogte van het door Rental gevorderde betwist(conclusie van antwoord, pag. 6 onder 24 e.v.).

Rental heeft deze stellingen van X gemotiveerd weersproken (conclusie van repliek, pag. 6). Nu X hierop niet meer heeft gereageerd, wordt zij geacht haar verweer aangaande de hoogte van de vordering niet langer te handhaven, zodat daarop ook niet meer behoeft te worden ingegaan.

3.7.

Het bewijsaanbod van X wordt als niet terzake dienend gepasseerd.

4.Slotsom

Uit het vorenstaande volgt dat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven.

Het hof zal als nog:

- in conventie de vordering van Rental toewijzen;

- in reconventie de vordering van X afwijzen.

X zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding in eerste aanleg en die van het geding in hoger beroep dienen te dragen.

5.Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep

en opnieuw rechtdoende:

in conventie

ontbindt de tussen partijen gesloten huurkoopovereenkomst;

veroordeelt X om binnen twee dagen na betekening van dit arrest de in huurkoop gegeven zaak in behoorlijke staat en met alle toebehoren aan Rental terug te geven;

machtigt Rental om indien X in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, de in huurkoop gegeven zaak met behulp van politie en/of justitie terug te halen;

veroordeelt X om aan Rental te betalen een bedrag van € 8.151,45 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2003 tot aan de dag der algehele voldoening en, na teruggave van de in huurkoop gegeven zaak, verminderd met de waarde van die zaak;

veroordeelt X in de kosten van het geding in eerste aanleg aan de zijde van Rental begroot op € 1.130,16 waarvan € 320,16 verschotten en € 810,-- aan salaris;

in reconventie

wijst af het gevorderde;

veroordeelt X in de kosten van het geding in eerste aanleg aan de zijde van Rental begroot op € 405,-- aan salaris;

veroordeelt X in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van Rental tot aan dit arrest begroot op € 1.209,93;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D.R.M. Boumans, A. Bockwinkel en W.J.J. Los en is in het openbaar door de rolraadsheer op 28 september 2006.