Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2006:AV0658

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-01-2006
Datum publicatie
31-01-2006
Zaaknummer
04/2359 DK
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het in geding zijnde product kan niet worden ingedeeld als een vleesextract van post 1603, maar valt onder post 2106 90 98 van het GDT. De navordering heeft op goede gronden plaatsgevonden. Het beroep van de inspecteur op interne compensatie wordt gehonoreerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

DOUANEKAMER

Uitspraak

in de zaak nr. 04/2359 DK

de dato 10 januari 2006

1. De procedure

1.1. Op 21 juni 2004 is door A, belastingadviseurs te Q, namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V., belanghebbende, bij de Douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam (hierna: de Douanekamer) een beroepschrift ingediend. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Douane Pl (hierna: de inspecteur) van 11 mei 2004, nr. ..., waarbij het bezwaar van belanghebbende tegen de uitnodiging tot betaling, gedagtekend 15 mei 2003, kenmerk ..., ten bedrage van € 8.988,34 aan douanerechten ongegrond werd verklaard. Het beroep strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en van de uitnodiging tot betaling.

1.2. Van belanghebbende is door de griffier een griffierecht van € 273,-- geheven. Het beroepschrift is bij brief van 19 augustus 2004 nader gemotiveerd. De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van de Douanekamer van 8 november 2005, gehouden te Amsterdam. De zaak is gelijktijdig behandeld met die welke onder nummer 04/2356 DK bij de Douanekamer is geregistreerd. Namens belanghebbende zijn verschenen A en B. Namens de inspecteur zijn verschenen C en D. De gemachtigde heeft een pleitnota voorgedragen en een exemplaar daarvan overgelegd aan de wederpartij en aan de Douanekamer.

2. De vaststaande feiten

2.1. Z B.V. (de rechtsvoorganger van belanghebbende), douane-expediteur, heeft, voor zover hier van belang, in opdracht van Y B.V. de navolgende aangifte voor het vrije verkeer gedaan:

Aangiftenummer Aanvaardingdatum Omschrijving producten volgens factuur

.../00-00-00080381 21 augustus 2000 N 5652

De goederen zijn door belanghebbende aangegeven onder post 1603 00 90 van het Gemeenschappelijk Douanetarief (hierna: GDT). Goederen van deze posten konden vrij van douanerechten worden ingevoerd. De verificatie van de aan-gifte heeft plaatsgevonden aan de hand van bijgevoegde bescheiden, waaronder een factuur. Vervolgens zijn de goederen door de douaneautoriteiten onder de door belanghebbende aangegeven post ingedeeld.

2.2. In september 2002 heeft bij de importeur, Y B.V., een administratieve controle plaatsgevonden naar de juistheid van een aantal aangiften voor het vrije verkeer, waaronder de onder 2.1. vermelde aangifte inzake het product N 5652, ingediend door belanghebbende. In het op 7 mei 2003 gedateerde controlerapport wordt het standpunt ingenomen dat, voor zover hier van belang, N 5652 onder post 2103 90 90 van het GDT moet worden ingedeeld.

2.3. Naar aanleiding van het resultaat van het onder 2.2. vermelde onderzoek is op 15 mei 2003 het litigieuze aanslagbiljet uitgereikt, waarbij de goederen zijn ingedeeld onder post 2103 90 90 van het GDT. Ter zake is een douanerecht geheven van 8,4 percent. Voor goederen van tariefpost 2103 90 90 van het GDT gold voor de periode 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2000 een tarief van 8,4 percent en voor de periode 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000 een tarief van 7,7 percent.

2.4. In de uitspraak op het bezwaarschrift en in het verweerschrift verdedigt de inspecteur indeling van de goederen onder post 2106 90 98 van het GDT, belast met 9 percent douanerechten.

2.5. Blijkens de tot de gedingstukken behorende productomschrijving gaat het om een product dat als volgt is samengesteld:

N 5652 DROOG (%)

Rundvleesextract 50

Maltodextrine 50

Totaal 100

N 5652 betreft gesproeidroogd poeder.

2.6. Op 11 maart 2004 heeft een hoorgesprek plaatsgevonden. Van dit gesprek is een verslag opgemaakt. In dit verslag is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen: “Volgens dhr. (…) was door het Douanelaboratorium veel te weinig aandacht besteed aan het proces van sproeidrogen. (…) Maltodextrine en zout fungeren bij dit proces als dragers. De vleesextracten hechten zich hieraan waardoor uiteindelijk een te verhandelen product ontstaat.” Op 8 april 2004 heeft belanghebbende de inspecteur documentatie betreffende het sproeidroogproces gezonden.

3. Geschil

3.1. In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur terecht de onderhavige uitnodiging tot betaling heeft vastgesteld. Het geschil spitst zich toe op de volgende vragen:

I. Moeten de goederen worden ingedeeld onder post 1603 00 90 van het GDT, zoals belanghebbende voorstaat, dan wel onder tariefpost 2106 90 98, hetgeen de inspecteur bepleit?En, indien deze vraag in de door de inspecteur voorgestane zin moet worden beantwoord,

II. Had de inspecteur moeten afzien van boeking achteraf van de niet gevorderde douaneschuld op grond van artikel 220, tweede lid, onderdeel b, van het Communautair Douanewetboek (hierna: CDW)?En, zo het gelijk met betrekking tot deze vraag aan de inspecteur is,

III. Kan met een beroep op interne compensatie de uitnodiging tot betaling in stand blijven?

3.2. Voormelde posten, de andere door partijen in hun beschouwingen betrokken posten, alsmede de relevante teksten van Aantekeningen en Toelichting luiden als volgt:

Post 1603 00 90 (tekst 2000)

“1603 00 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren:

(…)

1603 00 90 - andere”

Post 2103 90 90

“2103 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

(…)

2103 90 - andere:

(…)

2103 90 90 -- andere”

Post 2104 20 00

“2104 Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie:

2104 10 - preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon:

2104 1010 -- gedroogd

(…)

2104 20 00 - samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie”

Post 2106 90 98

“2106 Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

(…)

2106 90 - andere:

(…)

-- andere:

(…)

2106 90 98 --- andere

Aantekening 2 op hoofdstuk 16

“Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voorzover zij meer dan 20 gewichtspercenten (…) vlees (…) bevatten (…).”

GS-Toelichting op post 1603

“(…) De post omvat:

1. vleesextracten. Dit zijn producten die worden bereid door vlees te extraheren met water of stoom, onder druk. Uit het verkregen aftreksel worden de vetdeeltjes afgescheiden door filtreren of door centrifugeren, waarna de vloeistof in verdampers wordt ingedikt. Naarmate de vleesextracten min of meer zijn ingedikt, zijn ze vloeibaar, deegvormig of vast;

(…) Aan al deze producten mogen zout of andere conserveringsmiddelen zijn toegevoegd om ze tegen bederf te vrijwaren.

Extracten worden gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde voedingspreparaten, zoals soep (…)

Van deze post zijn uitgezonderd:

a. preparaten voor soep en voor bouillon, (…) alsmede samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie die vleesextracten (…) bevatten, alsmede soep en bouillon in tabletten, blokjes , enzovoort, die naast vleesextract (…) ook andere ingrediënten bevatten, zoals vet, gelatine, enzovoort, en in de regel een beduidende hoeveelheid zout (post 21.04)”

Aantekening 1 op hoofdstuk 21

“Dit hoofdstuk omvat niet:

(…)

e) bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten (…) vlees (…), afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten 2103 en 2104 worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld;”

Aantekening 3 op hoofdstuk 21:

“Voor de toepassing van post 2104 worden als “samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen van een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees (…), opgemaakt voor de verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding (…) voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan het mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel.”

4. Het standpunt van belanghebbende

4.1. Uit de gegevens over de samenstelling van het product volgt dat deze voor minstens 20 percent uit vlees moet bestaan. Aan producten van post 1603 van het GDT mogen volgens de GS-Toelichting op die post zout of andere conserveringsmiddelen worden toegevoegd om ze tegen bederf te vrijwaren. Er wordt daarbij geen restrictie gesteld met betrekking tot de hoeveelheden. Uit de overgelegde documentatie volgt dat maltodextrine een buitengewoon efficiënte drager is, die absoluut noodzakelijk is in het sproeidroogproces. Deze stof geeft daarnaast een natuurlijke coating en heeft een beschermende en stabiliserende werking waardoor de gesproeidroogde stoffen (vlees, groente enz.) langer houdbaar blijven.

4.2. De posten 2103 en 2104 zijn niet van toepassing. In de uitspraak op het bezwaarschrift wordt zulks voldoende onderbouwd. De conclusie van de inspecteur dat het product onder tariefpost 2106 90 98 van het GDT moet worden ingedeeld, is evenwel in strijd met Aantekening 2 op Hoofdstuk 16 en met Aantekening 1 op hoofdstuk 21.

4.3. De invoerprocedure is volgens de regels verlopen. De verificatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de bescheiden. Er heeft ook een veterinaire keuring plaatsgevonden. Na afronding van de controle - die enkele dagen in beslag nam - is de verificatie beëindigd en zijn de goederen vrijgegeven. De aangifte is vervolgens gevolgd. De goederen worden bovendien in Brazilië, de Verenigde Staten en Duitsland ingedeeld onder post 1603 van het GDT. Belanghebbende mocht er op vertrouwen dat de aangifte correct was.

4.4. De onjuiste aangifte was niet het gevolg van een fout van belanghebbende, maar met name een gevolg van een vergissing van de douane-autoriteiten. Belanghebbende kon deze vergissing redelijkerwijze niet ontdekken. Zij was te goeder trouw en heeft, met uitzondering van de goederencode, aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte voldaan. Zie hiervoor ook het arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 1991, C-348/89 (Mecanarte). Belanghebbende mocht erop vertrouwen dat de aangiften correct waren. De navordering dient op grond van artikel 220, tweede lid, onderdeel b, van het CDW achterwege te blijven.

4.5. Namens belanghebbende is ter zitting nog het volgende naar voren gebracht. Alles wat in de zaak met kenmerk 04/2356 DK wordt opgemerkt of is overgelegd geldt mutatis mutandis ook in deze zaak. Aantekening 2 op hoofdstuk 16 is in casu niet van toepassing. Er is geen sprake van een “intentioneel” mengsel. Het product waar het om gaat is gesproeidroogd vleesextract in poedervorm. De samenstelling van het product is niet in geschil. Uitgegaan kan worden van de samenstelling zoals vermeld op de productomschrijving die is gevoegd bij de stukken. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de toevoeging van maltodextrine aan het vleesextract meebrengt dat post 1603 toepassing mist. Het sproeidroogproces heeft een conserverende werking en voor dat proces is een drager nodig. Dat blijkt ook uit de documentatie die is overgelegd. Maltodextrine vormt een goede drager. Op zichzelf bestaat er ook geen verschil van mening met de inspecteur dat met minder maltodextrine ook kan worden gesproeidroogd. De hoeveelheid maltodextrine die wordt gebruikt hangt af van de receptuur. Cruciaal is echter dat er wel een drager nodig is en dat de in het product aanwezige maltodextrine slechts dient als drager. Niet in geschil is dat het product niet is bestemd om te worden gebruikt voor de bereiding van soepen. Deze procedure is er op gericht duidelijkheid te verkrijgen welke tariefpost van toepassi ng is. Zoals de inspecteur ook beaamt is de in geschil zijnde aangifte gecontroleerd aan de hand van bescheiden. Die controle heeft een aantal dagen geduurd en belanghebbende had allerlei bescheiden zoals gezondheids- en veterinaire certificaten, certificaten van oorsprong en dergelijke bijgevoegd. Ook uit dit onderzoek blijkt dat de douane zich heeft vergist. Overigens bevreemdt het belanghebbende dat de douane elders in Nederland een BTI heeft afgegeven, weliswaar aan een ander gericht maar wel voor gesproeidroogd vleesextract, volgens welke BTI het desbetreffende product onder tariefpost 1603 van het GDT moet worden ingedeeld. Dat leidt, aldus belanghebbende, tot regelrechte concurrentieverstoring. De tijdens het hoorgesprek overgelegde Engelse bindende tariefinlichtingen heeft de inspecteur terzijde gesteld. De invoeraangifte is gedaan door de besloten vennootschap Z B.V. Belanghebbende is de rechtsopvolger van deze vennootschap; de tenaamstelling van de uitnodiging tot betaling is daarom niet in geschil.

5. Het standpunt van de inspecteur

5.1. N 5652 bevat geen vlees. Dat brengt mee dat Aantekening 2 op hoofdstuk 16 toepassing mist. Blijkens de GS-Toelichting op post 1603 mogen vleesextracten die onder post 1603 vallen zout of conservingsmiddelen bevatten om ze tegen bederf te vrijwaren. N 5652 bestaat voor circa de helft uit maltodextrine en daarvoor geldt dat deze stof geen conserverende werking heeft. Het product valt niet onder post 1603 van het GDT.

5.2. Gelet op de bewoordingen van post 2103 van het GDT valt het product ook niet onder deze post; er is immers geen sprake van een preparaat voor soep of bouillon en er is ook geen sprake van bereide soep of bouillon. Het product is ook geen samengestelde gehomogeniseerde product voor menselijke consumptie. Derhalve valt het product niet onder post 2104. N 5652 is een product voor menselijke consumptie, het is niet elders genoemd en ook niet elders onder begrepen. Post 2106 is derhalve van toepassing.

5.3. De hoeveelheid maltodextrine die wordt gebruikt in N 5652 is ruimschoots meer dan nodig voor het sproeidroogproces.

5.4. Met betrekking tot belanghebbendes beroep op artikel 220, tweede lid, onderdeel b, van het CDW geldt dat de douane geen enkele handeling heeft verricht die de indeling onder post 1603 tot gevolg had. Er is geen sprake geweest van een actieve gedraging. Van een vergissing van de douane is derhalve geen sprake.

5.5. Namens de inspecteur is ter zitting nog het volgende naar voren gebracht. Alles wat in de zaak met kenmerk 04/2356 DK wordt opgemerkt of is overgelegd geldt mutatis mutandis ook in deze zaak. De samenstelling van het product, en de vorm (poeder) is niet in geschil. De inspecteur kan zich er in vinden dat van de door belanghebbende overgelegde productomschrijving, die is gevoegd bij de stukken, wordt uitgegaan. Niet wordt betwist dat maltodextrine een drager vormt ten behoeve van het sproeidroogproces maar er wordt veel meer maltodextrine toegevoegd dan voor het sproeidroogproces noodzakelijk is. Een paar procenten zou volstaan. Daarvan uitgaande geldt dat de samenstelling van het product niet voldoet aan hetgeen in de GS-Toelichting op post 1603 met betrekking tot de samenstelling is opgemerkt. De in geschil zijnde aangifte is geverifieerd aan de hand van bescheiden. Bij de aangifte, noch in de daarbij gevoegde bescheiden, was vermeld welke samenstelling het product had. Veterinaire en gezondheidsbescheiden zeggen echter niets over de samenstelling van het product en missen voor dit geschil betekenis. Er is geen monsteronderzoek gedaan. De inspecteur betwist dat de uitsluitingsgrond van artikel 220, tweede lid, onderdeel b, van het CDW van toepassing is. Met betrekking tot de datum waarop de onderhavige aangifte is gedaan dient te worden uitgegaan van de datum die op de bijlage bij het controlerapport is vermeld en niet van de datum die in het controlerapport zelf is vermeld. Indien en voorzover in de uitnodiging tot betaling de verschuldigde douanerechten abusievelijk is berekend naar een tarief van 8,4 percent in plaats van 7,7 percent uitgaande van de post 2103 9090, wordt een beroep gedaan op interne compensatie. Het tarief bij de thans verdedigde indeling in post 2106 9098 van het GDT, bedraagt immers 9 percent. De uitnodiging tot betaling is derhalve niet tot een te hoog bedrag vastgesteld. De uitnodiging tot betaling is uitgereikt aan belanghebbende als zijnde de rechtsopvolger van de besloten vennootschap Z B.V..

6. De rechtsoverwegingen

6.1. Het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen moet, zo blijkt uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie, in de regel worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan, zoals deze in de tekst van de posten van het GDT en in de aantekeningen bij de afdelingen of hoofdstukken zijn omschreven. Daarbij heeft te gelden dat de door de Commissie (voor de GN) en door de Internationale Douaneraad (voor de GS) uitgewerkte toelichtingen, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen zijn bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten. Voorts is het vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat de bestemming van het product een objectief criterium kan zijn voor de indeling daarvan, namelijk indien de bestemming inherent is aan het product en deze inherentie kan worden beoordeeld aan de hand van de objectieve eigenschappen en kenmerken van het product.

6.2. Vaststaat dat het product N 5652 voor 50 percent uit rundvleesextract bestaat en voor het overige uit maltodextrine (zie 2.5.). De Douanekamer is van oordeel dat het product gelet op de samenstelling daarvan - een substantiële hoeveelheid van het product bestaat uit een andere stof dan vleesextracten - , niet als vleesextract van post 1603 van het GDT kan worden ingedeeld. Uit de bewoordingen van de post blijkt immers niet dat het toepassingsbereik van de post zich uitstrekt tot producten waarvan, behoudens vleesextracten, andere na of bij de extractie toegevoegde stoffen - al dan niet als drager - deel uitmaken. Opgemerkt zij voorts nog dat ook de GS-Toelichting op tariefpost 1603 belanghebbende niet kan baten nu vaststaat dat de toevoeging van maltodextrine in het product als zodanig niet tot doel heeft het bederf van het vleesextract tegen te gaan. De enkele omstandigheid dat de maltodextrine aan het product N 5652 is toegevoegd om te dienen als drager, in verband met het proces van sproeidrogen, welk proces als zodanig dient ter conservering van het vleesextract, doet hier niet aan af. Volledigheidshalve merkt de Douanekamer nog op dat de inspecteur onweersproken heeft gesteld dat maltodextrine zelfs bederfbevorderend werkt.

6.3. Tussen partijen is niet in geschil dat de posten 2103 en 2104 van het GDT niet van toepassing zijn. De Douanekamer zal partijen hierin volgens nu dit oordeel geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en gedragen wordt door de feiten waaronder de samenstelling onder 2.5. vermeld, en de bestemming van het product.

6.4. Vaststaat dat N 5652 bestemd is om als product voor menselijke consumptie aan vlees te worden toegevoegd. Zoals hiervoor overwogen kan het product niet onder de posten 1603, 2103 en 2104, zijnde de andere mogelijk relevante tariefposten, worden ingedeeld. Het product moet mitsdien worden ingedeeld onder tariefpost 2106 als product voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen. In zoverre is het gelijk aan de inspecteur.

6.5. Met betrekking tot belanghebbendes beroep op artikel 220, tweede lid, letter b, van het CDW geldt het volgende. Ingevolge deze bepaling wordt niet tot boeking achteraf overgegaan ingeval het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijs niet kon ontdekken, en waarbij de belastingschuldige te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan. Ter onderbouwing van dit beroep heeft belanghebbende gesteld dat de douaneautoriteiten de aangifte van belanghebbende, na verificatie, hebben gevolgd. Dit brengt mee, aldus belanghebbende, dat de litigieuze uitnodiging tot betaling niet had mogen worden uitgereikt. Dienaangaande overweegt de Douanekamer dat de inspecteur ter zitting niet, althans onvoldoende, weersproken heeft gesteld dat hij ter zake van de indeling van het product bij het volgen van de aangifte geen uitdrukkelijk standpunt heeft ingenomen, dat de samenstelling van het product niet uit de aangifte, noch uit de daarbij gevoegde bescheiden bleek en dat de onder 2.1. vermelde aangifte niet aan een fysieke controle onderworpen is geweest. Er is slechts geverifieerd aan de hand van bij de aangifte gevoegde bescheiden. De Douanekamer acht dit aannemelijk zodat belanghebbendes beroep in zoverre faalt.

6.6. Indien en voorzover belanghebbende nog bedoelt te stellen dat de inspecteur met het uitreiken van de litigieuze uitnodiging tot betaling heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel geldt het volgende. Belanghebbende heeft aangevoerd dat douaneautoriteiten van andere landen te weten Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland de goederen wel indelen onder post 1603. Reeds omdat - wat er verder ook van zij - belanghebbende deze stelling op geen enkele wijze nader heeft onderbouwd faalt dit beroep.Belanghebbende heeft ter zitting nog aangevoerd dat de Nederlandse douane aan een andere belanghebbende een bindende tariefinlichting (hierna: BTI) heeft verstrekt inzake een soortgelijk product als N waarbij dat product is ingedeeld onder post 1603 van het GDT. Ook hiervoor geldt dat deze stelling belanghebbende niet kan baten, reeds omdat deze stelling in het geheel niet nader is onderbouwd. Volledigheidshalve zij hier nog aan toegevoegd dat belanghebbende op een aan een derde verstrekte BTI geen rechtsgeldig beroep kan doen. Ook in zoverre is derhalve het gelijk aan de inspecteur.

6.7. De Douanekamer stelt vast dat in de uitnodiging tot betaling de douane-rechten abusievelijk zijn berekend naar een tarief van 8,4 percent. Uitgaande van de indeling van de goederen in post 2103 90 90 van het GDT waarop de berekening van het bedrag van de uitnodiging tot betaling is gebaseerd, en uit-gaande van de datum van aanvaarding van 21 augustus 2000, had de uitnodi-ging tot betaling berekend moeten worden naar een tarief van 7,7 percent. De inspecteur stelt zich evenwel op het standpunt dat de uitnodiging tot betaling in stand dient te blijven ingeval de Douanekamer zijn standpunt volgt dat het pro-duct dient te worden ingedeeld onder tariefpost 2106 90 98 van het GDT. Ter zake van deze post geldt immers een tarief van 9 percent. Hij beroept zich op interne compensatie binnen de aanslag.

6.8. De Douanekamer overweegt dat het de inspecteur vrijstaat andere ele-menten van de uitnodiging tot betaling aan de orde te stellen en gelet op die andere elementen het standpunt in te nemen dat de uitnodiging, hoewel op het bestreden punt mogelijk onjuist, toch niet te hoog is vastgesteld. Door aldus te handelen verlaat de inspecteur niet de "grondslag" van de uitnodiging. Opge-merkt zij dat een beroep tegen een uitnodiging moet worden beschouwd als een beroep tegen die uitnodiging in zijn totaliteit, ook al richten de argumenten van de belastingplichtige zich specifiek op één of enkele van de elementen in de uitnodiging. Ook uit de geschiedenis van de totstandkoming van de artikelen 7:11, lid 1, en 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en van de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Awb en wijziging van een aantal fiscale wetten (herziening van het fis-cale procesrecht), Stb. 621, kan niet worden afgeleid dat interne compensatie, die immers niet leidt tot verhoging van de aanslag, niet langer mogelijk zou zijn. (Hoge Raad 24 januari 2003, nr. 36 247, BNB 2003/172*). De bevoegd-heid tot interne compensatie wordt begrensd door de positie van belangheb-bende welke als gevolg van de wijzigingen niet mag verslechteren. De wijzi-gingen mogen derhalve niet tot een hogere uitnodiging leiden. Deze begrenzing is in casu geëerbiedigd.

6.9. Op grond van al het hiervoor overwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

7. De proceskosten

De Douanekamer acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

8. De beslissing

De Douanekamer verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld op 10 januari 2006 door mrs. A. Bijlsma, voorzitter, M.E. van Hilten en E.M.Vrouwenvelder, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.M Bosch, griffier. De beslissing is op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken.

De griffier: De voorzitter:

Beroep in cassatie

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.