Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2005:AU8151

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-12-2005
Datum publicatie
15-12-2005
Zaaknummer
1446/2005 OK en 1847/2005 OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Ondernemingskamer heeft heden, 14 december 2005, uitspraak gedaan op het verzoek van Centaurus Capital Limited c.s. (advocaat: mr. P.J. van der Korst) tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen jegens Versatel Telecom International N.V. (advocaat: mr. A.F.J.A. Leijten).

De Ondernemingskamer heeft drie (3) nader aan te wijzen personen tot commissaris van Versatel benoemd, die in alle gevallen waarin de wet of de statuten van Versatel enige bevoegdheid toekennen aan haar raad van commissarissen of waarin die bevoegdheid voortvloeit uit de Nederlandse corporate governance code en in het bijzonder ook uit best practice bepaling III.6.4 daarvan, bij uitsluiting bevoegd zijn om beslissingen te nemen inzake transacties, direct of indirect, met rechtspersonen die behoren tot de groep van Tele2 AB, waaronder begrepen de voorgenomen juridische driehoeksfusie tussen Versatel, Tele2 Finance B.V. en Tele2 Netherlands Holdings B.V.

De Ondernemingskamer heeft Versatel voorts verboden om in enige algemene vergadering van aandeelhouders ter stemming te brengen enig besluit of mee te werken aan enige (rechts)handeling, strekkende tot gehele of gedeeltelijke afwijking van de Nederlandse corporate governance code, behoudens wat betreft de in het jaarverslag over het boekjaar 2004 reeds voorziene afwijking daarvan.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 24b
Burgerlijk Wetboek Boek 2 349a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2006, 3
Ondernemingsrecht 2006, 36 met annotatie van R.M. Hermans
JRV 2006, 92
AA20060198 met annotatie van M.J.G.C. Raaijmakers
JOR 2006/7 met annotatie van I
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING van 14 december 2005 in de zaak met de rekestnummers 1446/2005 OK en 1847/2005 OK van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CENTAURUS CAPITAL LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. de (rechts)persoon naar buitenlands recht

SG AMBER FUND,

gevestigd te Jersey, Verenigd Koninkrijk,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ARNHOLD & S. BLEICHROEDER ADVISERS LLC,

gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht

MELLON HBV ALTERNATIVE STRATEGIES LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

VERZOEKERS,

advocaat en procureur: MR. P.J. VAN DER KORST,

t e g e n

de naamloze vennootschap

VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat en procureur: MR. A.F.J.A. LEIJTEN,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TALPA CAPITAL B.V.,

gevestigd te Hilversum,

BELANGHEBBENDE,

advocaat en procureur: MR. J.W. VAN DER STAAY,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELE2 FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

procureur: MR. A.R.J. CROISET VAN UCHELEN,

advocaten: MR. G. TE WINKEL en MR. A.R.J. CROISET VAN UCHELEN,

e n t e g e n

de stichting

STICHTING BELANGENBEHARTIGING AANDEELHOUDERS VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL,

gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

BELANGHEBBENDE,

advocaat en procureur: MR. D. ROESINK,

e n t e g e n

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS,

gevestigd te 's-Gravenhage,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: MR. J.H. LEMSTRA,

procureur: MR. I.M.C.A. REINDERS FOLMER,

e n t e g e n

de rechtspersoon naar buitenlands recht

DORCHESTER ASSET MANAGEMENT LLP,

gevestigd te Londen, Engeland, Verenigd Koninkrijk,

advocaat en procureur: MR. J. LUYÉR.

1. Het verloop van het geding

1.1 Wat het verloop van het geding betreft verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar in deze zaak gegeven beschikking met rekestnummer 1446/2005 OK van 27 september 2005.

1.2 Bij die beschikking heeft de Ondernemingskamer - voorzover thans van belang - het verzoek van verzoekers en van Vereniging van Effectenbezitters tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen afgewezen en onder aanhouding van iedere verdere beslissing bepaald dat de behandeling van de verzoeken tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van verweerster (hierna Versatel te noemen) zal plaatsvinden ter een nader te bepalen terechtzitting van de Ondernemingskamer.

1.3 Verzoekers (hierna ook Centaurus c.s. te noemen) hebben bij op 2 december 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties, dat is geregistreerd onder rekestnummer 1847/2005 OK, de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,

1) bij wijze van onmiddellijke voorziening en voor de duur van het geding

a) Versatel te verbieden enig besluit ter stemming te brengen, over te gaan tot het nemen van enig besluit of uitvoering te geven aan enig besluit en mee te werken aan enige (rechts)handeling ter (gedeeltelijke) afwijking van de Nederlandse corporate governance code, waaronder best practice bepaling III.6.2;

b) twee commissarissen van Versatel te benoemen die tevens bij uitsluiting van anderen bevoegd zijn om Versatel te vertegenwoordigen in ieder overleg, onderhandeling en aangaan van transacties met (vennootschappen en ondernemingen deel uitmakend van) de Tele2 Groep, waaronder begrepen de voorgenomen juridische fusie tussen Versatel, Tele2 Finance B.V. en Tele2 Netherlands Holdings B.V.;

c) dan wel zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer in goede justitie meent te behoren;

2) Versatel te veroordelen in de kosten van het geding.

1.4 Versatel heeft bij op 8 december 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met één productie de Ondernemingskamer verzocht het verzoek af te wijzen, met, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, veroordeling van Centaurus c.s. in de kosten van het geding.

1.5 Dorchester Asset Management LLP heeft bij op 8 december 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift - naar de Ondernemingskamer begrijpt dat zij bedoelt - de Ondernemingskamer verzocht haar als belanghebbende in deze zaak toe te laten en het verzoek van Centaurus c.s. toe te wijzen.

1.6 Stichting Belangenbehartiging Aandeelhouders Versatel Telecom International (hierna Stichting Tele Nee te noemen) heeft bij op 8 december 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met één productie - naar de Ondernemingskamer begrijpt dat zij bedoelt - de Ondernemingskamer verzocht haar als belanghebbende in deze procedure toe te laten en het verzoek van Centaurus c.s. toe te wijzen.

1.7 Vereniging van Effectenbezitters (hierna VEB te noemen) heeft bij op 8 december 2005 per fax en op 9 december 2005 in foliovorm ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift voorzover nodig verzocht zich te mogen voegen in de procedure en voorts de Ondernemingskamer verzocht de door Centaurus c.s. verzochte onmiddellijke voorzieningen te treffen, met dien verstande dat drie onafhankelijke commissarissen van Versatel worden benoemd dan wel twee zoals verzocht door Centaurus c.s. en alsdan één van hen te benoemen tot voorzitter met doorslaggevend stemrecht, een en ander met veroordeling van Versatel in de kosten van het geding.

1.8 Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 9 december 2005, alwaar mr. Van der Korst, mr. Lemstra, mr. Leijten, mr. Croiset van Uchelen en mr. Te Winkel namens de door hen gerepresenteerde partijen die in deze procedure zijn verschenen de standpunten van die partijen (nader) hebben toegelicht, telkens aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities en wat mr. Van der Korst betreft onder overlegging van - op voorhand aan de Ondernemingskamer gezonden - nadere producties.

2. De vaststaande feiten

2.1 Voor de vaststaande feiten verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar beschikking van 27 september 2005 in de zaak met rekestnummer 1446/2005 OK, waaraan het volgende wordt toegevoegd.

2.2 Op 29 september 2005 heeft een informatieve algemene vergadering van aandeelhouders van Versatel als bedoeld in artikel 9q van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 plaatsgevonden. De vergadering heeft de volgende geagendeerde besluiten aangenomen:

- goedkeuring van de verkoop door Versatel van de door haar gehouden aandelen in Versatel Deutschland Holding GmbH aan Apax Partners (hierna Apax te noemen) althans aan een door Apax gehouden vennootschap;

- de uitkering van de opbrengst van deze verkoop van aandelen als dividend aan de aandeelhouders;

- de aanvaarding van het ontslag van en de verlening van decharge aan de commissarissen van Versatel en de (voorwaardelijke) benoeming van nieuwe commissarissen en een bestuurder;

- wijziging van de statuten van Versatel.

Verzoekers hebben op de genoemde punten tegen de aan de vergadering voorgelegde voorstellen gestemd, evenals vrijwel alle andere ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met uitzondering van Talpa Capital B.V. (hierna Talpa te noemen).

2.3 Bij gezamenlijk persbericht van 14 oktober 2005 hebben Versatel, Tele2 Finance B.V. (hierna Tele2 te noemen) en Apax bekendgemaakt dat op het door Tele2 gedane bod circa 74% van de aandelen in Versatel is aangeboden en dat Tele2 het bod gestand doet. Bij persbericht van dezelfde datum heeft Versatel bekendgemaakt dat:

- de verkoop van Versatel Deutschland Holding GmbH aan Ganymed 345.VV GmbH, een dochtervennootschap van Apax Europe VI-A LP, was afgerond;

- Versatel overging tot uitkering van een dividend van € 1,391585 per gewoon aandeel;

- het ontslag van de commissarissen Van Doorne, Huber, Hermans, Beerkens en Drechsel was geëffectueerd;

- de (hierna nader aan te duiden) personen waren aangetreden als commissarissen van Versatel;

- de akte van statutenwijziging van Versatel was gepasseerd.

2.4 Bij persbericht van 27 oktober 2005 heeft Tele2 bekendgemaakt dat zij haar financiële en juridische adviseurs opdracht heeft gegeven alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de voorgenomen zogeheten driehoeksfusie tussen Versatel, Tele2 en Tele2 Netherlands Holdings B.V.

2.5 Bij persbericht van 1 november 2005 heeft Tele2 bekendgemaakt dat in de na-aanmeldingsperiode 5,87% van de aandelen in Versatel is aangeboden, zodat Tele2 thans 82,39% van de aandelen in Versatel houdt.

2.6. De raad van commissarissen van Versatel bestaat thans uit J.I. Svedberg, executive vice-president en chief operating officer van Tele2 AB, de moedervennootschap van Tele2, en market area director Baltic & Russia van de Tele2 Groep, B.L-J. Jarnheimer, chief executive officer en president van Tele2 AB, S.H. Zadler, chief financial officer en executive vice-president van Tele2 AB en M.F. Berglund, chief executive officer van Tele2 Sverige AB en market area director Nordic van Tele2 Groep.

2.7 In de aandeelhoudersvergadering van 29 september 2005 is P.G. Borgklint voorwaardelijk benoemd tot statutair bestuurder van Versatel. Zijn benoeming is afhankelijk gemaakt van twee voorwaarden, te weten (i) de gestanddoening van het bod van Tele2 op de aandelen in Versatel en (ii) het ontslag van de huidige statutaire bestuurder R.M. Raithatha. P.G. Borgklint is chief executive officer van Tele2 (Netherlands) B.V. en market area director UK & Benelux van Tele2 Groep.

2.8 Versatel heeft voor 15 december 2005 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen. Op de agenda van die vergadering staan onder meer een voorstel tot het uitbreiden van het aantal leden van de raad van commissarissen met één, een voorstel tot benoeming van R.L. de Bakker tot lid van de raad van commissarissen en een voorstel tot amendering van de corporate governance policy van Versatel.

2.9 In explanatory notes heeft Versatel de voorstellen met betrekking tot de uitbreiding van de raad van commissarissen als volgt toegelicht:

(…) As a result of Tele2's public offer for Versatel being declared unconditional, on 14 October 2005, Mr. J.I. Svedberg, Mr. B.L-J. Jarnheimer, Mr. S.H. Zadler and Mr. M.F. Berglund were appointed to the Board of Supervisory Directors. All four Supervisory Directors are board members of Tele2 AB.

Versatel proposes to appoint Mr. R.L. de Bakker to the Board of Supervisory Directors. Mr. De Bakker, a Dutch national, is not a representative of Tele2 AB. Versatel believes that with the appointment of Mr. De Bakker, the composition of the Board of Supervisory Directors will improve and the relevant experience and expertise within the Board of Supervisory Directors will be strengthened.

As shown in the resume, the candidate has broad experience in the technology market, more in particular in the areas of finance and operations. (…)

2.10 Het agendapunt inzake de corporate governance is als volgt toegelicht:

On 18 May 2005, Versatel's General Meeting approved the Company's corporate governance policy.

Since then, Versatel has become a group company of Tele2 AB. In view of this major change in circumstances and given the composition of the Board of Supervisory Directors following the appointment of Mr. De Bakker, Versatel feels that full compliance with provision III.6.2 of the Tabaksblat Code no longer serves a useful purpose in the event the discussion and/or decision-making relates to a proposed transaction with, or a subject relating to, a Tele2 entity. Hence, Versatel wishes to amend its corporate governance policy by limiting compliance with provision III.6.2 to conflicts of interest, which do not merely arise out of a transaction or other dealing with a Tele2 entity.

The General Meeting is asked to approve the proposed amendment to the Company's corporate governance policy.

3. De gronden van de beslissing

3.1 Centaurus c.s. hebben aan het verzoek dat strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen ten grondslag gelegd dat door de samenstelling van de raad van commissarissen van Versatel, zoals die tot stand is gekomen door de besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders van Versatel van 29 september 2005, sprake is van belangenverstrengeling, aangezien alle commissarissen tevens lid van het bestuur (board members) van Tele2 AB zijn. Verzoekers hebben er in dat verband op gewezen dat Versatel op de voet van artikel 3 van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 2004, 747) in haar jaarverslag over 2004 heeft opgenomen dat zij, kort en zakelijk weergegeven, de in artikel 2 van bedoeld Besluit vermelde Nederlandse corporate governance code (Staatscourant nr. 250 van 27 december 2004) naleeft, zulks onder enkele hier niet van belang zijnde uitzonderingen, en dat Versatel (ook niet bij gelegenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 september 2005) noch Tele2 hebben aangekondigd dat zou worden afgeweken van de bij Versatel geldende regels van corporate governance, zodat, zo stellen verzoekers, de houders van aandelen in Versatel ervan mochten uitgaan dat Versatel haar regels van corporate governance in stand zou houden en zou naleven.

3.2 De Ondernemingskamer stelt voorop dat van gegronde reden om te twijfelen aan een juist beleid van de vennootschap, in casu Versatel, sprake kan zijn als door vermenging van belangen van personen die deel uitmaken van de organen van de vennootschap, het gevaar dreigt van een onjuiste afweging van de belangen van allen die bij de rechtspersoon zijn betrokken, in het onderhavige geval van met name (althans een deel van) de minderheidsaandeelhouders van Versatel.

3.3 Na de gestanddoening van het door Tele2 gedane openbare bod op de aandelen in Versatel zijn de in 2.6 genoemde leden van het bestuur van (een groepsmaatschappij van) Tele2 AB aangetreden als leden van de raad van commissarissen van Versatel. Deze raad kent - tot nog toe - geen andere leden. Verzoekers hebben in de processtukken en ter terechtzitting benadrukt dat Versatel niet heeft uiteengezet welke reden of noodzaak er was voor het in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 september 2005 in stemming gebrachte - door verzoekers en ook andere aandeelhouders afgewezen - en door de meerderheid van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders (in wezen Talpa) aangenomen voorstel om de zittende commissarissen te ontslaan en te dechargeren en deze commissarissen te vervangen door de hiervoor bedoelde leden van het bestuur van (een groepsmaatschappij van) Tele2 AB. Ter terechtzitting heeft Versatel dienaangaande doen betogen dat het besluit tot vervanging van de raad van commissarissen door vertegenwoordigers van Tele2 AB legitiem is, zulks op grond van een drietal overwegingen, te weten (i) dat dit besluit is gevallen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin Tele2 AB niet stemgerechtigd was, (ii) dat de Nederlandse corporate governance code geen bepalingen kent die hieraan in de weg staan en (iii) dat het in het groepsbelang van Tele2 AB is dat het groepsbeleid wordt geëffectueerd met betrekking tot Versatel.

3.4 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer geeft de opstelling van Versatel, zowel ten processe (zoals blijkt uit hetgeen in 3.3 hiervoor aan het slot is weergegeven), als in de besluitvorming binnen Versatel (de Ondernemingskamer wijst op de in 2.9 en 2.10 weergegeven explanatory notes bij de agenda voor de uitgeschreven buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 december 2005) er blijk van dat het belang van Tele2 en Tele2 AB zo niet doorslaggevend, dan toch zeker leidend was en is voor het beleid van Versatel. Het in 3.2 vermelde gevaar van een onjuiste afweging van belangen wordt daardoor manifest. Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat door de benoeming van - vooralsnog - uitsluitend leden van het bestuur van (een groepsmaatschappij van) Tele2 AB tot commissarissen van Versatel en de benoeming van een ander lid van de raad van bestuur van (een groepsmaatschappij van) Tele2 AB tot - naar de Ondernemingskamer aannemelijk acht - feitelijk (mede)bestuurder van Versatel, een situatie is gecreëerd waarin onvoldoende waarborgen worden geboden voor een adequate bescherming van de belangen van de minderheidsaandeelhouders van Versatel. Dat deze benoemingen geschieden in een periode waarin deze minderheidsaandeelhouders er onmiskenbaar blijk van geven ervoor te vrezen dat bij de besluitvorming over de toekomstige ontwikkelingen bij Versatel, en meer in het bijzonder over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het aandeelhouderschap van de huidige minderheidsaandeelhouders zal worden beëindigd, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het belang van Tele2 en Tele2 AB, al of niet in samenhang met dat van Talpa, richtinggevend is, geeft te meer aanleiding voor gegronde twijfel aan de juistheid van het beleid van Versatel te dezen.

3.5 Versatel heeft doen stellen dat door de verwerving van circa 80% van de aandelen in Versatel door Tele2, Versatel thans is aan te merken als een dochtermaatschappij van Tele2 AB in de zin van artikel 2:24a lid 1 aanhef en onderdeel a BW en als zodanig tevens dient te worden aangemerkt als een groepsmaatschappij van Tele2 AB in de zin van artikel 2:24b tweede volzin BW. Deze omstandigheid brengt bijzondere gevolgen met zich, zo heeft Tele2 gesteld, en zij heeft in dat verband gewezen op het bepaalde in de best practice bepaling III.2.2 aanhef en onderdeel f van de Nederlandse corporate governance code, die - voorzover hier van belang - luidt:

Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris (…) bestuurder of commissaris is bij (…) een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

Tele2 leidt uit deze bepaling af dat het kennelijk niet onwenselijk wordt geacht als binnen een groep (in de zin van artikel 2:24b eerste volzin BW) groepsfunctionarissen de functie van commissaris bij een dochtervennootschap vervullen en dat uit het systeem van de Nederlandse corporate governance code volgt dat die code er impliciet van uitgaat dat een raad van commissarissen van een vennootschap die groepsmaatschappij is van een rechtspersoon uitsluitend kan bestaan uit groepsfunctionarissen.

3.6 De Ondernemingskamer kan Versatel in dat betoog niet volgen. Hoezeer - voorzover nodig veronderstellenderwijs - ook kan worden aangenomen dat Versatel thans een groepsmaatschappij van Tele2 is, kan deze kwalificatie er niet toe leiden dat door de werking van het laatste zinsdeel van best practice bepaling III.2.2 onderdeel f van de Nederlandse corporate governance code de regels van verantwoord ondernemingsbestuur opzij gezet zouden kunnen worden zodra een vennootschap groepsmaatschappij wordt. Bedoeld zinsdeel is zeker van nut in gevallen waarin groepsmaatschappijen op een zodanige wijze zijn opgenomen in een groep dat een tegenstelling van belangen waarover door onafhankelijke functionarissen dient te worden gewaakt zich niet of nauwelijks kan voordoen, doch zij kan en mag niet bewerkstelligen dat in een geval als het onderhavige, waarin - althans naar de letter van de wet - weliswaar sprake is van een groepsmaatschappij, maar er niettemin - al of niet gedurende een zekere overgangsperiode - een minderheid van aandeelhouders aanwezig is die belangen heeft die tegengesteld zijn aan die van de groep, het toezicht op de vennootschap en met name de besluitvorming over transacties tussen de vennootschap en de groep waartoe zij behoort, uitsluitend in handen is van commissarissen die tevens functionaris van de groep zijn. In een dergelijk geval dient als uitgangspunt te blijven gelden hetgeen is neergelegd in principe III.6 van de Nederlandse corporate governance code en de daarbij behorende best practice bepalingen, namelijk dat elke vorm van en schijn van belangenvermenging tussen een vennootschap en haar commissarissen dient te worden vermeden en dat een commissaris niet deelneemt aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft, waarvan in ieder geval sprake is bij transacties met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuursfunctie of toezichthoudende functie vervult.

3.7 Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen zal worden toegewezen en wel in voege zoals hierna vermeld.

3.8 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen acht de Ondernemingskamer termen aanwezig Versatel te veroordelen in de kosten van het geding, aan de zijde van verzoekers alsmede aan die van VEB gevallen, en deze overigens te compenseren zoals hierna te vermelden.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding en voor zoveel nodig in afwijking en aanvulling van haar statuten drie nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken personen tot commissaris van Versatel Telecom International N.V., aan wie, in alle gevallen waarin de wet of de statuten van Versatel Telecom International N.V. enige bevoegdheid toekennen aan haar raad van commissarissen of waarin die bevoegdheid voortvloeit uit de Nederlandse corporate governance code en in het bijzonder ook uit best practice bepaling III.6.4 daarvan, bij uitsluiting de bevoegdheid toekomt om beslissingen te nemen over en om Versatel Telecom International N.V. te vertegenwoordigen in ieder overleg en iedere onderhandeling met betrekking tot en bij het aangaan van transacties, direct of indirect, met rechtspersonen die behoren tot de groep waartoe Tele2 Finance B.V. behoort, waaronder begrepen de voorgenomen juridische driehoeksfusie tussen Versatel Telecom International N.V., Tele2 Finance B.V. en Tele2 Netherlands Holdings B.V.;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze commissarissen ten laste komen van Versatel Telecom International N.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de commissarissen zekerheid dient te stellen;

verbiedt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding Versatel Telecom International N.V. in enige algemene vergadering van aandeelhouders ter stemming te brengen of over te gaan tot enig besluit, uitvoering te geven aan enig besluit dan wel mee te werken aan enige (rechts)handeling strekkende tot gehele of gedeeltelijke afwijking van de Nederlandse corporate governance code zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. 250 van 27 december 2004, in het bijzonder van principe III.6 en de daarbij behorende best practice bepalingen, een en ander behoudens de in het jaarverslag over het boekjaar 2004 reeds voorziene afwijking;

veroordeelt Versatel Telecom International N.V. in de kosten van het geding, deze aan de zijde van verzoekers en aan de zijde van Vereniging van Effectenbezitters tot op heden telkens begroot op € 2.973 en compenseert die kosten voor het overige aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. Willems, voorzitter, mr. Faase en mr. Van Loon, raadsheren, prof. dr. Van Hoepen RA en Den Hoed RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. Surber, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 14 december 2005.