Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3472

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-09-2005
Datum publicatie
29-09-2005
Zaaknummer
1446/2005 OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Ondernemingskamer heeft op 27 september 2005 uitspraak gedaan op het verzoek van Centaurus Capital Limited c.s. tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen bij Versatel Telecom International N.V. (hierna: Versatel) in verband met de gang van zaken rond het door Tele2 Finance B.V. (hierna: Tele2) uitgebrachte openbaar bod op aandelen en oblgaties Versatel. De Ondernemingskamer heeft het verzoek van Centaurus c.s. afgewezen.

De Ondernemingskamer volgt Centaurus c.s. voorshands niet in hun stelling dat er gegronde redenen zijn aan te nemen dat grootaandeelhouder Talpa Capital B.V. (hierna: Talpa) bijzondere voorwaarden, in het kader van toekomstige operationele samenwerking of anderszins, heeft bedongen in ruil voor haar onherroepelijke bereidverklaring het bod van Tele2 te aanvaarden. Feiten, omstandigheden of concrete aanwijzigingen die het vermoeden rechtvaardigen dat Tele2 of Versatel met Talpa "geheime" afspraken heeft gemaakt, zijn niet gesteld.

Ook het tweede door Centaurus c.s. opgeworpen bezwaar - dat als gevolg van de door Tele2 reeds aangekondigde (voorgenomen) stappen sprake is van een onrechtmatige uitstoting door Tele2 van een minderheid van de aandeelhouders in Versatel - deelt de Ondernemingskamer niet. Van "ontduiking" van de uitkoopregeling kan volgens de Ondernemingskamer, in het geval waarin Tele2 in het kader van het bod wel 95% van de aandelen verwerft maar van die rechtsfiguur geen gebruik wenst te maken, geen sprake zijn nu de uitkoopregeling is bedoeld om het belang van een meerderheidsaandeelhouder te dienen. De Ondernemingskamer acht de wens van Tele2 om - óók indien zij minder dan 95% van de aandelen verwerft - niet bij voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van minderheidsaandeelhouders op zichzelf legitiem. Volgens de Ondernemingskamer zien Centaurus c.s. bovendien over het hoofd dat Tele2 - indien zij minder dan 95% verwerft - de minderheidsaandeelhouders niet kàn verplichten hun aandeelhouderschap op te geven. Voorts wijst de Ondernemingskamer erop dat aan de rechtsfiguur juridische fusie inherent is dat herschikking van vermogensbestanddelen plaatsvindt, en wel zodanig dat de aandeelhouders rechtens en in abstracto niet in een slechtere positie komen te verkeren zolang de ruilverhouding redelijk is. Voor dit laatste bevat de wet specifieke waarborgen. Dat de voorgenomen stappen in strijd zouden zijn met de redelijkheid en billijkheid, of met doel en strekking van de fusieregeling, ziet de Ondernemingskamer (dan ook) niet in.

Ten aanzien het verzoek van Centaurus c.s. tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Versatel heeft de Ondernemingskamer nog niet beslist. Dit verzoek zal op een later, nader bekend te maken, tijdstip ter terechtzitting worden behandeld.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 8
Burgerlijk Wetboek Boek 2 92a
Burgerlijk Wetboek Boek 2 328
Burgerlijk Wetboek Boek 2 346
Burgerlijk Wetboek Boek 2 349a
Besluit toezicht effectenverkeer 1995
Besluit toezicht effectenverkeer 1995 9h
Besluit toezicht effectenverkeer 1995 9i
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2005, 182
JOR 2005/272
JIN 2005/429
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING van 27 september 2005 in de zaak met rekestnummer 1446/2005 OK van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CENTAURUS CAPITAL LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. de (rechts)persoon naar buitenlands recht

SG AMBER FUND,

gevestigd te Jersey, Verenigd Koninkrijk,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ARNHOLD & S. BLEICHROEDER ADVISERS LLC,

gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht

MELLON HBV ALTERNATIVE STRATEGIES LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

VERZOEKERS,

advocaat en procureur: MR. P.J. VAN DER KORST,

t e g e n

de naamloze vennootschap

VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat en procureur: MR. A.F.J.A. LEIJTEN,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TALPA CAPITAL B.V.,

gevestigd te Hilversum,

BELANGHEBBENDE,

advocaat en procureur: MR. J.W. VAN DER STAAY,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELE2 FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

procureur: MR. A.R.J. CROISET VAN UCHELEN,

advocaten: MR. A.R.J. CROISET VAN UCHELEN en MR. G. TE WINKEL,

e n t e g e n

de stichting

STICHTING BELANGENBEHARTIGING AANDEELHOUDERS VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL,

gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

BELANGHEBBENDE,

advocaat en procureur: MR. D. ROESINK,

e n t e g e n

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS,

gevestigd te 's-Gravenhage,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: MR. H.J.M.G. FRANKE,

procureur: MR. I.M.C.A. REINDERS FOLMER.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekers (hierna ook Centaurus c.s. te noemen) hebben bij op 20 september 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties, zoals aangevuld bij schrijven van 21 september 2005 en bij pleidooi, de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad

1) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Versatel Telecom International N.V. (hierna Versatel te noemen) rond het openbaar bod door Tele2 Finance B.V. (hierna Tele2 Finance te noemen) op alle aandelen en converteerbare obligaties Versatel (hierna ook het (openbaar) bod te noemen) en de besluitvorming daaromtrent in de maanden april tot en met september 2005, met vaststelling dat de periode van onderzoek zal zijn vanaf het tijdstip dat Versatel is betrokken bij de voorbereidingen van het openbaar bod - vooralsnog te bepalen op 1 april 2005 - tot en met de dag waarop de te benoemen onderzoeker zijn onderzoek zal afsluiten;

2) bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, dan wel tot het moment waarop Tele2 Finance in het kader van het openbaar bod meer dan 95% van de geplaatste aandelen in het kapitaal van Versatel heeft aangeboden gekregen en geaccepteerd, te verbieden over te gaan tot het nemen van enig besluit, tot het uitvoering geven aan enig besluit en tot het medewerken aan enige (rechts)handeling ter uitvoering van het openbaar bod en de verdere in het biedingsbericht ter zake van het openbaar bod omschreven rechtshandelingen waaronder in elk geval begrepen:

a) (goedkeuring van) de verkoop van Versatel Deutschland Holding GmbH;

b) dividenduitkering als omschreven in de toelichting bij agendapunt 4 van de op 29 september 2005 te houden aandeelhoudersvergadering;

c) aanvaarding van het ontslag en verlening van decharge aan de huidige commissarissen en benoeming van een bestuurder en commissarissen van Versatel;

d) enige juridische fusie als omschreven in de paragrafen 4.8.4, 8.8.3 en 8.8.4 van het hiervoor genoemde biedingsbericht en enige andere (rechts)handeling tot verkrijging door de bieder of Tele2 AB en haar groepsvennootschappen van de aandelen in het kapitaal van Versatel als omschreven in diezelfde paragrafen 4.8.4, 8.8.3 en 8.8.4 van het meergenoemde biedingsbericht;

3) Versatel te veroordelen in de kosten van het geding.

1.2 Versatel heeft bij op 22 september 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht het verzoek af te wijzen, met veroordeling van Centaurus c.s. in de kosten van het geding.

1.3 Talpa Capital B.V. (hierna Talpa te noemen) heeft bij op 22 september 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift de Ondernemingskamer verzocht het verzoek af te wijzen, met veroordeling van Centaurus c.s. in de kosten van het geding.

1.4 Tele2 Finance heeft bij op 22 september 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen af te wijzen, met veroordeling van Centaurus c.s. in de kosten van het geding.

1.5 Stichting Belangenbehartiging Aandeelhouders Versatel Telecom International (hierna Stichting Tele Nee te noemen) heeft bij op 22 september 2005 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met één productie de Ondernemingskamer verzocht - naar de Ondernemingskamer begrijpt dat is bedoeld - het verzoek van Centaurus c.s. toe te wijzen, met veroordeling van Versatel in de kosten van het geding.

1.6 Het verzoek is voorzover het betrekking heeft op de onmiddellijke voorzieningen behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 22 september 2005, alwaar de advocaten (behoudens de advocaat van Stichting Tele Nee) de standpunten van partijen (nader) hebben toegelicht aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities en wat betreft mr. Van der Korst, mr. Croiset van Uchelen, mr. Te Winkel en mr. Franke onder overlegging van (nadere) producties.

1.7 Vereniging van Effectenbezitters (hierna VEB te noemen) heeft bij die gelegenheid tevens de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk en verkort weergegeven -

1) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Versatel over de periode vanaf 1 november 2004 en de te benoemen onderzoeker in overweging te geven aandacht te besteden aan de in de pleitnota van VEB opgesomde punten;

2) bij wijze van onmiddellijke voorziening Versatel te verplichten de volgende informatie over de motivering van het openbaar bod bekend te maken:

a) een duidelijke (gekwantificeerde) motivering van de hoogte van het bod;

b) informatie over verwachte ontwikkeling van (operationele en financiële) resultaten en het vermogen van Versatel in 2005, alsmede prognoses over de komende jaren;

c) gekwantificeerde informatie over synergievoordelen tussen - naar de Ondernemingskamer begrijpt - Versatel, Tele2 Finance (en aan haar gelieerde vennootschappen) en Talpa;

d) informatie over alle (gerealiseerde en voorgenomen) relaties, transacties of (vormen van) samenwerking tussen Talpa en Versatel en Talpa en (gelieerde vennootschappen van) Tele2 Finance;

3) Versatel te veroordelen in de kosten van het geding.

2. De vaststaande feiten

2.1 Versatel, opgericht in 1995, is een commerciële aanbieder van diensten op het terrein van de (vaste) breedbandtelecommunicatie en breedbandmedia (met name televisie en internet). Zij oefent haar bedrijfsactiviteiten uit door middel van dochtervennootschappen in Nederland, België en Duitsland (Versatel Deutschland Holding GmbH en dier dochtervennootschappen).

2.2 De aandelen in het kapitaal van Versatel en de door haar uitgegeven converteerbare obligaties hebben een notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. (hierna Euronext te noemen). Sinds maart 2004 maken de aandelen in Versatel deel uit van de AEX-index. Versatel heeft (voorzover bekend) twee grootaandeelhouders: Talpa met 41,65%, en Centaurus Alpha Master Fund Ltd met 5,0066% van het geplaatste kapitaal.

2.3 Op 14 september 2005 heeft Tele2 Finance een openbaar bod uitgebracht op alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Versatel en alle door Versatel uitgegeven converteerbare obligaties. De aanmeldingstermijn sluit - behoudens verlenging - op 7 oktober 2005. Het bod was reeds bij persbericht van 18 juli 2005 aangekondigd.

2.4 Tele2 Finance is een speciaal in verband met het bod op 9 september 2005 opgerichte indirecte dochtervennootschap van Tele2 AB. Tele2 AB (met haar groepsvennootschappen hierna gezamenlijk ook Tele2 te noemen) is de aan de Zweedse effectenbeurs genoteerde houdstervennootschap van een groep van vennootschappen die op commerciële basis producten en diensten aanbieden op het gebied van de telecommunicatie (onder meer vaste en mobiele telefonie, toegang tot het internet en kabeltelevisie) in Europa. De aandelen in Tele2 Finance worden gehouden door de - eveneens op 9 september 2005, door Tele2 Europe SA Luxemburg, opgerichte - vennootschap Tele2 Netherlands Holdings B.V. (hierna Tele2 Holdings te noemen). Bij, respectievelijk na, de oprichting van Tele2 Holdings zijn aan deze vennootschap de aandelen in Tele2 (Netherlands) B.V. (hierna Tele2 NL te noemen) en in Tango SA (hierna Tango te noemen) overgedragen.

2.5 De bieding van Tele2 Finance komt neer op een bod in contanten van € 2,20 per gewoon aandeel en een daarmee corresponderend bod op de converteerbare obligaties. Tele2 Finance zal - blijkens het hierna in 2.6 te vermelden biedingsbericht - het bod financieren met een combinatie van eigen vermogen, bankkredieten (ad ongeveer € 802 miljoen) en een lening ad ongeveer € 539 miljoen van Ganymed 345. VV GmbH (hierna Ganymed te noemen), een dochtervennootschap van de private equity investment (advies)groep Apax Partners. In totaal is met het bod een financiering ten bedrage van € 1,2 miljard à € 1,3 miljard gemoeid.

2.6 In het (grotendeels Engelstalige) biedingsbericht van 14 september 2004 (hierna het Biedingsbericht te noemen) is onder het hoofd "8.8 Consequences of the Offers" te lezen dat het de bedoeling van Tele2 is om, na gestanddoening van het bod, de beursnotering van Versatel zo spoedig mogelijk te beëindigen en de vennootschap vervolgens om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het Biedingsbericht vermeldt in dit verband onder meer de voorgenomen stappen om de huidige aandeelhouders van Versatel die niet op het bod ingaan (hierna ook de Minderheid te noemen), uit te stoten ingeval door Tele2 Finance een meerderheid - doch geen 95% - van het geplaatste kapitaal van Versatel wordt verworven. Samengevat en in hoofdzaken weergegeven, bestaan die stappen (naast in het Biedingsbericht genoemde andere "legally permitted" methoden) eruit dat een juridische driehoeksfusie tot stand zal worden gebracht waarbij Versatel, als de verdwijnende vennootschap, zal ophouden te bestaan en de Minderheid aandelen zal verkrijgen in Tele2 Holdings - hetgeen gepaard zal gaan met een sterke verwatering van procentueel aandeelhouderschap en stemrecht - onderscheidenlijk dat, zodra de Minderheid minder dan 5% van het geplaatste kapitaal van de desbetreffende vennootschap zal houden, een uitkoopprocedure zal worden geëntameerd.

2.7 Blijkens (hetzelfde hoofdstuk van) het Biedingsbericht zullen, voordat de Minderheid wordt uitgestoten, de aandelen in Versatel Deutschland Holding GmbH voor een koopsom van circa € 539 miljoen worden verkocht aan Ganymed. Ganymed zal de koopsom schuldig blijven en terzake een Loan Note aan Versatel uitgeven. Versatel zal vervolgens, door middel van overdracht van de Loan Note, aan Tele2 Finance een dividenduitkering doen ter grootte van de nominale waarde - vermeerderd met de gekweekte rente - van die Loan Note, onder gelijktijdige uitkering van een daarmee corresponderend dividend in contanten aan de Minderheid. Tele2 Finance en Ganymed kunnen aldus hun vorderingen over en weer verrekenen. Het Biedingsbericht vermeldt dat de dividenduitkering aan de Minderheid "may be subject to dividend withholding tax".

2.8 Ter zake van het uitstoten van de Minderheid als hiervoor bedoeld bevat het Biedingsbericht de volgende informatie:

In the event that (…) [Tele2 Finance] holds 95 per cent. or more of the Shares (in Versatel; Ondernemingskamer) (…), [Tele2 Finance]'s current intention is to acquire the remaining Shares not tendered (…) by means of a squeeze-out procedure in accordance with article 2:92a or 2:201a of the Dutch Civil Code. (…) (…) [Tele2 Finance] may also, and instead of proceeding with a squeeze-out, by a simple majority vote of the general meeting of shareholders of Versatel resolve that a legal merger (juridische fusie) between [Tele2 Finance] and Versatel will be entered into in accordance with articles 2:309 and 2:334 of the Dutch Civil Code or take any of the other steps set out under "Additional Means of Acquiring Minority’s Shares" (…). (…)

In the event that [Tele2 Finance] (…) does not acquire 95 per cent. or more of the Shares (…), [Tele2 Finance] intends by simple majority vote of the general meeting of shareholders of Versatel to effect a legal merger (juridische fusie) between [Tele2 Finance] and Versatel in accordance with articles 2:309 and 2:334 of the Dutch Civil Code (which articles refer to a so called "triangular merger" (…)). Pursuant to any such legal merger, [Tele2 Finance] would continue to exist and Versatel would cease to exist. The Minority would become, by operation of law, shareholders in [Tele2 Holdings] (…). The shares distributed to the Minority by [Tele2 Holdings] (…) will have, notwithstanding any dilution in the proportion of the aggregate voting rights exercisable by the Minority, a value equivalent to the value of the Shares held by the Minority (…). (…)

The authorised share capital of [Tele2 Holdings] consists of two separate classes of so called tracking shares, being ordinary shares A and ordinary shares B. The issued ordinary shares A are all held by Tele2 Europe S.A. and only give right to the value and profits of [Tele2 Holdings]' subsidiaries [Tele2 NL] and [Tango]. (…) The ordinary shares A give no right to the value and profits of Versatel and the leverage used to acquire Versatel. The ordinary shares B are only entitled to the value and profits of [Tele2 Holdings]' leveraged interest (through [Tele2 Finance]) in Versatel. The ordinary shares B give no right to the value and profits of [Tele2 NL] and [Tango]. Upon such a legal merger, the percentage of ordinary shares B to be distributed to Minority shall be equal to the percentage of Shares held by the Minority immediately before the legal merger. It is anticipated that [Tele2 Finance] or [Tele2 Holdings] will utilise debt financing to satisfy its obligations under the Offers. As a result, the Minority may, upon a legal merger, acquire ordinary shares B of a separate sub-class which include preference rights. Such preference rights entitle the Minority to a dividend yield sufficient to prevent a shortfall between the value of their Shares (in Versatel; Ondernemingskamer) prior to the legal merger and their shares in [Tele2 Holdings]. Because of the existing interests of [Tele2 Holdings] in [Tele2 NL] and [Tango] and the use by [Tele2 Finance] of debt financing to fund its obligations under the Offers, the Minority's percentage of the aggregate nominal value of all shares in the capital of [Tele2 Holdings] (…) will reduce (…) when compared to the percentage of the aggregate nominal value of the Shares held by the Minority before the legal merger. (…) Accordingly, the voting rights exercisable by the Minority in [Tele2 Holdings] would be less (…). Furthermore, it is anticipated that any debt financing provided to [Tele2 Holdings] will in due course be converted, at fair value, into newly issued ordinary shares, in the same class as those held by the Minority, in the capital of [Tele2 Holdings]. Such conversion would dilute the Minority's shareholding in the capital of [Tele2 Holdings].

Should the Minority at any time (…) hold less than 5 per cent. of the aggregate nominal value of the shares in [Tele2 Holdings] (…) it would be possible for the other shareholders in [Tele2 Holdings] to initiate a squeeze-out procedure in accordance with article 2:201a of the Dutch Civil Code in order to acquire the remaining shares in [Tele2 Holdings]. (…) [A]ll shares distributed to the Minority by [Tele2 Holdings] will be unlisted registered shares and will not be freely transferable. (…) [Tele2 Holdings]’ articles of association will provide that the general meeting of shareholders of [Tele2 Holdings], with the approval of the holders of the class of shares concerned, by majority vote (…) may cancel each separate class of shares (…). Should the class(es) of shares held by the Minority be cancelled, the Minority would cease to be shareholders in [Tele2 Holdings].

For a period of six months after the legal merger becomes effective, the Minority shall have the right to sell and transfer their ordinary shares B in [Tele2 Holdings], while Tele2 Europe SA will commit itself (…) to purchase and acquire the shares (…). The purchase price for such shares shall (…) be set at the Offer Price per Share as adjusted for the German Transaction (de verkoop van Versatel Deutschland Holding GmbH; Ondernemingskamer), the distribution of the Completion Distribution (de uitkering van de opbrengst daarvan als dividend; Ondernemingskamer) and (…). (...) In the event of a legal merger and any subsequent squeeze-out or cancellation of a class of shares, the fair value of the Shares (in Versatel; Ondernemingskamer) or shares in [Tele2 Holdings] held by the Minority will need to be determined. [Tele2 Finance] anticipates that the fair value of such shares will be determined by reference to the Offer Price per Share (…).

Additional Means of Acquiring Minority's Shares

[Tele2 Finance] also reserves the right to use any other legally permitted method to obtain 100 per cent. of the Shares or otherwise obtain full ownership of (…) Versatel's business, including by way of a liquidation, a de-merger (…), a sale of all or substantially all of the assets of Versatel or by way of a legal merger between Versatel and another member of Tele2 AB's group. Finally, [Tele2 Finance] and Versatel reserve the right to have [Tele2 Finance] contribute assets to Versatel against the issuance of ordinary shares in the capital of Versatel, in which circumstances the pre-emptive rights (voorkeursrechten), if any, of other Shareholders would be excluded, all in accordance with Dutch law and Versatel's articles of association at that time.

2.9 Blijkens het Biedingsbericht menen de - éénhoofdige - raad van bestuur en de raad van commissarissen van Versatel dat het bod van Tele2 "reasonable and fair is. Zij steunen dat bod, ook indien minder dan 95% van het geplaatste kapitaal wordt aangeboden, en raden de aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties unaniem aan het te accepteren."

2.10 In het Biedingsbericht is vermeld dat "Talpa, provided certain customary conditions are met, has irrevocably undertaken to tender all Shares held by it" en dat "[n]o transactions have taken place or will take place on the basis of concluded agreements with individuals and/or legal persons within the meaning of article 9i, paragraph s and/or t and/or u of the Bte 1995, other than with Talpa (…) (Irrevocable Undertaking)".

2.11 Versatel heeft voor 29 september 2005 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen. Op de agenda voor die vergadering staat, naast de bespreking van het bod van Tele2, (onder meer) besluitvorming welke vooruitloopt op gestanddoening van dat bod, namelijk betreffende de verkoop van Versatel Deutschland Holding GmbH aan Ganymed, de dividenduitkering in verband met die verkoop, het ontslag en de decharge van de huidige raad van commissarissen, de benoeming van een "Tele2"-bestuur en raad van commissarissen en de in verband met het bod noodzakelijke wijziging van de statuten van Versatel strekkende tot het opheffen van de bestaande beschermingsmaatregelen van de vennootschap (in de vorm van preferente aandelen en één prioriteitsaandeel).

2.12 In de jaarrekening 2004 van Versatel is vermeld dat "J.H.H. de Mol ([Talpa]) currently owns a significant portion of our outstanding share capital and may therefore exercise de facto control at our shareholders meetings and may thus control the manner in which we operate our business".

3. De gronden van de beslissing

3.1 Versatel heeft in haar verweerschrift in twijfel getrokken dat Centaurus c.s. een voldoende aandelenbezit houden om een enquête ter zake van haar beleid te verzoeken. Centaurus c.s. hebben gesteld gezamenlijk circa 13,6% van het totaal geplaatste kapitaal van Versatel te houden. Gelet op de omstandigheid dat Centaurus Alpha Master Fund Ltd., namens wie Centaurus Capital Ltd., verzoekster sub 1, mede optreedt, op de datum van het Biedingsbericht in het bezit was van 5,0066% van het geplaatste kapitaal van Versatel, heeft de Ondernemingskamer geen reden er niet voorshands van uit te gaan dat is voldaan aan het in artikel 2:346 sub b BW vermelde vereiste dat Centaurus c.s. gezamenlijk rechthebbenden zijn op een bedrag van aandelen in het geplaatste kapitaal van Versatel tot een nominale waarde van € 225.000. Mitsdien kunnen, nu tussen partijen niet in geschil is dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2:349 lid 1 BW, Centaurus c.s. in haar verzoek worden ontvangen.

3.2 Centaurus c.s. hebben aan het verzoek voorzover dat strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen - uiteindelijk - twee bezwaren ten grondslag gelegd. Haar derde bezwaar, betreffende de hoogte (of, zoals Centaurus c.s. hebben gesteld: laagte) van het bod van Tele2, hebben zij in het kader van het onderhavige deel van het verzoek onderscheidenlijk als grondslag van dat deel van haar verzoek niet langer gehandhaafd.

3.3 Het eerste bezwaar betreft de betrokkenheid van Talpa als grootaandeelhouder van Versatel. Centaurus c.s. hebben gesteld dat er gegronde reden is om aan te nemen dat Talpa bijzondere voorwaarden in het kader van toekomstige operationele samenwerking of anderszins heeft bedongen in ruil voor haar onherroepelijke bereidverklaring om het bod van Tele2 te aanvaarden, hetgeen in strijd zou zijn met de artikelen 9h en 9i van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 onderscheidenlijk artikel 2:92 lid 2 BW, doordat niet aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten hetzelfde bod wordt gedaan respectievelijk niet alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, op dezelfde wijze worden behandeld.

3.4 Zowel Versatel als Tele2 en Talpa hebben het bestaan van dergelijke voorwaarden, afspraken of andere bedingen in de stukken en ter terechtzitting categorisch ontkend.

3.5 Talpa heeft verklaard dat er tussen haar en Tele2 ter zake van het onderhavige bod geen enkele deal of afspraak bestaat anders dan de in 2.10 bedoelde, aan Tele2 NL en Tele2 AB gerichte Irrevocable Undertaking van Talpa. Dat Talpa zich op deze wijze heeft willen committeren aan het (indertijd) voorgenomen bod van Tele2 - dat zonder de medewerking van Talpa nooit zou kunnen slagen - is (uitsluitend) gebaseerd op de omstandigheid dat zij van oordeel is dat de biedprijs van € 2,20 recht doet aan de waarde van de onderneming van Versatel, aldus Talpa.

3.6 Ter terechtzitting heeft mr. Van der Korst namens Centaurus c.s. erkend dat deze Irrevocable Undertaking van 14 juli 2005, waarvan een afschrift door Tele2 Finance is overgelegd als productie 1 bij haar verweerschrift, niet meer of andere dan de gebruikelijke voorwaarden voor aanvaarding door een grootaandeelhouder van een openbaar bod op zijn aandelen bevat en derhalve als zodanig, naar de Ondernemingskamer verstaat, ook in de visie van Centaurus c.s. geen aanwijzing inhoudt om te vermoeden dat Tele2 en Talpa omtrent de aanvaarding van het bod door Talpa bijzondere (operationele) afspraken hebben gemaakt.

3.7 Talpa heeft voorts verklaard dat Versatel, nadat zij in december 2004 de rechten voor live uitzending van de Nederlandse eredivisievoetbalwedstrijden had verworven, met Talpa Media B.V. en RTL - die de uitzendrechten voor de samenvattingen respectievelijk herhalingen van die wedstrijden hadden verkregen - een overeenkomst heeft gesloten omtrent het delen van de productiekosten (personeel, camera's en ander materiaal) van de opnamen, welke overeenkomst zakelijk is en waarbij mede een partij (RTL) is betrokken die in de onderhavige kwestie geen rol speelt en geheel los staat van het bod van Tele2. Voorts heeft Versatel van Talpa Media B.V. - tegen betaling van een at arm's length vastgestelde royalty - recentelijk een sublicentie verkregen om het programma Big Brother, waarvan Talpa Media B.V. de exploitatierechten bezit, via internet uit te zenden. Andere afspraken of vormen van samenwerking tussen Talpa of aan haar gelieerde vennootschappen en Versatel bestaan er niet en met Tele2 doet zij overigens helemaal geen zaken, aldus - nog steeds - Talpa.

3.8 De Ondernemingskamer heeft voorshands geen reden aan (de juistheid van) de verklaringen van Talpa, welke door Versatel en Tele2 (ook in het Biedingsbericht) zijn bevestigd en op zich niet onaannemelijk voorkomen, te twijfelen. Hierbij neemt de Ondernemingskamer in aanmerking dat het ook in de verwachting ligt dat Versatel en Talpa, nu zij zich beide op (zij het verschillende gebieden van) dezelfde consumentenmarkt bewegen, elkaar aldaar op commerciële basis treffen, contacten onderhouden en waar nuttig of nodig zaken met elkaar doen en met elkaar samenwerken. De stelling van Centaurus c.s. in dit verband dat Versatel in het Biedingsbericht ten onrechte geen (cijfermatige) informatie heeft verstrekt omtrent die zakelijke samenwerking met Talpa en de aanpassingen daarin na gestanddoening door Tele2 van haar bod, snijdt geen hout. Immers, verondersteld al dat een vennootschap over dergelijke, tot haar normale bedrijfsuitoefening behorende transacties aan haar aandeelhouders verantwoording zou dienen af te leggen omdat die transacties met een grootaandeelhouder zijn aangegaan (naar het oordeel van de Ondernemingskamer kan niet worden gezegd dat reeds de enkele omstandigheid dat Talpa bijna 42% van het geplaatste kapitaal in Versatel houdt, de veronderstelling rechtvaardigt dat aan de zakelijkheid van de tussen haar plaatsgevonden hebbende transacties getwijfeld moet worden), dient zulks plaats te vinden in het gebruikelijke kader van de jaarlijkse verslaglegging in de aandeelhoudersvergadering.

3.9 Nu Centaurus c.s. voorts in het geheel geen feiten of omstandigheden hebben gesteld of concrete aanwijzingen naar voren hebben gebracht die het bestaan van een vermoeden dat Tele2 onderscheidenlijk Versatel in het kader van het onderhavige openbare bod met Talpa "geheime", bijzondere (operationele) afspraken hebben onderscheidenlijk heeft gemaakt, zouden kunnen rechtvaardigen, moet haar betoog in deze worden afgewezen. De Ondernemingskamer heeft hierbij in aanmerking genomen dat een zodanig vermoeden met name niet kan worden gevonden in de in 2.12 aangehaalde passage in de jaarrekening over 2004 van Versatel - waaruit naar het oordeel van de Ondernemingskamer niets anders blijkt dan dat Versatel zich bewust is van het risico dat Talpa, met haar aanzienlijke belang in de vennootschap, onder omstandigheden een beslissende stem in de aandeelhoudersvergadering kan uitbrengen en aldus de bedrijfsvoering van Versatel zou kunnen beïnvloeden, en dat Versatel haar stakeholders hierover kennelijk wil informeren - en evenmin in de door Centaurus c.s. overgelegde persberichten van (mede) Versatel van 2 mei, 1 juni, 14 juni, 18 juli en 13 september 2005 dan wel in de omstandigheid dat het persbericht van 14 juni 2005 in het Biedingsbericht niet met exact dezelfde bewoordingen is weergegeven. Deze publicaties bevestigen naar het oordeel van de Ondernemingskamer genoegzaam dat, naar Versatel en Talpa hebben gesteld, sprake was van de situatie dat Belgacom N.V. haar aanvankelijke ambitie om tezamen met Talpa een bod op de aandelen in Versatel uit te brengen, op enig moment heeft laten varen en dat Talpa die plannen vervolgens niet zelfstandig heeft voortgezet. Noch uit de omstandigheid dat Talpa, tijdens onderhandelingen over de verkoop van haar belang in HIT Entertainment, heeft doen weten "graag [te] praten over de mogelijkheid om in ruil voor de stukken de distributierechten voor digitale media in de Benelux te krijgen" en daarmee "een zakelijk voordeel te [willen] behalen dat verder reikt dan alleen het bod", noch uit de omstandigheid dat zij (naar Centaurus c.s. onweersproken hebben gesteld) commerciële en operationele afspraken voor de toekomst als voorwaarde stelde voor medewerking aan en participatie in het voorgenomen bod van Belgacom N.V., kan worden afgeleid dat - ook - bij het onderhavige openbare bod het behalen van een dergelijk voordeel of het maken van dergelijke afspraken door Talpa aan de orde is gesteld, laat staan dat hierin een aanwijzing besloten ligt dat in casu dergelijke voordelen of afspraken daadwerkelijk aan Talpa zijn gegund respectievelijk met Talpa zijn gemaakt. Hetzelfde geldt ter zake van de omstandigheid dat het beleid en de strategie van Talpa parallel lopen aan het huidige beleid van Versatel en de voorgenomen strategie van Tele2 na overname van Versatel. Ook hetgeen Centaurus c.s. te dezen overigens hebben gesteld, leidt niet tot een ander oordeel.

3.10 Gelet op het vorenstaande is niet aannemelijk geworden dat in casu sprake is van strijd met artikel 9h of artikel 9i van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 onderscheidenlijk met artikel 2:92 lid 2 BW en kan in zoverre evenmin worden gezegd dat, zoals Centaurus c.s. kennelijk hebben bedoeld te stellen, bestuur en commissarissen van Versatel niet hebben voldaan aan hun zorgplicht jegens de (overige) aandeelhouders van Versatel, althans Centaurus c.s. Het eerste bezwaar van verzoekers kan dan ook niet leiden tot toewijzing van het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen.

3.11 Het tweede bezwaar van Centaurus c.s. houdt in dat in casu sprake is van een (voorgenomen) onrechtmatige uitstoting door Tele2 van een minderheid van de huidige aandeel-houders in Versatel, althans van Centaurus c.s., nu Tele2 en Versatel - blijkens de in het Biedingsbericht aangekondigde stappen na gestanddoening van het bod indien minder dan 95% van het geplaatste kapitaal is aangeboden - alles in het werk stellen om de aandeelhouders van Versatel te dwingen het bod van Tele2 te accepteren. Die aangekondigde stappen behelzen achtereenvolgens de verkoop van de Duitse activiteiten van Versatel, de uitkering van de verkoopopbrengst daarvan als - mogelijk fiscaal belast - dividend, de verwatering van de in Versatel resterende Minderheid door middel van de effectuering van een juridische driehoeksfusie waarbij Versatel zal ophouden te bestaan en, tot slot, de intrekking van de klasse van aandelen in Tele2 Holdings die de Minderheid in het kader van die fusie zal verkrijgen onderscheidenlijk de omzetting van het vreemd vermogen van Tele2 Holdings (en Tele2 Finance) in aandelen (eventueel gevolgd door de uitkoop van de Minderheid). Door deze (voorgenomen) rechtshandelingen aan het bod te koppelen, komt dat bod volgens Centaurus c.s. in strijd met de inhoud en de strekking van de kapitaalbeschermingsregel van artikel 2:98c BW, met de uitkoopregeling (artikel 2:92a BW dan wel artikel 2:201a BW), de regeling met betrekking tot de juridische fusie (artikel 2:309 en volgende BW), de noteringsovereenkomst tussen Versatel en Euronext, het Fondsenreglement en de redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 BW). Onder deze omstandigheden heeft Versatel, althans hebben haar bestuurder en raad van commissarissen ten onrechte in het Biedingsbericht doen vermelden dat het bod van Tele2 Finance "reasonable and fair" is en dat de bestaande aandeelhouders wordt aangeraden het bod te accepteren, en mag niet worden overgegaan tot enige besluitvorming ter uitvoering van het bod en de verder in het Biedingsbericht omschreven rechtshandelingen, aldus Centaurus c.s.

3.12 Centaurus c.s. hebben hun grieven beperkt tot de situatie dat Tele2 Finance in het kader van het openbare bod niet ten minste 95% van het geplaatste aandelenkapitaal in Versatel verwerft. Tele2 Finance heeft gesteld dat ook ingeval zij wel 95% of meer van de aandelen in Versatel verwerft, haar de vrijheid toekomt om, anders dan door middel van de uitkoopregeling van artikel 2:92a BW of artikel 2:201a BW, de Minderheid in Versatel uit te stoten. De hiernavolgende overwegingen van de Ondernemingskamer zijn voor deze beide situaties gegeven.

3.13 Met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de aandelen in Versatel Deutschland Holding GmbH aan Ganymed hebben Centaurus c.s. gesteld dat de daaropvolgende uitkering van de verkoopopbrengst in de vorm van dividend aan de Minderheid, en met name voor degenen die in het buitenland woonachtig of gevestigd zijn, nadelig fiscale gevolgen (vanwege inhouding van Nederlandse dividendbelasting) zal hebben en dat het kennelijke nevendoel van die dividenduitkering is, om buitenlandse aandeelhouders te dwingen het bod te accepteren. Tele2 Finance heeft een en ander gemotiveerd betwist en uiteengezet dat het de bedoeling is dat haar bod gedeeltelijk met de verkoopopbrengst van de genoemde Duitse holdingvennootschap wordt gefinancierd, waarom die financiering juridisch mede in de vorm van een dividenduitkering is gegoten en dat op die uitkering naar verwachting geen Nederlandse dividendbelasting zal behoeven te worden ingehouden omdat deze, kort gezegd, uit het fiscaal erkende agio van Versatel zal kunnen worden gedaan. Zij heeft dit laatste punt aan de hand van de balans van Versatel per 31 december 2004 cijfermatig geadstrueerd. De Ondernemingskamer acht de uiteenzetting van Tele2 Finance overtuigend. Centaurus c.s. hebben deze ook niet weersproken. Mitsdien kan in zoverre niet worden gezegd dat ter zake van de voorgenomen verkoop van de Duitse activiteiten van Versatel sprake is van strijd met de redelijkheid en de billijkheid in de zin van artikel 2:8 BW. Dat het, in het licht van het vorenstaande, wellicht de voorkeur zou hebben verdiend dat ook de verwachting omtrent de onbelastbaarheid voor de dividendbelasting in het Biedingsbericht zou zijn vermeld, maakt zulks niet anders, nu de Ondernemingskamer in dit verband overigens van oordeel is dat de mogelijkheid om tot verrekening dan wel teruggave van (Nederlandse) dividendbelasting te komen, een persoonlijke omstandigheid van de aandeelhouder is waarmee Versatel en Tele2 Finance te dezen in beginsel geen rekening behoeven te houden.

3.14 De door Centaurus c.s. aan de orde gestelde kwestie van de (eventueel) voorgenomen juridische driehoeksfusie betreft, kort gezegd, de vraag of Tele2 Finance, na gestanddoening van het openbare bod, andere juridische instrumenten - waaronder fusie, splitsing, liquidatie of verkoop van activa - dan de uitkoopregeling mag benutten om zich de volledige zeggenschap over (en eigendom van de aandelen in) Versatel te verschaffen en Versatel "van de beurs te halen".

3.15 Centaurus c.s. hebben in dezen primair gesteld dat sprake is van strijd met de uitkoopregeling omdat de wettelijke grens voor uitkoop is gelegd bij een bezit van ten minste 95% van het geplaatste aandelenkapitaal. Met dit betoog miskennen zij echter het doel van de uitkoopregeling zoals dat blijkt uit de wetsgeschiedenis, namelijk het bieden van een uitweg aan de meerderheidsaandeelhouder die zich in een ongewenste situatie bevindt omdat hij last heeft van een kleine aandeelhoudersminderheid, bijvoorbeeld omdat afzonderlijke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden en daarbij de oproepingsformaliteiten volledig in acht moeten worden genomen, omdat geen vrijstelling geldt voor het opmaken van een enkelvoudige jaarrekening en omdat bij het dividendbeleid en bij het contracteren met de niet-100% dochtervennootschap rekening moet worden gehouden met de belangen van de minderheidsaandeelhouder(s). Nu het hier derhalve in de eerste plaats gaat om een rechtsfiguur die is bedoeld om het belang van een meerderheidsaandeelhouder te dienen, kan er geen sprake zijn van "ontduiking" van de uitkoopregeling indien die meerderheidsaandeelhouder van die rechtsfiguur geen gebruik kan of wenst te maken. Omgekeerd kan immers - althans op basis van de (nationale) wettelijke regeling zoals die thans luidt - ook niet worden gezegd dat een minderheidsaandeelhouder het recht heeft om uitgekocht te worden. De omstandigheid dat de uitkoop als zodanig met wettelijke waarborgen ter bescherming van de belangen van de minderheidsaandeelhouder is omgeven, maakt zulks niet anders. Wat de wetsgeschiedenis betreft blijkt overigens dat slechts onder ogen is gezien dat onder omstandigheden een emissiebesluit met uitsluiting van voorkeursrecht dat uitsluitend ten doel heeft de 95%-grens te bereiken kan worden vernietigd op grond van strijd met de redelijkheid en billijkheid.

3.16 De hiervoor vermelde nadelige gevolgen van het hebben van een Minderheid doen zich in gelijke mate voor indien niet 95%, doch wel een overgrote meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal van de doelwitvennootschap is verworven. In dat geval komt daar nog bij dat de doelwitvennootschap niet met de bieder in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (waarvoor thans een aandelenbezit van ten minste 95% is vereist) kan worden opgenomen. De wens van Tele2, om niet bij voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van de Minderheid, moet naar het oordeel van de Ondernemingskamer dan ook op zichzelf legitiem worden geacht.

3.17 Voorzover Centaurus c.s. met een beroep op de wetsgeschiedenis betogen dat, bij aanwezigheid van een meerderheidsaandeelhouder met een kleiner aandelenbezit dan 95%, het belang van de Minderheid (bij voortzetting van haar aandeelhouderschap) het zwaarste moet wegen, zien zij over het hoofd dat een meerderheidsaandeelhouder de Minderheid ook niet kàn verplichten haar aandeelhouderschap op te geven. Weliswaar kan in een dergelijk geval, bijvoorbeeld door middel van de in het Biedingsbericht vermelde juridische driehoeksfusie, de meerderheidsaandeelhouder het ertoe leiden dat de Minderheid haar aandeelhouderschap in de doelwitvennootschap - in casu Versatel - verliest, doch de Minderheid kan niet tegen haar wil worden verplicht het daarvoor in de plaats gekomen aandeelhouderschap in (de moedervennootschap van) de verkrijgende vennootschap - in casu Tele2 Holdings - op te geven. Zulks wordt blijkens het Biedingsbericht ook uitdrukkelijk door Tele2 erkend, waar - zoals hiervoor in 2.8 laatste alinea is weergegeven - voor intrekking van de aan de Minderheid toe te kennen aandelen B goedkeuring van de algemene vergadering van houders van aandelen B is vereist. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis evenzeer met betrekking tot de overige door Tele2 Finance in het Biedingsbericht vermelde Additional Means of Acquiring Minority's Shares.

3.18 Centaurus c.s. hebben voorts gesteld dat de voorgenomen (driehoeks)fusie in strijd komt met "de fusieregels" omdat zij er niet toe zou strekken dat het vermogen van Versatel op Tele2 Finance overgaat doch louter zou dienen tot uitstoting van de Minderheid. Tele2 Finance heeft betwist dat uitstoting het (uitsluitende) doel van de fusie zou zijn en gesteld dat Versatel, als het bod slaagt, zal worden opgenomen in het Tele2-concern en dat het alsdan niet gewenst is dat op het niveau van een werkmaatschappij minderheidsaandeelhouders blijven bestaan. Voorts heeft zij gesteld dat de uitvoering van de driehoeksfusie om diverse fiscale redenen noodzakelijk is, te weten teneinde tussen Tele2 Holdings en Tele2 Finance een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tot stand te kunnen brengen, teneinde de ter zake van de financiering van het openbare bod verschuldigde rente op de in Nederland belaste winst in aftrek te kunnen brengen (om welke zelfde reden de aandelen in Tele2 NL en in Tango zijn ingebracht in Tele2 Holdings) en teneinde in Luxemburg de fiscale eenheid tussen Tele2 Europe SA en Tango te kunnen continueren. Centaurus c.s. hebben het een en ander niet weersproken. De verklaringen van Tele2 Finance komen de Ondernemingskamer ook aannemelijk voor. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat de voorgenomen driehoeksfusie in strijd komt met doel en strekking van de fusieregels, voorzover al een rechtsgeldig tot stand gebrachte juridische fusie daarmee in strijd zou kunnen komen.

3.19 Naar de Ondernemingskamer begrijpt hebben Centaurus c.s. voorts gesteld dat de uitkomst van het geheel van de - blijkens het Biedingsbericht na gestanddoening van het bod door Tele2 - voorgenomen stappen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is omdat, kort gezegd, de Minderheid zal blijven zitten met niet vrij verhandelbare aandelen die een belang vertegenwoordigen in een onderneming die ongeveer de helft beslaat van de oude onderneming van Versatel (inclusief haar dochtervennootschappen) terwijl dat belang zowel financieel als qua stemrecht sterk is verwaterd.

3.20 De Ondernemingskamer stelt voorop dat aan de rechtsfiguur van de juridische fusie inherent is dat een herschikking van bestaande vermogensbestanddelen plaatsvindt, en wel op een zodanige wijze dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap rechtens en in abstracto niet in een slechtere positie komen te verkeren indien en zolang de ruilverhouding redelijk is. Dat nagenoeg steeds een verslechtering in zeggenschapsrechten zal optreden in die zin dat het relatieve aandelenbelang van die aandeelhouders in de verkrijgende vennootschap zal verwateren, is evenzeer inherent aan de rechtsfiguur van de juridische fusie - nu steeds het vermogen van twee of meer rechtspersonen in één rechtspersoon worden samengebracht - en doet aan het vorenstaande niet af. Mitsdien dient tot uitgangspunt te worden genomen dat de ruilverhouding redelijk dient te zijn, hetgeen voor de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap specifiek is gewaarborgd met het in artikel 2:328 BW bepaalde. Ofschoon in casu de daadwerkelijke toetsing van de ruilverhouding op een later moment zal plaatsvinden, valt reeds thans uit het Biedingsbericht af te leiden dat de Minderheid, via de aan haar toe te kennen gewone aandelen B in Tele2 Holdings, als enige gerechtigd blijft tot de activa en passiva (en daarmee derhalve tot de toekomstige winsten) van Versatel. Per saldo verliest zij aldus geen rechten. Voorts blijkt uit de hier bedoelde - hiervoor in 2.8 weergegeven - passage van het Biedingsbericht dat door de eventuele uitgifte van preferente aandelen B van een afzonderlijke subklasse zal worden verzekerd dat de financieringslasten van het openbare bod niet de facto voor rekening van de Minderheid zullen komen. Per saldo vindt derhalve, anders dan Centaurus c.s. veronderstellen, evenmin een verwatering van aandeelhouderswaarde plaats. De Minderheid blijft als enige economisch gerechtigd tot de "oude" onderneming van Versatel (minus de Duitse activiteiten, in welker opbrengst zij op normale wijze deelt) en wordt niet gedwongen om deel te nemen in de onderneming van Tele2, terwijl zij (wel) nog gedurende zes maanden na de fusie de optie heeft haar aandelen B aan Tele2 Europe SA te verkopen. Ten slotte kunnen, anders dan Centaurus c.s. kennelijk veronderstellen, de aandelen B niet tegen de wil van de Minderheid worden ingetrokken (waarvoor immers de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van die (sub)klasse is vereist) en geldt daartegenover dat de Minderheid zich zal moeten neerleggen bij een eventuele verdere verwatering van haar zeggenschap doordat de leningen van Tele2 Holdings (en Tele2 Finance) worden omgezet in aandelenkapitaal.

3.21 Op grond van het vorenoverwogene vermag de Ondernemingskamer niet in te zien welk onderdeel van het stappenplan in strijd zou (kunnen) komen met de in artikel 2:8 BW bedoelde maatstaven van redelijkheid en billijkheid, zulks te minder, nu klaarblijkelijk door Tele2 en Versatel volledige transparantie is nagestreefd door het stappenplan uitvoerig in het Biedingsbericht bekend te maken en toe te lichten.

3.22 Voorzover Centaurus c.s. en VEB hebben gesteld dat het Biedingsbericht hen op specifieke punten te weinig informatie biedt, bijvoorbeeld omtrent de vaststelling van de voor de aandelen in de Duitse holdingvennootschap van Versatel te betalen koopsom, omtrent de verwachte ontwikkeling van (operationele en financiële) resultaten van Versatel, omtrent de synergievoordelen tussen Versatel, Tele2 en Talpa en omtrent de redenen om thans af te wijken van de tot onlangs nog gevolgde stand alone strategie, wijst de Ondernemingskamer erop dat de hier bedoelde informatievoorziening en gedachtewisseling in het kader van het openbare bod van Tele2 Finance dient plaats te vinden in de informatieve aandeelhoudersvergadering die voor 29 september 2005 is bijeengeroepen. Niet is gesteld of gebleken dat die aandeelhoudersvergadering niet op regelmatige wijze is voorbereid of bijeengeroepen. De Ondernemingskamer heeft ook geen reden om op voorhand aan te nemen dat de informatievoorziening ter vergadering niet deugdelijk zal zijn. In dit verband overweegt de Ondernemingskamer nog dat onjuist is de stelling van Centaurus c.s. dat bestuur en commissarissen van Versatel alle met het bod samenhangende voornemens van Tele2 na gestanddoening aanbevelen. In de Letter to the Securities-holders van 14 september 2005 die Centaurus c.s. ter illustratie in haar pleitnota hebben aangehaald, valt zulks niet te lezen. De aanbeveling van Versatel blijft aldaar beperkt tot het openbare bod, althans tot het verwerven van een controlerend belang door Tele2 alsmede de daaropvolgende verkoop van de Duitse activiteiten. In het licht van het in 3.15 tot en met 3.20 overwogene valt overigens niet in te zien dat Versatel, naar VEB heeft gesteld, daarmee eenzijdig de belangen van Tele2 (en Talpa) zou steunen en niet die van de (overige) aandeelhouders.

3.23 Met betrekking tot de klacht van Centaurus c.s. dat het voorgenomen "opgaan" van Versatel in Tele2 Finance zou leiden tot strijd met de kapitaalbeschermingsregel van artikel 2:98c BW, doordat Tele2 Finance een lening afsluit bij Ganymed en deze schuld aflost met de door Ganymed aan Versatel verstrekte Loan Note ter zake van de overname van Versatel Deutschland Holding GmbH, welke Loan Note door Versatel als dividenduitkering wordt overgedragen aan Tele2 Finance, overweegt de Ondernemingskamer dat toetsing aan deze wettelijke bepaling dient te geschieden ten tijde van het plaatshebben van de aldaar genoemde rechtshandelingen en dat latere rechtshandelingen niet alsnog en met terugwerkende kracht tot het ontstaan van een "verboden" situatie kunnen leiden. Nu voorts de desbetreffende rechtshandelingen plaatsvinden in het kader van een daadwerkelijke wijziging van de economische verhoudingen kan van ontduiking van de bedoelde bepaling ook niet worden gesproken. Voorts valt niet in te zien op welke wijze het verdwijnen van Versatel in Tele2 Finance, waardoor mede van rechtswege een einde komt aan de beursnotering van Versatel, met de noteringsovereenkomst tussen Versatel en Euronext dan wel met het Fondsenreglement in strijd zou (kunnen) zijn.

3.24 Op grond van al het voorgaande is de Ondernemingskamer van oordeel dat niet is gebleken van redenen om Versatel te verbieden - in de aandeelhoudersvergadering van 29 september 2005 of anderszins - over te gaan tot besluitvorming omtrent, uitvoering van of medewerking aan (rechts)handelingen die vooruitlopen op de gestanddoening van het bod van Tele2 Finance of op de verder in het Biedingsbericht aangekondigde rechtshandelingen, en acht zij het treffen van onmiddellijke voorzieningen met het oog op de toestand van Versatel - dan ook -niet geboden. Dat oordeel geldt, mede blijkens het eerder overwogene, ook het tot het treffen daarvan strekkende verzoek van VEB, wat daarvan verder zij.

3.25 De Ondernemingskamer zal de behandeling van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Versatel aanhouden tot een nader te bepalen terechtzitting nadat Versatel en de belanghebbenden Talpa, Tele2 Finance, Stichting Tele Nee en VEB in de gelegenheid zijn gesteld tegen dat verzoek een verweerschrift in te dienen, zoals hierna zal worden vermeld. In afwachting daarvan zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

4. De beslissing

De Ondernemingskamer:

wijst het verzoek van verzoekers en van Vereniging van Effectenbezitters tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen af;

stelt verweerster en belanghebbenden in de gelegenheid uiterlijk op 1 november 2005 een verweerschrift ter griffie van de Ondernemingskamer in te dienen tegen het verzoek van verzoekers en van Vereniging van Effectenbezitters tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Versatel Telecom International N.V.;

bepaalt dat de behandeling van de vermelde verzoeken tot het bevelen van een onderzoek zal plaatsvinden ter een nader te bepalen terechtzitting van de Ondernemingskamer;

gelast de griffier van de Ondernemingskamer partijen tegen de nadere terechtzitting op te roepen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. Willems, voorzitter, mr. Faase en mr. Van Loon, raadsheren, prof. dr. Van Hoepen RA en prof. dr. Klaassen RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. Van Hassel, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 27 september 2005.

coll.: