Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2004:AR3583

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
07-10-2004
Datum publicatie
11-10-2004
Zaaknummer
381/2004 NOT
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

het hof verwerpt het beroep

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

BIJ VERVROEGING

Beslissing van 7 oktober 2004 in de zaak onder rekestnummer 381/04 NOT van:

1. [naam],

2. [naam ],

beiden wonende te [plaats],

APPELLANTEN,

t e g e n

MR. [naam],

notaris te [plaats],

GEÏNTIMEERDE,

advocaat: mr. W.F. Hendriksen.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Van de zijde van appellanten, verder te noemen klagers, is bij een op 19 maart 2004 ter griffie ingekomen verzoekschrift tijdig hoger beroep ingesteld tegen de aan deze beslissing gehechte beslissing van de kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Amsterdam, verder te noemen de kamer, van 20 februari 2004 waarbij de door klagers tegen geïntimeerde, hierna te noemen de notaris, ingediende klacht ongegrond is verklaard.

1.2. Van de zijde van de notaris is op 7 mei 2004 een verweerschrift met bijlagen ingekomen.

1.3. De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van het hof van 9 september 2004. Verschenen zijn klagers, alsmede de notaris en zijn advocaat. Allen hebben het woord gevoerd.

2. De stukken van het geding

Het hof heeft kennis genomen van de inhoud van de door de kamer aan het hof toegezonden stukken van de eerste instantie alsmede van de hiervoor genoemde stukken.

3. De feiten

Het hof verwijst voor de feiten naar hetgeen de kamer in haar beslissing van 20 februari 2004 heeft vastgesteld. Partijen hebben tegen de vaststelling van de feiten door de kamer geen bezwaar gemaakt, zodat het hof ook van die feiten uitgaat.

4. Het standpunt van klagers

4.1. Klagers verwijten de notaris dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden bij de verloting van een Fiat Stilo Abarth op 13 oktober 2002, tijdens een uitzending van RTL 5. Klagers zijn van mening dat de notaris verantwoordelijk is voor het gehele proces, van de trekking tot de uitvoering. De notaris had moeten toezien op het intoetsen van de telefoonnummers, aangezien klagers de telefoonnummers kwalificeren als geldige lotnummers. De notaris is hier niet zorgvuldig mee omgegaan, omdat klagers geen overgaande telefoon gehoord hebben, terwijl dat bij eerder getrokken telefoonnummers wel het geval was.

4.2. Bovendien verwijten klagers de notaris dat hij zijn taak in de onderhavige loterij niet serieus heeft genomen en de notaris heeft ten slotte niets ondernomen om zijn fout te herstellen.

5. Het standpunt van de notaris

5.1. De notaris betwist de stellingen van klagers. Hij voert hiertoe aan dat zijn betrokkenheid met betrekking tot de loterij zich enkel richt op de juiste en objectieve selectie van de telefoonnummers. De controle over het draaien van de nummers viel niet onder zijn verantwoordelijkheid. De notaris was bovendien niet in staat om dit te controleren, omdat het getrokken nummer vanaf verschillende telefoontoestellen op verschillende locaties in het gebouw van RTL5 werd gedraaid. Wel heeft de notaris tijdens de uitzending waargenomen dat er na het draaien van het telefoonnummer van klagers een telefoon overging, maar dat die telefoon niet werd opgenomen.

5.2. Voorafgaand aan de uitzending heeft de notaris het softwaresysteem en de laptop gecontroleerd waarmee de trekking tot stand is gekomen. Het programma is voorafgaand aan de uitzending getest; er kwamen daarbij steeds verschillende telefoonnummers te voorschijn.

Ten slotte brengt de notaris naar voren dat hij, nadat klagers hun standpunt met betrekking tot de trekking van hun telefoonnummer aan hem bekend hadden gemaakt, terstond een technicus van RTL 5 een onderzoek heeft laten verrichten naar het vermeende telefonische contact. Uit de uitdraai van de uitgaande gesprekken van RTL 5 is gebleken dat er geen verbinding met het telefoonnummer van klagers tot stand was gekomen.

6. De beoordeling

6.1. Het onderzoek in hoger beroep heeft naar het oordeel van het hof niet geleid tot vaststelling van andere beschouwingen en gevolgtrekkingen dan die vervat in de beslissing van de kamer, waarmee het hof zich verenigt.

6.2. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan als in het voorgaande reeds behandeld dan wel als thans niet ter zake dienend buiten beschouwing blijven.

6.3. Het hiervoor overwogene leidt tot de volgende beslissing.

7. De beslissing

Het hof:

- verwerpt het beroep

Deze beslissing is gegeven door mrs. Schipper, Stille en Van Os en in het openbaar uitgesproken op donderdag 7 oktober 2004.

KAMER VAN TOEZICHT OVER DE NOTARISSEN EN KANDIDAAT-NOTARISSEN TE AMSTERDAM

BESCHIKKING van 20 februari 2004 inzake de klacht nummer K 18/03 van

[naam],

[naam ]

beiden wonende te [plaats],

klagers,

tegen:

mr. [naam],

notaris te [plaats],

beklaagde.

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kamer is uitgegaan van de volgende stukken:

- klachtbrief met bijlagen van 14 april 2003;

- antwoordbrief van 24 juni 2003;

- repliek met bijlage van 13 augustus 2003;

- dupliek van 10 oktober 2003.

De klacht is behandeld ter openbare zitting van 23 januari 2004, waar klagers en de notaris zijn verschenen. Beide partijen hebben het woord gevoerd en hun standpunten nader toegelicht, mede aan de hand van de ter zitting gedraaide door klagers overgelegde videoband. Uitspraak is bepaald op 20 februari 2004.

2. DE FEITEN

Uitgegaan wordt van de volgende feiten:

a. RTL 5 heeft in 2002 Grand-Prix wedstrijden uitgezonden in het programma Grand-

Prix F1. Gedurende de uitzending van de Grand-Prix wedstrijden was het voor het publiek mogelijk deel te nemen aan een tweewekelijkse prijsvraag. Het publiek kon het juiste antwoord op de prijsvraag telefonisch doorbellen of SMS-en. Klagers hebben een paar keer aan deze prijsvraag meegedaan.

b. Op 13 oktober 2002 werd de laatste Grand-Prix wedstrijd live vanaf 06.00 uur

’s ochtends uitgezonden. Omdat het de laatste uitzending was, werd er een auto, Fiat Stilo Abarth ter waarde van circa € 30.000,=, verloot onder de deelnemers die eerder het juiste antwoord op de prijsvraag hadden doorgebeld. Klagers hebben deze uitzending op video opgenomen.

c. De presentator heeft aan het begin van het programma de spelregels uiteengezet:

“We hebben alle bellers en hun telefoonnummers opgeslagen in de computer en daaruit wordt zo meteen het winnende telefoonnummer op ingenieuze wijze bekendgemaakt met één maar: zoals we al eerder zeiden, wie niet opneemt of de voice-mail of het antwoordapparaat aan heeft staan valt af en dan gaat de computer opnieuw op zoek naar een ander nummer.”

”…”

“U gaat zo meteen op een knop drukken, dan gaan die telefoonnummers die wij hebben opgeslagen, die gaan als een razende over het scherm lopen, dan stopt er één, zomaar at random, heb ik begrepen, en dan gaan wij dat nummer bellen. Zo is de procedure.”

Daarop heeft de notaris geantwoord: “Ja, daar komt de procedure op neer.”

Waarop de presentator nog tegen de notaris heeft gezegd: “Okee. Ja, wat zullen wij verder praten als u alleen maar met een knop, althans met een druk op de knop hoeft te zorgen dat het spul in werking treedt.”

d. Tijdens de uitzending is in beeld gebracht dat de notaris in de studio zit, apart van de presentator en het publiek, aan een klein tafeltje waarop slechts een laptop staat waarop hij meerdere keren een telefoonnummer selecteert. De telefoon wordt elders – niet zichtbaar – bediend.

e. Klagers zijn houder van het telefoonnummer 020-6175134. Hun telefoonnummer is als vijfde door de notaris geselecteerd en vervolgens in beeld gebracht, waarna een reclameblok volgt. Na deze selectie is tijdens de uitzending te horen dat er een nummer is ingetoetst. Later heeft de notaris een ander nummer geselecteerd en is dat nummer gebeld.

f. Klagers hebben de Fiat Stilo Abarth niet gewonnen. De auto is toegewezen aan een deelnemer wiens telefoonnummer later in de uitzending is geselecteerd.

g. Bij brief van 14 oktober 2002 heeft de raadsman van klagers, mr. J.F.M. J. Mathijsen, aan de notaris meegedeeld dat klagers tijdens het programma twee maal gebeld zijn.

De eerste keer met de mededeling dat klagers teruggebeld zouden worden in verband met het naderende reclameblok, de tweede keer met de mededeling dat klagers geen prijs zouden winnen omdat zij door de reclame niet direct zouden kunnen worden doorverbonden met het programma.

Voorts is meegedeeld dat inmiddels bij KPN Telecom een overzicht van inkomende gesprekken op het telefoonnummer van klagers is opgevraagd.

h. Bij brief van 20 november 2002 hebben klagers de notaris meegedeeld dat het opvragen van een overzicht bij KPN Telecom geen zin heeft omdat klagers een geheim telefoonnummer hebben.

Klagers benadrukken dat de taak van de notaris mede omvatte het toezicht houden op het intoetsen van de geselecteerde telefoonnummers alsmede de eerste contacten met de houders van de geselecteerde telefoonnummers.

i. Bij telefax van HMG aan de raadsman van klagers van 10 december 2002 heeft HMG

onder meer gesteld dat de taak van de notaris bij de trekking was het toezicht houden op de juiste en objectieve selectie van de telefoonnummers.

3. DE KLACHT

Klagers stellen dat zij zijn gebeld tijdens het programma. Zij hebben contact gehad met iemand van HMG/RTL die hen heeft gefeliciteerd met het winnen van de auto. Een paar minuten later werden zij opnieuw gebeld met de mededeling dat zij toch niet gewonnen hadden. Klagers hebben zich na dit tweede telefoontje direct naar de studio in Hilversum begeven. De uitzending was nog aan de gang. Klagers hebben hun beklag gedaan bij de notaris. Ongeveer anderhalf uur later heeft de notaris een uitdraai van uitgaande gesprekken van HMG aan klagers overhandigd. De notaris heeft klagers meegedeeld dat volgens de uitdraai geen telefonische verbinding met klagers tot stand was gekomen. Klagers voeren aan dat deze gegevens te manipuleren zijn. Zij hebben KPN Telecom verzocht om een specificatie van inkomende gesprekken op hun telefoonnummer. Dit bleek niet mogelijk omdat klagers een geheim telefoonnummer hebben.

Volgens klagers is onzorgvuldig omgegaan met het bellen van de geselecteerde telefoonnum-mers. Tijdens de uitzending was na het draaien van het telefoonnummer van klagers geen overgaande telefoon te horen, terwijl dat bij eerder getrokken telefoonnummers wel het geval was. Ook waren de programmamedewerkers bij een eerder geselecteerd telefoonnummer kennelijk vergeten een 0 te draaien voor een buitenlijn.

Klagers stellen zich op het standpunt dat de notaris niet alleen verantwoordelijk was voor de trekking van de telefoonnummers, maar ook voor het draaien van die nummers. De notaris heeft, door niet persoonlijk tijdens de uitzending te controleren of contact werd gelegd en tot stand kwam met de getrokken telefoonnummers, onvoldoende toezicht gehouden.

4. HET VERWEER

De notaris heeft aangevoerd dat RTL hem heeft verzocht erop toe te zien dat de trekking van de telefoonnummers tijdens de uitzending op een juiste en objectieve wijze zou geschieden. Deze taak heeft hij ook uitgevoerd. De controle over het draaien van de nummers na de trekking van de nummers viel strikt genomen niet onder zijn verantwoordelijkheid. Dit kon hij ook niet controleren omdat het getrokken nummer vanaf verschillende toestellen in de studio en in de productiekamer werd gedraaid. Hij had geen zicht op deze toestellen. In de studio was wel te horen dat de telefoon overging na het draaien van de verschillende getrokken telefoonnummers, ook al was dat op televisie niet altijd te horen. De notaris heeft tijdens de uitzending waargenomen dat er na het draaien van het telefoonnummer van klagers een telefoon overging maar dat niet werd opgenomen.

Tijdens de uitzending van het programma werd hij geconfronteerd met klagers, die stelden gebeld te zijn door RTL. Naar aanleiding daarvan heeft hij onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Op zijn verzoek heeft HMG een technicus uit bed getrommeld voor het maken van een uitdraai van uitgaande gesprekken. Hij is van het begin tot het einde bij het maken van de uitdraai aanwezig geweest en heeft de ruimte waarin hij en de technicus zich bevonden afgesloten. 15 à 20 minuten nadat de technicus ter plaatse was aangekomen is de lijst van uitgaande gesprekken overhandigd aan klagers. Volgens deze lijst is er geen verbinding met klagers tot stand gekomen. Dit heeft hij aan klagers meegedeeld.

De notaris meent dat hij juist heeft gehandeld en verzoekt dan ook de klacht ongegrond te verklaren.

5. BEOORDELING VAN DE KLACHT

Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de vraag wat de (omvang van de) taak van de notaris was ten tijde van de uitzending van het programma van 13 oktober 2002 waarbij een Fiat Stilo Abarth werd verloot. De notaris is in verband met die loting verzocht om bij de uitzending aanwezig te zijn. Door de rol van de notaris bij het programma is blijkbaar bij klagers de indruk ontstaan dat zijn toezicht zich uitstrekte over de gehele gang van zaken bij de loting, van het selecteren van de telefoonnummers tot de toewijzing van de auto.

In het onderhavige geval was de taak van de notaris echter beperkt. Blijkens de opdracht van HMG zoals verwoord in de fax van 10 december 2003, alsmede de hiervoor aangehaalde mededelingen van de presentator, was het de taak van de notaris erop toe te zien dat de trekking van telefoonnummers op juiste en onpartijdige wijze geschiedde. Daarnaast was tijdens de uitzending van het programma duidelijk in beeld gebracht dat de notaris achter een tafel zat waarop een laptop stond maar geen telefoon. Duidelijk werd zichtbaar dat de notaris niet betrokken was bij het draaien van de geselecteerde telefoonnummers. Dit was ook niet mogelijk omdat deze nummers vanaf diverse toestellen in verschillende ruimtes werden gedraaid. Onder deze omstandigheden moet het klagers redelijkerwijs duidelijk zijn geweest dat de notaris uitsluitend de taak had om op juiste en objectieve wijze de telefoonnummers te selecteren, op welke handelwijze de klacht zich niet richt.

Nadat klagers de notaris hadden meegedeeld dat zij meenden de auto te hebben gewonnen heeft de notaris adequaat gereageerd door direct een technicus te laten komen teneinde een uitdraai te maken van alle uitgaande gesprekken. Dit onderzoek heeft hij op zorgvuldige wijze uitgevoerd en hij heeft klagers direct van het resultaat daarvan op de hoogte gesteld. Dat de uitdraai van de uitgaande gesprekken gemanipuleerd zou zijn, zoals aangevoerd door klagers, is onvoldoende aannemelijk geworden. De notaris heeft ook in dit opzicht niet onzorgvuldig gehandeld. Derhalve is de klacht ongegrond.

Gelet op het bovenstaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De kamer van toezicht:

- verklaart de klacht ongegrond;

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2004 door mr. R. Orobio de Castro, voorzitter, mr. C.P. Boodt, mr. S.J.J. Wiersema, mr. B. Korthals Altes en mr. S.G Ellerbroek, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van Bennekom, secretaris.

mr. E. van Bennekom, mr. R. Orobio de Castro,

secretaris. voorzitter.

Tegen deze beslissing staat hoger beroep open bij het Gerechtshof te [plaats] (postbus 1312, 1000 BH [plaats]) binnen 30 dagen na de dag van verzending van de aangetekend verzonden kennisgeving.