Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2003:AM1950

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-10-2003
Datum publicatie
20-10-2003
Zaaknummer
1698/03 SKG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Pearle heeft in dit kort geding een reeks vorderingen tegen Specsavers gericht, onder meer strekkende tot een verbod van misleidende en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame en tot het plaatsen van een rectificatie in (..) kranten en op de website.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2004, 27
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 oktober 2003

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPECSAVERS INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Veendam,

APPELLANTE in het principaal appèl,

GEÏNTIMEERDE in het incidenteel appèl,

procureur: mr. A.E. van Zoest,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEARLE B.V., gevestigd te Amersfoort,

GEÏNTIMEERDE in het principaal appèl,

APPELLANTE in het incidenteel appèl,

procureur: mr. Th.J. Bousie.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Specsavers en Pearle genoemd.

Bij dagvaarding van 7 oktober 2003 is Specsavers in hoger beroep gekomen van het vonnis van 2 oktober 2003 van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak onder num-mer KG 03/1863 CT gewezen tussen Pearle als eiseres en Specsavers als gedaag-de. De appèldagvaarding bevat de grieven.

Specsavers vordert overeenkomstig de appèldagvaarding dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Pearle zal afwijzen, met veroordeling van Pearle in de kosten van beide instanties.

Vanwege de spoedbehandeling heeft Pearle op de terechtzitting van dit hof van 10 oktober 2003 voor antwoord geconcludeerd. Daarbij heeft Pearle tevens onder aanvoering van grieven van haar kant incidenteel appèl tegen het vonnis ingesteld en gevorderd dat het hof haar oorspronkelijke vorderingen alsnog geheel zal toewijzen.

Partijen hebben ter zitting van 10 oktober 2003 hun standpunten onder overlegging van pleitnotities doen toelichten, Specsavers door haar procureur en mr. M.L.A. Balhuizen, en Pearle door haar procureur en mr. M.E. van Praag Sigaar, allen advocaat te Amsterdam. Door beide partijen zijn ter zitting nog producties overgelegd en inlichtingen gegeven.

Ten slotte hebben partijen aan het hof verzocht arrest te wijzen op de stukken van beide instanties.

Het hof heeft partijen medegedeeld dat de uitspraak op maandagmorgen 13 oktober 2003 zou plaatsvinden, dat de beslissing dan per fax aan partijen zou worden toegezonden, waarna de motivering zo spoedig mogelijk zou volgen.

Dit arrest bevat de motivering van de beslissing.

2. Grieven

Specsavers heeft negen grieven aangevoerd en Pearle vijf grieven. Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de appèldagvaarding van Specsavers en de akte incidenteel appèl van Pearle.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in overweging 1 van het vonnis onder a t/m f een aantal feiten in deze zaak als vaststaand aange-merkt. Daarover bestaat geen geschil, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

Zowel door Pearle als door Specsavers worden bedrijven voor de detailhandel in optische artikelen geëxploiteerd.

In opdracht van Specsavers heeft onderzoeksbureau Mystery Guest in de periode van 25 juli tot 25 augustus 2003 bij verschillende opticienketens en onafhankelijke opticiens in Nederland onderzoek gedaan naar de prijzen van drie typen varifocale glazen.

Deze drie typen zijn: a) standaard varifocale glazen van kunst-stof, index 1.5, zonder coatings (ontspiegeling en kraswerende laag); b) standaard varifocale glazen van kunststof, index 1.5, met coatings (superontspiegeling en kraswerende laag); c) dunne varifocale glazen van kunststof, index 1.6, met coatings (superontspiegeling en kraswerende laag). Deze drie typen worden hierna kortheidshalve aangeduid als glazen van categorie a, categorie b en categorie c.

Van alle drie typen is onderzoek gedaan naar de prijs van glazen van zowel lage sterkte als medium/hoge sterkte. Een tweetal zogenoemde mystery guests heeft aan de hand van een eigen recept verscheidene opticiens bezocht en steeds gevraagd naar de prijs van een paar eenvoudige brilglazen bij de aanschaf van een eenvoudig montuur van circa € 150,-. Op die manier zijn onder andere vijf winkels van Pearle bezocht.

Op 10 en 12 september 2003 heeft Specsavers in de landelijke dagbladen De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en De Volkskrant een advertentie met de afmetingen van 27,5 bij 39 cm doen plaatsen, waarvan het navolgende het hoofdbestanddeel is:

[U kunt dit plaatje vinden op:

http://www.gerechtshof-amsterdam.nl/images/pearle-specsavers.jpg ]

De asterix in de linker tekstballon van de advertentie verwijst naar een vermelding onderaan dat het om glazen van categorie b gaat.

Onderaan de advertentie staat voorts in kleine letters onder meer de volgende tekst opgenomen:

"Bron: bovenstaande prijzen zijn vergaard tijdens een onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Mystery Guest, tussen 25 juli en 25 augustus 2003. De prijzen zijn per paar vergeleken. De genoemde prijzen kunnen inclusief speciale aanbiedingen of kortingen zijn. In het onderzoek zijn verschillende merkglazen betrokken (…). De onderzoekers van Mystery Guest vroegen altijd om eenvoudige varifocale glazen."

Op de webpagina van Specsavers, www.gedonderindeglazen.nl, staan de resultaten opgenomen van het onderzoek van Mystery Guest; de site bevat onder meer tabellen (zoals opgenomen in het bestreden vonnis onder 1 sub e) met de prijzen bij de onderzochte opticiens voor elk van de drie categorieën glazen.

In de winkels van Specsavers is een folder verkrijgbaar waarin naar die website wordt verwezen en waarin inhoudelijk gelijke tabellen zijn opgenomen.

In het Algemeen Dagblad heeft op 11 september 2003 een artikel gestaan met de kop "Brillenoorlog wordt steeds grimmiger". Daarin staat het volgende citaat van R. Bakker, woordvoerder van Specsavers: "Onze glazen doen niet onder voor die van Pearle. Er zijn ontwerpverschillen maar geen kwaliteitsver-schillen. En die gratis tweede bril (bij Pearle, toevoeging hof) is alleen een gratis montuur, want voor de glazen moet de klant het volle pond betalen."

4.2. Pearle heeft in dit kort geding een reeks vorderingen tegen Specsavers gericht, onder meer strekkende tot een verbod van misleidende en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame en tot het plaatsen van een rectificatie in de genoemde kranten en op de website.

Die vorderingen zijn door de voorzieningenrechter grotendeels toegewezen, en wel als volgt (kort samengevat):

1. een verbod om de advertentiecampagne in de kranten te voeren, met dwangsom;

2. een bevel tot het plaatsen van een rectificatie in de kranten, met dwangsom;

3. een bevel om de gewraakte tekst van de website te verwijderen, met dwangsom;

4. een bevel om een rectificatie op de website te plaatsen, met dwangsom;

5. een bevel om de folders uit de winkels te verwijderen, met dwangsom;

6. een veroordeling in de proceskosten.

In het principaal appèl komt Specsavers op tegen deze veroordelingen. In het incidenteel appèl vordert Pearle dat haar vorderingen alsnog volledig worden toegewezen.

Het hof oordeelt als volgt.

De advertentie in de kranten

4.3. De advertentie in de kranten betreft een vergelijking van de prijzen voor glazen van Pearle en Specsavers van categorie b in medium/hoge sterkte. Drie van de vijf aankopen bij Pearle door Mystery Guest hadden betrekking op deze glazen.

Vast staat dat Pearle in die categorie meer soorten glazen aanbiedt, waarvan de prijzen variëren van € 210 (basic) tot € 445 (premier). Specsavers heeft niet aangevoerd dat zij hiervan niet op de hoogte was of kon zijn.

Naar het oordeel van het hof wordt door de advertentie bij een gewone, gemiddeld geïnformeerde lezer ten onrechte de indruk gewekt dat de betreffende glazen in categorie b bij Pearle (standaard) € 445 kosten. Om die reden is de advertentie misleidend.

Aan dit oordeel doet niet af dat de drie aankopen door Mystery Guest steeds glazen van € 445 betroffen, en dat zulks volgens Specsavers telkens op advies van de desbetreffende Pearle-winkelier is geschied. Pearle heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat de keuze voor een bepaalde soort afhangt van onder meer het soort gebruik (lezen, verte, allround, computerhobby, etc.), de grootte van het montuur, de persoonlijke voorkeur en wensen van de klant, en de financiële mogelijkheden. Specsavers heeft niet aannemelijk gemaakt dat de klant in de praktijk steeds glazen van de duurste soort neemt omdat de verkoper ongeacht de persoonlijke omstandigheden van de klant steeds zou aansturen op de aankoop van dergelijke glazen.

Specsavers betoogt weliswaar dat zij in de advertentie tot uitdrukking heeft gebracht dat het gaat om de prijzen die in het onderzoek werden betaald, maar dat neemt niet weg dat desalniettemin - mede door de opmaak van de advertentie - de onjuiste suggestie wordt gewekt dat de brillenglazen voor categorie b bij Pearle standaard € 445 kosten. De enkele omstandigheid dat in drie gevallen een bril van die prijs is verkocht is volstrekt onvoldoende om die suggestie te kunnen rechtvaardigen. In de eerste plaats kan het advies in deze gevallen verband houden met de omstandigheden van de desbetreffende mystery guest die de drie winkels van Pearle heeft bezocht; zo heeft Pearle aannemelijk gemaakt dat de grootte van het montuur van de mystery guest beperkingen oplegde aan de keuze van het soort glazen. In de tweede plaats zijn voor de onderhavige categorie brillenglazen slechts drie van de ongeveer 200 winkels van Pearle in Nederland bezocht, hetgeen een veel te gering aantal is om de conclusie te rechtvaardigen dat de door Pearle in categorie b verkochte glazen vrijwel steeds glazen van € 445 betreffen.

4.4. Specsavers heeft betoogd dat de door haar toegepaste wijze van vergelijkende reclame toelaatbaar is op grond van Richtlijn 84/450/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/55/EG. Deze Richtlijnen zijn door de Nederlandse wetgever geïmplementeerd in de artikelen 6:194 en 194a BW. Specsavers beroept zich daarbij tevens op het arrest van het Europese Hof van Justitie van 8 april 2003 in de zaak C-44/01 (Pippig Augenoptik - Hartlauer Handelsgesellschaft) ten betoge dat de personen tot wie de reclame zich richt "de werkelijke prijsverschillen" moeten kunnen kennen.

Bij haar betoog hieromtrent miskent Specsavers echter dat vergelijkende reclame slechts is toegestaan op voorwaarde (onder meer) dat deze niet misleidend is, en dat dit laatste nu juist bij de door haar geplaatste advertenties het geval is. De reclame van Specsavers toont niet de "werkelijke prijsver-schillen", maar toont slechts een deel van die werkelijkheid met de onjuiste suggestie dat het een adequaat beeld van de werkelijke prijsverschillen is.

4.5. Op grond van het voorgaande is het verbod, zoals geformuleerd door de voorzieningenrechter in de beslissing onder 1 terecht toegewezen. Dat verbod heeft betrekking op de advertentiecampagne in de kranten zoals omschreven in het vonnis onder 1 sub c.

Anders dan Pearle in het incidenteel appèl wil, is er geen plaats voor een ruimer verbod voor "elke afbrekende en/of misleidende mededeling en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame ten nadele van Pearle". Een dergelijk verbod is te onbepaald en zou de vrijheid van meningsuiting van Specsavers te zeer belemmeren. Hetgeen Pearle aanvoert omtrent het door Specsavers naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg uitgebrachte persbericht maakt dat niet anders.

4.6. Op grond van het voorgaande heeft de voorzieningenrechter eveneens terecht een rectificatie in de drie kranten gelast. De tekst van die rectificatie past het hof enigszins aan, omdat het er niet zozeer om gaat dat het onderzoek van Mystery Guest onvolledig was en de prijsvergelijking daardoor onjuist, maar veeleer dat de prijsvergelijking in de advertentie onvolledig was en daardoor misleidend. Voorts dient te worden vermeld dat de rectificatie op last van de rechter wordt geplaatst.

Tenslotte betoogt Pearle terecht dat de rectificatie evenzeer de aandacht moet trekken als de advertentie waarover de rectificatie gaat. Dat is juist en wordt naar het oordeel van het hof voldoende bereikt door hetgeen hierna bepaald wordt omtrent de grootte van de rectificatie en het daarbij te gebruiken lettertype en letterformaat.

4.7. Er bestaat onvoldoende grond voor toewijzing van de door Pearle geëiste rectificatie van de uitlating van R. Bakker. Naar het oordeel van het hof is onvoldoende aannemelijk geworden dat Bakker daadwerkelijk de in het Algemeen Dagblad opgenomen uitlating heeft gedaan. Op dit punt staat de verklaring van Bakker tegenover die van de betrokken journalist; voor nadere bewijslevering is in dit kort geding geen plaats.

De prijstabellen op de website en in de folder van Specsavers

4.8. De tabellen op de website en in de folder van Specsavers vermelden net zoals de hierboven besproken advertentie in de kranten, dat de brillenglazen van Pearle voor categorie b een prijs van € 445 hebben. Hierboven is reeds overwogen dat zulks onvolledig en daardoor misleidend is.

Daarnaast heeft Pearle aangevoerd dat in de tabellen ten onrechte is vermeld dat de aankoop van glazen in categorie a in medium/hoge sterkte en van glazen in categorie b in lage sterkte bij Pearle 'niet mogelijk' zou zijn. Bij de tabel van categorie a wordt zulks nog toegelicht met de tekst: "De 'mystery shopper' kreeg te horen dat het niet mogelijk was varifocale glazen zonder ontspiegeling en kraswerende laag voor deze sterkte te leveren".

Ten aanzien van de glazen in categorie a (medium/hoge sterkte) heeft Specsavers erkend dat de vermelding onjuist is en gesteld dat zij de tekst van haar website heeft aangepast. Zij stelt echter niet dat ook de tekst van de folders is aangepast.

Ten aanzien van categorie b (lage sterkte) stelt zij slechts dat de betrokken mystery shopper bij haar bezoek aan Pearle te horen had gekregen dat deze specifieke glazen niet leverbaar waren; de juistheid daarvan wordt echter door Specsavers, op wie in deze de bewijslast rust, niet aannemelijk gemaakt aan de hand van bescheiden. Het ligt ook bepaald niet voor de hand dat Pearle de betreffende glazen niet zou kunnen leveren. Ook in dit opzicht is de vermelding derhalve onjuist en daardoor misleidend.

Anders dan Pearle stelt behoefde Specsavers bij de prijzen van Pearle echter niet te vermelden dat de klanten van Pearle bij de aankoop van een bril een tweede bril (met glazen) gratis krijgen. Die tweede gratis bril heeft immers niet varifocale glazen maar slechts enkelvoudige glazen op sterkte. Nu het onderhavige onderzoek van Specsavers uitdrukkelijk slechts betrekking had op vergelijking van de prijzen voor varifocale glazen, is het niet misleidend om geen melding te maken dat Pearle een tweede bril gratis aanbiedt. Pearle heeft haar standpunt in deze ook niet nader onderbouwd.

4.9. Voorts is ook de vermelding in de tabellen van de prijzen van de brillenglazen van Specsavers zelf onvolledig en daardoor misleidend. Voor de drie categorieën a, b en c worden bij Specsavers prijzen vermeld van respectievelijk € 85, € 130 en € 201,25. Daarbij wordt echter niet vermeld dat deze prijzen van Specsavers - in tegenstelling tot de prijzen van de andere opticiens waaronder Pearle - slechts gelden indien tevens een montuur wordt gekocht; indien de klant alleen brillenglazen koopt zonder een montuur, moet bij Specsavers nog een bedrag van € 45 worden bijbetaald (door Specsavers 'reglaze' toeslag genoemd).

Weliswaar stelt Specsavers dat slechts 4% van haar klantenbestand glazen zonder een nieuwe bril koopt, maar dat neemt niet weg - zeker nu het volgens Pearle bij haarzelf om ongeveer 15% en bij de rest van de markt om ongeveer 10% van het klantenbestand gaat - dat het voor het publiek een relevant gegeven in de vergelijking is. Specsavers lijkt dat zelf ook wel te erkennen doordat zij beklemtoont dat in de krantenadver-tenties steeds gesproken wordt over de prijs van glazen "bij een bril" - overigens een wel uiterst subtiele aanduiding waarvan het nog maar de vraag is of de gewone, gemiddeld geïnformeerde lezer beseft wat daarmee wordt uitgedrukt. Voor de krantenadvertentie kan die kwestie echter in het midden blijven nu die advertentie reeds om een andere reden misleidend is geoordeeld. Voor de tabellen op de website en in de folder geldt echter dat daarbij op geen enkele wijze vermeld wordt dat de prijzen van Specsavers slechts gelden in combinatie met de aankoop van een montuur.

De vermelding bij de prijs van € 201,25 voor categorie c: "Standaard korting op de normale prijs van € 230 bij aankoop van een montuur van € 129" drukt slechts uit dat bij goedkopere monturen een prijs van € 230 wordt berekend, maar niet dat daar ook nog een bedrag van € 45 bijkomt indien geen montuur wordt gekocht.

Ook de vermelding op de website: "De onderzoekers van Mystery Guest vroegen altijd om een eenvoudig metalen montuur met eenvoudige glazen" brengt niet mee dat de gewone lezer beseft dat gelijktijdige aanschaf van een montuur van belang is voor de prijsstelling van Specsavers. Dat klemt met name nu de webpagina begint met de tekst "Het (…) onderzoek naar de prijzen van varifocale glazen is uitgevoerd in juli/augustus 2003"; daaruit volgt immers dat het slechts gaat om de prijzen van de glazen.

Juist het medium van een website - en in zekere mate ook een folder - biedt ruimte om de hier bedoelde kwestie duidelijk(er) onder woorden te brengen dan Specsavers heeft gedaan.

4.10. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat ook de vorderingen tot verwijdering van de tekst op de website, tot het plaatsen van een rectificatie op de website en tot verwijdering van de folders uit de winkels, terecht door de voorzieningenrechter zijn toegewezen.

Anders dan Specsavers aanneemt is door de voorzieningenrechter in de beslissing sub 3 niet de verwijdering van de gehele tekst van de website bevolen, maar slechts de tekst die in het vonnis onder 1 sub e is vermeld. De hierboven genoemde verwijten zijn ernstig genoeg om niet te volstaan met een bevel tot herstel van de onjuistheden en onvolledigheden op de website; een bevel tot verwijdering en rectificatie is in de gegeven omstandig-heden passender.

Ook hier past het hof de tekst van de te plaatsen rectificatie aan zoals hieronder vermeld.

4.11. Voor een bevel aan Specsavers om al haar franchisenemers schriftelijk mededeling te doen van het misleidende karakter van haar reclamecampagne bestaat onvoldoende grond. Door het bevel tot verwijdering van de folders uit de Specsavers winkels, alsmede door de overige bevelen en verboden aan Specsavers die door hun aard ook kenbaar zijn aan de winkeliers van Specsavers, is ook aan de franchisenemers voldoende duidelijk gemaakt dat de reclamecampagne misleidend was.

De slogan "Bij Europa's beste betaal je minder"

4.12. Ten slotte betoogt Pearle dat de slogan van Specsavers "Bij Europa's beste betaal je minder", die ook in de advertentie is gebruikt, een misleidende vorm van reclame is. Volgens Pearle wordt door de slogan ten onrechte de indruk gewekt dat Specsavers in alle, dan wel in een groot aantal landen van Europa gevestigd zou zijn, terwijl zij in werkelijkheid slechts gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland. Op grond hiervan eist Pearle een verbod dat er in feite op neerkomt dat de slogan niet meer door Specsavers gebruikt wordt.

Hieromtrent overweegt het hof in de eerste plaats dat de slogan niet vermeldt dat Specsavers "Europa's grootste" zou zijn, dan wel de suggestie wekt dat zij gevestigd zou zijn in alle dan wel in een groot aantal landen van Europa; dat Specsavers slechts in drie landen van Europa gevestigd zou zijn doet dan ook niet ter zake.

Voorts is bij de beoordeling van de vordering van Pearle van belang dat Specsavers onweersproken heeft gesteld dat zij de slogan altijd in combinatie met haar beeldmerk gebruikt (zo ook in de onderhavige advertentie) en zich reeds geruime tijd van de slogan bedient. Specsavers wil zich dan ook blijkbaar met de slogan, in combinatie met het beeldmerk, een herkenbare plaats geven in de branche van opticiens. Naar het oordeel van het hof moet de slogan, en met name het bestanddeel "Europa's beste" dan ook gezien worden als een in de reclamewereld gebruikelijke vorm van overdrijving, die algemeen luidt en ook voor de consument als overdrijving herkenbaar is. Specsavers hoeft dan ook niet te staven dat zij daadwerkelijk "de beste" (in welk opzicht?) is. Daarbij drukt het bestanddeel "betaal je minder" niet zozeer uit dat Specsavers altijd "de goedkoopste" zou zijn, maar veeleer dat zij het karakter van 'prijsvechter' heeft - hetgeen ook door Pearle wordt erkend. De slogan is derhalve naar het oordeel van het hof niet misleidend of onrechtmatig.

Anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld wordt dat ook niet anders doordat de slogan wordt gebruikt in het kader van de onderhavige reclamecampagne, waarin een directe prijsvergelijking met concurrenten van Pearle plaatsvindt. Zolang Specsavers bij dergelijke reclame-uitingen binnen de grenzen van de Richtlijnen omtrent misleidende en vergelijkende reclame blijft, kan het gebruik door haar van de hier bedoelde slogan niet als onrechtmatig aangemerkt worden.

Om deze redenen dient de betreffende vordering van Pearle ook in hoger beroep afgewezen te worden.

Slotsom

4.13. De grieven van Specsavers in het principaal appèl falen. De grieven van Pearle in het incidenteel appèl zijn slechts ten dele gegrond.

Een en ander leidt tot de navolgende beslissing, waarbij Specsavers als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

5. Beslissing

Het hof:

- Vernietigt het vonnis waarvan beroep, doch uitsluitend ten aanzien van de beslissingen van de voorzieningenrechter onder 2 en 4, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

(2) Beveelt Specsavers binnen drie werkdagen na betekening van dit arrest op eigen kosten een rectificatie te doen plaatsen in alle media en op dezelfde pagina waarin Specsavers haar advertentie genoemd in het vonnis van de voorzieningenrechter onder 1c heeft doen plaatsen, ter grootte van minimaal 20 cm breed en minimaal 10 cm hoog, opgemaakt conform goed drukkersgebruik en geheel gezet met hetzelfde lettertype en letterformaat als gebruikt is in de gewraakte advertentie in de zinsnede "op uw varifocale glazen bij Specsavers Opticiens", met de volgende tekst zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook:

"RECTIFICATIE SPECSAVERS

Op last van het Gerechtshof te Amsterdam dienen wij u het volgende te melden.

Wij hebben onlangs in deze krant een advertentie doen plaatsen waarin wij onze prijzen hebben vergeleken met die van concurrenten onder wie Pearle. Die prijsvergelijking was onvolledig en daardoor misleidend voor zover het ging om de prijs die wij noemden voor de glazen van Pearle.

De directie van Specsavers"

op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per dag dat Specsavers nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 250.000,-;

(4) Beveelt Specsavers binnen drie werkdagen na betekening van dit arrest op de website www.gedonderindeglazen.nl gedurende twee weken de navolgende rectificatietekst te plaatsen:

"RECTIFICATIE SPECSAVERS

Wij hebben onlangs op deze website een prijsvergelijking geplaatst waarin wij onze prijzen hebben vergeleken met die van concurrenten onder wie Pearle. Die prijsvergelijking was ten aanzien van standaard varifocale glazen (index 1,5) met coatings onvolledig en daardoor misleidend voor zover het ging om de prijs die wij noemden voor de glazen van Pearle. Die prijsvergelijking was ook onjuist, want onvolledig, voor zover het ging om de prijzen die wij noemden voor onze glazen.

De directie van Specsavers"

op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per dag dat Specsavers nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 250.000,-;

- Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige;

- Veroordeelt Specsavers in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Pearle begroot op € 2.559,29;

- Verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Streefkerk, Huijzer en Van Tuyll van Serooskerken-Röell en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2003.