Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2001:AN9340

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-12-2001
Datum publicatie
03-12-2003
Zaaknummer
0121/98
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Op grond van de kenmerken en eigenschappen van de onderhavige apparaten concludeert de Tariefcommissie dat deze verschillende functies hebben. Zo kunnen de desktop projectoren als zodanig een functie vervullen die overeenkomt met die van een uitvoereenheid in de zin van post 8471. Tevens voldoen alle onderhavige apparaten aan de voorwaarden gesteld in aantekening 5B bij Hoofdstuk 84. Aantekening 5E is in casu niet van toepassing omdat geen sprake is van een machine met uitsluitend een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking. Derhalve hebben de desktop projectoren eveneens een functie die kan worden gekwalificeerd als een uitvoereenheid van een computer. Hoewel de onderhavige apparaten mede een functie vervullen als bedoeld in post 8528 30 10, is de Tariefcommissie van oordeel dat de functie van uitvoereenheid als bedoeld in tariefpost 8471 60 90 van het GDT op de voet van aantekening 3 op Afdeling XVI de hoofdfunctie is, zodat indeling in laatstgenoemde post dient plaats te vinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

DE TARIEFCOMMISSIE

Uitspraak

in de zaak nr. 0121/98 TC

de dato 27 december 2001

1. De procedure

1.1. Op 13 augustus 1998 is een beroepschrift ingekomen van A, ingediend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K B.V. te B, belanghebbende. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van het hoofd van het Douanedistrict X (de inspecteur) van 27 juli 1998, nr. … B, waarbij het bezwaar van belanghebbende tegen het in de uitnodiging tot betaling van 23 april 1997, nr…. vermelde bedrag aan douanerechten, groot f 1.050.989,--, behoudens een vermindering met f 567,60 tot f 1.050.421,40, is afgewezen.

1.2. Van belanghebbende is door de Secretaris een griffierecht van f 150,-- geheven. De inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend.

1.3. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer tijdens de zitting van de Tariefcommissie van 4 april 2000. Daar zijn verschenen namens belanghebbende A voornoemd, mr. W, S en H, en namens de inspecteur mr. C., T, R en Z. Belanghebbende en de inspecteur hebben beiden een pleitnota overgelegd en voorgelezen.

1.4. De tweede mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2000. Daar zijn verschenen namens belanghebbende mr. W voornoemd, D en P, en namens de inspecteur T. Belanghebbende heeft een pleitnota overgelegd en voorgelezen.

2. De vaststaande feiten

2.1. Belanghebbende heeft een vergunning voor een douane-entrepot van het type E met de mogelijkheid om aangifte voor het vrije verkeer te doen middels de zogenoemde domiciliëringsprocedure. In de maanden augustus, september, oktober en november 1996 heeft zij in opdracht van P te San Diego (USA) aangiften voor het vrije verkeer gedaan van diverse modellen desktop projectoren van het merk P. Het betreft de volgende modellen: DP 105, DP 110, DP 2910, DP 4100, DP 4200, DP 5100, DP 5500, DP 5600, DP 9100 en Lightbook (LB10). In de aanvullende, maandelijkse aangiften heeft belanghebbende voor deze goederen tariefpost 8471 60 90 van het Gemeenschappelijk douanetarief (GDT) vermeld. Aanvankelijk zijn zonder onderzoek van de goederen de gegevens op de aangiften gevolgd en heeft de inspecteur maandelijks een uitnodiging tot betaling uitgereikt, waarbij voor de hiervoor genoemde goederen een percentage van 2% van de douanewaarde is gehanteerd. Naar aanleiding van een controle achteraf was de douane van mening, dat goederencode 8528 30 10 van het GDT van toepassing moest zijn. Bij deze post hoort een percentage van 14%. Voor het meer verschuldigde is de sub 1.1. vermelde uitnodiging tot betaling gedaan. De uitnodiging tot betaling is als volgt gemotiveerd:

"Op grond van de vergunning, (...), moet een aangifte worden ingediend voor alle goederen waarvoor in de voorafgaande maand toestemming is gegeven om ze op de voet van deze vergunning hun bestemming te laten volgen.

Bij controle over de periodieke maandaangiften over augustus, september, oktober en november 1996 is gebleken dat de goederen onjuist zijn aangegeven.

Bij de goederencode 8528 30 10 9000 is een tarief geheven van 2% in plaats van 14%.

(...) Dit is een navordering wegens het onvoldoende betalen op aangifte.".

2.2. Tot de gedingstukken behoren bindende tariefinlichtingen (BTI's) van 1 februari 1996, nrs. NL1996 0045-0 tot en met -0052-0, waarbij diverse modellen desktop projectoren onder post 8471 60 90 van het GDT zijn ingedeeld. Deze BTI's zijn op 25 oktober 1996 door de douane ingetrokken. Bij de bestreden uitspraak is de uitnodiging tot betaling verminderd, omdat door de inspecteur van het douanedistrict Q toestemming was verleend om de BTI met nummer NL1996-0048-0, die betrekking heeft op de P Desktop Projector 5100, nog gedurende zes maanden na de intrekking te gebruiken.

2.3. Tijdens de zitting van de Tariefcommissie heeft belanghebbende een demonstratie gegeven van de werking van de desktop projector DP 2910. Na de zitting heeft belanghebbende op 11 mei 2000 een brief ingediend met daarbij gevoegd brochures van desktop projectoren, de modellen DP 2910, DP 5500, DP 5600, DP 9100 en Lightbook (LB10). De inspecteur heeft daarop gereageerd bij brief van 21 juni 2000.

2.4. De onderhavige desktop projectoren zijn lichtgewicht, draagbare apparaten, waarmee gegevens, zowel teksten als afbeeldingen, over grote afstand vergroot op een scherm of een kale muur geprojecteerd kunnen worden. Alle ingevoerde desktop projectoren zijn voorzien van een mogelijkheid om rechtstreeks te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine, van waaruit gegevens kunnen worden gegenereerd om visueel op een scherm weer te geven. De projectoren zijn voorzien van een ingebouwd LCD-scherm, waarop de beelden zichtbaar worden gemaakt en vervolgens geprojecteerd. Directe interactie met een automatische gegevensverwerkende machine is mogelijk door de inbouw van een seriële interface in de projectoren en het gebruik van speciaal daartoe ontwikkelde software, waardoor de projectoren in staat zijn om de (digitale) gegevens te ontvangen en weer te geven. Sommige desktop projectoren zijn verder toegerust met het zogenoemde Media-Express systeem, een elektronisch systeem met een ingebouwde diskdrive, die het mogelijk maakt om op een floppydisk aangeleverde gegevens zonder aansluiting op een automatische gegevens-verwerkende machine te projecteren. Alle projectoren zijn voorzien van een video-ingang, waardoor vanaf een videocamera of videorecorder videobeelden kunnen worden geprojecteerd. De videofrequentie (meer dan 15 Mhz), de horizontale aftastfrequentie (tussen 15 - 58 kHz) en de verticale aftastfrequentie (tussen 50 - 75 Hz) zijn echter hoger dan die van een enkele videoprojector, waardoor wordt bereikt dat door een computer gegenereerde teksten en grafieken leesbaar worden weergegeven. Vanwege de speciale technische voorzieningen om dit apparaat in samenhang met een automatische gegevensverwerkende machine te laten functioneren, ligt de prijs van deze projectoren drie tot vier maal hoger dan de prijs van gewone videoprojectoren, waarmee alleen videobeelden kunnen worden weergegeven.

3. Het geschil

3.1. In geschil is primair of de goederen moeten worden ingedeeld onder post 8471 60 90 van het GDT, zoals belanghebbende bepleit, dan wel onder post 8528 30 10 van het GDT, hetgeen de inspecteur voorstaat.

Deze posten luiden als volgt:

Post 8471 60 90

"8471 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden

daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in

gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en

machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd

noch elders onder begrepen:

(...)

8471 60 - invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde

behuizing geheugeneenheden bevatten:

(...)

-- andere:

(...)

8471 60 90 --- andere".

post 8528 30 10

"8528 Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd

ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of

het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en videopro-

jectietoestellen

- ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met een ingebouwd

ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of

het weergeven van geluid of van beiden:

(…)

8528 30 - videoprojectietoestellen:

(...)

8528 30 10 -- voor kleurenweergave ".

De Tariefcommissie heeft mede in haar beschouwingen betrokken:

- Aantekening 5 B op hoofdstuk 84, welke aantekening luidt:

"Automatische gegevensverwerkende machines kunnen voorkomen in de vorm van systemen

bestaande uit een variabel aantal afzonderlijke eenheden. Met inachtneming van het bepaalde in letter E hierna, wordt een eenheid als een deel van een compleet systeem aangemerkt, indien zij aan alle hierna omschreven voorwaarden voldoet, te weten:

a) zij moet van de soort zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatische gegevensverwerkend systeem;

b) zij moet, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenschakeling van een of meer andere eenheden, op de centrale verwerkingseenheid kunnen worden aangesloten; en

c) zij moet in staat zijn gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm - codes of signalen - die bruikbaar is voor het systeem.",

- Aantekening 5 E op hoofdstuk 84, welke aantekening luidt:

"Machines die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen en die een automatische gegevensverwerkende machine bevatten of daarmede in samenhang worden gebruikt, worden ingedeeld onder de post die overeenkomstig hun functie in aanmerking komt of, bij ontbreken daarvan, onder een sluitpost.",

- de GN-Toelichting bij de onderverdeling 8471 60 90, welke luidt:

"Deze onderverdeling omvat onder meer beeldschermeenheden die uitsluitend kunnen worden gebruikt als uitvoereenheid voor een automatische gegevensverwerkende machine.

Deze eenheden kunnen geen beeld reproduceren uit een gecodeerd (composiet video) signaal."

en ten slotte

- de Nationale Toelichting bij de onderverdeling 8471 60 90, welke luidt:

"Van deze onderverdeling zijn uitgezonderd zogenaamde "desktop" projectoren met video-ingang (onderverdeling 8528 30 10 of 8528 30 90).".

3.2. Zoals sub 6. hierna zal blijken, behoeven enige subsidiaire geschilpunten hier verder geen behandeling.

4. Het standpunt van belanghebbende

De onderhavige desktop projectoren zijn ontworpen om te worden aangesloten op een computer en functioneren dan als zodanig als een uitvoereenheid van een computer dan wel als deel van een automatisch ge-gevens-verwerkend systeem. De projectoren worden daarvoor ook hoofdzakelijk gebruikt. De voorziening van een ingang om de projectoren op een videobron aan te sluiten is bijkomstig van aard. De hoofdfunctie van het apparaat is het weergeven van computergegevens. Dit blijkt uit het volgende:

a. P beweegt zich op de markt voor (rand)apparatuur voor computers,

b. er wordt met desktop projectoren uitsluitend in computertijdschriften geadverteerd,

c. directe interactie met de computer is mogelijk door gebruik te maken van speciaal voor de desktop projectoren ontwikkelde software (Cyclops), waardoor interactieve aansturing van de computer mogelijk is door middel van een aanwijssysteem dat functioneert als een draadloze muis,

d. de desktop projectoren zijn uitgerust met een seriële interface van het type RS-232,

e. desktop projectoren die met het Media Express-systeem zijn uitgevoerd, hebben ook een voorziening om op een automatische gegevensverwerkende machine te worden aangesloten,

f. de prijs van de desktop projector ligt drie tot vier maal hoger dan die van een gewone videoprojector,

g. de technische specificaties van een videoprojector zijn onvoldoende om door een computer gegenereerde teksten en grafieken leesbaar weer te geven,

h. de omstandigheid dat videobeelden kunnen worden weergegeven, laat onverlet de mogelijkheid om onder post 8471 in te delen; voor een analogische analyse wordt verwezen naar de indelingsverordening (EEG) nr. 2491/96 betreffende de indeling onder deze post van een CD-ROM speler.

De desktop projectoren voldoen aan de eisen in de bepalingen van aantekening 5, letter B, op hoofdstuk 84.

De onderhavige desktop projectoren zijn niet vergelijkbaar met beeldschermeenheden (monitoren), maar betreffen uitvoereenheden, waarmede gegevens van een computer worden weergegeven op een scherm of wand. De technische kenmerken van de onderwerpelijke projectoren wijken sterk af van de technische kenmerken van de videoprojectoren die onder post 8528 worden ingedeeld. Het wezenlijk karakter van de desktop projector wordt bepaald door haar functie als uitvoereenheid van de computer, zodat ook ingeval van toepassing van indelingsregel 3b, het goed onder de door belanghebbende voorgestane post moet worden ingedeeld. De GN-toelichting en de Nationale Toelichting zijn in zoverre in strijd met de GS-toelichting en de wettelijk bepalende aantekening 5, letter B, op hoofdstuk 84. Op grond van al het vorenstaande moet worden geconcludeerd tot indeling onder post 8471 60 90, zoals is aangegeven.

5. Het standpunt van de inspecteur

De desktop projectoren hebben een eigen functie en wel die van het vergroot weergeven van gegevens en beelden op afstand op een scherm of muur. Het feit dat die gegevens van verschillende bronnen afkomstig zijn, namelijk van een automatische gegevensverwerkende machine of van een video is voor de indeling in het GDT niet relevant. Aangezien sprake is van één functie, is aantekening 3 op afdeling XVI niet van toepassing.

In de kop van post 8528 worden videoprojectietoestellen uitdrukkelijk genoemd. Ook worden deze toestellen in de GS-Toelichting bij deze post genoemd. In de Nationale Toelichting bij post 8471 - welke als waardevol hulpmiddel bij de uitlegging van tariefposten moet worden gebruikt - wordt gesteld dat desktop projectoren, met video-ingang, onder post 8528 vallen, ook als zij kunnen worden gebruikt in combinatie met een computer als bedoeld in post 8471.

Om als deel van een compleet systeem in post 8471 te kunnen worden ingedeeld, moeten de projectoren voldoen aan de eisen in aantekening 5 op hoofdstuk 84. Volgens aantekening 5 E wordt een machine, die in samenhang met een automatisch gegevens-verwerkende machine wordt gebruikt, wanneer deze machine een eigen functie vervult anders dan automatische gegevensverwerking, ingedeeld in de post die overeenkomstig de functie van toepassing is. Nu in casu van een dergelijke machine sprake is, is indeling daarvan als deel van een compleet systeem onder 8471 niet mogelijk.

In de GS-toelichting worden beeldschermeenheden, die alleen in staat zijn om een signaal van een centrale verwerkingseenheid van een computer te ontvangen ingedeeld onder post 8471, maar beeldschermeenheden die tevens een videosignaal kunnen ontvangen onder post 8528. Een analoge interpretatie zou ertoe leiden dat de onderhavige projectoren, die ook gegevens van een videobron kunnen ontvangen, ook onder post 8528 moeten worden gevat.

6. De rechtsoverwegingen

6.1. Op grond van de kenmerken en eigenschappen van de onderhavige apparaten concludeert de Tariefcommissie dat deze verschillende functies hebben. Zo is er de functie om gegevens en beelden, die rechtstreeks door een automatische gegevensverwerkende machine worden aangeleverd, op een groot scherm weer te geven. Daarnaast kunnen de apparaten gegevens en beelden afkomstig van een videorecorder via een videokanaal projecteren. Sommige apparaten beschikken bovendien over de mogelijkheid om gegevens afkomstig van een floppydisk leesbaar weer te geven.

6.2. De inspecteur heeft niet weersproken, dat de desktop projectoren als zodanig een functie kunnen vervullen die overeenkomt met die van een uitvoereenheid in de zin van post 8471. Tevens is niet in geschil dat alle onderhavige apparaten voldoen aan de voorwaarden gesteld in aantekening 5B bij Hoofdstuk 84. Aantekening 5E is in casu niet van toepassing omdat, zoals onder 6.1. is overwogen, geen sprake is van een machine met uitsluitend een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking. Derhalve hebben de desktop projectoren eveneens een functie die kan worden gekwalificeerd als een uitvoereenheid van een computer.

6.3. Hoewel de onderhavige apparaten mede een functie vervullen als bedoeld in post 8528 30 10, is de Tariefcommissie uit het overgelegde en deskundig toegelichte documentatiemateriaal tot de overtuiging gekomen dat de functie van uitvoereenheid als bedoeld in tariefpost 8471 60 90 van het GDT op de voet van aantekening 3 op Afdeling XVI de hoofdfunctie is, zodat indeling in laatstgenoemde post dient plaats te vinden.

6.4. Het voorgaande brengt met zich mee dat de uitspraak van de inspecteur en de uitnodiging tot betaling moeten worden vernietigd.

7. De proceskosten

De Tariefcommissie acht termen aanwezig de inspecteur op de voet van artikel 11b van de Tariefcommissiewet te veroordelen in de proceskosten, welke met toepassing van het Besluit proceskosten fiscale procedures worden vastgesteld op 3 (beroepschrift, verschijnen zitting, schriftelijke inlichtingen, verschijnen nadere mondelinge behandeling) x 2 (belang) x f 710,-- = f 4.260,--.

8. De beslissing

De Tariefcommissie:

- vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, alsmede de uitnodiging tot betaling;

- stelt vast dat de goederen onder post 8471 60 90 van het GDT moeten worden ingedeeld;

- veroordeelt de inspecteur in de proceskosten en wijst de Staat der Nederlanden aan deze kosten, groot f 4.260,--, aan belanghebbende te voldoen;

-gelast de inspecteur aan belanghebbende het griffierecht ad f 150,-- te vergoeden.

Aldus gewezen in raadkamer op 27 december 2001 door mr. F.H.M. Possen, voorzitter, mr. J.W.M. Tijnagel, lid, en mr. Th.J.G. van Berkum, plaatsvervangend lid, in tegenwoordigheid van mr. R.J.M. Bosch als secretaris.

De secretaris: De voorzitter:

De beslissing is in het openbaar uitgesproken ter zitting van 27 december 2001.