Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2001:AD8301

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
19-12-2001
Datum publicatie
21-01-2002
Zaaknummer
01/01907
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eigendom beschikt niet over eigen afvoermogelijkheden zoals toilet of keuken dus geen sprake van directe aansluiting. Het Hof oordeelt dat het enkele gebruik van het toilet en de keuken van het aangrenzende kantoor met toestemming van de gebruiker daarvan niet meebrengt dat sprake is van een indirecte aansluiting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Veertiende Enkelvoudige Belastingkamer

PROCES-VERBAAL

van de mondelinge uitspraak in het beroep van X te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van het hoofd van de sector Belastingen van de gemeente Haarlem-mermeer, hierna verweerder, verzonden op 16 mei 2001, betreffende de aanslag in de rioolrechten voor het jaar 2001.

Het beroep is behandeld ter zitting van 14 december 2001.

Beslissing

Het Hof:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- vernietigt de aan belanghebbende opgelegde aanslag ter zake van a-straat 1 met volgnummer 02;

- gelast de gemeente Haarlemmermeer het door belanghebbende betaalde griffie-recht ad ƒ 60 te vergoeden.

Gronden

1. Aan belanghebbende zijn drie aanslagen in de rioolrechten opgelegd van ieder ƒ 190 ter zake van het genot van eigendommen welke direct of indirect zijn aange-sloten op de gemeentelijke riolering.

2. In geschil is of de aanslag, in de stukken aangeduid met het nummer 02, ter zake van een winkelruimte, terecht is opgelegd.

3. Verweerder onderscheidt op het adres a-straat 1 drie eigendommen in de zin van de Verordening: de woning, het kantoor en de winkel. Naar het oordeel van belang-hebbende gaat het om twee eigendommen in de zin van de Verordening: de woning en het kantoor.

4. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is het volgende komen vast te staan. Het kantoor bestaat uit een ontvangstruimte en een werkkamer. In de ont-vangstruimte is een keukenblok opgesteld en bevindt zich een toiletruimte. In de werkkamer is een deur die toegang geeft tot de opslagruimte van de winkel. Die staat in verbinding met het eigenlijke winkelgedeelte. Dat winkelgedeelte heeft een over-headdeur, die slechts van binnenuit kan worden geopend, zodat de winkel in eerste instantie slechts via het kantoor bereikbaar is. De winkel (inclusief de opslagruimte) beschikt niet over toilet of keuken en heeft geen eigen afvoermogelijkheden ter zake.

5. Het Hof is van oordeel dat de winkel mogelijk is aan te merken als een eigendom dat naar de indeling bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, maar dat dit niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat ter zake van dit eigendom rioolrech-ten kunnen worden geheven. Daartoe is immers vereist, zoals artikel 2 van de Veror-dening voorschrijft, dat het eigendom direct of indirect is aangesloten op de ge-meentelijke riolering. Van een directe aansluiting is geen sprake. Verweerder verde-digt dat sprake is van een indirecte aansluiting. Het Hof verwerpt dit standpunt. Van een indirecte aansluiting kan niet worden gesproken in een geval als het onderhavige waarin personen die werkzaam zijn in de winkel slechts op grond van de toestem-ming die de gebruiker van het aangrenzende kantoor daartoe geeft, via de ontvangst-ruimte of via de werkkamer van het toilet of andere voorzieningen van dat kantoor gebruik kunnen maken. Daarmee verschilt de onderhavige situatie met de situaties waarop verweerder zich beroept, te weten de in jurisprudentie beschreven gevallen van bedrijfsverzamelgebouwen. Bij dergelijke gebouwen is immers sprake van kan-toorunits rondom gemeenschappelijke ruimten waarin toiletten en pantry's ter be-schikking staan van de gezamenlijke gebruikers van de kantoorunits.

Proceskosten

Het Hof acht in beginsel termen aanwezig voor een veroordeling van verweerder in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht. Nu de aanslag is opgelegd aan belanghebbende en belanghebbende zelf de procedure heeft gevoerd is geen sprake van bijstand door een derde. Belanghebbende heeft geen andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten gesteld. Er volgt dus geen kostenveroordeling.

De uitspraak is gedaan op 19 december 2001 door mr. Van Loon, lid van de belas-tingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Couperus als griffier. De beslissing is op dezelfde dag ter openbare zitting uitgesproken. Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal door het lid van de belastingkamer en de griffier ondertekend.

Het Hof heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van het proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het Gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak is een griffierecht verschuldigd. Na het verzoek tot vervanging ontvangt U van de griffier een nota griffierecht.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uit-spraak in een andere vorm vast te leggen. Het Gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het Gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in minde-ring gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.