Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2001:AD7282

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-12-2001
Datum publicatie
18-12-2001
Zaaknummer
00/4241
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Is er sprake van een dienst die belanghebbende aan de klant verricht. Of is er slechts sprake van bemiddeling door belanghebbende. Hof acht aannemelijk dat er sprake is van een dienst door belanghebbende aan de klant verricht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2002-0110
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Vierde Enkelvoudige Belastingkamer

UITSPRAAK

op het beroep van X. te Y, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen te Z, de inspecteur.

1. Loop van het geding

Van belanghebbende is ter griffie een beroepschrift ontvangen op 15 december 2000, ingediend door mr. F. te Z als gemachtigde van belanghebbende, en gericht tegen de uitspraak van de inspecteur, gedagtekend 17 november 2000, betreffende de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting over het tijdvak 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999.

De naheffingsaanslag, gedagtekend 28 maart 2000, is opgelegd tot een bedrag van f 25.680 aan enkelvoudige belasting. Na bezwaar tegen de naheffingsaanslag is deze bij de bestreden uitspraak gehandhaafd.

Het beroep strekt tot vernietiging van de uitspraak en van de naheffingsaanslag.

De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend. Hij concludeert tot bevestiging van de bestreden uitspraak.

Ter zitting van 4 juli 2001 zijn verschenen en gehoord de gemachtigde en voornoemd en belanghebbende, vergezeld van M., P. en I., alsmede de inspecteur tot zijn bijstand vergezeld van L. De gemachtigde heeft ter zitting een pleitnota voorgedragen en overgelegd, waarvan de inhoud als hier opgenomen geldt.

Het Hof heeft op 18 juli 2001 mondeling uitspraak gedaan, waarvan het proces-verbaal op 26 juli 2001 aangetekend aan partijen is verzonden. Bij brief van 20 augustus 2001 heeft belanghebbende verzocht de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Op 28 september 2001 is het daarvoor verschuldigde griffierecht, om de betaling waarvan bij brief van 18 september 2001 was verzocht, betaald.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1 Belanghebbende exploiteert sinds 1 oktober 1995 een escortbureau onder de naam A in de vorm van een eenmanszaak. Belanghebbende is als zodanig ondernemer in de zin van artikel 7, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

2.2 Op 16 juli 1997 is vanwege de inspecteur bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. Het boekenonderzoek had betrekking op de inkomstenbelasting 1995 en de omzetbelasting. In het van het boekenonderzoek op 5 augustus 1997 opgemaakte verslag is onder meer het volgende vermeld:

"Of de volledige gegevens van de dames en chauffeurs bekent (lees: bekend) waren bleef onduidelijk omdat oproepen werden gedaan via oppiepen of autotelefoons zodat verdere gegevens niet nodig waren en er werd tevens beroep gedaan op hun recht op anonimiteit op basis van een oud arrest.

(...)

Omzetbelasting

Het standaardtarief per uur wordt als volgt verdeeld:

dame f 100

chauffeur f 50

buro f 75

f 225

Alles wat extra wordt gevangen gaat naar de dame terwijl het buro vast f 75 krijgt.

Deze totale vergoeding van f 225 is belast met omzetbelasting om de volgende redenen;

De bedragen worden in ontvangst genomen in naam en voor rekening van het buro.

Het buro handelt alles af en dames/chauffeurs blijven anoniem

treedt via advertenties en telefoonnummer naar buiten

maakt met de klant de afspraak over tijd, plaats prijs etc.

regelt dame en chauffeur

bepaalt de verdeling van de totale vergoeding

(...)

Voorlopig zal de huidige situatie worden gedoogd en zodra dit wijzigt zal ik hierover contact opnemen met de adviseur om dit nader te bespreken."

2.3 Bij brief van 26 juni 1998 berichtte de inspecteur onder meer dat "vanaf 1 juli 1998 alle ontvangsten zoals toegelicht in het controlerapport d.d. 5 augustus 1997 volledig belast (zijn) met omzetbelasting en (dat) de gedoogregeling (is) opgezegd."

2.4 Belanghebbende maakt van zijn activiteiten melding op een website. Op deze website is onder meer het volgende vermeld:

"Via deze email kunt U een escort dame reserveren.

(...)

Indien u vragen heeft over de dames, welke u middels de fotopresentatie al heeft mogen zien, of enige aanvullende informatie over de dames welke zonder foto zich presenteren dan zijn onze telefonistes gaarne bereid aanvullende informatie te verschaffen.

Samen maken jullie een keuze en in overleg wordt uiteindelijk bepaald welk meisje u binnen het uur op een onvergetelijke wijze zal behagen en verwennen.

Wij zijn voor al uw vragen 24 uur per dag bereikbaar 365 dagen per jaar, voor zich spreekt het dat hier een goed geoliede organisatie achter staat.

U wilt een escort bestellen maar heeft niet kontant geld in huis, geen nood onze organisatie accepteerd (lees: accepteert) alle soorten betaalcheque's alsmede alle bestaande creditkaarten.

creditkaart betalingen worden NIET afgeschreven op escortburo angel, maar op naam van een persoon, dit i.v.m. diskretie!!

(...)

A heeft ook dames voor fotografie, video (soft & hard) en modellenwerk.

(...)

Wij zoeken met spoed dames vanaf 18 jaar, die interesse hebben in erotische/pornografische fotografie en/of video.

(...)

Elke maand iets speciaals bij A.

(...)

Voor een striptease bij u thuis, kantoor of bedrijf zijn wij het aangewezen adres. Voor een professionele striptease, diverse acts o.a.

(...)

Inschrijving van dames en echtparen voor onze escortservice alsmede foto, film en videomodellen vanaf 18 jaar zijn altijd welkom.

(...)

Het is vanzelfsprekend dat zij die voor ons werken een optimale bescherming genieten en een volledige ondersteuning krijgen in deze spannende brache (lees: branche).

Zo gaat een dame op escort b.v. altijd vergezeld van een chauffeur en deze is uiteraard in het bezit van de modernste communicatiemiddelen.

Onze klanten waarvan ruim 80% regelmatig terugkomt is tevreden, dit willen we graag zo houden, hierdoor hebben wij het ontzettend druk.

Vind jij jezelf de moeite waard en lijkt het je wat om in deze brache (lees: branche) een inkomen te genieten welke je nergens anders kunt verdienen dan ben jij bij ons van harte welkom, hetzij full-time of part-time.

O ja, indien je geen ervaring hebt is dat geen enkel probleem, onze bedrijfsleiding staat garant voor deskundige adviezen. Zo kun je ten alle tijden contact met ons opnemen wanneer je vragen of opmerkingen hebt (24 uur per dag, als het nodig is).

(...)."

3. Geschil

In geschil is of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

4. Standpunten van partijen

4.1 Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de stukken van het geding en de onder 1. vermelde pleitnota.

4.2 Belanghebbende heeft ter zitting het volgende aan zijn stellingen toegevoegd.

De stelling dat de inspecteur in strijd heeft gehandeld met détournement de pouvoir door de belasting bij belanghebbende na te heffen wordt ingetrokken.

Een klant kan via onze website met ons in contact komen of eenvoudigweg bellen. Indien de voorkeur uitgaat naar een bepaalde dame dan brengen wij de klant met deze dame in contact. Dat is vaak een schot op goed geluk. Het is maar de vraag of de dame op dat moment bereikbaar c.q. beschikbaar is. Wij hebben niet de gewoonte een alternatief aan te praten want dat heeft geen zin.

Indien een dame pas voor de volgende dag wordt gearrangeerd, wordt daar door ons niet op ingegaan. Aan de klant wordt verzocht de volgende dag terug te bellen. De ervaring leert dat er vervolgens nooit wordt teruggebeld. Het is zonde van de energie om hier veel tijd in te steken. Bovendien valt op voorhand niet te zeggen wie van de dames de volgende dag beschikbaar is. Indien een dame binnen een uur beschikbaar moet zijn, ligt dit anders.

Wij vragen altijd om een telefoonnummer van de klant en zijn voornaam en spreken vervolgens af om binnen vijftien minuten terug te bellen. In de tussentijd leggen wij contact met de dame om te zien of die inzetbaar is.

Het tarief bedaagt f 225 per vol uur, waarvan f 75 voor belanghebbende en f 50 voor de chauffeur. De escort is er niet van op de hoogte dat de chauffeur ook een deel ontvangt. De klant is niet op de hoogte van de verdeling van de prijs over belanghebbende, de escort en de chauffeur. Blijft de escort langer dan een uur dan is dat een zaak tussen de klant en de escort, ook voor wat betreft de financiële afwikkeling van deze extra tijd.

De chauffeur beschikt over een credit-cardapparaat, dat is een apparaat met behulp waarvan creditcardbetalingen ter plekke kunnen worden afgeboekt.

Wij regelen de chauffeur als de dame dit niet kan. Het zijn jongens van de straat, die zich bij ons aanmelden. Niet iedereen heeft in zijn kennissenkring vervoer ter beschikking.

Het komt zelden voor dat een chauffeur geen credit-cardapparaat bij zich heeft. Mocht dit voorkomen dan verschijnt er een collega met een apparaat.

Betaalapparaten worden gratis door de credit-cardmaatschappij ter beschikking gesteld.

In ongeveer 25% van de gevallen wordt met een credit-cardapparaat betaald.

Credit-cardbetalingen lopen via belanghebbende. De betalingen worden geboekt op naam van X, dit in verband met de privacy van de klant.

Indien de escort de klant niet bevalt, dan wordt doorgaans niet door de klant betaald. Soms wordt een gedeelte van de prijs betaald.

4.3 De inspecteur heeft ter zitting het volgende aan zijn stellingen toegevoegd.

Belanghebbende creëert het organisatorisch kader waarin het geheel kan plaatsvinden.

Wanneer dames zich aanmelden bij de belastingdienst wordt niet naar het verleden gekeken.

5. Beoordeling van het geschil

5.1 Belanghebbende heeft ter zitting zijn grief dat de inspecteur in strijd heeft gehandeld met het verbod op détournement de pouvoir door bij hem de verschuldigde belasting na te heffen ingetrokken.

5.2 Uit hetgeen belanghebbende op haar website heeft medegedeeld leidt het Hof af dat belanghebbende de zakelijke contacten, inhoudende het onderhandelen over de wensen van de klant, de persoon van de escort en de prijs die aan een en ander is verbonden, met de klanten onderhoudt.

5.3 Uit hetgeen belanghebbende ter zitting heeft verklaard leidt het Hof af dat

belanghebbende het contact legt tussen de klant en de dame, dat hij de plaats en het tijdstip waarop zij moet verschijnen regelt, dat de dame en de chauffeur naar de klant toe anoniem blijven, dat het uurtarief f 225 bedraagt en door belanghebbende is bepaald, dat belanghebbende uitsluitend het samenzijn voor één uur regelt en geen bemoeienis heeft met de prijs indien het verblijf langer duurt, dat belanghebbende indien nodig ook de chauffeur regelt en dat de dame geen enkel inzicht heeft in de verdeling van het bedrag van f 225, anders dan dat aan haar f 100 toekomt.

5.4 Gelet op de hiervoor vermelde feiten en omstandigheden, in hun onderling verband bezien, acht het Hof aannemelijk dat er sprake is van een dienst die door belanghebbende aan de klant wordt verricht, waarvan het door de klant betaalde bedrag de vergoeding vormt. Gezien die feiten en omstandigheden heeft belanghebbende daarnaast ook een contractuele verhouding met de escort. Niet aannemelijk acht het Hof dat de escort met de klant een overeenkomst aangaat, waarbij de werkzaamheden van belanghebbende slechts als bemiddeling kunnen worden aangemerkt. Veeleer acht het Hof aannemelijk dat de rol van de escort beperkt is tot het op grond van een tussen haar en belanghebbende bestaande rechtsverhouding uitvoeren van de tussen belanghebbende en de klant bestaande rechtsverhouding. De omstandigheid dat de klant als regel aan de escort het met belanghebbende overeengekomen bedrag betaalt doet aan het vorenoverwogene niet af. Het gelijk is mitsdien aan de inspecteur.

6. Proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig een der partijen te veroordelen tot vergoeding van proceskosten op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

7. Beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De schriftelijke uitspraak is vastgesteld op 3 december 2001 door mr. Bijl, lid van de belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Van Aalst als griffier, zulks ter vervanging van de mondelinge uitspraak.

Het Hof heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

U kunt zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht genomen worden:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij dit gerechtshof (zie voor het adres de begeleidende brief).

2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de bestreden uitspraak overgelegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt u een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Indien u na een mondelinge uitspraak griffierecht hebt betaald ter verkrijging van de vervangende uitspraak van het gerechtshof, komt dit in mindering op het griffierecht dat is verschuldigd voor het indienen van beroep in cassatie.

In het cassatieberoep kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.