Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2000:AL8063

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
07-11-2000
Datum publicatie
08-10-2003
Zaaknummer
0070/97
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De ingevoerde machine, de Spontane V, is bestemd om in kleur geschriften te drukken in een vorm, die met behulp van een met die machine verbonden en daarvoor bestemde computer, de DFE, wordt vastgesteld. Op grond van het feitelijk gebruik van de machine, de kostprijs van de machine in vergelijking met die van een eenvoudig fotokopieerapparaat, de omstandigheid dat niet meer schriftelijke stukken achter elkaar kunnen worden gekopieerd, alsmede de kwaliteit van een getoond gefotokopieerd geschrift ten opzichte van de gedrukte versie, een en ander zoals dit uit het verslag van de descente blijkt, acht de Tariefcommissie de functie van kleurenafdruk de facto overheersend en de functie van het kopiëren slechts als bijkomstig van aard. Derhalve dient de kleurendrukfunctie doorslaggevend voor de indeling te zijn. In dat geval leidt de enkele omstandigheid dat met de machine kan worden gefotokopieerd niet noodzakelijkerwijs tot indeling onder post 9009. De DFE-computer kan worden aangemerkt als een automatische gegevensverwerkende machine, die valt onder post 8471. Gelet op de omstandigheid dat de machines zijn ontworpen met het doel in samenhang met elkaar te werken, en die machines ook feitelijk niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt, dient de Spontane V als een afdrukeenheid als bedoeld in post 8471 60 40 van het GDT te worden aangemerkt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

DE TARIEFCOMMISSIE

Uitspraak

in de zaak nr. 0070/97 TC

de dato 7 november 2000

1. De procedure

1.1. Op 25 maart 1997 is een beroepschrift ingekomen van mr. A te B, ingediend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Y, belanghebbende. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van het hoofd van het Douanedistrict Z (hierna: de inspecteur) van 19 februari 1997, nummer 1....., waarbij het bezwaar van belanghebbende tegen het in de uitnodiging tot betaling van 21 november 1996 vermelde bedrag aan douanerechten, groot f 95.159,40 werd afgewezen.

1.2. Van belanghebbende is door de Secretaris een griffierecht van f 150,-- geheven. De inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend.

1.3. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer tijdens de zitting van de Tariefcommissie van 12 mei 1998. Daar zijn verschenen namens belanghebbende mr. A en B en namens de inspecteur C en D.

1.4. Op 8 juli 1998 heeft de Secretaris namens de Tariefcommissie in aanwezigheid van mr. A, B en de inspecteur C, op het adres van C B.V. aan de H-weg 30 te B het hierna te omschrijven goed geschouwd. Van de descente is proces-verbaal opgemaakt.

Bij brief van 30 juli 1998 heeft de gemachtigde op het proces-verbaal gereageerd; en de inspecteur bij brief van 17 augustus 1998.

Partijen hebben nadien schriftelijk te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van de hen geboden gelegenheid hun standpunten nog nader mondeling toe te lichten.

1.5. In verband met de gewijzigde samenstelling van de Tariefcommissie heeft op 3 oktober 2000 een nieuwe mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden. Partijen zijn daarbij niet verschenen.

2. De vaststaande feiten

2.1. Belanghebbende heeft op 4 september 1996 onder nummer 0000..../00 96 1.... aangifte ten invoer gedaan van 14 "pre-press drukmachines en uitrustingstukken/T.W. Kleurendruk machines" van oorsprong uit Japan. Aangegeven werd post 8442 30 00 van het Tarief van invoerrechten (GDT); de douanewaarde bedroeg f 1.463.990,--. Bij de aangifte was een factuur gevoegd van 4 september 1996, nummer 84427, waarop de goederen werden omschreven als "Fuji-Xerox printer Apex" en tevens een vrachtbrief met de aanduiding van de goederen als "Xerox docucolor copier".

De goederen zijn bij de verificatie daadwerkelijk opgenomen en door de douane als "andere fotokopieerapparaten" ingedeeld onder post 9009 12 00 van het GDT.

Belanghebbende is tegen deze indeling in bezwaar gekomen en heeft daarbij verzocht de goederen in te delen onder post 8471 60 40 van het GDT.

2.2. Het ingevoerde goed maakt deel uit van een binnen een joint venture tussen S.... Corporation te Israël en T Corporation te N ontworpen product dat bestaat uit een door S geproduceerd computergedeelte en een door T geproduceerde Apex afdrukmachine (de Spontane V).

Bij het beroepschrift is een folder gevoegd, waarin het gehele product is omschreven als een "digitaal kleurendruksysteem voor kleine oplagen op aanvraag". De belangrijkste in de folder vermelde technische specificaties luiden als volgt:

"Technologie

Afdrukmodule: snel, automatisch, dubbelzijdig afdrukken in kleur (CMYK) van effen tinten met 8 bits per kleurscheiding

Resolutie: 400 x 400 dpi

Digital Front End

Computer: Power PC met 96 MB RAM, 6 GB vaste schijf, 4 Gb vaste schijf voor printer en AIX-besturingssysteem

Verbinding met afdrukmodule: speciale videokaarten voor de sturing van het afdrukproces en het invoeren van gegevens met 64 MB RAM extra

Interface: Adobe PostScript level 2-software

Functies afdrukserver: spooling, bestandsconversie en afdrukwachtrijen: ondersteunt S.. APR en S... Full Auto Frame

Mechanische Eigenschappen (printer)

Afmetingen (HxBxD): 1000 x 1294 x 950 mm

Gewicht: 650 kg

Omgeving: kantoor en bedrijfsomgeving".

Ingevoerd is het gedeelte van de machine waarmee wordt gedrukt, de Spontane V, zonder het computergedeelte (de DFE).

De Spontane V heeft een tweeledige functie; zij kan worden gebruikt als een kleurendrukmachine, die wordt aangestuurd door de bij de machine horende DFE computer; tevens kan zij als een kleurenkopieerapparaat worden gebruikt.

2.4. Volgens het proces-verbaal, dat van de descente op 8 juli 1998 is opgemaakt, is door P. T. namens C B.V. als gebruiker van het goed het volgende verklaard:

"De machine betreft een kleurendrukmachine die digitaal door een computer, de Digital Front End (DFE) wordt aangestuurd. De computer is speciaal voor de Spontane V ontworpen; zij kan niet voor andere doeleinden worden ingezet en wordt derhalve als één geheel met de Spontane V verkocht. Het te drukken model wordt met behulp van de computer ontworpen en is op het scherm van de computer (DFE) te zien. De kleuren op het scherm zijn niet precies hetzelfde als die van de Spontane V. Daar zitten meer en fijner te onderscheiden varianten in.

Met de machine kunnen ook fotokopieën worden gemaakt; dit geschiedt niet digitaal, maar analoog. Er wordt dan gebruik gemaakt van de glasplaat. Het gebruik als fotocopieermachine komt slechts sporadisch voor; ze wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor het maken van een proefmodel. De kwaliteit van de fotocopie is minder dan die van een gedrukt model; voor u als leek is dit niet goed waarneembaar, maar wij zouden met de kwaliteit van een fotocopie onze plaats in de markt verliezen.

De machine wordt voor 99% als digitale kleurendrukmachine aangewend. Als ik zou willen fotokopiëren, zou ik een ander apparaat van ongeveer f 50.000 kopen; voor de Spontane V met de computer is een bedrag van rond de f 450.000,-- betaald. Er zit zoveel "Hi-tech" in de Spontane V verwerkt dat geen vergelijking kan worden gemaakt met het scangedeelte. Met dit apparaat is sprake van "printing on demand".".

Bij de descente is tevens geconstateerd dat de onderhavige machine in onderscheid van de meeste fotokopieerapparaten niet in staat is om een aantal documenten automatisch achter elkaar te kopiëren. Ieder document moet apart handmatig op de glazen plaat worden gelegd.

Aan de onderzoekscommissie zijn voorbeelden meegegeven van zowel een digitale print als een analoge print. Het kwaliteitsverschil, ten gunste van de digitale print, is evident.

3. Het geschil

Tussen partijen is in geschil of het onderhavige product moet worden ingedeeld onder post 8471 60 40 van het GDT, zoals belanghebbende bepleit, dan wel onder post 9009 12 00 van het GDT, zoals de inspecteur voorstaat.

Post 8471 60 40 luidt als volgt:

"8471 Automatische gegevensverwerkende machines en

eenheden daarvoor; magnetische en optische

lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens,

elders genoemd noch elders onder begrepen:

(...)

8471 60 - invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneen- heden bevatten:

(...)

-- andere:

8471 60 40 --- afdrukeenheden".

Het conventionele tarief bij deze post bedraagt 2%.

Post 9009 12 00 luidt als volgt:

"9009 Fotokopieerapparaten werkend met een optisch

systeem of voor contactdruk, alsmede thermo-

kopieerapparaten:

- elektrische fotokopieerapparaten:

(...)

9009 12 00 -- waarbij de kopie via een tussenliggende

drager wordt verkregen (indirecte methode)".

Het conventionele tarief bij deze post bedraagt 6,5%.

Partijen zijn eensgezind van oordeel dat het onderhavige product niet onder de aangegeven post 8442 30 00 valt.

4. Het standpunt van belanghebbende

4.1. De Spontane V is een kleurendrukmachine met één wezenlijk karakter, te weten het printen in kleurendruk. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop reclame voor dit product wordt gemaakt. De Spontane V wordt gepresenteerd als een geavanceerde "digital color printing" machine met vele voordelen.

4.2. De fabrikanten hebben aan de machine nog de extra functie van het "scannen" meegegeven, waardoor er met de machine in kleur kan worden gefotokopieerd. Er is hier sprake van een functie van bijkomstige aard, waardoor het product hoogstens extra aantrekkelijk voor de markt wordt.

4.3. Met de Spontane V behoeft men in gevallen, waarin het om relatief kleinere hoeveelheden gaat, geen werkzaamheden aan zetters en drukkers uit te besteden. Als zodanig werkt het product kostenbesparend. Mede daarom is het zeer geschikt voor de reclame-advies of grafische branche.

4.4. Amerikaanse douaneautoriteiten hebben ingestemd met indeling van het product onder post 8471.

4.5. De Spontane V moet als een printer worden aangemerkt en daarom worden ingedeeld onder post 8471 60 40 van het GDT.

5. Het standpunt van de inspecteur

5.1. Op grond van aantekening 1 onder m) omvat de afdeling XVI, waarin de hoofdstukken 84 en 85 zijn opgenomen, niet de artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90.

Het product functioneert als een kleurenfotokopieer-apparaat. Post 9009 omvat zowel fotokopieerapparaten, die werken met een optisch systeem voor directe reproductie, als fotokopieerapparaten, die beschikken over een tussenliggende drager voor indirecte productie. Het gebruik van geavanceerde electronische technieken is niet relevant. Gelet op de bewoordingen van post 9009 dient het product onder deze post te worden ingedeeld. Indeling onder hoofdstuk 84 c.q. post 8471, is dan niet mogelijk.

5.2. Aantekening 3 op afdeling XVI, die inhoudt dat machines met twee of meer verschillende functies naar de meest kenmerkende functie worden ingedeeld, geldt alleen voor combinaties van machines, die vallen onder afdeling XVI. Dat is zoals hiervoor is betoogd met de onderhavige machine niet het geval.

Deze aantekening is evenmin bij afdeling XVIII, waartoe hoofdstuk 90 behoort, van overeenkomstige toepassing verklaard.

5.3. Aantekeningen 5B, 5C en 5D op hoofdstuk 84, waarin wordt aangegeven dat printers in alle gevallen moeten worden ingedeeld als eenheden bedoeld bij post 8471, zijn evenmin van toepassing. Het ingevoerde product is immers als een combinatie van printer en fotokopieerapparaat méér dan alleen een kleurenprinter.

5.4. Post 8471 noch post 9009 kent in zijn bewoordingen de combinatie van kleurenprinter en kleurenfotokopieerapparaat. Indelingsregel 1 kan derhalve niet worden toegepast. Er is geen sprake van een goed in niet-complete staat of in niet-afgewerkte staat, noch van een vermenging van stoffen, zodat evenmin indelingsregel 2 van toepassing is. Indelingsregel 3a kan niet worden toegepast, omdat in de posten 8471 en 9009 de functies even specifiek zijn omschreven. Evenmin kan indelingsregel 3b worden toegepast; de functie "kopieren" is van even groot belang als de functie "printen"; noch aan de omvang, de hoeveelheid, het gewicht of de waarde van de verschillende delen is een wezenlijk karakter van het product te ontlenen. Indelingsregel 3c, betreffende de indeling in volgorde van de laatste nummering, leidt dan tot indeling onder post 9009.

5.5. Voor indeling onder post 9009 is steun te vinden in tarifering 3 bij post 9009, welke tarifering betrekking heeft op een digitale laserkopieermachine, die bestond uit een scanner, een digitale beeldvormende eenheid en een laserstraaldrukker. Het laserkopieertoestel heeft een aantal extra mogelijkheden om het origineel te veranderen. Het onderhavige product is met dit apparaat vergelijkbaar.

5.6. Aantekening 5, letter E, sub b, op hoofdstuk 84 is niet van toepassing, omdat het onderhavige goed moet worden ingedeeld onder hoofdstuk 90.

6. De rechtsoverwegingen

6.1. De ingevoerde machine, de Spontane V, is bestemd om in kleur geschriften te drukken in een vorm, die met behulp van een met die machine verbonden en daarvoor bestemde computer, de DFE, wordt vastgesteld.

Op grond van het feitelijk gebruik van de machine, de kostprijs van de machine in vergelijking met die van een eenvoudig fotokopieerapparaat, de omstandigheid dat niet meer schriftelijke stukken achter elkaar kunnen worden gekopieerd, alsmede de kwaliteit van een getoond gefotokopieerd geschrift ten opzichte van de gedrukte versie, een en ander zoals dit uit het sub 2.4. vermelde verslag van de descente blijkt, acht de Tariefcommissie de functie van kleurenafdruk de facto overheersend en de functie van het kopiëren slechts als bijkomstig van aard. Derhalve dient de kleurendrukfunctie doorslaggevend voor de indeling te zijn.

In dat geval leidt de enkele omstandigheid dat met de machine kan worden gefotokopieerd niet noodzakelijkerwijs tot indeling onder post 9009.

6.2. De DFE-computer kan worden aangemerkt als een automatische gegevensverwerkende machine, die valt onder post 8471. Gelet op de omstandigheid dat de machines zijn ontworpen met het doel in samenhang met elkaar te werken, en die machines ook feitelijk niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt, dient de Spontane V als een afdrukeenheid als bedoeld in post 8471 60 40 van het GDT te worden aangemerkt.

7. De proceskosten

De Tariefcommissie acht termen aanwezig de inspecteur op de voet van artikel 11b van de Tariefcommissiewet te veroordelen in de proceskosten, welke met toepassing van het Besluit proceskosten fiscale procedures worden vastgesteld op 2,5 (beroepschrift, verschijnen zitting, verschijnen inlichtingencomparitie) x 2 (gewicht) x f 710,-- = f 3.550,--.

8. De beslissing

De Tariefcommissie:

- vernietigt de uitspraak, waarvan beroep;

- deelt de goederen in onder post 8471 60 40 van het GDT;

- veroordeelt de inspecteur in de proceskosten en wijst de Staat der Nederlanden aan deze kosten, groot f 3.550,-- aan belanghebbende te voldoen;

- gelast de inspecteur aan belanghebbende het griffierecht ad f 150,-- te vergoeden.

Aldus gewezen in raadkamer op 7 november 2000 door mr. F.H.M. Possen, voorzitter, mr. J.J.A.M. Kennis, lid, en mr. M.J. Kuiper, plaatsvervangend lid, in tegenwoordigheid van mr. M.E. Padt als secretaris.

De secretaris: De voorzitter:

De beslissing is in het openbaar uitgesproken ter zitting van 7 november 2000.