Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2022:1975

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
29-08-2022
Datum publicatie
20-09-2022
Zaaknummer
20/4032 ZW-W2
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De Raad begrijpt de wrakingsgrond van verzoeker aldus dat hij meent dat de behandelend rechter ten onrechte in het vooronderzoek niet met toepassing van artikel 8:47, eerste lid, van de Awb een onafhankelijk deskundige heeft benoemd voor het instellen van een onderzoek. Wraking is niet bedoeld als rechtsmiddel tegen (procedurele of inhoudelijke) beslissingen van de rechters die de zaak behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 4032 ZW-W2

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Beslissing op het verzoek om wraking gedaan door

[verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

Datum beslissing: 29 augustus 2022

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 5 november 2020, 19/1785, in het geding tussen verzoeker en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Op 15 december 2021 heeft verzoeker een wrakingsverzoek ingediend. Bij beslissing van 27 januari 2022 heeft de Raad dat verzoek niet in behandeling genomen, omdat het hoger beroep van verzoeker op dat moment nog niet aan een rechter was toegewezen.

Bij brief van 8 mei 2022 heeft verzoeker verzocht om een onderzoek door een onafhankelijk deskundige. Bij brief van 31 mei 2022 heeft de Raad aan verzoeker onder meer meegedeeld vooralsnog geen aanleiding te zien een medisch deskundige te benoemen. Ook is aan verzoeker in dit verband meegedeeld dat zijn verzoek ter zitting kan worden besproken.

Verzoeker is bij brief van 14 juni 2022 uitgenodigd voor het onderzoek ter zitting op 13 juli 2022. Daarbij is aan hem meegedeeld dat S.B. Smit-Colenbrander de behandelend rechter zou zijn.

Verzoeker heeft vervolgens op 19 juni 2022 een verzoek om wraking van de behandelend rechter ingediend.

De behandelend rechter heeft op het wrakingsverzoek gereageerd en meegedeeld niet in de wraking te berusten.

Verzoeker en de behandelend rechter zijn uitgenodigd om te worden gehoord ter zitting van de Raad op 22 augustus 2022. Verzoeker is niet verschenen. De behandelend rechter is, zoals aangekondigd, niet verschenen.

OVERWEGINGEN

1. Artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Blijkens de memorie van toelichting bij artikel 8:15 van de Awb is de ratio van het instituut van wraking gelegen in het waken tegen inbreuken op de rechterlijke onpartijdigheid.

2. De Raad begrijpt de wrakingsgrond van verzoeker aldus dat hij meent dat de behandelend rechter ten onrechte in het vooronderzoek niet met toepassing van artikel 8:47, eerste lid, van de Awb een onafhankelijk deskundige heeft benoemd voor het instellen van een onderzoek.

3.1.

Een wrakingsgrond moet zijn gelegen in feiten of omstandigheden die betrekking hebben op (de persoon van) de rechter die de zaak behandelt. Bij een beoordeling van een beroep op het ontbreken van de onpartijdigheid van de rechter dient voorts het uitgangspunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing vormt voor het oordeel dat een rechter jegens een rechtzoekende een vooringenomenheid koestert, althans dat bij een rechtzoekende dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is (zie onder meer het arrest van de Hoge Raad van 21 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9141).

3.2.

Wraking is niet bedoeld als rechtsmiddel tegen (procedurele of inhoudelijke) beslissingen van de rechters die de zaak behandelen. Een zodanige beslissing, dan wel het achterwege blijven van een dergelijke beslissing, zoals in de zaak van verzoeker om in het vooronderzoek geen deskundige te benoemen, kan alleen leiden tot toewijzing van een wrakingsverzoek indien dit in het licht van alle omstandigheden van het geval en naar objectieve maatstaven gemeten niet anders kan worden verstaan dan als blijk van vooringenomenheid van de rechter die haar heeft gegeven (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1413, r.o. 3.4). Van een dergelijke situatie is in het voorliggende geval geen sprake. Niets verzet zich ertegen dat de zittingsrechter een beslissing over de inschakeling van een deskundige pas neemt na behandeling van de zaak ter zitting.

3.3.

Uit wat is overwogen onder 3.1 en 3.2 volgt dat het verzoek moet worden afgewezen.

4. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep wijst het verzoek om wraking af.

Deze beslissing is gegeven door E.J.M. Heijs als voorzitter en M.A.H. van Dalen-van Bekkum en J.J.T. van den Corput als leden, in tegenwoordigheid van E.P.J.M. Claerhoudt als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 29 augustus 2022.

(getekend) M.A.H. van Dalen-van Bekkum

(getekend) E.P.J.M. Claerhoudt